DISPOSICIONS GENERALS

1. PRESIDÈNCIA

I   CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública

DECRET 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana.[1999/2251]

PREÀMBUL


Els Decrets 69/1986, de 2 de juny (DOGV núm. 394, de 20 de juny) i 117/1991, de 26 de juny (DOGV núm. 1.577, de 2 de juliol), modificats pel 176/1993, de 28 de setembre (DOGV núm. 2.118, de 6 d’octubre), han constituït, fins ara, les principals normes de desplegament reglamentari de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de la Funció Pública Valenciana, actualment vigent en la redacció que en fa el text refós aprovat per Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, i les modificacions posteriors introduïdes per les lleis de la Generalitat Valenciana 8/1995, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d’Organització de la Generalitat Valenciana i 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, ja que els seus preceptes han servit de base per a dur a terme processos tan fonamentals per a la consolidació i desenvolupament de l’administració autonòmica com són la selecció del personal i la provisió dels llocs de treball, aplicant els criteris i principis continguts en la redacció inicial de la llei.
 
 

Pel que fa al Decret 69/1986, que conté les normes generals a què han de sotmetre’s aquests processos, ha d’assenyalar- se que la regulació que conté es basà en el text inicial de la llei, per això no pogué tenir en compte les modificacions posteriors.
 
 

La supressió de la figura de l’habilitat, la regulació dels plans d’ocupació, la possibilitat de la remoció del llocs de treball i la introducció de noves situacions administratives, entre altres innovacions disposades pels texts legals esmentats, invalidaren bona part de la regulació continguda en el Decret 69/1986, i això, per si sol, justificaria l’aprovació d’una nova reglamentació cara a la coherència normativa.
 
 

Però, a més, el nou Reglament que s’aprova pel present decret aborda una sèrie de modificacions de l’anterior text reglamentari que van més enllà de les estrictament imposades per l’acomodació al text actualment vigent de la llei. Aquestes innovacions, en consonància amb un renovat concepte de l’administració pública, tenen com a objectiu suprimir o rectificar tot allò que l’experiència ha manifestat inadequat i, és clar, incorporar-hi noves idees i mètodes que milloren l’eficiència dels recursos humans i, en definitiva, la qualitat dels serveis públics que han de prestar-se als ciutadans.
 
 

Sense pretendre enumerar-les exhaustivament, cal destacar entre les novetats del text reglamentari que s’aprova una nova regulació del sistema de valoració de mèrits que ha de regir en els concursos de provisió de llocs de treball, que ara es limita a establir uns principis i criteris dotats de flexibilitat, que remeten la concreció a una regulació posterior i possibiliten així la necessària diferenciació en les distintes convocatòries, per a acomodar-los a la naturalesa i característica dels llocs concrets que s’han de proveir. Es tracta d’una nova fórmula, més compromesa amb els valors que han de primar, com són la capacitat i mèrit, sense per això renunciar a les necessàries garanties d’imparcialitat i objectivitat.
 
 

En aquesta línia, cal assenyalar així mateix que s’ha suprimit la predeterminació sobre el sistema de selecció que s’ha d’emprar segons el grup de titulació i la naturalesa dels llocs de treball que s’ha d’ocupar, així com la fixació dels continguts dels exercicis, permetent que cada concreta convocatòria definisca aquestes qüestions, amb subjecció als criteris generals que s’estableixen, en funció dels perfils professionals que es pretenen aconseguir i de les funcions que s’han d’exercir. Com a compensació a aquesta flexibilitat, i per a una major garantia de transparència en els processos de selecció, es disposa que els empleats públics, per mitjà de les organitzacions sindicals més representatives, podran designar un representant en els òrgans de selecció, complint així la previsió continguda en el paràgraf segon de l’article 9.2 del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana.
 
 

Davant d’aquestes mesures, correctores d’un excessiu rigor i minuciositat reglamentaris, dirigides a possibilitar que els sistemes de selecció de personal i provisió de llocs de treball puguen servir millor a la prestació, en major mesura més plural i especialitzada alhora, dels serveis públics, s’ha estimat al contrari que, pel que fa als aspectes formals o procedimentals, les normes que avui es deroguen mancaven dels necessaris pronunciaments destinats a garantir una raonable seguretat jurídica, tant als ciutadans i empleats públics com a la mateixa administració.

Per això s’han desenvolupat amb major amplitud i precisió aquests aspectes, molt especialment pel que fa a l’actuació dels òrgans de selecció i valoració.
 
 

Quant a les novetats pròpiament dites, cal esmentar, entre altres, la regulació dels plans d’ocupació, de les remocions i dels cessaments, així mateix s’hi inclouen una sèrie de criteris que cal seguir en els distints supòsits de reconeixement del grau personal i l’establiment d’uns nous complements de destinació, màxims i mínims, per a cada grup de titulació, més concordes amb els vigents en la resta d’administracions públiques.

El text aprofundeix en la tramitació, aprovació i execució dels processos d’ordenació de recursos humans, introdueix una qüestió, ja inajornable, com és la del tractament específic de les discapacitats en els processos selectius, en la línia actual d’impulsar la incorporació d’aquests col·lectius a la vida laboral activa.
 
 

Convé assenyalar, igualment, que s’ha dedicat la necessària atenció a la qüestió que susciten els nomenats interins i les contractacions laborals temporals en un doble aspecte: establint una regulació mínima, que caldrà desplegar posteriorment, per a la selecció d’aquest personal, i concretant el compromís de l’administració de reduir substancialment aquesta ocupació temporal en el termini de tres anys.
 
 

Finalment, cal fer referència al fet que la present norma, encara que expressament dirigida al personal funcionari, declara també la seua vigència supletòria en l’àmbit laboral, sense perjudici del que disposa la seua legislació específica i el conveni col·lectiu, com un pas més en la desitjable unificació del tractament dels empleats públics en aquesta matèria.
 
 

D’acord amb el que estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al servei de les administracions públiques, les organitzacions sindicals més representatives han participat per mitjà d’informes i consultes en el procés d’elaboració del projecte de reglament, i s’ha de fer constar que aquest projecte ha estat expressament consensuat i explícitament assumit per les que representaven la majoria dels empleats públics.
 
 

És competència del Govern Valencià l’aprovació del present reglament mitjançant decret, com a conseqüència del mandat contingut en la disposició final primera del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana i en virtut del que disposen els articles 22, apartat e) i 40.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 9 de març de 1999,
 


DECRETEArticle únic
 
 

S’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l’àmbit de l’aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana que s’insereix com annex .
 


