Disposició:  Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. (DOGV nº. 2613 de 26.10.95)
Última actualització:  16.02.2001
Realitzada per: Centre d'Informació i Documentació Jurídica i Administrativa de la Generalitat Valenciana. Presidència de la Generalitat.

Afectacions incorporades al text:
 
TIPUS AFECTACIÓ TIPUS DISPOSICIÓ DATA DISPOSICIÓ NÚM. DOGV DATA DOGV SIGNATURA TOPOGRÀFICA
Corregit Resolució 23.11.95 2637 30.11.95 3052/1995
Modificat Llei 8/1995 29.12.95 2657 31.12.95 3208/1995
Modificat Llei 14/1997 26.12.97 3153 31.12.97 4186/1997
Modificat Llei 10/1998 28.12.98 3404 31.12.98 3252/1998
Modificat Llei 9/1999 30.12.99 3657 31.12.99 3966/1999

accesodispo.bmp (18774 bytes)

LECTURA INTEGRADA

Text complet

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 1995, de la directora general de Relacions Institucionals, per la qual s'ordena, de nou, la publicació del Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, tal com l'aprovà el Consell de la Generalitat Valenciana.

DECRETE

Text Refòs de la Llei. de la Funció Pública Valenciana

LLIBRE PRIMER. De l'organització de la funció pública

TÍTOL PRELIMINAR. De l'àmbit de la llei

TÍTOL I. Del personal al servei de la Generalitat Valenciana

CAPÍTOL I. De la classificació del personal

CAPÍTOL II. Dels contractes específics CAPÍTOL III. De l'accés del personal a la funció pública TÍTOL II. Dels llocs de treball i formació de les plantilles

CAPÍTOL I. Disposició general

CAPÍTOL II. De la classificació de llocs de treball CAPÍTOL III. De les relacions de llocs de treball CAPÍTOL IV. De la provisió de llocs de treball CAPÍTOL V. Oferta Pública d'Ocupació TÍTOL III. òrgans superiors i competències en matèria de funció pública LLIBRE SEGON. Règim jurídic de la funció pública

TÍTOL Únic. Del règim estatutari

CAPÍTOL I. De l'adquisició i pèrdua de la condició de funcionari

CAPÍTOL II. De les situacions del personal funcionari de carrera CAPÍTOL III. Drets, deures i incompatibilitats del personal funcionaris

Secció primera. Drets

Secció segona. Deures Secció tercera. Incompatibilitats CAPÍTOL IV. De la carrera administrativa i de la formació i perfeccionament del personal funcionari de carrera CAPÍTOL V. Règim disciplinari CAPÍTOL VI. Règim retributiu CAPÍTOL VII. Règim de Seguretat Social CAPÍTOL VIII. De la negociació col·lectiva del personal funcionari de la Generalitat Valenciana DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIONS FINALS 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 1995, de la directora general de Relacions Institucionals, per la qual s'ordena, de nou, la publicació del Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, tal com l'aprovà el Consell de la Generalitat Valenciana.

La disposició final primera de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, de Modificació Parcial i Urgent del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana autoritza el Govern Valencià perquè dicte un decret legislatiu limitat a refondre i ordenar en un sol text els preceptes que es modifiquen per l'esmentada llei i els que estan vigents del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

Així mateix, la disposició final segona de la dita Llei 5/1994, de 24 d'octubre, estableix que en el procés de refosa d'ambdós textos legals s'harmonitzarà el seu llenguatge utilitzant termes no marcats, si s'escau, del femení i masculí simultàniament.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.613, de 26 d'octubre de 1995, s'ha publicat el Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, en compliment del mandat legislatiu establit en la Llei 5/1994, de 24 d'octubre.

Atés que s'han observat, en l'esmentada publicació, unes errades en la transcripció del text aprovat pel Consell de la Generalitat Valenciana, que afecten, fonamentalment, l'harmonització del llenguatge en relació amb la utilització de termes no marcats i, també, determinades omissions tipogràfiques en aquest.

En virtut de les competències que tinc atribuïdes pel Decret 217/1992, de 28 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència, resolc: Ordenar, de nou, la publicació del Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, tal com l'aprovà el Consell de la Generalitat Valenciana.

València, 23 de novembre de 1995.- La directora general de Relacions Institucionals: Marcela Miró Pérez.

Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

El Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern de la Generalitat Valenciana va aprovar el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

La necessitat d'incorporar a la legislació autonòmica la normativa bàsica establida per la Llei 22/1993, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Reforma del Règim Jurídic de la Funció Pública i de la Protecció per Desocupació respecte als plans d'ocupació i les situacions administratives del personal funcionari, i la derivada de la promulgació de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels o de les nacionals dels altres Estats membres de la Comunitat Europea, dugueren a emprendre la modificació parcial i urgent de l'esmentat decret legislatiu, per tal d'adaptar-lo a la normativa bàsica de l'Estat, mitjançant la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, i alhora, van fer-se modificacions en matèria de gestió de personal, supressió de la figura de l'habilitat i la limitació a tres anys de permanència del personal funcionari interí, i amplia, finalment, el marc en què s'ha de desplegar el procés d'adaptació del personal a la naturalesa dels seus llocs de treball.

El principi de seguretat jurídica, establit en l'article 9.3 de la Constitució espanyola, fa aconsellable la promulgació d'un text refós d'ambdues normes, que en substituir-les les clarifique i concrete davant de el personal destinatari.

D'altra banda, la disposició final primera de l'esmentada Llei 5/1994, de 24 d'octubre, de Modificació Parcial i Urgent, d'acord amb allò establit en els articles 59, 60 i 61.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, autoritza el Govern perquè dicte un decret legislatiu limitat a refondre i ordenar en un únic text els preceptes que la llei modifica i els que romanen vigents de l'anterior Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

En aquest text s'ha tingut en compte el susdit mandat, bé que en ordenar-lo i per tal de millorar-ne la tècnica normativa, s'ha alterat en part la numeració, segregant articles en algun cas, refonent-ne en altres i suprimint-ne quan s'ha detectat una duplicitat de conceptes.

Igualment, i com que posteriorment a la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, les Corts Generals han promulgat diverses normes que tenen el caràcter de base del règim estatutari del personal funcionari, dictades a l'empara de l'article 149.1.18a de la Constitució, s'ha considerat que, per tal d'obtenir una major racionalització de l'ordenament, calia incloure, sense cap innovació de la normativa, les normes disperses en un text coherent que en facilite l'ús. Amb aquesta idea s'han transcrit la modificació i el règim transitori de la situació d'excedència per cura de fills i filles, efectuada per la llei 4/1995, de 23 de març, per la qual es regulen el permís parental i per maternitat, i també el sistema de potenciació de la promoció interna com a mecanisme de provisió de llocs de treball que introdueix la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social, en la Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

Finalment, s'ha inclòs amb la mateixa intenció racionalitzadora, la modificació que la Llei de les Corts Valencianes 12/1994, de 28 de desembre, de Mesures Administratives i de Modificació del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana efectua a l'article 6 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern Valencià, pel que fa a la classificació de llocs de naturalesa eventual.

També s'ha tingut en compte en refondre aquestes normes el que estableix la disposició final segona de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, intentant usar termes no marcats, femení o masculí, per harmonitzar el llenguatge a fi d'evitar una possible discriminació en l'ús.

Per tant, a proposta del conseller d'Administració Pública i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 24 d'octubre de 1995,

DECRETE

Article únic

Aprovar el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, en compliment de la disposició final primera de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, de Modificació Parcial i Urgent del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern Valencià.

Text Refòs de la Llei. de la Funció Pública Valenciana

LLIBRE PRIMER. De l'organització de la funció pública

TÍTOL PRELIMINAR. De l'àmbit de la llei

Article 1

1. En l'exercici de les competències atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en els articles 31.1 i 32.1.1 i en les bases establides per la legislació de l'Estat, es dicta aquesta llei, la qual serà d'aplicació: a) Al personal al servei de la Generalitat Valenciana, determinat en l'article 2.

El personal laboral es regirà per la legislació d'aquest caràcter, sense perjudici que se li apliquen les normes del llibre primer d'aquesta llei que expressament l'esmenta.

b) Al personal de l'Administració Local que no tinga habilitació de caràcter nacional, i que es regirà per la legislació bàsica de l'Estat en matèria de règim local, i per allò que disposa aquesta llei i el seu desplegament normatiu, sense perjudici de les competències i de l'autonomia de l'Administració Local.

c) Al personal d'Administració i serveis de les universitats de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, respectant l'autonomia universitària.

2. Els preceptes d'aquesta llei seran d'aplicació al personal docent, sanitari i investigador al servei de la Generalitat Valenciana en aquelles matèries que no es troben regulades per normes bàsiques dictades per l'Estat i les específiques de la Comunitat Valenciana per al seu àmbit funcional respectiu.

TÍTOL I. Del personal al servei de la Generalitat Valenciana

CAPÍTOL I. De la classificació del personal

Article 2

1. És personal al servei de la Generalitat Valenciana el de les Corts Valencianes i de les institucions que en depenen, el del Govern Valencià i dels altres organismes i institucions configuradors i dependents de la Generalitat Valenciana.

Les Corts Valencianes, en virtut de la seua autonomia organitzativa, administrativa i financera, desplegaran aquesta mitjançant l'establiment del règim del seu personal, ateses les característiques especials de l'activitat parlamentària.

2. El personal al servei de l'Administració pública valenciana es classifica en:

a) Personal funcionari de carrera

b) Personal funcionari interí

c) Personal eventual

d) Personal laboral

Article 3

1. És personal funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana aquelles persones que, superades les proves selectives previstes en l'article 9 d'aquesta llei en les quals s'exigia una formació general de caràcter administratiu, en virtut de nomenament legal, exerceixen serveis de caràcter permanent, regulats pel dret administratiu, en llocs de treball inclosos en les respectives plantilles i dotats pressupostàriament.

2. També es personal funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana aquell que va adquirir tal condició en altres administracions públiques, mitjançant proves selectives per a la superació de les quals calia una formació general administrativa, i s'integren en la funció pública de la Generalitat Valenciana per la via de transferències.

3. Adquiriran també la condició de personal funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana els funcionaris i les funcionàries d'altres administracions públiques que s'hi incorporen per concurs de mèrits en les circumstàncies previstes en l'article 9.6 d'aquesta norma.

Igualment adquiriran aquesta condició els funcionaris i les funcionàries de les Corporacions Locals que, després d'haver estat seleccionats pel sistema previst per l'article 10 d'aquesta llei, hagen accedit a un lloc de treball en la Generalitat Valenciana mitjançant els procediments regulats en l'article 20.

4. Així mateix, són funcionaris o funcionàries de carrera de la Generalitat Valenciana aquelles persones que han superat les proves selectives previstes en l'article 9 d'aquesta llei, en les quals s'haja exigit una formació de caràcter específicament tècnic de conformitat amb la titulació requerida, i en virtut de nomenament legal exercisquen professionalment serveis amb caràcter permanent, regulats pel dret administratiu, en els llocs als que fa referència l'apartat 3 de l'article 16 d'aquesta llei, inclosos en les respectives plantilles i dotats pressupostàriament.

En tot cas, s'inclouen en aquest apartat els funcionaris i les funcionàries de carrera que hagen obtingut tal condició pel seu ingrés en cossos o escales d'altres administracions públiques en les quals s'haja exigit una formació de caràcter específicament tècnic i s'integren en la funció pública valenciana mitjançant transferència.

Article 4

El personal funcionari, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés, pertanyerà a un dels grups següents: Grup A: títol de doctorat, llicenciatura, títol d'Enginyeria, d'Arquitectura o equivalent.

Grup B: títol d'Enginyeria Tècnica, diplomatura universitària, títol d'Arquitectura tècnica, de Formació Professional de tercer grau o equivalent.

Grup C: títol de Batxiller, de Formació Professional de segon grau o equivalent.

Grup D: títol de Graduat Escolar, de Formació Professional de primer grau o equivalent.

Grup E: certificat d'escolaritat.

Per llei de la Generalitat es podran crear, modificar i suprimir els cossos, les classes o escales de funcionaris que es consideren necessaris, tot atenent la naturalesa de la seua funció o la professió específica amb què es corresponguen. (1)

Article 5

1. Podrà nomenar-se personal funcionari interí en aquells llocs de treball dotats pressupostàriament i inclosos en les relacions de llocs de treball, que es troben vacants, que siga necessari cobrir-los i que no puguen proveir-se de manera immediata per personal funcionari de carrera, o que hi haja una persona titular amb dret de reserva per qualsevol de les causes previstes en aquesta llei.

2. El funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris indispensables per a ocupar el lloc, i, mentre l'ocupe, les seues relacions jurídiques amb l'administració seran de naturalesa administrativa i es regiran pels preceptes d'aquesta Llei que li siguen aplicables. No obstant això, el seu nomenament no els atorgarà cap dret per a l'ingrés en l'administració pública i el seu cessament es produirà quan desapareguen les circumstàncies que donaren lloc al nomenament, es proveïsca per funcionari de carrera el lloc corresponent, per qualsevol dels procediments establits en els articles 20 i 21, o s'amortitze.(2)

La selecció del personal funcionari interí serà fet pel sistema abreujat que s'establisca reglamentàriament, després de la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes que estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, en què es respectaran els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Article 6

1. El personal eventual solament exercirà llocs expressament qualificats per les funcions de confiança o d'assessorament especial.

a) La classificació dels llocs de naturalesa eventual del Govern Valencià, contindrà exclusivament el número del lloc, la denominació i la Conselleria a què pertany. El nombre de llocs d'aquesta naturalesa i les retribucions de cadascun d'ells seran determinats dins dels crèdits establerts a l'efecte en la corresponent Llei de Pressupostos.

b) El nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual de les Corts Valencianes i de les Corporacions Locals seran determinats, respectivament, dins dels crèdits establits a l'efecte en la Llei de Pressupostos, per la Mesa de les Corts i pel Ple de les Corporacions Locals, quan comencen el seu mandat. En aquest cas, solament podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals.

