Disposició:  DECRET 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana. (DOGV nº. 3477 de 20.4.99)
Última actualització:  10/08/2000
Realitzada per: Centre d'Informació i Documentació Jurídica i Administrativa de la Generalitat Valenciana. Presidència de la Generalitat Valenciana

Afectacions incorporades al text:
 
TIPUS AFECTACIÓ TIPUS DISPOSICIÓ DATA DISPOSICIÓ NÚM. DOGV DATA DOGV SIGNATURA TOPOGRÀFICA
Modificació Resolució 17.07.2000 3811 09.08.2000 5000/2000

Decret
                                                                 COPIA LOCAL * COPIA LOCAL * COPIA LOCAL
Text complet


ANNEX. Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana

Títol preliminar


Títol primer. Selecció de personal

Capítol I. L’Oferta Pública d’Ocupació

Capítol II. Normes generals Capítol III. Òrgans de selecció Capítol IV. Discapacitats Capítol V. Desenvolupament de los processos selectius Capítol VI. Personal interí

Títol segon. Provisió de llocs de treball

Capítol I. Disposicions generals

Capítol II. Provisió de llocs de treball mitjançant concurs Capítol III. La remoció del lloc de treball Capítol IV. Provisió de llocs de treball mitjançant lliure designació Capítol V. Altres formes de provisió de llocs

Títol tercer. Carrera profesional


Títol quart. Promoció interna


Disposicions addicionals

Disposicions transitòries ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés a tots els temes Universitat Politècnica de València