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queden derogats els Decrets 69/1986, de 2 de juny (DOGV núm. 394, de 20 de juny), 117/1991, de 26 de juny (DOGV núm. 1.577, de 2 de juliol), 176/1993, de 28 de setembre (DOGV núm. 2.188, de 5 d’octubre); l’article 9é del 59/1992, de 13 d’abril (DOGV núm. 1.772, de 29 d’abril), del Consell de la Generalitat Valenciana; l’article tercer del Decret 99/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià (DOGV núm. 2517, de 29 de maig), així com totes aquelles disposicions d’igual o inferior rangs que s’oposen al que estableix el reglament aprovat pel present decret.
 


DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

El present reglament entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 
 

València, 9 de març de 1999
 
 

El president de la Generalitat Valenciana

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
 
 

El conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública

JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ


ANNEX

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana

Índex
 
 

Títol preliminar

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
 
 

Títol primer. Selecció de personal

Capítol I. L’Oferta Pública d’Ocupació

Article 2. Aprovació i competència per a convocar.
 
 

Capítol II. Normes generals

Article 3. Sistemes de selecció.

Article 4. L’oposició.

Article 5. El concurs-oposició.

Article 6. Cursos de formació i períodes de pràctiques.

Article 7. Contingut de les convocatòries.
 
 

Capítol III. Òrgans de selecció

Article 8. Els Tribunals de Selecció.
 
 

Capítol IV. Discapacitats

Article 9. Persones discapacitades.
 
 

Capítol V. Desenvolupament de los processos selectius

Article 10. Desenvolupament dels processos.

Article 11. Fase de concurs.

Article 12. Avaluació dels cursos de formació i períodes de pràctiques.

Article 13. Actes dels tribunals.

Article 14. Presentació de documents.

Article 15. Normes generals per a la realització de les proves.

Article 16. Coneixement del valencià.
 
 

Capítol VI. Personal interí

Article 17. Selecció del personal interí.
 
 
 
 

Títol segon. Provisió de llocs de treball

Capítol I. Disposicions generals

Article 18. Convocatòries.
 
 

Capítol II. Provisió de llocs de treball mitjançant concurs

Article 19. Els concursos.

Article 20. Puntuació de mèrits.

Article 21. Comissions de valoració.

Article 22. Desenvolupament dels concursos.

Article 23. Requisits generals per a prendre part en els concursos.

Article 24. Desistiment i renúncia.

Article 25. Terminis de possessió.
 
 

Capítol III. La remoció del lloc de treball

Article 26. La remoció.
 
 

Capítol IV. Provisió de llocs de treball mitjançant lliure designació

Article 27. Contingut de les convocatòries.

Article 28. Desenvolupament dels processos de lliure designació.

Article 29. Cessaments.
 
 

Capítol V. Altres formes de provisió de llocs

Article 30. Ordenació de recursos humans.

Article 31. Reingressos amb reserva de lloc d’igual nivell i localitat.

Article 32. Adscripcions provisionals.

Article 33. Comissions de servei.

Article 34. Permuta.
 
 

Títol tercer. Carrera professional

Article 35. El grau personal.

Article 36. Intervals de nivells.
 
 

Títol quart. Promoció interna

Article 37. Règim aplicable.

Article 38. Accés des de sectors, cossos, escales, classes o categories distintes.
 
 

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera.

Disposició addicional segona.

Disposició addicional tercera.

Disposició addicional quarta.
 
 

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera.

Disposició transitòria segona.

Disposició transitòria tercera.

Disposició transitòria quarta.

Disposició transitòria cinquena.

Disposició transitòria sisena.

Disposició transitòria setena
 TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
 
 

1. El present reglament es dicta en desplegament del que disposa el vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana en matèria de selecció de personal, provisió de llocs de treball i carrera administrativa.
 
 

2. El present reglament serà d’aplicació a tot el personal inclòs en l’àmbit d’aquesta llei, en la forma que s’hi disposa per als col·lectius afectats per normatives concurrents. El personal laboral es regirà per la legislació d’aquest caràcter, sense perjudici que s’apliquen les normes del present reglament en desplegament del llibre I del text refós vigent de la Llei de Funció Pública Valenciana.
 
 
 
 

TÍTOL PRIMER

Selecció de personal
 
 

Capítol I

L’Oferta Pública d’Ocupació
 
 
 
 

Article 2. Aprovació i òrgan competent per a convocar.
 
 

Les necessitats de recursos humans amb consignació pressupostària a què es refereix l’article 22, del text refós vigent de la Llei de Funció Pública Valenciana, seran determinades cada any per la conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública i, amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives tal com determina la Llei 9/1987, de 12 de juny, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, elevades al Govern Valencià; òrgan que, basant-se en aquestes, aprovarà i ordenarà publicar, si escau, l’Oferta Pública d’Ocupació, durant el primer trimestre de l’any.
 
 
 
 

CAPÍTOL II

Normes generals
 
 
 
 

Article 3. Sistemes de selecció
 
 

1. L’ingrés del personal al servei de la Generalitat Valenciana es realitzarà mitjançant convocatòria pública i es regirà per les bases de la convocatòria respectiva, la qual s’ajustarà al que disposa l’article 7 d’aquest reglament i les normes específiques d’aplicació d’aquestes.
 
 

2. El sistema de selecció del personal de la Generalitat Valenciana, que es realitzarà sota els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, serà, amb caràcter ordinari, el de superació de proves selectives o oposició, i, quan s’estime més adequat, podrà utilitzar-se el de concurs-oposició, per la naturalesa de les funcions que s’han d’exercir, sense perjudici de les excepcions normativament previstes en el vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana.
 
 

3. L’òrgan competent per a convocar proves per a la selecció de personal de l’administració del Consell serà la consellera o el conseller que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública.
 
 
 
 

Article 4. L’oposició
 
 

1. L’oposició és el sistema de selecció consistent en la superació de les proves que s’establisquen en la convocatòria corresponent, i que podran consistir en exercicis de caràcter oral, escrit i pràctic, la finalitat de les qual siga la contrastació de les aptituds dels aspirants i de les aspirants i els seus coneixements de les matèries pròpies de les places convocades.
 
 

2. Les convocatòries podran establir l’exempció de realitzar determinats exercicis per a aquells aspirants que els hagen superat en els proves selectives d’accés que es realitzen a partir de l’entrada en vigor del present reglament.
 
 

3. Els exercicis de l’oposició serviran així mateix per a establir l’ordre de puntuació dels aspirants que l’hagen superat, a l’efecte d’adjudicació de les places convocades.
 