2. El nomenament i el cessament d'aquest personal serà lliure i correspondrà al president o a la presidenta de la Generalitat Valenciana, al president o a la presidenta de les Corts Valencianes, als consellers o a les conselleres i, si escau, als presidents o a les presidentes de les Corporacions Locals. En tot cas el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a la qual preste la funció assessora i de confiança. El nomenament, règim de retribucions i dedicació es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si escau, en el de la corporació.

Deixant de banda la facultat de lliure nomenament i cessament de l'esmentat personal, aquest s'haurà de sotmetre, en allò que li siga d'aplicació, al règim administratiu establit per aquesta llei, i mai l'exercici d'un lloc de treball reservat al personal eventual no constituirà un mèrit per a l'accés a la funció pública o a la promoció interna.

Article 7

1. És personal laboral qui ocupa llocs de treball classificats de tal naturalesa en les plantilles i haja estat contractat d'acord a la legislació laboral i en qualsevol de les modalitats de contractació que aquesta preveja, o haja estat transferit per l'Estat amb aquest caràcter.

2. Aquest personal mai no podrà ocupar llocs de treball classificats exclusivament per a personal funcionari. La transgressió d'aquesta prohibició produirà la nul·litat de l'acte corresponent, sense perjudici de la responsabilitat de la persona que el cause.

CAPÍTOL II. Dels contractes específics

Article 8

1. Les administracions públiques compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei podran formalitzar expecionalment contractes per a la realització de treballs específics i concrets no habituals i de duració limitada. Aquests s'hauran de sotmetre a la legislació estatal de contractes i, si escau, a l'específica de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'aplicació de la normativa civil o mercantil.

2. L'autoritat o el personal al servei de qualsevol de les administracions públiques referides en l'apartat anterior que amb la seua actuació donara lloc a la conversió d'una relació de les regulades en aquest article en una relació permanent, incorrerà en responsabilitat.

CAPÍTOL III. De l'accés del personal a la funció pública

(3)

Article 9

1. L'ingrés en la funció pública es produirà mitjançant el compliment successiu dels següents requisits:

a) Superar les proves d'accés, i si escau, curs selectiu o període de pràctiques que s'establesquen.

b) Nomenament conferit per l'òrgan competent, després del concurs en què les persones aspirants obtinguen la destinació elegida entre els llocs de treball oferts, d'acord amb l'ordre que hagueren obtingut després de superar les proves i cursos corresponents. El nomenament com a funcionari o funcionària de carrera haurà de fer-se en el termini màxim de sis mesos, des de l'acabament del procés selectiu o, si escau, del curs selectiu o el període de pràctiques.

c) Prendre possessió del lloc de treball que li haja correspost, en el termini que s'establisca.

2. Reglamentàriament es regularà el contingut de les proves i cursos selectius, adequats a les funcions que han d'exercir el personal funcionari.

L'administració de la Generalitat Valenciana garantirà la transparència dels procediments d'accés a la funció pública. A tal efecte, en el marc del que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, l'administració disposarà de les mesures oportunes perquè els sindicats majoritaris tinguen coneixement del desplegament de les proves i de les actuacions dels tribunals.

3. En la convocatòria, podrà establir-se com a requisit previ a l'adquisició de la condició de funcionariat de carrera, la superació d'un període de pràctiques no superior a sis mesos. En aquest cas, els que hagen superat les proves selectives seran nomenats funcionaris o funcionàries en pràctiques amb l'efecte econòmic que es determine reglamentàriament.

4. Els qui superen les proves selectives, acreditaran els coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat Valenciana, o mitjançant la realització d'un exercici específic. Els qui no puguen acreditar els esmentats coneixements quedaran compromesos a la realització dels cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat organitze la Generalitat Valenciana.

5. El personal laboral serà objecte de selecció d'acord amb els criteris bàsics d'aquest capítol, i haurà de superar el període de prova que per conveni col·lectiu es puga establir.

6. El concurs de mèrits podrà constituir una forma per la qual el personal funcionari que preste els serveis en altres administracions públiques s'incorpore a la funció pública de la Generalitat Valenciana, sempre que estiga previst en les relacions de llocs de treball.

Article 10

1. Les Corporacions Locals, per acord del Ple, sense perjudici del que establisca la legislació estatal, podran acollir-se als procediments d'accés de la Generalitat Valenciana, incorporant la seua oferta d'ocupació a la de la Generalitat Valenciana, de manera que el seu personal funcionari siga seleccionat per aquesta, a través de la Conselleria d'Administració Pública.

2. Una vegada seleccionat, en correspondrà a la corporació local el nomenament.

3. El funcionari o la funcionària de la corporació local seleccionat pel sistema anterior podrà participar en els concursos de provisió de llocs que convoque la Generalitat Valenciana i altres entitats locals que s'hagueren acollit al sistema previst en aquest article, en les mateixes condicions i drets que el personal de la Generalitat Valenciana.

4. Així mateix, el personal funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana podrà accedir a les convocatòries de provisió de les Corporacions Locals que s'hagueren acollit al sistema de selecció d'aquest article, i n'adquirirà la condició de funcionariat en les mateixes condicions i amb els mateixos drets que el personal funcionari d'aquestes i així quedarà en la Generalitat Valenciana en la situació administrativa prevista en l'article 36.4.

5. En tot cas, en els tribunals de proves de selecció del personal de les Corporacions Locals que no s'hagen acollit al que preveu el punt 1, haurà de formar part, almenys, un persona en representació de l'administració del Govern Valencià, designada d'acord amb les disposicions reglamentàries. Així mateix, en el marc del que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, les Corporacions Locals podran negociar amb els sindicats més representatius fórmules concretes que garantisquen la transparència de les actuacions.

Article 11

Amb caràcter extraordinari, després de l'autorització prèvia del Govern Valencià, en llocs singulars que per les característiques especials i concretes no siguen ordenats en una de les cossos, classes o escales previstes en l'article 4 d'aquesta llei, i requerisquen una preparació molt qualificada, la selecció i l'accés pot realitzar-se mitjançant el sistema de concurs amb tribunal i respectant els principis constitucionals establerts per a les proves d'accés. (4) Per a la dotació econòmica d'aquests llocs en els pressupostos serà necessari adjuntar-hi l'expedient de classificació.

Article 12

1. Per a l'admissió en les proves selectives d'accés previstes en aquest capítol caldrà: a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta dels Estats membres de la Unió Europea o d'aquells Estats amb els quals siga d'aplicació la circulació lliure de treballadors i treballadores, en els termes previstos en la llei estatal que regule aquesta matèria.

b) Haver fet els 18 anys i no excedir-ne, si escau, l'edat establida en la convocatòria d'ingrés.

c) Tenir el títol exigible o complides les condicions per a obtenir-lo en la data que acabe el termini de presentació d'instàncies.

d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca la realització de les funcions corresponents.

e) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.

f) No haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública.

2. En les convocatòries d'ingrés o de provisió de llocs de treball que impliquen l'exercici de potestats públiques o la responsabilitat en la salvaguarda dels interessos de la Comunitat Valenciana, es farà constar que aquests llocs de treball queden reservats al personal funcionari de nacionalitat espanyola.

Article 13

1. En totes les proves de selecció que organitze la Generalitat Valenciana, la valoració i selecció del personal aspirant es realitzarà mitjançant tribunal.

2. La convocatòria de les proves de selecció per a cobrir un lloc d'administració general, especial o de naturalesa laboral correspon al conseller o a la consellera d'Administració Pública, a excepció de les proves destinades a la selecció de personal per a cobrir llocs de treball de les Corts Valencianes o institucions que en depenen.

3. Els tribunals, sense perjudici del que disposa l'article 19.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, seran nomenats de la manera següent: a) En les proves dirigides a seleccionar personal per a cobrir llocs d'administració general, pel conseller o la consellera d'Administració Pública.

Quan es tracte de llocs de treball corresponents a les Corts Valencianes i institucions que en depenen, el tribunal es nomenarà a proposta del president o de la presidenta de les Corts Valencianes, a qui correspon la iniciativa de la convocatòria.

b) Respecte a la selecció del personal per a cobrir llocs d'administració especial o de naturalesa laboral de les Corts Valencianes i institucions que en depenen, el tribunal serà designat per la Mesa o òrgan rector respectiu i el o la representant de la Conselleria d'Administració Pública actuarà en funció d'assessorament.

c) Quan es tracte de seleccionar personal per a llocs d'administració especial o de naturalesa laboral, correspondrà el nomenament del tribunal al conseller o a la consellera d'Administració Pública, a proposta dels òrgans de cada Conselleria o entitat, i s'hi haurà d'integrar una persona en representació de la Conselleria d'Administració Pública.

4. Les persones que integren els tribunals per a la selecció del personal funcionari hauran de ser funcionaris o funcionàries que posseïsquen una titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball que cal proveir i pertànyer al mateix grup o grups superiors.

Les persones que integren els tribunals per a la selecció de personal laboral hauran de posseir una titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball que cal proveir i pertànyer al mateix grup o categoria professional o superiors.

Tant en les proves selectives de personal funcionari com laboral, almenys la meitat més una de les persones que integren els tribunals hauran de tenir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida per a l'ingrés.

TÍTOL II. Dels llocs de treball i formació de les plantilles

CAPÍTOL I. Disposició general

Article 14

1. La classificació de llocs de treball és el sistema pel qual es determina el contingut d'aquests a efectes, bàsicament, de la selecció de personal, provisió de llocs i determinació de retribucions.

2. La classificació haurà de contenir, a més dels elements que han de reflectir-se en les relacions de llocs de treball, en virtut del que estableix l'article 15.2, la descripció de les funcions del lloc, la forma de provisió i qualsevol altra característica rellevant per al seu exercici.

3. Cadascuna de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana classificarà els seus llocs de treball tenint en compte els grups de titulació previstos en l'article 4 d'aquesta llei, i haurà de confeccionar les seues relacions de llocs, d'acord amb els principis assenyalats en aquest títol, segons les seues competències.

CAPÍTOL II. De la classificació de llocs de treball

Article 15

1. En els llocs de treball, segons la naturalesa de les seues funcions o tasques, es distingiran els corresponents a personal funcionari d'administració general, d'administració especial, personal laboral i eventual.

2. Les plantilles o relacions de llocs de treball inclouran cadascuna d'elles, d'acord amb la distinció bàsica anterior, la denominació i les característiques essencials, les retribucions complementàries que els corresponguen, i els requisits exigits per al seu exercici i els mèrits preferents.

Article 16

1. Els lloc de treball es classificaran en llocs d'administració general, llocs d'administració especial, llocs de naturalesa laboral i llocs de naturalesa eventual.

2. Es classificaran com a llocs d'administració general aquells als quals corresponga l'exercici de les funcions comunes i relacionades amb l'activitat de producció dels actes administratius. (5) 3. Són llocs d'administració especial aquells que, encara que exercisquen funcions que tendeixen a la producció d'actes administratius, tinguen un caràcter tècnic per raó de l'exercici d'una determinada professió o professions específiques.

Pel que fa a la selecció i provisió d'aquests llocs de treball, la Conselleria d'Administració Pública podrà agrupar-los per professions específiques, sempre que els requisits d'aquests llocs de treball ho permeten.

4. Podran classificar-se com a llocs de naturalesa laboral els que tendeixen directament a la producció de béns o prestació de serveis i, en general, tots els que impliquen l’exercici d’un ofici concret. Si escau, es classificaran com de naturalesa laboral els següents: (5 bis)

a) Els llocs de naturalesa no permanent i aquells les activitats dels quals es dirigesquen a satisfer necessitats de caràcter periòdic i discontinu.

b) Els llocs les activitats dels quals siguen pròpies d’oficis i també els de vigilància, custòdia, port i altres anàlegs.

c) Els llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de manteniment i conservació d’edificis, equips i instal·lacions, arts gràfiques, comunicació social, investigació científica i tècnica, prestació directa dels serveis socials, enquestes, protecció civil i també els llocs de les àrees d’expressió artística i els vinculats funcionalment al seu desenvolupament.

d) Els llocs corresponents a àrees d’activitats que requeresquen coneixements tècnics especialitzats i no se’n puga imputar el compliment a titulacions concretes per les característiques especials d’aquests i la inamovibilitat que comporten.

5. Correspon l'ocupació dels llocs d'administració general al personal funcionari de carrera a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 3 d'aquesta llei, en les proves selectives dels quals se li exigisca una formació de caràcter específicament administrativa.

6. Correspon l'ocupació dels llocs d'administració especial, tenint en compte l'especialitat per a la qual van ser seleccionats, al personal funcionari de carrera a què es refereix l'apartat 4 de l'article 3 d'aquesta llei, en les proves selectives dels quals se li exigisca una formació de caràcter específicament tècnic d'acord amb la titulació requerida.

