Nota important:
Aquestes taules van ser fetes originàriament a la Generalitat i després difoses per diferens Seccions Sindicals en altres administracions.
Aquesta Secció Sindical ha aprofitat el treball anterior i ha afegit les últimes modificacions introduïdes en la normativa de personal laboral i funcionari.
 

LLICÈNCIES
 
LEGISLACIÓ
DURADA
OBSERVACIONS
RETRIBUÏDES ASSUMPTES PARTICULARS - Llei 30/84 (Art. 30)

- Decret 34/99 (Art. 9.2.1.a).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.i).

- Fins a 6 dies a l'any. El personal podrà distribuir aquests dies a la seua conveniència, prèvia comunicació a l'òrgan corresponent. - Fins el 15 de gener de l'any següent.

- Interins i laborals temporals: 1 dia per 2 mesos complets de treball.

CURSOS de perfeccionament professional - Decret 34/99 (Art. 9.2.1.b) - Fins a 40 hores a l'any. - Retribuïdes quan coincidisca amb l'horari de treball, el curs es trobe homologat i el contingut estiga directament relacionat amb el lloc o la carrera professional.
PER ESTUDIS - Decret 34/99 (Art. 9.2.1.c) - Fins 12 mesos (per cada 5 anys de servei actiu continuat). - Matèries directament relacionades amb la carrera professional.

- Curs homologat, previ informe favorable de l'òrgan competent.

- En acabar, caldrà presentar memòria i certificació acadèmica.

- Retribucions bàsiques.

NO RETRIBUÏDES Llicència A - Decret 34/99 (Art. 9.2.2.a) - Fins a 6 mesos cada 3 anys. - Se sol·licitarà amb una antelació mínima de 30 dies a la data d'inici, i es resoldrà com a mínim amb 15 dies d'antelació a aquesta data.

- L'administració mantindrà el personal amb alta especial. Tindrà la consideració de serveis efectivament prestats, a efectes d'antiguitat i consolidació de grau personal.

- Si el cònjuge o familiar fins a segon grau, per consanguinitat o afinitat, que convisquen habitualment amb el personal, pateix malaltia greu o irreversible, es podrà prorrogar fins a un any. La pròrroga no serà causa d'alta especial, sí tindrà consideració de serveis efectivament prestats.

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.1). - Mínim 15 dies i màxim 3 mesos cada dos anys  
Llicència B 

(PER ESTUDIS)

- Decret 34/99 (Art. 9.2.2.b). - Fins a 3 mesos a l'any. - Per a l'assistència a cursos de perfeccionament professional, si el contingut està directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera administrativa.

- L'administració mantindrà el personal amb alta especial. Tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.

Es consideren llicències els drets que es troben subjectes a autorització de l'òrgan competent. Si l'òrgan competent ho denega, la denegació haurà de ser per escrit i motivadament.
 

MALALTIA - Llei funcionariat 1964 (Art. 69).

- Llei 42/94, Mesures ...

- Decret 34/99 (Art. 7).

- Absències aïllades d'un o tres dies.

 

- Es comunicarà l'absència i la raó. Es podrà requerir justificant.
- Absències de 4 o més dies. Caldrà presentar l'informe mèdic de baixa (en un termini de tres dies des de l'expedició).

NOTA: la baixa per maternitat no necessita informes de confirmació de baixa. Recordeu-vos de presentar una còpia del part de baixa al Negociat de Seguretat Social de la Universitat.
 
 

ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés al servidor de la UPV Universitat Politècnica de València