 

4. Quan l’oposició conste de diversos exercicis, la convocatòria determinarà el caràcter obligatori o voluntari i eliminatori o no de cadascun d’ells, i el sistema de puntuació. Això no obstant, serà facultat del Tribunal de Selecció la determinació dels nivells mínims que cal assolir per a la superació de cada exercici i, en general, la fixació dels criteris d’avaluació dels resultats, llevat que es determine una altra cosa en la convocatòria.
 
 

5. La relació d’aspirants que han superat les proves es formarà amb els que, havent realitzat tots els exercicis obligatoris, hagen superat els que tingueren caràcter eliminatori, sumant per a cadascun d’ells les puntuacions obtingudes en tots els exercicis. Aquesta relació començarà amb l’aspirant que ha ja obtingut d’aquesta forma la puntuació total més alta i acabarà, si és el cas, quan el nombre d’inclosos en aquesta coincidisca amb el nombre de llocs convocats, en cas d’empat es resoldrà en la forma prevista en la convocatòria. Si el nombre d’aspirants detallats d’aquesta forma es inferior al de places convocades, les no cobertes es declararan desertes.
 
 

6. A les aspirants o als aspirants a què es refereix el punt anterior se’ls sumarà posteriorment les puntuacions obtingudes en els exercicis de caràcter voluntari, configurant-se així la relació final per ordre de puntuació als efectes previstos en el punt 2 d’aquest article.
 
 
 
 

Article 5. El concurs-oposició
 
 

1. El concurs-oposició és el procediment de selecció en què, a més de la fase de proves selectives a què es refereix l’article anterior, es realitza una altra fase en què s’avaluen els mèrits i l’experiència dels aspirants en la forma que es determine en la convocatòria.
 
 

2. Solament es procedirà a puntuar el concurs en el cas d’haver superat el nivell d’aptitud establit per a tots i cadascun dels exercicis de caràcter eliminatori de la fase d’oposició.
 
 

3. Una vegada acabades aquestes fases, es procedirà a obtenir la llista d’aspirants seleccionats i el seu ordre de puntuació amb tots els que hagen superat la fase d’oposició, sumant la puntuació obtinguda en la fase de concurs, i procedint en la forma prevista en el punt 5 de l’article anterior. A continuació es procedirà en la forma que es determina en el punt 6 del mateix article.
 
 

4. En qualsevol cas, la màxima puntuació que, segons la convocatòria, puga obtenir-se en la fase de concurs no excedirà mai d’un 40 per 100 de la puntuació total del concurs-oposició, en funció del perfil del lloc.
 
 
 
 

Article 6. Cursos de formació i períodes de pràctiques.
 
 

1. En les convocatòries respectives podrà establir-se que, una vegada superada l’oposició o el concurs-oposició, els aspirants hagen de superar un curs de formació o prestar els seus serveis a l’administració durant un període de pràctiques, els quals podran tenir caràcter selectiu i ser avaluats a efectes d’obtenir l’ordre definitiu de puntuació dels aspirants. Cap d’aquestes fases, o ambdues conjuntament si s’estableixen les dues, podrà superar els sis mesos de duració.
 
 

2. Si les places que s’han de cobrir són de naturalesa funcionarial, els qui es troben en període de pràctiques o realitzant els cursos a què es refereix l’apartat anterior, seran nomenats personal funcionari en pràctiques i percebran una retribució equivalent al sou i pagues extraordinàries corresponents al grup de titulació que pertoque. No obstant això, si les pràctiques es realitzen ocupant un lloc de treball, l’import anterior s’incrementarà amb les retribucions complementàries

corresponents a aquest lloc.
 
 

3. El personal en pràctiques que ja estiga prestant serveis remunerats en l’administració autonòmica com a funcionari o funcionària de carrera, interí o interina, o personal laboral, sense perjudici de la situació administrativa o laboral que li corresponga, podrà optar per percebre una remuneració per igual import de la que li pertocaria en el lloc d’origen, o bé la que pertoque d’acord amb les normes assenyalades en l’apartat anterior.
 
 
 
 

Article 7. Les convocatòries
 
 

1. Les convocatòries, que constituiran les bases de les proves selectives de què es tracte, hauran de contenir almenys les dades següents:
 
 

a) Número i característiques dels llocs convocats.

b) Requisits que han de reunir els aspirants, amb expressa menció dels que disposa l’article 12 de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

c) Descripció de les proves i sistema d’avaluació, inclosos el curs de formació i, si és el cas, el període de pràctiques.

d) Declaració expressa que el nombre d’aspirants aprovats no podrà ser superior al de llocs convocats.

e) Programa de matèries sobre el qual versaran els exercicis de caràcter teòric o pràctic.

f) Descripció dels mèrits i experiència avaluables i sistema d’avaluació, en el cas de concurs-oposició.

g) Composició del Tribunal Qualificador

h) Model de sol·licitud, termini i llocs de presentació, i autoritat o organisme al qual ha de dirigir-se.
 
 

2. En el moment de la sol·licitud, als aspirants sols se’ls exigirà declaració expressa i formal que reuneixen tots i cadascun dels requisits de la convocatòria, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, i hauran d’acreditar-los posteriorment, en el cas que foren seleccionats.
 
 

3. Les convocatòries vinculen tant el Tribunal Qualificador com l’administració i els aspirants i les aspirants i sols podran ser revisades a través del procediment establit en els articles 102 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 
 
 
 

CAPÍTOL III

Òrgans de selecció
 
 
 
 

Article 8. Els Tribunals de Selecció
 
 

1. Els Tribunals de Selecció són els òrgans col·legiats que tenen com a missió l’execució del procés selectiu i l’avaluació de les proves, així com dels mèrits i experiència de la fase de concurs, si és el cas, d’acord amb el que disposa la respectiva convocatòria, el present reglament i altres normes de general aplicació.
 
 

2. Els membres dels Tribunals de Selecció seran nomenats, entre funcionàries i funcionaris de carrera, en la forma prevista en l’article 13 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, per la consellera o pel conseller que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública, en nombre senar de titulars, no inferior a cinc, amb els suplents respectius. Aquests nomenaments hauran de publicar- se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb una antelació mínima d’un mes a la data d’inici de les proves.
 
 

Així mateix, en els processos de selecció del personal funcionari, tant si és per accés lliure com per promoció interna, les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Funció Pública, podran proposar conjuntament el nomenament d’una o d’un representant i el suplent, que hi actuarà en nom de totes elles i formarà part del Tribunal de Selecció en qualitat de vocal, amb veu i vot, i que haurà de reunir els requisits establits en l’article 13.4 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana i estarà sotmés a les causes generals d’abstenció i recusació contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 
 

Allò establit anteriorment serà d’aplicació igualment en aquells processos de constitució de borses de treball per a nomenaments de personal funcionari interí.
 