El pas de funcionari o funcionària de l'administració general a l'especial o viceversa es realitzarà tenint en compte els requisits dels llocs de treball especificats en la corresponent relació de llocs, i podrà, en tot cas, establir-se la necessitat de cursos de formació.

Les relacions de llocs de treball podran preveure en llocs de lliure designació que el personal docent i sanitari ocupe llocs de treball en les administracions docent i sanitària, i excepcionalment en llocs d'assessorament tècnic o que impliquen representació, directament vinculats al nivell directiu de l'administració. Mentre ocupen aquests llocs se'ls aplicarà directament el contingut d'aquesta Llei i les seues normes de desplegament, excepte la consolidació de grau, i quedaran en les seues administracions d'origen en la situació administrativa que corresponga. (6)

En el supòsit que un funcionari o una funcionària de la Generalitat Valenciana el nomenen per a ocupar un lloc de treball de caràcter directiu, pel sistema de lliure designació, en les institucions sanitàries que en depenen, d'acord amb les normes de provisió aplicables, es mantindrà en situació de servei actiu i cessarà en la destinació anterior, sense perjudici que li siguen d'aplicació, mentre l'exercisca, les normes sobre el personal de les institucions sanitàries.

7. Correspon l'ocupació dels llocs de naturalesa laboral, tenint en compte l'especialitat per a la qual va ser seleccionat, al personal laboral de la Generalitat Valenciana.

8.La creació, supressió o modificació dels llocs de treball serà efectuada per l'òrgan competent i, amb la preceptiva negociació prèvia, s'incorporaran a les corresponents relacions de treball, les quals degudament actualitzades seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, almenys una vegada a l'any. (7)

9. La provisió de llocs de treball que ha d'ocupar pel personal funcionari i la formalització de nous contractes de personal laboral i eventual requeriran que els corresponents llocs siguen detallats en les respectives relacions.

10. Les relacions de llocs de treball actualitzades, després de la negociació amb els sindicats, seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Malgrat el que estableixen els punts 8 i 9 d'aquest article, quan, per a atendre les necessitats del servei, siga necessària la provisió de llocs de treball de nova creació o les característiques del qual hagen sigut modificades, podran proveir-se, amb la notificació prèvia als sindicats més representatius, fins i tot abans que s'haja publicat la corresponent variació de la relació de llocs de treball, amb caràcter provisional, per un període no superior a un any, per qualsevol de les formes de provisió no definitives previstes en l'ordenament jurídic, sense que puguen adjudicar-se amb destinació definitiva fins que se'n publique la modificació.

11. Els llocs de treball de naturalesa funcional adscrits al grup A, la forma de provisió dels quals siga la de lliure designació, podran ser classificats sense especificar el sector de l'administració a què pertanyen, quan de les funcions que s'han de realitzar i de la seua posició en l'estructura organitzativa es desprenga la possibilitat de ser exercits pel personal funcionari a què fa referència l'article 3 d'aquest text refós, sempre i quan en complisquen els requisits.

Article 17

1. Als efectes de la carrera administrativa i de retribucions previstes en la legislació bàsica de l'Estat i d'aquesta llei, els llocs de treball es classificaran en trenta nivells.

2. En la referida classificació s'establiran els intervals de nivells que corresponguen a cada grup de titulació dels indicats en l'article 4.

CAPÍTOL III. De les relacions de llocs de treball

Article 18

1. Després de classificats els llocs de treball, s'elaboraran les seues relacions. Les relacions de llocs de treball i les seues modificacions, després de l'aprovació prèvia del conseller o de la consellera d'Administració Pública, hauran de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les Corts Valencianes i les institucions que en depenen aprovaran les seues relacions de llocs de treball, segons els principis d'aquesta llei.

3. Les Corporacions Locals i les Universitats hauran de classificar els seus llocs de treball i aprovaran les seues relacions, segons el que estableix aquesta llei i la seua normativa.

Article 19

Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana hauran de reflectir els crèdits corresponents a les relacions de llocs de treball d'aquesta, sense que puga haver cap lloc que no estiga dotat pressupostàriament.

CAPÍTOL IV. De la provisió de llocs de treball

(8)

Article 20

1. Els llocs de treball es proveiran d'acord amb els procediments següents:

a) Concurs: constitueix el sistema normal de provisió i s'hi tindrà únicament en compte els requisits i mèrits exigits en la corresponent convocatòria, entre els quals figuraran els adequats a les característiques de cada lloc de treball, i també la possessió d'un determinat grau personal, la valoració del treball exercit, els cursos de formació i perfeccionament superats i l'antiguitat.

b) Lliure designació: es cobriran per aquest procediment els llocs de nivell 28 i superiors, els secretaris o les secretàries d'alts càrrecs, els llocs singulars que figuren així en les corresponents relacions raó del seu caràcter directiu o especial responsabilitat, i aquells als quals es refereix el paràgraf tercer de l'apartat sisé de l'article 16 d'aquesta llei. (9)

c) Comissió de serveis: forma reglamentària temporal de provisió de llocs de treball que procedeix en els casos següents: (ley 8/1995)

1. Quan aquests queden deserts en les convocatòries corresponents.

2. Quan estiguen subjectes a reserva per imperatiu legal o pendent de provisió definitiva.

3. Quan el personal de la Generalitat Valenciana siga autoritzat per a realitzar una missió per període no superior a sis mesos en programes de cooperació internacional.

4. Amb caràcter forçós, quan per necessitats del servei, siga d'urgent provisió i no hi haja personal voluntari, en aquest cas,es destinarà, en primer lloc, els funcionaris que reunint els requisits generals per a cobrir-la, establits en la plantilla corresponent, compten amb menys càrregues familiars, i en els casos d'igualtat, amb menys serveis.

Aquesta última comissió de serveis, en cas de trasllat a localitat diferent d'aquella on ocupava un lloc de treball, donarà lloc a una contraprestació indemnitzatòria

d) Adscripció provisional: Forma temporal de provisió d'un lloc de treball, condicionada a les necessitats del servei i sempre que es reunisquen els requisits per a l'ocupació del lloc, i que procedisca en els casos previstos en els articles 45.2 i 52.2. (10)

e) Nomenament provisional per millora d'ocupació: les funcionàries i els funcionaris de carrera que reuneixen els requisits de titulació establerts en la classificació d'un lloc de treball vacant adscrit a un grau superior de titulació, podran exercir-lo temporalment fins que siga proveït reglamentàriament, fins a la reincorporació del titular o l'amortització del lloc, mitjançant un nomenament provisional per millora d'ocupació.

A la funcionària o el funcionari que siguen nomenats provisionalment per millora d'ocupació se'ls reservarà, durant el temps d'exercici temporal, el lloc de treball del qual, en el seu cas, siguen titulars, i se'ls considerarà com de servei actiu en el grup de titulació al qual pertanyen.

El personal funcionari amb nomenament provisional per millora d'ocupació percebrà les retribucions bàsiques i complementàries del lloc de treball que ocupe temporalment, sense que, en cap cas, puga prendre's en consideració el grup de titulació d'aquest lloc a l'efecte de perfeccionament de triennis ni el seu nivell de complement de destinació per a la consolidació de grau personal.

Reglamentàriament es regularà un procediment d'urgència per procedir-ne als nomenaments, en què es respectaran els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. (11)

2. Les convocatòries per a proveir llocs de treball per concurs o per lliure designació, i també les corresponents resolucions, hauran de fer-se públiques en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si escau, en el Boletín Oficial del Estado, per l'autoritat competent per a efectuar els nomenaments.

a) En les convocatòries de concurs hauran d'incloure's, en tot cas, les dades i les circumstàncies següents:

- Denominació, nivell i localització del lloc.

- Requisits indispensables per a exercir-lo, segons la relació de llocs de treball.

- Barem per puntuar els mèrits.

- Puntuació mínima per a l'adjudicació de les vacants convocades.

b) Les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure designació inclouran les dades següents:

- Denominació, nivell i localització del lloc.

- Requisits indispensables per a exercir-lo, segons la relació de llocs de treball.

Anunciada la convocatòria es concedirà un termini de vint dies hàbils per a la presentació de les sol·licituds.

Els mèrits que es valoren en les convocatòries de concurs no seran impossibles d'obtenir dins de les administracions públiques. únicament podran quedar desertes les convocatòries de concurs quan no hi haja personal aspirant que reunisca els requisits assenyalats en aquestes.

3. En els requisits i les condicions indicats en el número anterior hauran de tenir-se en compte, bàsicament, com a mèrits els següents: titulació, puntuació obtinguda en la prova d'accés, experiència, antiguitat, eficàcia demostrada en destinacions anteriors, diplomes, cursos i, si s'escau, publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.

Les bases de les convocatòries de provisió de llocs de treball hauran de relacionar, quan es tracte de concurs de mèrits, les condicions i els requisits exigits amb un sistema de baremació objectiu, i podran preveure la superació de cursos de perfeccionament per a les persones seleccionades.

4. El personal funcionari adscrit a un lloc de treball pel procediment de lliure designació podrà ser remogut d'aquest amb caràcter discrecional.

El personal funcionari que accedisca a un lloc de treball pel procediment de concurs, podrà ser remogut per causes sobrevingudes derivades d'una alteració en el contingut del lloc de treball, realitzada mitjançant les relacions de llocs de treball que modifique els supòsits que serviren de base a la convocatòria, o d'una falta de capacitat per al seu exercici, manifestada per rendiment insuficient, que no comporte inhibició i que impedisca realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc. La remoció s'efectuarà després de l'expedient contradictori mitjançant resolució motivada de l'òrgan que va realitzar el nomenament, oïda la Junta de Personal corresponent.

Al personal funcionari afectat pel que preveu aquest apartat, li serà d'aplicació el que disposa l'article 52.2 d'aquesta llei.

5. Els llocs de treball seran proveïts pel personal funcionari de la Generalitat Valenciana i, si s'escau, quan estiga previst en les relacions de llocs de treball, mitjançant personal funcionari de carrera d'altres administracions públiques, d'acord amb el que preveu l'article 9.6, sense perjudici dels concursos per a oferir la primera destinació als qui accedisquen a la condició de funcionari després de superar les proves corresponents. Al personal funcionari de nou ingrés, els seran oferides les vacants produïdes per la resolució dels concursos de provisió de llocs de treball.

6. El personal funcionari amb destinació definitiva, haurà de romandre en cada lloc de treball un mínim de dos anys per a poder participar en els concursos de provisió de llocs de treball, excepte els supòsits següents: en l'àmbit d'una mateixa Conselleria, quan siga suprimit un lloc de treball o en el cas previst en el punt 4 d'aquest article, quan es tracte de la primera destinació definitiva obtinguda a través del procediment d'accés previst en l'article 9.1, o s'haguera obtingut el lloc com a conseqüència d'un procés de reassignació d'efectius.

7. Després de la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives els secretaris o les secretàries generals de les respectives Conselleries podran, per necessitats del servei, adscriure un lloc de treball a una unitat orgànica distinta, o al personal funcionari que ocupe llocs no singularitzats a altres de la mateixa naturalesa, nivell i complement específic, sempre que, en ambdós casos, no supose un canvi de localitat, situació d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa.

8. En tot cas, per a l'ocupació en comissió de serveis d'un lloc de treball, el funcionari designat haurà de reunir els requisits generals d'aquell reflectits en la corresponent relació de llocs de treball. (12) Article 21 Reassignació d'efectius: els funcionaris o les funcionàries que ocupen un lloc objecte de supressió, com a conseqüència d'un pla d'ocupació, podran ser destinats o destinades a un altre lloc de treball pel procediment de reassignació d'efectius.

La reassignació d'efectius com a conseqüència d'un pla d'ocupació s'efectuarà aplicant criteris objectius relacionats amb les aptituds, formació, experiència i antiguitat que s'hi concretaran.

L'adscripció al lloc adjudicat per reassignació tindrà caràcter definitiu.

El pla d'ocupació haurà de preveure el nombre de llocs que desapareixen, les característiques dels llocs a què es destina els efectius de personal, i les raons objectives que justifiquen la reassignació.

Per tal de racionalitzar els recursos humans de les administracions públiques diferents, hauran de coordinar-se els plans d'ocupació de cadascuna d'aquestes, i s'haurà de tenir en compte allò establit en aquesta llei.

Aprovat el pla d'ocupació i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Conselleria d'Administració Pública, a proposta de les Conselleries afectades, executarà la reassignació en el termini de sis mesos, que serà obligatòria per a llocs en el mateix municipi i voluntària quan siga en un municipi diferent i implique canvi de residència, i que seran en els dos casos de característiques, funcions i retribucions similars. Durant aquesta fase es percebran les retribucions del lloc de treball que ocupava. En el cas que el nou lloc de treball assignat tinga unes funcions o retribucions superiors, el personal funcionari percebrà les retribucions corresponents a aquest lloc de treball nou.

Els plans d'ocupació hauran d'incloure, amb caràcter preceptiu, una memòria justificativa motivada que incloga les necessitats de personal, el personal existent i la seua qualificació i les mesures adoptades en el pla d'ocupació, a més d'un informe econòmico-financer.

Els plans d'ocupació hauran d'incloure també la temporalitat d'aquests i establir els terminis d'execució de les mesures adoptades.

