Nota important:
Aquestes taules van ser fetes originàriament a la Generalitat i després difoses per diferens Seccions Sindicals en altres administracions.
Aquesta Secció Sindical ha aprofitat el treball anterior i ha afegit les últimes modificacions introduïdes en la normativa de personal laboral i funcionari.
 
PERMISOS
 
LEGISLACIÓ
DURADA
OBSERVACIONS
NAIXEMENS O ADOPCIÓ

També acolliment

- Llei 30/84 (Art. 30.1).

- Decret 34/99 (Art. 9.1.2).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.b).

- 3 dies, i 5 si esdevé fora de la localitat de residència.

- En cas de complicacions de mare o fill/a, 2 dies més per al pare.

- El Decret diu: dies hàbils.

- El Conveni Col·lectiu no indica res.

ADOPCIÓ d'un menor a l'estranger - C.I.E.V. 22-2-99 - Fins a 1 mes retribuït - Aportar justificant.
EMBARÀS I PART

I acolliment o adopció

- Llei Funcionariat 1964 (Art. 71).

- Llei 30/84 (Art. 30.3).

- Llei 3/89 Maternitat (Art. 2.3)

- Estatut Treball. (Art. 37.3-4; 45.1d i 48.4).

- Llei 13/96 (Art. 89).

- Decret 34/99 (Art. 9.1.2).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.o).

- Part únic o
Acolliment temporal o permanent o adopció menor 6 anys
Acolliment major 6 anys amb minusvàlies o amb dificultats d'inserció social: 16 setmanes.

- Part o acolliment o adopció múltiple: 18 setmanes.

- El Conv. Col·lectiu també recull acolliment o adopció per a major de 5 anys: 2 setmanes.

- 6 setmanes han de ser obligatòriament després del part i disfrutades per la mare.

- El pare en pot fer ús en cas de mort de la mare o repòs absolut per prescripció facultativa.

- En el cas de que el pare i la mare treballen, aquesta podrá optar a l'inici del periode de permís perque el pare tinga una part determinada e ininterrompuda del període de descans posterior al part de forma simultànea o sucesiva al de la mare.

MORT O MALALTIA GREU DE FAMILIAR - Llei 30/84 (Art. 30.1).

- Decret 34/99 (Art. 9.1.3).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.c).

- Estatut Treballadors (Art. 37.3.b)

Primer grau (parella, pares, fills -propis o polítics-):

- 4 dies naturals. 6 si és fora de la localitat de residència.

Segon grau (avis, nets, germans -propis o polítics-):

- 3 dies naturals. 5 si és fora de la localitat de residència.

- Cas de produir-se malalties greus de llarga durada, aquest dies podran utilitzar-se seguits o alternats, segons les necessitats, de la qual cosa s'informarà 24 hores abans la Direcció del Centre.
Es pot concedir de nou cada volta que s'acredite una nova situació de gravetat.

- L'Estatut dels Treballadors amplia la redacció a "mort, accident o malaltia greus o hospitalització de familiars .."

EXÀMENS - Llei 30/84 (Art. 30.1 d).

- Decret 34/99 (Art. 9.1.4).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.d).

- El dia o dies de la celebració. - En centres oficials.

-Per a concórrer a exàmens finals i alliberadors i altres proves d'aptitud i avaluació, encara que la realització de l'exercici siga compatible amb la jornada laboral.

TRASLLAT DE DOMICILI - Llei 30/84 (Art. 30.1.b).

- Decret 34/99 (Art. 9.1.5).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.e).

- 2 dies per trasllat de domicili habitual. - Aportar justificant.
DEURE INEXCUSABLE - Llei 30/84 (Art. 30.2).

- Decret 34/99 (Art. 9.1.6).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.f).

Pel temps indispensable - Qualsevol obligació de caràcter públic o personal el incompliment de la qual genere alguna responsabilitat civil, penal, administrativa, cívica.