 

3. Per al millor compliment de la seua missió, els tribunals podran sol·licitar i obtenir l’assessorament d’especialistes en aquelles proves en què ho estimen necessari o convenient, els quals es limitaran a l’exercici de les respectives especialitats i col·laboraran amb els tribunals basant-se exclusivament en aquestes.
 
 

4. Els Tribunals de Selecció tindran la consideració d’òrgans col·legiats de l’administració i, com a tals, estaran sotmesos a les normes contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i a les causes generals d’abstenció i recusació contingudes en la llei esmentada. Els seus membres hauran de reunir a més els requisits previstos en l’article 1.4 del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana.
 
 

Els assessors o les assessores a què es refereix el punt 3 del present article estaran sotmesos així mateix a les causes de recusació i abstenció establides anteriorment.
 
 

5. Les resolucions dels Tribunals de Selecció vinculen l’administració, que sols podrà revisar-les pel procediment establit en els articles 102 i següents de l’esmentada llei 30/1992.
 
 

6. Contra les resolucions i els actes dels Tribunals de Selecció, així com contra els seus actes de tràmit que impedisquen continuar el procediment o produïsquen indefensió podrà interposar-se recurs ordinari davant l’autoritat que els nomenà.
 
 
 
 

CAPÍTOL IV

Discapacitats
 
 
 
 

Article 9. Persones discapacitades
 
 

1. A fi d’aconseguir el percentatge establit en el número 1 de l’article 22 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i independentment del de reserva que l’administració fixe en les convocatòries ordinàries, l’administració podrà realitzar convocatòries extraordinàries, dirigides exclusivament al personal discapacitat.
 
 

2. Per a participar en qualsevol de les convocatòries a què es refereix l’apartat anterior, qui tinga la condició legal de persona amb minusvalidesa haurà de fer-ho constar expressament en la sol·licitud de participació en la convocatòria, i haurà d’acreditar-la posteriorment, si obtinguera plaça, mitjançant l’oportuna certificació de l’òrgan administratiu competent.
 
 

3. Les convocatòries no establiran exclusions per limitacions psíquiques, físiques o sensorials, sense perjudici de les incompatibilitats amb l’exercici de les funcions dels llocs convocats que resulten del compliment de l’apartat d) de l’article 12 de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
 
 

4. En el desenvolupament de les proves selectives s’establiran les adaptacions necessàries de temps i mitjans quan un o una aspirant amb discapacitat així ho haja demanat en la sol·licitud de participació en les proves, sense que això supose menyscapte de les condicions d’igualtat amb la resta dels aspirants o de les aspirants.
 
 

5. No obstant el que disposen els punts anteriors, si en el desenvolupament de les proves se suscitaren dubtes raonables al tribunal respecte a la compatibilitat funcional d’una aspirant o d’un aspirant, podria demanar el corresponent dictamen d’una Comissió integrada per personal de l’Equip de Valoració i Orientació de la conselleria competent en aquesta matèria i de la Direcció General de Funció Pública, la composició i funcions de la qual s’establiran en la seua regulació específica, en aquest cas l’aspirant podrà participar condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l’admissió o exclusió de les proves fins a la recepció del dictamen.
 
 

6. Quan a una persona discapacitada se li adjudique un lloc per qualsevol dels procediments previstos en l’article 20 de la Llei de Funció Pública Valenciana, o, si escau, durant el període de prova o de pràctiques, es procedirà a l’adaptació del lloc si és necessari, basant-se en la proposta de la Comissió a què es refereix l’apartat anterior del present article.
 
 
 
 

CAPÍTOL V

Desenvolupament dels processos selectius
 
 
 
 

Article 10. Desenvolupament dels processos
 
 

1. Una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, l’autoritat o òrgan convocant publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació d’aspirants admesos i exclosos, en aquest últim cas indicarà la causa d’exclusió i concedirà un termini de deu dies hàbils perquè es puguen formular reclamacions o esmenar els defectes que n’hagen motivat l’exclusió.
 
 

2. Una vegada conclòs el termini de reclamacions i esmenes i resoltes aquestes, l’autoritat o òrgan convocant elevarà a definitives les llistes d’admesos i exclosos mitjançant resolució que es publicarà igualment en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació servirà de notificació a l’efecte d’impugnacions i recursos. En la mateixa resolució s’indicarà la data, el lloc i l’hora d’inici del primer exercici, que tindrà lloc en un termini no inferior a quinze dies hàbils, així com l’ordre de crida dels aspirants o de les aspirants, segons el resultat del sorteig a què es refereix el punt següent.
 
 

3. Amb l’antelació indicada en el punt anterior respecte de la iniciació dels exercicis, la consellera o el conseller que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública determinarà, mitjançant un únic sorteig públic, l’ordre d’actuació de les aspirants o dels aspirants en cadascuna de les proves selectives d’ingrés que es realitzen durant l’any. El resultat del sorteig es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 
 

4. Els resultats de cadascun dels exercicis, les successives crides i convocatòries, i en definitiva qualsevol decisió que adopte el Tribunal de Selecció i que haja de conéixer el personal aspirant fins a l’acabament de les proves selectives o, si és el cas, la fase concurs, s’exposaran en els locals on s’haja realitzat l’exercici anterior o en els que s’assenyalen en l’últim anunci, aquesta exposició serà suficient, en la data en què s’inicie, com a notificació a tots els efectes. La crida per a la sessió següent d’un mateix exercici haurà de realitzar-se amb un termini mínim d’antelació de dotze hores, mentre que la convocatòria per a un exercici distint haurà de respectar un termini mínim de quaranta-vuit hores.
 
 

5. Amb el resultat de l’últim exercici, el Tribunal de Selecció exposarà al públic la resolució motivada per la qual fixa la relació definitiva d’aspirants aprovats per ordre de puntuació, confeccionada segons que preveuen els punts 4 i 5 de l’article 3 d’aquest reglament, que en cap circumstància podrà ser superior al de places convocades, fins i tot en el supòsit previst en l’article 12, i que trametrà a l’autoritat o òrgan convocant per a la publicació mitjançant resolució motivada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 
 

6. Les aspirants i els aspirants que hagen superat el procés selectiu, s’incorporaran a un lloc de treball en un termini màxim de sis mesos des de la publicació de la resolució a què es refereix l’apartat anterior del present article.
 