Notificada a la persona afectada la reassignació obligatòria, aquesta disposarà del termini d'un mes per a prendre possessió de la nova destinació. En la reassignació voluntària, si l'afectat o l'afectada no l'accepta, quedaran adscrits a la Conselleria d'Administració Pública, mitjançant les relacions específiques de llocs en reassignació.

El personal funcionari que, superada la fase de reassignació d'efectius, no haja obtingut cap lloc, continuarà adscrit a la Conselleria d'Administració Pública en la situació d'expectativa de destinació, amb les retribucions establides en l'article 38.

Quan la reassignació implique canvi de residència, el funcionari o la funcionària tindrà dret a indemnització, que consistirà en el pagament de les despeses de viatge, incloses els de la seua família, una indemnització de tres dietes per titular i per cada membre de la seua família que efectivament es trasllade, i el pagament de les despeses de transport de mobiliari i efectes, i també una indemnització de tres mensualitats de la totalitat de les seues retribucions, llevat el complement de productivitat, sense perjudici d'altres ajudes que el pla d'ocupació establisca.

CAPÍTOL V. Oferta Pública d'Ocupació

(13)

Article 22

Anualment, les necessitats de recursos humans amb consignació pressupostària que no puguen ser cobertes amb els efectius de personal existents seran objecte d'oferta pública d'ocupació.

1. En els processos de selecció de personal s'establirà una reserva de llocs per a ser coberts per personal minusvàlid, de manera que progressivament s'assolisca el 2% dels efectius totals del personal de l'administració de la Generalitat Valenciana, sempre que superen les proves selectives.

2. Els tribunals o les comissions de selecció no podran declarar que han superat els processos selectius un nombre superior d'aspirants al de places convocades. Qualsevol proposta que contravinga el susdit, serà nul·la de ple dret.

TÍTOL III. òrgans superiors i competències en matèria de funció pública

Article 23

1. Els òrgans superiors competents en matèria de funció pública són els següents: - El president o la presidenta de la Generalitat Valenciana.

- El president o la presidenta de les Corts Valencianes.

- El Govern Valencià.

- El conseller o la consellera d'Administració Pública.

- El Consell Valencià de la Funció Pública.

2. Els presidents o les presidentes de les Corporacions Locals, amb independència de les competències dels òrgans susdits i de les generals que aquesta llei els atribuïsca, o que els corresponguen per altres lleis, exerciran la direcció superior del personal al seu servei.

3. Igualment, aquesta direcció en cada departament, sense perjudici de la màxima autoritat orgànica dels consellers o de les conselleres, correspon als sotsecretaris o a les sotsecretàries i, si de cas, al secretaris o ales secretàries generals; aquests càrrecs i els directors i les directores generals exerciran les competències que per les lleis i les disposicions reglamentàries tinguen atribuïdes en matèria de personal.

Article 24

Correspon al president o a la presidenta de la Generalitat Valenciana, com a màxima autoritat en matèria de funció pública:

a) Resoldre els conflictes institucionals que es plantegen.

b) Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distintes Conselleries.

c) Impulsar, supervisar i coordinar la política de funció pública de la Generalitat Valenciana.

d) Atorgar els títols de funcionari o de funcionària de la Generalitat Valenciana.

e) Concedir els premis i les recompenses pròpies de la Generalitat Valenciana, excloent-hi els que concedisquen les Corts Valencianes segons l'article 25.1.b).

f) Aprovar la composició de l'òrgan rector de l'Institut Valencià d'Administració Publica i proposar, si escau, els o les vocals que es determinen per via de reglament.

g) Signar els convenis i els acords de cooperació amb l'administració de l'Estat, especialment els relatius a la formació i perfeccionament del personal funcionari, amb les altres comunitats autònomes i amb les institucions investigadores i docents.

h) Qualsevol altra competència que li atribuïsquen les lleis i que abaste la matèria objecte d'aquesta llei.

Article 25

1. Correspon al president o a la presidenta de les Corts Valencianes: a) Vetlar pel compliment del Reglament de Govern i Règim Interior d'aquestes.

b) Concedir els premis i les recompenses que establisquen les Corts Valencianes.

c) La direcció superior del personal al seu servei.

d)El nomenament del personal de les Corts Valencianes.

e) Les funcions de coordinació amb els òrgans competents en matèria de funció pública en l'àmbit de la seua competència, d'acord amb el reglament.

f) L'aprovació dels decrets de serveis mínims en cas de vaga del personal de les Corts Valencianes, amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals més representatives i d'acord amb el que s'hi estableix en el Reglament de Règim Interior de les Corts Valencianes g) El nomenament dels tribunals per a la provisió de places segons l'article 13.

h) Qualsevol altra competència que legalment li siga atribuïda.

2. Correspon a la Mesa de les Corts Valencianes l'aplicació del règim disciplinari al personal al servei d'aquestes.

Article 26

Correspon al Govern Valencià:

a) Aprovar els projectes de llei i els decrets en matèria de personal, funció pública i sistema retributiu, i deliberar sobre les mesures que en aquesta matèria elabore i li sotmeta la Conselleria d'Administració Pública o les altres Conselleries, si convé.

b) Fixar els intervals de nivells de l'article 17 corresponent a cada grup de titulació i aprovar l'oferta pública d'ocupació i els plans d'ocupació.

c) Acordar la separació del servei del personal funcionari de la Generalitat Valenciana, prèvia audiència de la persona interessada, tenint en compte el que disposa l'article 25.2.

d) Establir les instruccions i les directrius a què han de subjectar-se els o les representants de l'Administració de la Generalitat Valenciana en la negociació amb les organitzacions sindicals i en matèria de condicions d'ocupació i aprovar els acords adoptats.

e) Acordar, amb l'informe previ del Consell Valencià de la Funció Pública, l'elevació al Consell Superior de la Funció Pública dels projectes de llei de la Generalitat Valenciana en qüestió de personal i de funció pública.

f) Aprovar els decrets de serveis mínims, amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals més representatives al si de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en cas de vaga del personal, llevat del que disposa l'article 25.1.f) g) Qualsevol altra competència que legalment se li atribuïsca.

Article 27

1. Correspon al conseller o a la consellera d'Administració Pública en matèria de personal i funció pública: a) Proposar al Govern Valencià l'aprovació dels projectes de llei i dels decrets en matèria de personal i funció pública, igualment li correspon dictar les normes i directrius que en aquesta matèria li corresponen d'acord amb el reglament de règim interior i les disposicions reglamentàries.

b) Informar els avantprojectes de llei i els projectes de les disposicions generals referents a l'estructura orgànica, mètodes de treball i personal, elaborats per les altres Conselleries.

c) Aprovar les relacions de llocs de l'administració del Govern Valencià, dels seus organismes autònoms i d'altres organismes i institucions que en depenen i proposar al Govern la fixació dels intervals assenyalats en l'article 17 d'aquesta llei i l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública i dels plans d'ocupació.

d) Classificar els llocs de treball de l'administració del Govern Valencià, mitjançant el sistema que es determine per via de reglament.

e) Intervenir en les negociacions amb les representacions del personal respecte de les condicions de treball, segons que es dispose per via de reglament.

f) Impulsar, coordinar i, si de cas, establir i executar els plans i les mesures en matèria de personal de la Generalitat Valenciana.

g) Establir els programes i els continguts de les proves d'habilitació o selecció de personal, convocar-les i designar-ne els tribunals, segons que estableix l'article 13 d'aquesta llei. L'organització en correspondrà a la Direcció General de la Funció Pública o a l'organisme que tinga cura de la matèria, mitjançant l'Institut Valencià d'Administració Pública.

h) Dirigir la gestió dels assumptes corresponents al personal funcionari de la Generalitat Valenciana amb les excepcions del personal docent, investigador, sanitari i de seguretat, si escau, i del de les Corts Valencianes i les institucions que en depenen, sense perjudici del que estableix l'apartat 3 d'aquest article.

i) Impulsar l'establiment i manteniment del Registre de Personal de la Generalitat Valenciana.

j) Efectuar o autoritzar, si s'escau, els nomenaments del personal funcionari i la contractació del personal laboral, segons que s'estableix per via de reglament.

k) L'exercici de les altres competències que li siguen atribuïdes en matèria de personal per les altres lleis o per les disposicions reglamentàries.

2. La Conselleria d'Economia i Hisenda proposarà al Govern Valencià tota actuació en política de personal i funció pública referent a les repercussions econòmiques, i intervindrà en les negociacions de les condicions econòmiques de treball, sense perjudici de l'autonomia financera i pressupostària de les Corts Valencianes.

3. Les competències en matèria de personal de les Corts Valencianes i de les altres institucions que en depenen seran exercides d'acord amb el que estableixen les seues disposicions reglamentàries.

Article 28

En el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana serà inscrit tot el personal al seu servei i hi seran anotats tots els actes que n'afecten la vida administrativa, d'acord amb el que estableix la legislació bàsica de l'Estat, atenent l'article 16.2 de la Constitució espanyola.

Article 29

1. El Consell Valencià de la Funció Pública constitueix el màxim òrgan de coordinació i consulta en matèria de personal entre les diverses administracions públiques de la Comunitat Valenciana, i entre aquestes i l'Administració Pública estatal.

2. Corresponen al Consell les funcions següents:

a) Informar els avantprojectes de llei i els reglaments referents al personal de les administracions de la Comunitat Valenciana quan li siguen sotmesos a consulta per aquestes.

b) Debatre a iniciativa de qualsevol de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana o proposar, si escau, a iniciativa dels seus components, les mesures necessàries de coordinació de la política de personal d'aquelles, principalment en matèria d'accés, selecció, classificació de llocs de treball, plantilles i retribucions, i recomanar l'adopció de decisions tendents a millorar l'organització de les administracions públiques i les condicions de treball, rendiment i consideració social del personal.

c) Analitzar i estudiar les repercussions dels avantprojectes de lleis estatals i de les disposicions importants de l'administració estatal en la funció pública i l'organització administrativa de la Comunitat Valenciana, i proposar al president o a la presidenta de la Generalitat Valenciana l'adopció de mesures concretes de coordinació amb l'administració estatal, o d'oposició als esmentats projectes.

d) Proposar a la Conselleria d'Administració Pública el sotmetiment a l'informe del Consell Superior de la Funció Pública dels avantprojectes de lleis i de les disposicions generals en matèria de personal que es consideren convenients, i també estudiar i analitzar els avantprojectes de lleis, les disposicions estatals i les mesures de coordinació proposades pel Consell Superior.

e) Conéixer qualsevol altre assumpte que siga sotmés a la iniciativa de qualsevol dels òrgans regulats en l'article 23.1.

3. El Consell funcionarà en Ple i en Comissió Permanent de Coordinació i de les sessions d'aquests s'alçaran actes, que seran presentades a la consideració de la Conselleria d'Administració Publica. El pla aprovarà les normes de funcionament pròpies i de la Comissió Permanent.

4. El Consell Valencià de la Funció Pública, en totes aquelles decisions que afecten l'àmbit de competència de les Corts Valencianes i de les institucions que en depenen, haurà de sol·licitar el parer favorable de la Mesa de les Corts Valencianes.

Article 30

El Ple del Consell Valencià de la Funció Pública és integrat pels membres següents:

Presidència: el conseller o la consellera d'Administració Pública.

Vocals:

- Els presidents o les presidentes de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana.

- Els sotsecretaris o les sotsecretàries de les Conselleries o, si escau, els secretaris o les secretàries generals.

- El director o la director general de la Funció Pública.

- El director o la directora general de Pressuposts.

- El director o la directora general d'Administració Local.

- El director o la directora de l'Institut Valencià d'Administració Pública i els directors o les directores de les seues escoles.

- Tres representants de la resta de les Corporacions Locals.

- Sis representants del personal, designats per les organitzacions sindicals, en proporció a la representativitat d'aquestes en el conjunt de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit regular per aquesta llei.

Article 31

1. La Comissió Permanent de Coordinació, sense perjudici del seu funcionament en grups de treball per a l'atenció de qüestions concretes, estarà composta per: - El conseller o la consellera d'Administració Pública.

- Els sotsecretaris o les sotsecretàries o, si escau, els secretaris o les secretàries generals de les Conselleries.

- El director o la directora general de la Funció Pública.

- El director o la directora general de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.

- El director o la directora general d'Administració Local.

- El director o la directora de l'Institut Valencià d'Administració Pública.

- Un o una representant de les diputacions provincials i una altra per la resta de Corporacions Locals, designades pel Ple del Consell, entre els vocals dels grups corresponents.

- Un o una representant de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de les administracions valencianes designada per les pròpies organitzacions sindicals.

2. Seran funcions de la Comissió preparar els treballs que permeten el debat i deliberació de les qüestions de competència del Ple i actuar per delegació d'aquest en qüestions concretes de coordinació entre les diferents administracions públiques que actuen en l'àmbit territorials de la Comunitat Valenciana. Acomplirà igualment la funció d'assistència i assessorament de la representació de la Comunitat Valenciana en els òrgans de coordinació en l'àmbit estatal.

3. La gestió administrativa de la Comissió i del Consell es realitzarà pels serveis corresponents de la Conselleria d'Administració Pública, i un funcionari o una funcionària d'aquesta assumirà la secretaria de la Comissió Permanent de Coordinació.