PERMISOS
 
LEGISLACIÓ
DURADA
OBSERVACIONS
LACTÀNCIA - Llei 30/84 (Art. 30.1c i e).

- Decret 34/99 (Art. 9.1.8).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.h).

- Reducció de jornada laboral en 1 hora diària. Pot ser distribuïda en fraccions de 1/2 hora. - El Decret diu: per fill o filla menor de 12 mesos. També adopció i acolliment. Al Conveni Col·lectiu diu que per fill o filla menor de 9 mesos.

- Indistintament el pare o la mare.

- Lactància natural o artificial.

- Acumulable a la reducció de jornada per guarda legal.

GUARDA LEGAL (reducció de jornada) - Llei 30/84 (Art. 30.1.f) en la redacció de la Llei 66/97 (Art. 50)..

- Llei 33/87 (Art. 30.6).

- Decret 34/99 (Art. 3).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.j).

- El Decret diu: disminució de la jornada laboral, fins a la meitat.

- El Conveni Col·lectiu diu: entre la meitat i un terç de la jornada laboral.

- Per a atendre menors de 6 anys, familiars que necessiten una especial dedicació o disminuïts físics psíquics, sense retribucions.

- Malaltia llarga o crònica, prèvia certificació de la Unitat de valoració.

- Reducció proporcional del total de retribucions, excepte si no supera 1 hora diària. En cas de menors cal acreditar la necessitat d'especial dedicació.

JORNADA REDUÏDA - Decret 34/99 (Art. 3.6). - Indefinida. - Jornada de 9 a 14 hores o equivalents, amb la reducció del sou al 75%.

- Només si el lloc té un específic de 37'5 hores.

MATRIMONI

o inscripció en registre d'unions de fet

- Llei Funcionariat 1964 (Art. 71.1)

- Decret 34/99 (Art. 9.1.1).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.a).

- 15 dies naturals. - Distribuïts a petició de la persona interessada, acumulables a vacances.

- El Decret diu que han de ser consecutius, el Conveni Col·lectiu no diu res.

- Retribució 100%.

ASSISTÈNCIA a cursos, seminaris o jornades - Decret 34/99 (Art. 2.4).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.d).

- Computa com a temps de treball, sempre que tinguen lloc dins la jornada laboral. - Cal demanar sempre els cursets en horari laboral, si no, estàs posant temps propi per a la formació, que és obligació de l'Administració.
CONSULTES i tractaments mèdics - Decret 34/99 (Art. 9.1.9). - Pel temps indispensable. - Pròpies, per menors, ancians o discapacitats al seu càrrec.
ASSISTÈNCIA A BODES - Decret 34/99 (Art. 9.1.1). - 1 dia. Si se celebra a més de 375 Km, 2 dies naturals i consecutius. - Quan es tracte de la boda de pares, pares polítics, germans, germans polítics, fills, nets i avis.
PREPARACIÓ PART i fecundació artificial - Decret 34/99 (Art. 9.1.2).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.n).

- El temps necessari. - Sempre que els centres on han d'assistir tinguen un horari incompatible amb el del treball.
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA EMBARÀS - Decret 34/99 (Art. 9.1.2)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.m).

- 6 dies segons el Decret.

- 3 dies segons el Conveni Col·lectiu.

- El Conveni Col·lectiu diu que el cònjuge tindrà dret a 1 dia.

- Cal certificació mèdica.

FUNCIONS SINDICALS, de formació o representació del personal - Decret 34/99 (Art. 9.1.7).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.g).

- Segons la normativa vigent.  

* Els permisos són drets del personal que no requereixen autorització, només comunicació a l'òrgan competent.

Nota: s'entén per "fora de la localitat de residència" el següent:
Segons el Decret 34/99: aquella que diste almenys 100 Km.
Segons el conveni Col·lectiu: aquella que diste almenys 20 Km.
 


ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés al servidor de la UPV Universitat Politècnica de València