 
 
 

Article 11. Fase de concurs
 
 

1. Si es tracta d’un concurs-oposició, junt amb el resultat de l’últim exercici de la fase d’oposició, el Tribunal exposarà al públic la relació d’aspirants que, per haver superat tots els exercicis eliminatoris hagen de passar a la fase de concurs, i els citarà perquè en el termini de deu dies hàbils presenten la documentació acreditativa dels mèrits i experiència previstos en la convocatòria.
 
 

2. Una vegada baremats els mèrits, el Tribunal exposarà al públic la llista d’aspirants amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, així com la d’aprovats per ordre de puntuació total, computada segons que preveu l’article 4 d’aquest reglament, i els concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les reclamacions i les esmenes que estimen pertinents en relació amb la baremació.
 
 

3. Una vegada resoltes les possibles al·legacions i esmenes, el Tribunal dictarà la resolució que fixa la relació definitiva d’aspirants aprovats per ordre de puntuació, que sota cap circumstància podrà contenir un nombre superior al de places convocades, fins i tot en el supòsit previst en l’article següent, l’exposarà al públic i l’elevarà a l’autoritat competent per a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 
 
 
 

Article 12. Avaluació dels cursos de formació i períodes de pràctiques
 
 

1. Si la convocatòria ha previst un curs de formació, un període de pràctiques, o tots dos, els aspirants o les aspirants que hagen superat les proves selectives, llevat en casos de força major o de compliment d’un deure públic inexcusable, seran nomenats personal en pràctiques, i no es procedirà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la relació definitiva d’aspirants seleccionats fins a l’acabament d’aquesta fase, en la qual s’inclouran els qui la superen amb l’ordre que resulte de la puntuació obtinguda en aquesta sumada a la que obtingueren en les proves selectives.
 
 

2. L’avaluació dels cursos de formació i dels períodes de pràctiques correspondrà al Tribunal de Selecció o òrgan o autoritat a qui s’encomane la realització.
 
 
 
 

Article 13. Actes dels tribunals
 
 

1. Els tribunals alçaran acta de totes les sessions, tant de realització d’exercicis com de correcció i avaluació d’aquests, així com de deliberació dels assumptes de la seua competència.
 
 

2. En aquestes, i sense perjudici del que disposa l’article 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, s’exposaran concisament, encara que amb claredat suficient, la motivació de les seues decisions, que pel que fa a l’exercici de la seua competència tècnica, científica o professional per a avaluar als aspirants i a les aspirants, serà suficient que estiga referida al compliment de les normes legals i reglamentàries.
 
 
 
 

Article 14. Presentació de documents
 
 

1. Una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació definitiva d’aspirants seleccionats, aquests hauran d’aportar davant l’administració de la Generalitat Valenciana, en el termini de vint dies hàbils, la documentació acreditativa que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la convocatòria, així com, si és el cas, les certificacions a què es refereix el punt 2 de l’article 9 d’aquest reglament.
 
 

2. Els qui tingueren la condició de funcionaris públics o de personal laboral al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana estaran exempts de justificar les condicions i els requisits que ja tingueren acreditats davant d’aquesta.
 
 

3. En la convocatòria podrà establir-se que el requisit a què es refereix l’apartat d) de l’article 12 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, siga comprovat directament per l’administració de la Generalitat Valenciana.
 
 

4. Els aspirants i les aspirants seleccionats que dins del termini establit, i llevat de casos de força major, no presenten la documentació acreditativa o si d’aquesta es dedueix que manquen d’algun dels requisits exigits, no podran ser nomenats personal de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació. La plaça no ocupada per l’aspirant que no presente la documentació quedarà vacant.
 
 
 
 

Article 15. Normes generals per a la realització de les proves.
 
 

1. Les aspirants i els aspirants hauran d’observar en tot moment les instruccions dels membres del Tribunal o del personal ajudant o assessor durant la realització de les proves, cara a l’adequat desenvolupament d’aquestes.
 
 

Qualsevol alteració en el normal desenvolupament de les proves per part d’un o d’una aspirant, quedarà reflectida en l’acta corresponent; l’aspirant esmentat podrà continuar el desenvolupament de l’exercici amb caràcter condicional fins que el Tribunal resolga sobre l’incident.
 
 

2. Abans de l’inici de cada exercici, i sempre que s’estime convenient durant el desenvolupament d’aquest, els membres del Tribunal, els seus ajudants o assessors comprovaran la identitat dels aspirants i de les aspirants.
 
 

3. Les aspirants o els aspirants quedaran decaiguts en el seu dret quan es personen en els llocs de realització quan ja s’hagen iniciat les proves o per la no assistència a aquestes, encara que es dega a causes justificades. Si es tractan de proves orals o altres de caràcter individual i successiu, el Tribunal podrà apreciar les causes al·legades i admetre l’aspirant, sempre que aquestes no hagen acabat i aquesta admissió no menyscapte el principi d’igualtat amb la resta del personal.
 
 
 
 

Article 16. Coneixement del valencià
 
 

1. L’acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants i per les aspirants que hagen superat les proves selectives, que disposa el número 4 de l’article 9 del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, podrà realitzar-se mitjançant la presentació d’un dels documents següents:
 
 

a) Títol de Batxillerat o equivalent cursat en la Comunitat Autònoma Valenciana, amb superació de les assignatures de valencià.

b) Títol de l’Escola Oficial d’Idiomes corresponent al tercer curs de coneixements de valencià.

c) Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 
 

2. Qui no puguen acreditar aquests coneixements quedaran compromesos a fer-ho en el termini de dos anys, o a la realització dels cursos que amb aquesta finalitat organitza l’administració autonòmica.
 
 

3. El que estableixen els apartats anteriors no obsta a l’exigència, com a requisit consignat en les relacions de llocs de treball, d’iguals o superiors coneixements de valencià per a l’ocupació de determinats llocs.
 
 
 
 

CAPÍTOL VI

Personal interí
 
 
 
 

Article 17. Selecció de personal interí
 
 

1. Sense perjudici del que preveu la disposició addicional segona, els nomenaments de personal funcionari interí a què es refereix l’article 5 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i les contractacions temporals recollides en el Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana, es realitzaran entre les persones que formen part de les borses de treball formades segons les normes de constitució i funcionament que dicte la consellera o el conseller que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública.
 
 

En aquestes normes s’establirà, amb negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives en els termes previstos en la Llei 9/1987, de 12 de juny, els sistemes abreujats de selecció del personal per a la provisió temporal de llocs de treball vacants, en els quals, en tot cas, es respectaran els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
 
 

2. Les borses de treball es formaran amb el personal aspirant que, havent participat en proves d’accés al grup, sector o, si és el cas, escala o classe de què es tracte, hagen aprovat algun exercici dels que constitueixen el procés selectiu, segons l’ordre de prioritat que s’obtinga per la puntuació aconseguida i amb preferència dels que hagen aprovat major nombre d’exercicis.
 
