Nota important:
Aquestes taules van ser fetes originàriament a la Generalitat i després difoses per diferens Seccions Sindicals en altres administracions.
Aquesta Secció Sindical ha aprofitat el treball anterior i ha afegit les últimes modificacions introduïdes en la normativa de personal laboral i funcionari.
 
EXCEDÈNCIES DEL PERSONAL FUNCIONARI
 
LEGISLACIÓ
DURADA
OBSERVACIONS
VOLUNTARIAA AUTOMÀTICA Art. 37.1.A del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, 

(segons la nova redacció de la Llei 10/98)

Mentres dure la situació que la motiva Quan per qualsevol títol (interinament o com a personal fix) s'accedisca a un nou lloc de treball del sector públic.
INTERÉS PARTICULAR Art. 37.1.B del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana (nova redacció de la Llei 14/97) No menys de 2 anys i sense límit màxim de durada. Cal haver prestat serveis efectius a qualsevol Administració durant els cinc anys immediatament anteriors. Entre dues consecutives, cal treballar de nou un mínim de cinc anys
AGRUPACIÓ FAMILIAR Art. 37.1.C del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana Mínim de dos anys i màxim de quinze. Quan el cónjuge o parella residesca en un altre municipi i tinga destinació definitiva com a funcionari o personal laboral fix en qualsevol administració.
PER CURA DE FILL O FILLA Art. 37.4 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

Art. 29.4 de la Llei 30/84.

Llei 4/95 que regula el permís paternal.

Fins a tres anys La modificació de la Llei 30/84 ha ampliat aquesta excedència als casos d'acolliment tant permanent com temporal i als de cura de familiar impossibilitat per raons d'edat, accident o malaltia.

Es pot demanar el reingrés en qualsevol moment.

El primer any es té dret a reserva del lloc de treball. A partir del segon, només es té dret a un lloc de treball d'igual nivell en la mateixa localitat.
En l'Estat, ja es té reserva durant els tres anys.
El període de permanència en aquesta situació computarà a efectes de triennis, consolidació de grau i drets passius. S'assimila a l'alta per a la prestació d'atur.

VOLUNTÀRIA INCENTIVADA Art. 37.5 del Text Refós de la Llei de la funció Pública Valenciana Durant cinc anys És per a qui es trobe en situació d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa, com a conseqüència d'un pla d'ocupació.

Impedeix treballar en qualsevol lloc de l'Administració Pública, sota qualsevol relació contractual.

Es té dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter periòdic per any treballat, fins a un màxim de dotze.

Passats els cinc anys, o es sol·licita el reingrés o es passa a excedència voluntària per interès particular.

FORÇOSA Art. 39 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana Indefinit Correspon quan no s'obté un lloc de treball en el grup i la classe que li corresponga al produir-se una reforma de les RLTs i no es puga reassignar.

També, quan es trobe en expectativa de destinació i passe el període màxim d'un any o incomplesca les obligacions de l'article 38 LPFV. S'està obligat a:

1. Acceptar destinacions similars dins de la mateixa província.

2. Participar en els concursos, dins de província.

3. Participar en cursos de capacitació.

EXPECTATIVA DE DESTINACIÓ

(No es tracta pròpiament d'una situació d'excedència, però està molt relacionat

Art. 38 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana Màxim d'un any. Passat el termini, es passa a excedència forçosa. Es cobra: el sou base, triennis, complement de destinació i 50% del complement específic del darrer lloc. S'està obligat a: 1. Acceptar destinacions similars dins de la mateixa província.

2. Participar en els concursos, dins de província.

3. Participar en cursos de capacitació.

EXCEDÈNCIES DEL PERSONAL LABORAL
 
LEGISLACIÓ
DURADA
OBSERVACIONS
VOLUNTARIAA AUTOMÀTICA Art. 26.A del II Conveni Col·lectiu Mentres dure la situació que la motiva Quan per qualsevol títol (interinament o com a personal fix) s'accedisca a un nou lloc de treball del sector públic.
INTERÉS PARTICULAR Art. 26.A del II Conveni Col·lectiu No menys de 2 anys i sense límit màxim de durada. Cal haver prestat serveis efectius a qualsevol Administració durant els cinc anys immediatament anteriors. Entre dues consecutives, cal treballar de nou un mínim de cinc anys
AGRUPACIÓ FAMILIAR Art. 26.A del II Conveni Col·lectiu Mínim de dos anys i màxim de quinze. Quan el cónjuge o parella residesca en un altre municipi i tinga destinació definitiva com a funcionari o personal laboral fix en qualsevol administració.
PER CURA DE FILL O FILLA Art. 26.B del II Conveni Col·lectiu

Art. 46.3 Estatut Treballadors

Fins a tres anys La modificació de l'Estatut dels Treballadors ha ampliat aquesta excedència als casos d'acolliment tant permanent com temporal i als de cura de familiar impossibilitat per raons d'edat, accident o malaltia.

Es pot demanar el reingrés en qualsevol moment.

El primer any es té dret a reserva del lloc de treball. A partir del segon, només es té dret a un lloc de treball d'igual nivell en la mateixa localitat.
En l'Estat, ja es té reserva durant els tres anys.
El període de permanència en aquesta situació computarà a efectes de triennis, consolidació de grau i drets passius. S'assimila a l'alta per a la prestació d'atur.

FORÇOSA Art. 26.C del II Conveni Col·lectiu Indefinit. Mentre dure la causa que l'origina. És té dret a reserva de lloc de treball i al còmput de l'antiguitat durant la seua vigència.

Per elecció o designació per a càrrec públic que impossibilite l'assistència al treball.

També per a càrrecs sindicals, per a llocs considerats de confiança o assessorament especial (a la RLTs ha de figurar com de naturalesa eventual), per a una missió per període superior a 6 mesos en organismes internacionals (autoritzat per la Universitat) i si s'adquereix la condició de personal laboral o funcionari al servei d'organismes internacionals..

* A la CIEV s'ha creat una comissió per tal d'adequar els permisos, llicències i excedències del Conveni amb els del Decret 34/99.
 


ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés al servidor de la UPV Universitat Politècnica de València