LLIBRE SEGON. Règim jurídic de la funció pública

TÍTOL Únic. Del règim estatutari

CAPÍTOL I. De l'adquisició i pèrdua de la condició de funcionari

(14)

Article 32

La condició de funcionari de la Generalitat Valenciana s'obté pel compliment successiu dels requisits següents:

a) Superar les proves selectives corresponents i obtenir la destinació pels sistemes previstos en els articles 9 i 11 d'aquesta llei.

b) Nomenament conferit per l'autoritat o per l'òrgan competent.

c) Jurament o promesa d'acatar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis.

d) Prendre possessió dins del termini reglamentari.

Article 33

1. La condició de funcionari es perd per alguna de les causes següents:

a) Renúncia expressa.

b) Sanció disciplinària de separació del servei.

c) Pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial.

La pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta imposada per sentència ferma produeix la pèrdua de totes les ocupacions o càrrecs que tinguera el funcionari penat.

La pena principal o accessòria d'inhabilitació especial imposada per sentència ferma produeix la pèrdua de la condició de funcionari respecte d'aquelles ocupacions o càrrecs especificats en la sentència. (15)

d) Jubilació o defunció.

e) Pèrdua de la nacionalitat espanyola o d'aquella que es posseïra d'acord amb el que preveu l'article 12.a) d'aquesta Llei, llevat que simultàniament s'adquirisca la nacionalitat d'un altre Estat membre.

2. El personal funcionari que haguera perdut la seua condició per canvi de nacionalitat o jubilació per incapacitat permanent podrà sol·licitar la rehabilitació, de conformitat amb el procediment que s'hi establisca. (16)

Article 34

1. La jubilació forçosa es declararà d'ofici en complir el funcionari o la funcionària els 65 anys.

No obstant el que disposa l'apartat anterior, aquesta declaració no es produirà fins el moment que els funcionari o les funcionàries no cessen en la situació de servei actiu, en aquells supòsits en què voluntàriament hi prolonguen la seua permanència fins a, com a màxim, els 70 anys.

Tot això sense perjudici del que disposen els sistemes de Seguretat Social que els siguen d'aplicació. (17)

2. D'ofici o a instància de part, fet l'expedient previ amb dictamen mèdic, podrà declarar-se la jubilació per incapacitat permanent del personal funcionari per a l'exercici de les seues funcions per raons d'impossibilitat física o sensible disminució de les seues facultats.

3. La jubilació voluntària podrà sol·licitar-se d'acord amb els criteris mantinguts en la legislació bàsica estatal.

CAPÍTOL II. De les situacions del personal funcionari de carrera

Article 35

El personal funcionari de la Generalitat Valenciana pot trobar-se en alguna de les situacions següents: (18)

a) Actiu.

b) Serveis en altres administracions públiques.

c) Excedència voluntària.

d) Excedència per atenció de fills i filles.

e) Expectativa de destinació.

f) Excedència forçosa.

g) Serveis especials.

h) Suspensió.

Article 36

1. Correspon la situació de servei actiu quan el funcionari o la funcionària ocupen un lloc de treball de la plantilla de qualsevol de les administracions públiques de la Generalitat Valenciana, tant si ocupen el lloc en qualitat de titular com si ho fa a títol provisional o en comissió de serveis.

2. (19)

3. Quan un funcionari o una funcionària per encàrrec de la Generalitat Valenciana i d'acord amb els interessos d'aquesta, passe temporalment a prestar serveis en l'administració de l'Estat o en altres administracions públiques per obtenir un perfeccionament en tècniques professionals i d'administració, es considerarà en situació d'actiu i la seua retribució correspondrà a la Generalitat Valenciana.

4. Els funcionaris i les funcionàries que mitjançant els sistemes de concursos o lliure designació passen a ocupar llocs de treball en una altra Administració Pública diferent de la seua de procedència, se sotmetran al règim estatutari i legislació que, en matèria de funció pública, siga aplicable a l'administració en la qual presten els seus serveis, però conservaran la condició de funcionari de la seua administració d'origen en la situació de serveis en altres administracions públiques, mantenint tots els seus drets com si es trobara en servei actiu, llevat de la reserva del lloc de treball i lloc de destinació. No obstant això, la sanció de separació del servei sols es podrà acordar pel Govern Valencià o un altre òrgan competent en matèria de personal de la seua administració d'origen, prèvia audiència de la persona interessada.

Article 37

1. Procedeix la concessió o declaració de l'excedència voluntària en els casos següents:

A) Automàticament, quan s'accedisca per qualsevol títol a un nou lloc del sector públic que siga legalment incompatible amb el que s'ocupa i no pertoque, d'acord amb la llei, la declaració d'una altra situació administrativa. (20)

B)A petició pròpia, quan ho sol·licite per interés particular. Per a sol·licitar l'excedència per aquest motiu caldrà haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant els cinc anys immediatament anteriors, i no s'hi podrà romandre menys de dos anys continuats.

Alhora procedirà declarar en excedència voluntària el personal funcionari quan, finalitzada la causa que va determinar el pas a una situació distinta a la de servei actiu, incomplisca l'obligació de sol·licitar el reingrés en el termini establets. (21)

C) Podrà concedir-se l'excedència voluntària per agrupació familiar, amb una durada mínima de dos anys i màxima de quinze, al personal funcionari el cònjuge dels quals residisca en un altre municipi per haver obtingut i estar exercint un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari o funcionària de carrera o com a laboral en qualsevol Administració Pública, organismes autònoms, entitats gestores de la Seguretat Social, i també òrgans constitucionals o del Poder Judicial.

2. La situació d'excedència voluntària no donarà lloc a la meritació de cap dret econòmic, ni serà computable a efectes de triennis, ascensos i classes passives.

3. No es pot concedir l'excedència voluntària, de l'apartat B) quan s'estiga sotmés a expedient disciplinari que s'haguera imposat amb anterioritat.

4. Els funcionaris o les funcionàries tindran dret a un període d'excedència, no superior a tres anys, per atendre la cura de cada filla o fill, tant si és natural o per adopció, a comptar des de la data del seu naixement, o des de la data d'adopció o d'acolliment. Els successius fills i filles donaran dret a un període d'excedència que, si escau, posarà fi a aquell de què s'estava fent ús. Quan la mare i el pare treballen, sols un d'ells podrà exercitar aquest dret. El període de permanència en aquesta situació serà computable a efectes de triennis, consolidació de grau personal i drets passius. Durant el primer any tindran dret a la reserva del lloc de treball que exercien.

Transcorregut aquest període, dita reserva serà a un lloc de la mateixa localitat i d'igual nivell i retribució.

5. Els personal funcionari afectat per un procés de reassignació d'efectius podrà sol·licitar ser declarat en situació d'excedència voluntària incentivada, després que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pla d'ocupació.

Els qui es troben en les situacions d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa com a conseqüència de l'aplicació d'un pla d'ocupació tindran dret a passar, amb la seua sol·licitud, a l'esmentada situació.

L'excedència voluntària estimulada tindrà una duració de cinc anys i impedirà exercir llocs de treball en el sector públic en qualsevol tipus de relació funcionarial o contractual, siga aquesta de naturalesa laboral o administrativa. Conclòs el període assenyalat, es passarà automàticament, si no se sol·licita el reingrés, a la situació d'excedència voluntària per interés particular.

Els qui passen a la situació d'excedència voluntària estimulada tindran dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter periòdic, excloses les pagues extraordinàries i el complement de productivitat, meritades en l'últim lloc de treball exercit, per cada any complet de serveis efectius i amb un màxim de dotze mensualitats.

Article 38

Expectativa de destinació: els funcionaris o les funcionàries en expectativa de destinació percebran les retribucions bàsiques, el complement de destinació del grau personal que els corresponga, o del que es trobara en procés de consolidació si no en tingueren cap reconegut, i el 50% del complement específic del lloc que ocupaven en passar a aquesta situació.

Aquest personal estarà obligat a:

1. Acceptar les destinacions en llocs de característiques similars a les que exercia, que li siguen oferits en la província on estava destinat.

2. Participar en els concursos per a llocs adequats al seu grup, sector i qualificació tècnica o professional, situats a la província on estava destinat.

3. Participar en els cursos de capacitació a què se'l convoque.

El període màxim de duració de la situació d'expectativa de destinació serà d'un any, transcorregut el qual es passarà a la situació d'excedència forçosa.

A la resta d'efectes aquesta situació s'equipara a la de servei actiu.

Article 39

1. La declaració d'excedència forçosa procedeix quan un funcionari o una funcionària no obtinga lloc de treball en el grup i la classe que li corresponga per les seues condicions personals, en produir-se una reforma de relacions de llocs de treball i no cabre la solució prevista en l'article 52.

2. Serà procedent també la declaració d'excedència forçosa a qui es trobe en expectativa de destinació, per les causes següents:

a) El transcurs del període màxim fixat per a aquesta.

b) L'incompliment de les obligacions determinades en el paràgraf segon de l'article 38.

3. Els qui es troben en excedència forçosa tindran dret a percebre les retribucions bàsiques i, si escau, les prestacions familiars per fills i filles al seu càrrec.

Aquest personal tindrà l'obligació de participar en els concursos convocats a llocs adequats al seu grup, sector i qualificació tècnica o professional que se li notifiquen, i també d'acceptar les destinacions que se li assenyalen amb caràcter provisional en llocs de característiques similars, i de participar en els cursos de capacitació que se li oferisquen.

No podrà ocupar llocs de treball en el sector públic sota qualsevol tipus de relació funcionarial o contractual, siga aquesta de naturalesa laboral o administrativa. Si obté lloc de treball en l'esmentat sector, passarà a la situació d'excedència voluntària automàtica de l'article 37.

Passarà a la situació d'excedència voluntària per interés particular quan incomplisca les obligacions a què fa referència aquest apartat.

4. Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana tindran en compte el que disposa aquest article, segons les retribucions del personal funcionari en situació d'excedència forçosa, mitjançant la previsió d'un crèdit global.

Article 40

1. El personal funcionari afectat per un procés de reassignació d'efectius que estiguen en les situacions d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa, com a conseqüència d'un pla d'ocupació, podrà sol·licitar la jubilació voluntària avançada, en les condicions establides pel Règim de la Seguretat Social en el qual estiga emmarcat, sempre que tinga complits els seixanta anys d'edat i acrediten com a mínim, trenta anys de serveis i els requisits exigits en aquest règim.

2. Els que s'acullen a aquesta jubilació tindran dret a percebre, per una única vegada, una indemnització en la quantia establida reglamentàriament.

Article 41

1. El personal funcionari de la Generalitat Valenciana serà declarat en serveis especials: a) Quan adquirisca la condició de funcionari al servei d'organitzacions internacionals o de caràcter supranacional.

b) Quan siga autoritzat per la Generalitat Valenciana per a realitzar una missió per període superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació internacional, i la seua retribució siga a càrrec d'aquests organismes.

Si la missió és a iniciativa de la Generalitat Valenciana i la retribució al seu càrrec la situació d'aquest serà la d'actiu, conformement a l'article 36.

c) Quan siga nomenat com a membres del Govern de la Nació, del Govern Valencià, o dels Consells d'altres Comunitats Autònomes, o alts càrrecs d'aquells, quan no es requerisca que tinguen la condició de funcionari.

d) Quan siga elegit per les Corts Valencianes com a Síndic o Síndica de Greuges o designat com a col·laborador en la seua alta missió, o elegit com a membres de la Sindicatura de Comptes.

e) Quan siga elegit per les Corts Generals per a formar part dels organismes constitucionals o altres l'elecció dels quals corresponga a les Cambres.

f) Quan siga personal adscrit als serveis del Tribunal Constitucional, del Defensor o de la Defesora del Poble o destinat al Tribunal de Comptes en els termes previstos en l'article 93.3 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril.

g) Si accedeix a la condició de diputat, o de senador de les Corts Generals.

h) Si accedeix a la condició de diputat de les Corts Valencianes o de membre de les assemblees legislatives d'altres comunitats autònomes, sempre que perceba retribucions periòdiques per l'exercici de la funció. Si no es perceben aquestes retribucions i no s'incorre en incompatibilitat legal, es podrà optar per romandre en la situació de servei actiu o passar a la regulada en aquest article.

i) Quan exercisca algun càrrec electe retribuït i de dedicació exclusiva en les Corporacions Locals.

j) Si és nomenat per a qualsevol càrrec de caràcter polític del qual es derive incompatibilitat per a exercir la funció pública, amb sol·licitud prèvia.

k) Quan preste servei en els gabinets de la Presidència del Govern, dels ministres i de les secretaries d'Estat, en l'Administracióde l'Estat, o quan siga nomenat en llocs de naturalesa eventual en la Generalitat Valenciana.

l) Mentre acomplisca el servei militar o la prestació substitutòria equivalent.

2. La situació de serveis especials comporta el còmput del temps que hi romania a efectes d'ascensos, grau, triennis, drets passius i seguretat social, amb reserva d'un lloc de treball del seu nivell, grup i lloc de destinació, si el lloc de treball ocupat amb anterioritat haguera estat obtingut mitjançant lliure designació, o amb reserva del mateix lloc de treball si aquest s'haguera obtingut mitjançant concurs, tenint un termini d'un mes per a sol·licitar el reingrés, a partir de la data en què hagen cessat les circumstàncies que van donar lloc a la seua situació de serveis especials. Si no sol·licita el reingrés en aquest termini, quedarà en situació d'excedència voluntària per interés particular.