 

3. Alternativament podrà convocar-se la formació de les borses a través de proves selectives o, excepcionalment, en funció del perfil del lloc, pel sistema de baremació de mèrits i experiència, segons s’establisca en la normativa prevista en l’apartat 1 anterior.
 
 

4. Una vegada formades les borses de treball segons els procediments enunciats, el criteri definitiu de priorització dels integrants o de les integrants d’aquestes, s’establirà per la suma de la puntuació obtinguda en les proves esmentades i l’obtinguda en la valoració dels mèrits, que en cadascuna de les convocatòries s’establisca.
 
 

5. Les borses de treball es formaran d’acord amb principis d’especialització per activitats, sense perjudici que puguen agrupar-se activitats afins en una mateixa borsa, i es podran organitzar territorialment quan això resulte convenient per les característiques del servei.
 
 

6. La creació de cada borsa de treball anul·larà les existents amb anterioritat de la mateixa especialització.
 
 

7. Cada nomenament o contracte s’efectuarà en relació amb un sol lloc de treball i per a llocs base de l’estructura administrativa. En cas d’acabar la vigència del nomenament o contracte sense completar el període d’un any de serveis, el personal interí podrà obtenir-ne un altre o altres successius fins a completar aquest període. Una vegada acabada la vigència del nomenament o contracte i una vegada assolit o superat aquest període d’un any, no es podrà obtenir un nou nomenament o contracte fins que no s’haja esgotat la llista i, si es el cas, li pertocara novament per torn.
 
 
 
 

TÍTOL SEGON

Provisió de llocs de treball
 
 

CAPÍTOL I

Disposicions generals
 
 
 
 

Article 18. Formes de provisió per convocatòries públiques
 
 

1. Els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió de llocs de treball es regiran pel que disposa l’article 20 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, pel que disposa aquest reglament i per les normes de la respectiva convocatòria.
 
 

2. Les convocatòries, així com les resolucions d’adjudicació, hauran de fer-se públiques per l’autoritat o òrgan competent per a fer els nomenaments, almenys en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, aquesta publicació servirà, en la data en què s’efectue, de notificació a tots els interessats, a efectes de possibles impugnacions o recursos.
 
 

3. Correspon a la Direcció General de Funció Pública la convocatòria de llocs de treball de l’administració del Consell per a la provisió mitjançant concurs o lliure designació, i el nomenament dels membres de les Comissions de Valoració.
 
 
 
 

CAPÍTOL II

Provisió de llocs de treball mitjançant concurs
 
 
 
 

Article 19. De les convocatòries dels concursos
 
 

1. Les convocatòries de concursos, que constitueixen el sistema normal de provisió de llocs de treball, hauran de contenir les dades següents.
 
 

a) Número de lloc, denominació o descripció, nivell, retribucions i localització dels llocs convocats.

b) Termini de presentació de sol·licituds, que serà de vint dies hàbils comptats a partir de la publicació de la convocatòria.

c) Expressa indicació de tots i cadascun dels requisits per a participar en la convocatòria, tant dels que es deriven del present reglament i altres normes aplicables, com dels que figuren en les relacions de llocs de treball.

d) Mèrits puntuables, d’acord amb el barem aplicable, per a cada lloc de treball i criteris de valoració, d’acord amb el que disposa l’article següent.

e) Puntuació mínima necessària per a obtenir l’adjudicació de les vacants, així com indicació de si es realitzarà entrevista o s’ha de presentar memòria.

f) Composició de la Comissió de Valoració.
 
 

2. Quan els llocs convocats siguen diversos, el personal concursant establirà en la sol·licitud el seu ordre de preferència.
 
 
 
 

Article 20. Puntuació de mèrits.
 
 

1. Per a fixar l’ordre de preferència per a l’adjudicació de les places convocades es valoraran els mèrits següents:
 
 

a) Els anys de servei prestats en les distintes administracions públiques, a aquest efecte es computaran els serveis reconeguts a l’empara del que disposa la Llei 70/1978, de 28 de desembre, i el grau personal o, si és el cas, la puntuació obtinguda en les proves d’accés quan es tracte de primera destinació.
 
 

b) La possessió de les titulacions acadèmiques i l’acreditació dels cursos de formació i perfeccionament que es determinen en la respectiva convocatòria. En aquest apartat haurà d’incloure’s necessàriament la valoració del coneixement del valencià.
 
 

c) Els mèrits específics, que podran referir-se a l’experiència obtinguda anteriorment en altres llocs amb determinades funcions o nivells de responsabilitat, a la possessió de coneixements concrets, i en general a qualssevol altres en funció de les característiques dels llocs convocats. En llocs del sector d’administració general podrà establir-se com a mèrit haver ocupat llocs de distint contingut funcional al del lloc convocat o pertanyents a altres àrees de l’administració.
 
 

d) Valoració del resultat d’una entrevista, que tindrà com a objectiu l’exposició i defensa d’una memòria prèviament presentada. Aquest apartat tindrà com a missió contrastar l’adequació del perfil professional i aptituds del concursant o de la concursant i les seus possibles iniciatives per al millor exercici de les funcions del lloc convocat.
 
 

2. Per a tots els llocs de treball haurà de preveure’s sempre la valoració de mèrits corresponents als apartats a), b) i c) de l’apartat anterior, mentre que els corresponents al paràgraf d) s’inclouran quan el perfil dels llocs que s’han de proveir ho requerisca.
 
 

3. En cada convocatòria s’assenyalarà el barem que s’aplicarà, posant en relació les condicions i els mèrits exigibles, així com els criteris que se seguiran per a la valoració objectiva i es podrà preveure la superació de cursos de perfeccionament per al personal seleccionat. Es tindran en compte, en tot cas, les normes següents:
 
 

a) La màxima puntuació que puga assignar-se a un concursant per cadascun dels apartats a), b) i c) no haurà de ser mai inferior a un 10 per 100 ni superior a un 50 per 100 de la puntuació màxima que puga obtenir per tots els mèrits puntuables.
 
 

b) Quan s’incloga l’apartat d), per aquest no es podrà obtenir una puntuació superior al 20 per 100 de la màxima que puga obtenir-se per tots els mèrits puntuables, en la convocatòria podrà establir-se que sols s’hi sotmetrà qui supere determinada puntuació en els apartats anteriors i quedarà eliminat la resta del personal concursant.
 