En aquests casos es rebran les retribucions del lloc o càrrec efectiu que ocupe i no les que corresponen com a personal funcionari, sense perjudici del dret de percepció dels triennis que puguen tenir reconegut.

Els diputats o les diputades, els senadors o les senadores i membres de les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes que perden aquesta condició per dissolució de les corresponents Cambres, o per acabament del seu mandat, podran romandre en la situació de serveis especials fins la nova constitució d'aquestes.

Article 42

La situació de suspensió determina la privació temporal al personal funcionari de l'exercici de les seues funcions i dels drets inherents a aquesta condició.

La suspensió podrà ser provisional o en ferm i hom procedirà segons que estableixen els articles 43 i 44 d'aquesta llei.

Article 43

1. Amb caràcter provisional podrà acordar-se la suspensió del funcionari o de la funcionària quan tinga instruït un procediment judicial o disciplinari i les circumstàncies no en permeten la continuïtat en el lloc de treball mentre es resolga l'expedient.

2. La durada de la suspensió provisional no podrà ser superior a la de la tramitació i resolució d'expedient corresponent. En el cas de l'expedient disciplinari de caràcter administratiu, la suspensió provisional no podrà excedir del límit que establisquen les lleis per a la resolució del procediment, tret que la paralització de l'expedient o la durada superior siguen imputables a l'acció o omissió del subjecte a l'expedient.

3. El personal suspés provisionalment tindrà dret a percebre en aquesta situació les retribucions bàsiques però no les complementàries. En cas de rebel·lia, incompareixença, paralització o dilació de l'expedient per causa imputable al funcionari o a la funcionària, es perdrà el dret a tota retribució fins la resolució de l'expedient.

4. Si una vegada resolt l'expedient o el procediment judicial, si s'escau, la suspensió no és declarada en ferm, procedirà la incorporació immediata al seu lloc, el pagament de tots els drets econòmics no pagats i el còmput com a servei actiu del temps en què haja estat en la situació de suspens.

Article 44

1. La suspensió serà ferma quan escaiga en virtut de sentència penal o sanció disciplinària. la condemna o la sanció ferma determinaran la pèrdua del lloc de treball, excepte quan la suspensió ferma no excedisca de sis mesos. (22)

2. El temps de suspensió provisional, si n'hi ha, s'haurà de computar als efectes del compliment de la suspensió en ferm.

3. La suspensió en ferm com a conseqüència de la sanció disciplinària no podrà ultrapassar el temps màxim establert per a aquest tipus de sanció.

La suspensió en ferm com a conseqüència de la sentència judicial s'imposarà en els termes d'aquesta.

Article 45

1. El reingrés al servei actiu del personal funcionari que no tinga reserva del lloc de treball s'efectuarà mitjançant la seua participació en les convocatòries de concurs o de lliure designació per a la provisió de llocs de treball o, si escau, per reassignació d'efectius per a qui es trobe en situació d'expectativa de destinació.

El personal en situació d'excedència forçosa i per atenció a fills o filles, per aquest ordre, tindran prioritat per al reingrés en llocs de treball de nivell igual al seu grau personal reconegut.

2. Així mateix, el reingrés podrà efectuar-se per adscripció provisional, condicionat a les necessitats del servei i sempre que es reunïsquen els requisits per a l'exercici del lloc.

No obstant això, el reingrés del personal suspés es produirà mitjançant l'adscripció provisional a un lloc de treball del seu grup, sector i qualificació professional, sempre que reunïsca els requisits del lloc.

3. El lloc assignat amb caràcter provisional es convocarà per a la seua provisió definitiva en el termini màxim d'un any i tindrà l'obligació de participar en la convocatòria, i sol·licitar, com a mínim, el lloc que ocupa provisionalment. Si no hi concorre quedarà en situació d'excedència voluntària.

CAPÍTOL III. Drets, deures i incompatibilitats del personal funcionaris

(23)

Secció primera. Drets

Article 46

El personal funcionari en situació de servei actiu tindrà els drets següents:

a) A la permanència en aquesta situació, i a la inamovibilitat en la residència, excepte si les necessitats del servei ho impedeixen, limitat als supòsits previstos legalment.

b) A la remuneració dels seus serveis conformement amb el sistema i conceptes de l'article 55.

c) A la carrera administrativa, conforme amb el sistema de provisió de llocs que resulte de l'elaboració de les plantilles i d'acord amb els principis indicats en el capítol IV d'aquest títol.

d) A l'exercici del dret de participació, sindicació, negociació col·lectiva i vaga, de conformitat amb el que estableixen les lleis.

e) A la Seguretat Social i a l'assistència sanitària, d'acord amb el que estableixen les lleis.

f) Al perfeccionament o formació continuada i permanent.

g) Al respecte de la seua intimitat i a la consideració deguda a la seua dignitat, compresa la protecció enfront de les ofenses verbals o físiques de naturalesa sexual.

h) A l'accés lliure i directe al seu expedient personal.

i) Qualsevol altre dret reconegut en aquesta llei o en altres lleis d'aplicació a la Generalitat Valenciana.

Article 47

(24)

1. Els funcionaris i les funcionàries també tenen dret a:

a) Vacances anuals retribuïdes.

b) Llicències per:

- Malaltia

- Matrimoni

- Part o maternitat

- Estudis sobre matèries directament relacionades amb la funció pública

- Assumptes propis.

c) Permisos establits per la legislació general i als fixats per via reglamentària, en la qual s'hauran d'establir els terminis, els efectes econòmics, les circumstàncies i les condicions per a l'atorgament i s'adaptarà la regulació d'aquests a l'establida per al personal funcionari de l'Administracióde l'Estat.

2. La Generalitat Valenciana, dins dels límits que determinen les lleis de pressupostos, fomentarà institucions socials, cooperatives i recreatives i tot allò que contribuïsca a la millora de les condicions de treball i formació general del personal funcionari. Per al foment d'aquestes institucions es comptarà amb la col·laboració dels o de les representants legals.

Secció segona. Deures

Article 48

1. Els deures del personal funcionari són:

a) L'estricte compliment de l'ordenament jurídic.

b) Servir amb objectivitat i imparcialitat l'interés públic, exercint fidelment les obligacions del càrrec.

c) Complir eficaçment les funcions que tinguen assignades i esforçar-se en el perfeccionament constant dels seus coneixements.

d) El respecte i l'obediència que, en l'exercici de les seues funcions, dega als superior jeràrquics.

e) Tractar amb correcció els companys i les companyes, personal subordinat, i administrats o administrades, facilitant-los l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions.

f) Guardar sigil respecte dels assumptes que es coneguen per raó del càrrec, i no fer publicitat o utilitzar indegudament els assumptes secrets o reservats, declarats per la llei o classificats com a tal.

g) Residir en el terme municipal on exercisca la funció, o en qualsevol altre que permeta el compliment estricte de l'horari de treball sense menyscapte de les tasques que té assignades.

2. És responsable de la bona gestió de les funcions que té assignades i la seua responsabilitat no exclou la que puga correspondre al seus superior jeràrquics.

3. La seua responsabilitat civil i penal es farà efectiva segons que determinen les lleis de l'Estat i la responsabilitat administrativa serà exigida d'acord amb el que estableixen les lleis de la Generalitat Valenciana o les estatals.

Secció tercera. Incompatibilitats

Article 49

1. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei no podrà compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici, per si o mitjançant substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en la Llei d'Incompatibilitats de l'Estat.

2. L'aplicació del règim d'incompatibilitats s'ajustarà a la legislació estatal.

CAPÍTOL IV. De la carrera administrativa i de la formació i perfeccionament del personal funcionari de carrera

(25)

Article 50

1. La mobilitat del personal funcionari d'un lloc de treball a un altre de major nivell de destinació, o d'un grup a un altre de l'article 4, constitueix la carrera administrativa. Aquesta es fomentarà i racionalitzarà mitjançant els cursos de perfeccionament.

2. L'Administració regularà un sistema periòdic de qualificació del personal que tindrà com a base la constitució d'unes juntes de qualificació, per cada departament, les quals valoraran el seu rendiment i n'establiran una qualificació, la qual constarà en el seu expedient personal i haurà de ser motivada i comunicada.

En la regulació s'establiran la forma de constitució, la participació sindical i, si convé, la via de recursos contra les qualificacions de personal.

3. Les qualificacions d'aquestes juntes podran ser tingudes en compte en el moment de la provisió de llocs de treball per qualsevol dels sistemes establerts en aquesta llei.

Article 51

1. El manteniment per un funcionari o funcionària d'un mateix nivell de destinació, per un període de dos anys continuats o durant tres amb interrupció, inclús en llocs d'administracions diferents, determinarà l'assignació d'un grau personal a aquests. Si durant el temps en què s'ocupa un lloc es modifica el seu nivell, aquest temps es computarà amb el nivell més alt en què aquest lloc haguera estat classificat.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el personal funcionari que obtinga un lloc de treball superior en més de dos nivells al corresponent al seu grau personal, consolidarà cada dos anys de serveis continuats el grau superior en dos nivells al que posseïsca, sense que en cap cas puga superar el corresponent al del lloc ocupat.

2. El grau personal haurà de constar en el Registre de Personal i en l'expedient del funcionari o de la funcionària. En la Generalitat Valenciana el reconeixement del grau personal correspondrà a la Conselleria d'Administració Pública.

3. El temps de permanència en la situació de serveis especials serà computat, a efectes de consolidació de grau personal, com a prestat en l'últim lloc ocupat en la situació de servei actiu o en el que posteriorment s'hagués obtingut per concurs.

4. El Govern Valencià o el Ple de la Corporació Local, si escau, podrà determinar l'adquisició dels graus mitjançant la superació de cursos de formació i altres requisit objectius.

El procediment d'accés als cursos i la fixació dels altres requisits objectius es fonamentarà exclusivament en criteris de mèrit i capacitat, i la selecció haurà de realitzar-se mitjançant concurs.

Article 52

1. El personal funcionari tindrà dret, qualsevol que siga el lloc de treball que ocupe, a percebre almenys el complement de destinació dels llocs de nivell corresponent al del seu grau personal.

2. Els funcionaris o les funcionàries que cessen en el seu lloc de treball sense obtenir-ne un altre pels sistemes previstos en l'article 20, quedaran a disposició del sotsecretari o de la sotsecretària, o del secretari o de la secretària general de la respectiva Conselleria, que els atribuirà l'exercici provisional d'un lloc corresponent al del seu grup de titulació, i tindrà preferència sobre els de nou ingrés per a ocupar un lloc corresponent al del seu grau personal, sempre que reunisquen els requisits del lloc.

3. El personal que cessa per alteració del contingut o supressió dels seus llocs mitjançant les corresponents relacions, i també el que ocupa llocs de lliure designació i siga separat del càrrec, continuaran percebent les retribucions complementàries corresponents al lloc que ocupaven, fins que siga nomenat per a ocupar un altre lloc de treball i durant un termini màxim de tres mesos, les retribucions complementàries corresponents al lloc que ocupava.

Article 53

(26)

1. La Generalitat Valenciana facilitarà la promoció interna del personal funcionari, consistent en l'ascens des d'un grup de titulació a l'immediatament superior, d'acord amb la seua titulació específica, i s'haurà de reservar per aquesta finalitat un nombre de llocs de treball que no podrà ser inferior al 40% dels llocs de treball vacants que es convoquen a oposicions o concursos-oposicions. Per a això s'haurà de posseir la titulació necessària, tenir una antiguitat almenys de dos anys en el grup de titulació inferior, i també reunir els requisits i superar les proves que en cada cas establisca la Conselleria d'Administració Pública.

Aquestes proves podran dur-se a terme en convocatòries independents de les d'ingrés quan, per conveniència de la planificació general dels recursos humans, ho acorde el Govern Valencià.

Els que accedisquen al grup de titulació superior pel sistema de promoció interna tindran, en tot cas, preferència per a cobrir les llocs de treball vacants oferits sobre el personal aspirant que no procedisca d'aquest torn.

Igualment, conservarà el grau personal que haguera consolidat en el grup de titulació de procedència, sempre que es trobe inclòs en l'interval de nivells corresponents al nou grup de titulació, i el temps de serveis prestats en aquell serà d'aplicació, si escau, per a la consolidació del grau personal.

El personal que ocupe llocs de treball classificats indistintament per a dos grups de titulació i accedisca pel sistema de promoció interna al grup superior, podrà adquirir la condició de funcionari del nou grup de titulació incorporant-se en la mateixa plaça que ocupaven.

2. La Generalitat Valenciana organitzarà cursos de perfeccionament que faciliten la formació permanent del personal funcionari i la carrera administrativa.

Especialment, i conforme amb l'article 29 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, s'organitzaran els cursos específics per al personal funcionari de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana que no puga acreditar, una vegada superades les proves d'accés, els coneixements del valencià mitjançant la presentació dels certificats i títols homologats per la Generalitat Valenciana.

3. Si el curs de perfeccionament constitueix requisit per a l'accés a un lloc de treball, caldrà un certificat d'aprofitament.

4. La Generalitat Valenciana organitzarà cursos de formació i perfeccionament del personal funcionari al servei de l'Administració Local. Amb aquesta finalitat, podran subscriure's els corresponents convenis de col·laboració.

CAPÍTOL V. Règim disciplinari

Article 54

Es fa extensiu al personal funcionari de la Generalitat Valenciana el règim disciplinari establit per la normativa de l'Estat.

Un reglament disciplinari regularà el procediment aplicador de sancions, en el qual, bàsicament, es tindran en compte els principis d'eficàcia i garantia.

CAPÍTOL VI. Règim retributiu

Article 55

Les retribucions del personal funcionari s'ajustaran a les normes bàsiques dictades per l'Estat i seran el resultat de l'aplicació dels conceptes següents:

1. Retribucions bàsiques

a) El sou que es corresponga amb l'índex de proporcionalitat assignat a cadascun dels grups establits en l'article 4 d'aquesta llei.

b) Els triennis: quantitat igual dins de cada grup dels esmentats en l'article 4 d'aquesta llei, assignats per cada tres anys de servei.

En el cas de mobilitat d'aquest personal d'un grup a un altre, conservarà el dret als triennis complits anteriorment i les fraccions del temps de servei que no completen un trienni seran acumulades al del nou grup a què accedisca.

Per aquests conceptes correspondran dos pagaments extraordinaris a l'any per un import mínim, cadascun d'aquests, al d'una mensualitat de sou i triennis, en els mesos de juny i desembre.

2. Retribucions complementàries:

a) La retribució del lloc concret de treball.

Aquesta retribució es descompon en el complement de destinació, d'acord amb els trenta nivells fixats en l'article 17 i repercutirà en l'adquisició del grau personal de l'article 51, i en el complement específic del lloc dirigit a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs en atenció a la seua responsabilitat, especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, perillositat o penositat.

b) El complement de productivitat destinat a retribuir el rendiment especial, l'activitat extraordinària i l'interés o la iniciativa amb què faça el seu treball.

Per a la possible aplicació, caldrà la consignació Pressupostària prèvia en el programa corresponent, i el seu responsable determinarà, d'acord amb la normativa de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, la quantia individual del complement i la seua percepció haurà de fer-se pública a la resta del personal funcionari dels organismes corresponents i a la representació sindicals.

c) Gratificacions per serveis de caràcter extraordinari, fora de la jornada normal, les quals mai no podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en el pagament. Seran objecte de publicitat a la del personal funcionari de l'organisme i a la representació sindical.

d) Indemnitzacions per raó del servei. Reglamentàriament s'ajustarà la quantia als costos causats per la realització dels serveis pels quals es meriten.

3. El sou del personal funcionari del grup A no podrà ser superior en més de tres vegades el sou del personal del grup E.

4. Les quanties de les retribucions bàsiques i complementàries regulades en aquesta llei, llevat de les referides a gratificacions per serveis extraordinaris, hauran de reflectir-se, per a cada exercici pressupostari, en la Llei de Pressupostos de les Administracions Públiques.

5. Les retribucions del personal funcionari interí seran les mateixes que percebria el de carrera del mateix grup si ocupara el mateix lloc de treball, exclosa la percepció de triennis.

Article 55 bis

1. Quan, amb subjecció a la normativa vigent, el funcionari realitze una jornada inferior a la fixada per al lloc de treball que ocupe, es reduiran les seues retribucions 'ntegres en la proporció corresponent.

2. Les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris que es meriten amb caràcter fix i periodicitat mensual es liquidaran per dies, llevat dels triennis que es faran efectius d'acord amb la situació i els drets del funcionari el dia 1 del mes a què corresponguen i en el supòsit de cessament en el servei actiu per motius de defunció o jubilació, en aquest cas es faran efectives les mensualitats completes, excepte per a aquells funcionaris el règim de previsió social dels quals siga el Règim General de la Seguretat Social.

3. Sense perjudici del que disposa l'article anterior, les pagues extraordinàries que es meriten el dia u dels mesos de juny i desembre, ho seran amb referència a la situació i als drets del funcionari en aquestes dates, llevat en els casos següents: a) Quan el temps de serveis prestats fóra inferior a la totalitat del període corresponent a una paga, aquesta es pagarà en la part proporcional que resulte segons els mesos i els dies de servei efectivament prestat.

b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució meritaran pagues extraordinàries en les dates indicades, però la seua quantia experimentarà la reducció proporcional corresponent.

c) En el cas de cessament en el servei actiu, l'última paga extraordinària es meritarà el dia del cessament i amb referència a la situació i als drets del funcionari en aquesta data, però en quantia proporcional al temps de serveis efectivament prestats, llevat dels supòsits de jubilació o decès; en aquests casos, els dies del mes en què es produesca aquest cessament, es computaran com un mes sencer.

A l'efecte previst en el paràgraf anterior, el temps de duració de llicències sense dret a retribució no tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.

4. Independentment del que preveu l'article anterior, la diferència, en còmput mensual, entre la jornada reglamentària de treball i l'efectivament realitzada pel funcionari donarà lloc, llevat justificació, a la corresponent deducció proporcional d'havers. De les deduccions que pertocaren s'informarà als representants sindicals periòdicament.

Per al càlcul del valor hora aplicable a aquesta deducció es prendrà com a base la totalitat de les retribucions íntegres mensuals que perceba el funcionari dividit per trenta, i aquest resultat pel nombre d'hores que el funcionari tinga obligació de complir, de mitjana, cada dia. (27)

CAPÍTOL VII. Règim de Seguretat Social

Article 56

1. Al personal funcionari propi o de nou ingrés de la Generalitat Valenciana li serà d'aplicació el Règim General de la Seguretat Social.

2. El personal funcionari procedent d'altres administracions seguirà sotmés al mateix règim de la Seguretat Social que se li aplicava amb anterioritat a la incorporació.

CAPÍTOL VIII. De la negociació col·lectiva del personal funcionari de la Generalitat Valenciana

Article 57

Es reconeix al personal funcionari de la Generalitat Valenciana el dret a la negociació col·lectiva a través de les seues organitzacions sindicals i dels òrgans representatius legalment establits en els termes següents:

Podran ser objecte de negociació i acord les matèries següents:

- L'increment de les retribucions del personal funcionari i de la resta de personal de l'Administració de la Generalitat Valenciana que calga incloure en el projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana de cada any.

- La determinació i aplicació de les seues retribucions.

- Preparació dels plans d'oferta pública d'ocupació.

- Classificació i valoració dels llocs de treball.

- Sistemes d'ingrés, provisió i promoció professional.

- Condicions socials assistencials, de salut laboral, sindicals i, en general, totes aquelles que afecten les seues relacions amb l'Administració en l'àmbit del seu treball o d'exercici de la llibertat sindical i drets que en deriven.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

El personal al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana, transferit pel Reial Decret 665/1986, de 21 de febrer, pendent d'integració, haurà de ser classificat pel Govern Valencià mitjançant un decret i se'n determinarà, si escau, la integració, d'acord amb la naturalesa de les seues funcions i la titulació acadèmica exigida, en plantilles de personal funcionari o de personal laboral.

Segona

En les Ofertes Públiques d'Ocupació es reservarà un nombre no inferior al 3% de les vacants per a ser cobertes entre el personal amb discapacitat de grau igual o inferior al 33%, de manera que progressivament s'assolisca el 2% dels efectius totals de l'Administració de la Generalitat Valenciana, sempre que superen les proves selectives, que en el seu moment, acrediten l'indicat grau de discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les tasques i funcions corresponents, segons es determine reglamentàriament.

Tercera

Els plans d'ocupació tindran com a finalitat primordial augmentar les capacitats de treball i les oportunitats professionals del personal empleat públic i, fonamentalment, assegurar i assignar a aquest un treball efectiu i adequat. S'hi integraran els plans de formació i les previsions i les mesures de promoció que calga.

Els plans d'ocupació hauran de ser aprovats pel Consell, a proposta de les Conselleries afectades, després de l'informe favorable de les d'Economia i Hisenda i Administració Pública, i tindran efecte a partir de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quarta

Els plans d'ocupació podran afectar una o diverses Conselleries, i els organismes autònoms i entitats públiques que en depenguen.

Quan una Conselleria inicia un pla d'ocupació que tinga com a conseqüència la reducció dels seus llocs de treball no singularitzats, amb caràcter previ a la iniciació de la fase de reassignació d'efectius, la Conselleria afectada determinarà els llocs que s'han de suprimir, i tindrà prioritat per a romandre en les seues destinacions els funcionaris o les funcionàries amb més mèrits, valorats d'acord amb el barem aplicable per a la provisió d'aquests mateixos llocs.

Cinquena

Els plans d'ocupació podran contenir les previsions i les mesures previstes en la legislació bàsica estatal, sense que puguen suposar un augment de les despeses de personal previstes per a cada anualitat pressupostària.

Les actuacions previstes per al personal laboral en els plans d'ocupació es desplegaran conforme amb la normativa específica de l'ordenament jurídic laboral.

Sisena

Mitjançant conveni amb altres administracions públiques, la Generalitat Valenciana podrà reassignar efectius en altres administracions públiques. La reassignació podrà ser obligatòria per al personal funcionari afectat, en els mateixos termes que en els altres supòsits previstos en aquesta llei.

El personal funcionari que d'aquesta manera accedisca a altres administracions serà declarat en situació de serveis en altres administracions públiques, en les condicions previstes en l'apartat 4 de l'article 35 d'aquesta llei.

Setena

Els plans d'ocupació hauran de ser objecte de negociació amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes que estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, sense perjudici del que preveu l'article 34 d'aquesta.

Vuitena

L'accés al grup C podrà dur-se a terme mitjançant la promoció interna des del grup D de l'àrea d'activitat o funcional corresponent, amb una valoració en la fase de concurs dels mèrits relacionats amb la carrera i els llocs exercits, el nivell de formació i l'antiguitat.

Amb aquesta finalitat, es requerirà la titulació establida en l'article 4 d'aquesta llei o una antiguitat de deu anys en el grup D, o de cinc anys i la superació d'un curs específic de formació al qual s'accedirà per criteris objectius.

Novena

1. Es crea el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat, corresponent al grup A de titulació, l'ingrés en el qual es produirà pel sistema d'oposició lliure entre els qui es troben en possessió del títol de llicenciat en Dret o en Economia o en Administració i Direcció d'Empreses.

Quan així ho prevegen les convocatòries corresponents, els aspirants i les aspirants a l'ingrés, una vegada aprovades les proves selectives, hauran de superar un curs de formació de durada no superior a sis mesos. En aquest supòsits, els qui hagueren superat les proves selectives esmentades, podran ser nomenats inspectors o inspectores de tributs en pràctiques, amb els efectes econòmics que es determinen reglamentàriament.

2. Són funcions dels inspectors de tributs de la Generalitat totes aquelles de caràcter no directiu inherents a la gestió tributària de la Generalitat.

3. S'integren automàticament en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, amb ple reconeixement de la seua antiguitat en la funció pública i grau personal, els funcionaris i les funcionàries pertanyents al cos superior d'inspectors de finances de l'Estat que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta disposició addicional es troben exercint llocs de treball en la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana.

Alhora, s'integraran en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, en els mateixos termes del paràgraf anterior, els funcionaris i les funcionàries del cos superior d'inspectors de Finances de l'Estat que passen d'ara endavant a prestar serveis en l'àmbit funcional de l'Area de Tributs de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública de la Generalitat, en virtut de processos de transferència de competències de l'administració de l'Estat a la de la Generalitat.

4. Podrà ingressar en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana:

a) El personal funcionari de carrera del grup A de la Generalitat Valenciana que a data 31 de desembre de 1998 es trobe exercint, per qualsevol títol, llocs de treball d'administració general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública que depenguen funcionalment de l'Area de Tributs de la Direcció General de Tributs i Patrimoni, sempre que haja exercit aquests llocs o altres de les mateixes característiques, de forma ininterrompuda, almenys des de l'1 de gener de 1997, i supere el curs selectiu que es convoque a l'efecte. El curs selectiu esmentat tindrà com a objectiu l'especialització i el perfeccionament d'aquest personal en les matèries pròpies de la gestió tributària de nivell superior, efectuant-se la qualificació mitjançant un procés d'avaluació continuada i proves finals.

b) El personal funcionari de carrera del grup A de la Generalitat Valenciana que a data 31 de desembre de 1998 es trobe en situació administrativa que comporte la reserva com a titular d'un lloc de treball d'administració general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública que depenga funcionalment de l'Area de Tributs de la Direcció General de Tributs i Patrimoni, sempre que haja exercit, per qualsevol títol, llocs d'aquestes característiques almenys durant dos anys ininterromputs, haja estat prestant serveis en l'administració general de la Generalitat Valenciana durant tot el temps que s'extenga la reserva esmentada i supere el curs a què es refereix la lletra a) anterior.

c) El personal funcionari de carrera del grup B de la Generalitat Valenciana que, trobant-se a data 31 de desembre de 1998 en possessió de la titulació corresponent al grup A, es trobe exercint a aquesta data, per qualsevol títol, llocs de treball d'administració general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública que depenguen funcionalment de l'Area de Tributs de la Direcció General de Tributs i Patrimoni, sempre que haja exercit aquests llocs o altres de les mateixes característiques, de forma ininterrompuda, almenys des de l'1 de gener de 1997, i supere el curs selectiu que es convoque a l'efecte. El curs selectiu esmentat tindrà com a objectiu la formació d'aquest personal en les tasques i responsabilitats corresponents al grup A de titulació, així com l'especialització i el perfeccionament en les matèries pròpies de la gestió tributària de nivell superior, efectuant-se la qualificació mitjançant un procés d'avaluació continuada i proves finals.