 

4. En el marc de les disposicions contingudes en els apartats anteriors, l’administració negociarà amb els representants de les organitzacions sindicals més representatives uns barems adequats a les característiques de cada conjunt homogeni de llocs de treball, que contindran els mèrits que seran tinguts en compte per a cada lloc o grups de llocs, dins de cadascun dels apartats previstos en el punt primer d’aquest article. Aquests barems als quals hauran d’ajustar-se les convocatòries, es publicaran mitjançant ordre de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de funció pública.
 
 
 
 

Article 21. Comissions de Valoració
 
 

1. Les Comissions de Valoració són els òrgans col·legiats nomenats per l’autoritat o òrgan convocant, que tenen com a missió l’avaluació dels mèrits del personal concursant i en general l’execució de les convocatòries de concursos i resoldre sobre l’adjudicació dels llocs convocats, d’acord amb el que disposa la convocatòria respectiva, el present reglament i altres normes de general aplicació.
 
 

2. Els membres de les Comissions de Valoració hauran de ser funcionàries i funcionaris de carrera que pertanguen a un grup de titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball convocats i almenys la meitat més un dels seus membres tinguen una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels llocs convocats i hauran de ser nomenats en nombre senar de titulars, no inferior a cinc ni superior a onze, amb els suplents respectius. Si es tracta de convocatòria de llocs laborals, aquests membres podran ser així mateix personal laboral, sempre que tinguen categoria igual o superior a la dels llocs convocats i es complisquen la resta de requisits previstos en aquest article.
 
 

3. Cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives podrà proposar el nomenament d’una o d’un representant, amb el suplent, que formarà part de la Comissió com a vocal, amb veu i vot, i que haurà de reunir els requisits establits en el punt anterior.
 
 

4. Per al millor compliment de la seua missió, les Comissions de Valoració podran sol·licitar i obtenir l’assessorament d’especialistes quan ho estimen necessari o convenient. Aquests assessors o assessores es limitaran a l’exercici de les respectives especialitats i prestaran la seua col·laboració a les comissions exclusivament basant-se en aquestes.
 
 

5. Les Comissions de Valoració tindran la consideració d’òrgans col·legiats de l’administració i, com a tals, estaran sotmesos a les normes contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, els membres de les Comissions de Valoració i els seus assessors, estaran sotmesos a les causes d’abstenció i recusació previstes en la llei esmentada.
 
 

6. Les resolucions de les Comissions de Valoració vinculen aquesta i l’administració, que sols podrà revisar-les pel procediment establit en els articles 102 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 
 

7. Contra les resolucions i actes de les Comissions de Valoració, així com contra els seus actes de tràmit que impedisquen continuar el procediment o produïsquen indefensió es podrà interposar recurs ordinari davant l’autoritat que haja nomenat els seus membres.
 
 
 
 

Article 22. Desenvolupament dels concursos
 
 

1. Una vegada acabat el termini establit en la convocatòria del concurs, la Comissió de Valoració procedirà a avaluar els mèrits al·legats pel personal concursant, així mateix realitzarà la fase prevista en l’apartat d) del punt 1 de l’article 20 del present reglament si estiguera prevista en la convocatòria, i a adjudicar, amb caràcter provisional, els llocs convocats, d’acord amb el resultat d’aquesta avaluació i a l’ordre de preferència que, si és el cas, hagueren fet constar els concursants.
 
 

2. El resultat d’aquesta avaluació i adjudicació provisionals es reflectirà en una relació comprensiva de la totalitat del personal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb indicació per a cadascun d’ells de l’obtinguda en els apartats previstos en el número 1 de l’article 20 del present reglament, i amb expressió del lloc adjudicat, si és el cas, que serà exposada al públic en els locals que s’hagen designat en la convocatòria, durant el termini de deu dies hàbils, durant els quals podran els concursants formular reclamacions.
 
 

3. Una vegada transcorregut aquest termini, la Comissió resoldrà les reclamacions que s’hagueren presentat i formularà la relació definitiva d’adjudicació de llocs i la trametrà a l’autoritat convocant per a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana mitjançant resolució motivada.
 
 
 
 

Article 23. Requisits generals per a prendre part en els concursos
 
 

1. Podrà prendre part en els concursos tot el personal funcionari de carrera, siga quina siga la seua situació administrativa, excepte el suspens en ferm mentre dure la suspensió i l’excedent voluntari per interés particular durant el termini legal obligatori de permanència en aquesta situació, sempre que reunisquen els requisits determinats en la convocatòria en la data que acabe el termini de presentació de les sol·licituds de participació.
 
 

2. El personal funcionari amb destinació definitiva haurà de romandre en cada lloc de treball un mínim de dos anys per a poder participar en els concursos de provisió de llocs de treball, excepte en els supòsits següents:
 
 

a) Quan el lloc oferit siga de la mateixa conselleria.

b) Quan es trobe sotmés a un procés de remoció, per qualsevol de les causes previstes en el número 4 de l’article 20 de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

c) Quan estiga ocupant la primera destinació definitiva que li haja estat adjudicada.

d) Quan el lloc que s’ocupa s’haguera obtingut com a resultat d’un procés de reassignació d’efectius.

e) En el supòsit previst en l’article 31 d’aquest reglament.
 
 

3. Per raons de convivència, que haurà de quedar acreditada en les actuacions, els aspirants o les aspirants que reunisquen els requisits exigits podran condicionar les respectives peticions de les vacants que s’anuncien en un determinat concurs per a un mateix municipi, al fet que obtinguen destinació en aquest concurs en el mateix municipi.
 
 
 
 

Article 24. Desistiment i renúncia
 
 

1. Sols es podrà desistir de la petició de prendre part en un concurs abans que acabe el termini de presentació de sol·licituds, llevat que en la convocatòria s’indique una altra data posterior.
 
 

2. La renúncia a les destinacions obtingudes per concurs no tindrà efecte, llevat que s’haguera obtingut un altre lloc segons resolució d’una convocatòria concurrent, de concurs o de lliure designació, en aquest cas s’haurà d’exercitar l’oportuna opció dins del termini assenyalat per a la presa de possessió o en el supòsit previst en l’apartat 3 de l’article anterior.
 
 

3. Així mateix podrà desistir-se de la participació en el concurs o renunciar-se al lloc adjudicat quan transcorreguen més de dotze mesos entre la convocatòria i la resolució del concurs.
 
 
 
 

Article 25. Terminis de presa de possessió
 
 

1. En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data en què haurà d’efectuar-se el cessament en els actuals llocs de treball i la presa de possessió de les destinacions adjudicades, llevat de casos de força major degudament justificats. El termini de presa de possessió començarà a comptar-se a partir de l’endemà del cessament.
 