Els cursos selectius a què es refereixen les lletres anteriors seran convocats mitjançant una ordre del conseller o la conselleria competent en matèria de funció pública.

Els funcionaris i les funcionàries a què es refereixen les lletres precedents que superen els cursos selectius esmentats seran nomenats funcionaris del cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, i cessaran des d'aquell mateix moment en els llocs que es troben ocupant en aquella data, i se'ls encomanarà a partir d'aleshores l'ocupació provisional d'un lloc de treball del cos esmentat, mentre no obtindran la destinació definitiva en aquest pels procediments de concurs o lliure designació, d'acord amb el que estableixen les relacions de llocs de treball corresponents.

L'antiguitat d'aquests funcionaris en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana es computarà des de la data de presa de possessió en les destinacions provisionals esmentades. (28)

5. S'autoritza el Govern Valencià perquè reglamentàriament desplegue tot allò que s'estableix en aquesta disposició, i, en particular, les funcions dels inspectors i les inspectores de tributs de la Generalitat Valenciana, l'ingrés en el cos d'inspectors de tributs i la seua provisió de llocs de treball. A aquests efectes es prioritzaran, en relació a la provisió, els mèrits específicament vinculats a la gestió tributària que concórreguen en els aspirants als llocs convocats. (29) y (30)

Desena

Un. El personal laboral fix que ocupe un lloc de treball que es classifique com de naturalesa funcionarial en virtut de resolució o disposició reglamentària, podrà adquirir la condició de funcionari o funcionària de carrera i romandre en aquest lloc si compleix els requisits establits en l'article 12 d'aquesta llei, mitjançant la superació dels cursos de caràcter selectiu corresponents la qualificació dels quals s'efectuarà mitjançant un procés d'avaluació continuada i proves finals.

Dos. Els cursos que l'administració convoque a aquest efecte seran els adequats per a contrastar les aptituds de l'aspirant per a l'ocupació del lloc, excloent-ne les que ja tinguera acreditades en anteriors proves selectives d'accés.

Tres. El personal funcionari de carrera que ocupe un lloc de treball que es classifique de naturalesa laboral en virtut de resolució o disposició reglamentaria, podrà adquirir voluntàriament la condició de personal laboral fix i romandre en aquest lloc, i quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga a la seua condició de funcionari.

Quatre. El personal que no participe en els processos assenyalats en els punts anteriors, o que, si és el cas, no supere els cursos que es convoquen, romandrà en els llocs de treball que ocupe, mantenint la condició de personal laboral o funcionari, segons corresponga, sense que aquesta circumstància puga constituir causa de remoció o cessament, però en cap cas, podrà passar a ocupar altres llocs de naturalesa distinta de la que tinga. (31)

Onzena

Un. En l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, posen fi a la via administrativa els actes emanats del Govern Valencià i del conseller/a d'Economia, Hisenda i Administració Pública, d'acord amb el que disposa l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Dos. En les matèries regulades per aquesta llei seran competents per a conèixer el recurs extraordinari de revisió, d'acord amb el que preveuen els articles 118 i 119 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Govern Valencià o el conseller/a d'Economia, Hisenda i Administració Pública, que respectivament, hagen dictat l'acte objecte del recurs.

Tres. Per a la revisió d'ofici dels actes administratius nuls o anul·lables en matèria de funció pública, seran competents:

a) El Govern Valencià, respecte dels seus actes i dels dictats pel conseller/a d'Economia, Hisenda i Administració Pública.

b) El conseller/a d'Economia, Hisenda i Administració Pública, respecte dels actes dictats pel director/a general de la Funció Pública.

Quart. Contra els actes emanats del director/a general de Funció Pública en relació amb les competències pròpies que tinga atribuïdes, podrà interposar-se recurs ordinari, d'acord amb el que disposen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (32)

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

La determinació de la naturalesa funcionarial d'un lloc de treball en les corresponents relacions de lloc de treball, d'acord amb l'aplicació de la Llei 6/1990, de 14 de novembre, no implicarà el cessament del laboral o de la laboral que l'ocupava, qui hi podrà romandre, sense detriment de les seues expectatives de promoció professional.

Igual tractament tindrà el personal funcionari que puga ocupar un lloc que es classifique com a laboral.

En ambdues situacions el personal afectat, sempre que estiga en possessió de la titulació requerida per al lloc que ocupa, podrà integrar-se amb reconeixement de la seua antiguitat en el règim administratiu funcionarial, o laboral, mitjançant la superació de les proves específiques o cursos d'adaptació, si escau, que es convoquen.

D'altra banda, romandrà en situació de personal a extingir en els llocs que exercia a l'entrada en vigor de la llei.

Els processos de funcionarització seran objecte de negociació amb els sindicats.

Hom facilitarà als candidats i a les candidates la formació necessària per a presentar-se a les proves en condicions idònies.

També es podrà acollir al sistema d'adaptació previst en els paràgrafs anteriors el personal que provinga d'altres administracions públiques mitjançant transferència o concurs, quan l'Administració d'origen, d'acord amb la seua normativa aplicable, no haguera conclòs el procés d'adaptació en la data d'integració a la Generalitat Valenciana.

Mentre no finalitze el procés d'adaptació del règim jurídic del personal de la Generalitat a la naturalesa dels llocs que ocupa, establit en la Llei 1/1996, de 26 d'abril, de la Generalitat, podrà adscriure's temporalment a llocs de naturalesa funcionarial el personal laboral fix de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació de la llei esmentada, sempre que el lloc a ocupar temporalment siga d'idèntiques característiques a aquell pel qual la persona adscrita es funcionaritza, i que la persona esmentada reunisca els requisits generals del lloc de treball a què s'adscriu, tot entenent-hi la pertinença al grup de titulació en què estiga classificat el lloc i, si convé, trobar-se en possessió de la titulació específica exigida per al correcte exercici del lloc. (33)

Segona

En el barem aplicable en els cáoncursos per a la provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana, la valoració des del punt de vista subjectiu serà fins a un 10% de la valoració total.

Tercera

1. Per a la regularització d'aquelles situacions derivades del procés d'estructuració de l'Administració Pública Valenciana, es procedirà als corresponents processos de selecció del personal funcionari que amb titulació adequada i experiència suficient estiga ocupant llocs de treball de nivell immediatament superior, classificats d'acord amb el Decret 143/1988, de 23 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

2. El personal que haguera obtingut el nomenament com a habilitat anteriorment a l'entrada en vigor de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, es regirà per la legislació anterior a aquesta pel que fa a procediment d'adquisició de la condició de funcionari o laboral.

3. El personal que havent superat les proves d'accés d'acord amb la legislació anterior no haguera obtingut nomenament abans de l'entrada en vigor de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, es regirà pel que s'estableix en l'article 9 d'aquest Text Refòs de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

Quarta

El Govern de la Generalitat Valenciana convocarà, amb negociació sindical prèvia, en el termini de 9 mesos, per una sola vegada i amb caràcter excepcional, un concurs oposició lliure per a places de metges o metgesses i ATS d'Equips de Primera Atenció, en què es valoraran, fins a un màxim del 45% de la puntuació màxima exigida per a aprovar la fase d'oposició, el temps efectiu de serveis prestats pel personal funcionari interí de l'antic cos de funcionaris tècnics al servei de la sanitat local en places transferides a la Comunitat Autònoma Valenciana.

La Conselleria de Sanitat i Consum farà cursos de formació per a aquest personal.

Cinquena

El règim transitori de les situacions d'excedència voluntària per cura de fills o filles, serà l'establit per la disposició transitòria única de la Llei 4/1995, de 23 de març, de Regulació del Permís Parental i per Maternitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats tots aquells preceptes d'altres normes i disposicions d'igual o inferior rang, que s'oposen o contradiguen al que disposa el present text refós.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

El Govern Valencià desplegarà reglamentàriament aquesta norma en allò que calga per a l'execució correcta.

Segona

La normativa estatal en matèria de règim jurídic de la funció pública regirà amb caràcter supletori a aquest text refós i al seu desplegament reglamentari.

Tercera

Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 25 d'octubre de 1995

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller d'Administració Pública,

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
 


NOTES AL Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, tal com el va aprovar el Consell de la Generalitat Valenciana.

(1) Redacció donada per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art 23.

(2) Introduït per la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art.5.

(3) Vegeu capítols II i III del títol primer del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana.

(4) Redacció donada per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.

(5) Redacció donada per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.

(5 bis) Redacció donada per la Llei 9/1999, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm.. 3657 de 31.12.1999), article 63

(6) Redacció donada per la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art.6.

(7) Redacció donada per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.

(8) Vegeu capítols I, II i III del títol segon del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana.

(9) Redacció donada per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.

(10) Apartats c) i d) van ser afegits per la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana.

(11) Introduït per la Llei 10/1998, de 28 de desembre de 1998, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art. 22.

(12) Introduït per la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art.7.

(13) Vegeu capítol I del títol Primer del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana.

(14) Vegeu capítol IV del títol Primer del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana.

(15) Redacció donada per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.

(16) Redacció donada per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.

(17) Redacció donada per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.

(18) Teniu en compte que la Llei 39/1999, de 5 de novembre, de Conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de novembre), modifica l'apartat 4 de l'article 29 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, que queda redactat de la forma següent:

"4. Els funcionaris tindran dret a un període d'excedència de durada no superior a tres anys per a atendre la cura de cada fill, tant quan ho siga per naturalesa com per adopció o acolliment permanent o preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, si és procedent, de la resolució judicial o administrativa.

També tindran dret a un període d'excedència, de durada no superior a un any, els funcionaris per a atendre la cura d'un familiar que es trobe al seu càrrec, fins al segon grau inclusivament de consanguinitat o afinitat, que, per raons d'edat, accident o malaltia, no puga valdre's per si mateix, i no exercisca activitat retribuïda.

El període d'excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant donara origen a una nova excedència, l'inici del període d'aquesta posarà fi al que es vinguera gaudint.

Esta excedència constituïx un dret individual dels funcionaris. En el cas que dos funcionaris generaren el dret a gaudir-lo pel mateix subjecte causant, l'Administració podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades relacionades amb el funcionament dels servicis.

El període de permanència en esta situació serà computable a efectes de triennis, consolidació de grau personal i drets passius. Durant el primer any, els funcionaris tindran dret a la reserva del lloc de treball que exercien. Transcorregut este període, la dita reserva ho serà al lloc en la mateixa localitat i d'igual nivell i retribució."

(19) Aquest apartat fou suprimit per la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art.7.

(20) Redacció donada per la Llei 10/1998, de 28 de desembre de 1998, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art. 18.

(21) Redacció donada per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.

(22) Redacció donada per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.

(23) Vegeu Decret 34/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Govern Valencià.

(24) Teniu en compte que la Llei 39/1999, de 5 de novembre, de Conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de novembre), modifica l'apartat 3 de l'article 30 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, que queda redactat de la forma següent:

"3. En el supòsit de part, la duració del permís serà de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el cas de part múltiple en dos setmanes més per cada fill a partir del segon. El permís es distribuirà a opció de la funcionària sempre que sis setmanes siguen immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, el pare podrà fer ús de la totalitat o, si és procedent, de la part que reste del permís. No obstant l'anterior, i sense perjuí de les sis setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que la mare i el pare treballen, esta, en iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar que el pare gaudisca d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare llevat que en el moment de la seua efectivitat la incorporació al treball de la mare supose un risc per a la seua salut.

En els supòsits d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com a permanent, de menors de fins a sis anys, el permís tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit d'adopció o acolliment múltiple en dos setmanes més per cada fill a partir del segon, comptades a l'elecció del funcionari, bé a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció. La durada del permís serà, així mateix, de setze setmanes en els supòsits d'adopció o acolliment de menors, majors de sis anys d'edat, quan es tracte de menors discapacitats o minusvàlids o que, per les seues circumstàncies i experiències personals o per provindre de l'estranger, tinguen especials dificultats d'inserció social i familiar, degudament acreditades pels servicis socials competents. En el cas que la mare i el pare treballen, el permís es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs.

En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma d'aquest no podrà excedir de les setze setmanes previstes en els apartats anteriors o de les que corresponguen en cas de part múltiple.

En els supòsits d'adopció internacional, quan siga necessari el desplaçament previ dels pares al país d'origen de l'adoptat, el permís previst per a cada cas en el present article, podrà iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constituïx l'adopció".

(25) Vegeu el títol III del Decret 34/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Govern Valencià.

(26) Vegeu títol IV del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana.

(27) Introduït per la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art.9.

(28) Redacció donada per la Llei 10/1998, de 28 de desembre de 1998, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art. 20.

(29) Redacció donada per la Llei 10/1998, de 28 de desembre de 1998, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art. 20.

(30) La disposició addicional novena va ser introduïda per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.

(31) Introduït per la Llei 10/1998, de 28 de desembre de 1998, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art. 19.

(32) Introduït per la Llei 10/1998, de 28 de desembre de 1998, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, art. 21.

(33) Introduït per la Llei 14/1997, de 26 de desembre de 1997, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, art. 23.
 ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés a tots els temes Universitat Politècnica de València