 

2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, la conselleria o organisme on preste serveis la persona interessada podrà sol·licitar a l’autoritat convocant l’ajornament del cessament per necessitats del servei fins a un màxim de vint dies hàbils. Aquesta sol·licitud serà resolta una vegada escoltada la conselleria o organisme de destinació.
 
 

3. En els supòsits de nou ingrés, o de reingrés des de la situació d’excedència voluntària, es disposarà d’un mes de termini per a prendre possessió de la destinació. Si es fa ús del termini esmentat, durant aquest no meritarà cap retribució.
 
 

4. En cap cas el canvi de lloc de treball amb motiu de la participació en un concurs o convocatòria per lliure designació podrà comportar la percepció de cap tipus d’indemnització.
 
 
 
 

CAPÍTOL III

La remoció del lloc de treball
 
 
 
 

Article 26. La remoció
 
 

1. Quan, per concórrer alguna de les causes previstes en el paràgraf segon del punt 4 de l’article 20 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, es procedisca a la remoció de la funcionària o funcionari titular d’un lloc, la iniciació i instrucció de l’expedient contradictori correspondrà a la conselleria o organisme al qual estiga adscrit el lloc, una vegada determinada la seua necessitat segons que preveuen els punts 3 i 4 d’aquest article.
 
 

2. L’expedient se substanciarà mitjançant proposta motivada de remoció, que es traslladarà a la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, formule les al·legacions i aporte les proves i els documents que estime pertinents. La proposta esmentada, junt amb les al·legacions i els documents presentats, serà comunicada a la Junta de Personal corresponent perquè, al seu torn, puga pronunciar-se en el termini de deu dies hàbils.
 
 

A la vista de les al·legacions que, si és el cas, haguera formulat la Junta de Personal i immediatament abans que la conselleria o organisme instructor de l’expedient redacte proposta de resolució degudament motivada, es comunicaran novament les actuacions a la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, puga al·legar i presentar els documents i les justificacions que estime pertinents, es podrà prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la proposta de resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pel personal interessat.
 
 

La conselleria o organisme instructor de l’expedient formularà proposta motivada i trametrà les actuacions a la Direcció General de Funció Pública, que dictarà la resolució que pertoque.
 
 

3. Les resolucions de classificació per les quals es modifiquen les característiques d’un lloc hauran de referir- se a la necessitat o no d’iniciar expedient de remoció, i pronunciar-se motivadament sobre això.
 
 

4. Els expedients de remoció, abans del començament o en qualsevol moment de la tramitació, podran per substituïts per un acord entre l’administració i la persona titular del lloc, pel qual aquesta accepte ser adscrita provisionalment a aquest o a un altre lloc de treball, com a conseqüència de la modificació, una vegada que s’haja produït aquesta.
 
 

Aquest actor substituirà l’expedient de remoció, o determinarà l’acabament, d’acord amb el que preveu l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 
 

5. L’expedient de remoció per falta de capacitat per a l’ocupació del lloc sols podrà iniciar-se en cas de no concurrència de responsabilitat disciplinària imputable al o a la titular del lloc, i en aquest serà escoltada la Comissió a què es refereix l’article 9 punt 5 del present reglament.
 
 

6. El personal remogut en el seu lloc de treball serà adscrit provisionalment a un altre, en la forma prevista en el punt 2 de l’article 52 de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
 
 

7. Si la remoció és deguda a la supressió del lloc o alteració del seu contingut, a més dels drets que es reconeixen al personal en el punt 3 del precepte esmentat en l’apartat anterior, li serien d’aplicació les garanties previstes en els números 2 i 3 de l’article 29 d’aquest reglament.
 
 
 
 

CAPÍTOL IV

Provisió de llocs de treball mitjançat lliure designació
 
 

Article 27. De les convocatòries pel procediment de lliure designació
 
 

La Direcció General de Funció Pública convocarà la provisió de llocs pel sistema de lliure designació d’acord amb l’article 20.2 del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana La convocatòria haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i contindrà les dades següents:
 
 

a) Número, descripció o denominació, nivell, retribucions i localització dels llocs.

b) Termini de vint dies hàbils de presentació de sol·licituds comptats a partir de la publicació de la convocatòria, lloc de presentació i autoritat o òrgan al qual han de dirigir-se.

c) Expressa indicació de tots i cadascun dels requisits per a participar en la convocatòria, tant dels que es deriven del present reglament i altres normes aplicables, com dels que figuren en les relacions de llocs de treball.

d) Indicació de les dades, circumstàncies i mèrits que seran tinguts en compte per a resoldre la convocatòria.
 
 
 
 

Article 28. Desenvolupament dels procediments de lliure designació
 
 

1. L’autoritat o òrgan convocant nomenarà una Comissió de Valoració, que es regirà pel que disposa l’article 21 d’aquest reglament i que constituirà l’òrgan col·legiat encarregat de comprovar els requisits del personal sol·licitant i avaluar els mèrits d’acord amb la convocatòria, i que efectuarà l’oportuna proposta d’adjudicació de la vacant, que no serà vinculant, per a la conselleria o organisme en què radique el lloc, que serà la competent per a dictar resolució. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 
 

2. En la resolució motivada d’adjudicació s’indicarà el termini de presa de possessió, i seran d’aplicació, en allò pertinent, les previsions contingudes en l’article 25 del present reglament.
 
 
 
 

Article 29. Cessaments
 
 

1. El personal designat per a ocupar llocs de treball pel procediment de lliure designació podrà ser remogut amb caràcter discrecional per l’autoritat o òrgan que el nomenà. La motivació de la resolució de cessament es referirà a la competència per a adoptar-la.
 
 

2. El personal remogut en un lloc de lliure designació serà adscrit provisionalment a un lloc de treball per al qual reunisca els requisits, situat en la mateixa localitat i classificat amb un complement de destinació no inferior en més de dos nivells al del seu grau personal, mentre no n’obtinga un altre amb caràcter definitiu. Aquesta adscripció haurà de realitzar-se abans que transcórrega el termini establit en el punt 3 de l’article 52 de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
 
 

3. Si no és possible l’adscripció a un lloc de la mateixa localitat amb el nivell mínim assenyalat en el punt anterior, la funcionaria o funcionari podria ser destinat provisionalment a un altre de nivell inferior mitjançant resolució motivada, però en aquest supòsit tindrà dret a percebre un complement específic no inferior al 80 per 100 del que tenia assignat el lloc en què va ser remogut, si l’haguera ocupat almenys durant dos anys.
 
 

4. Les garanties establides en els punts 2 i 3 del present article seran igualment d’aplicació al personal laboral que haja romàs almenys dos anys en el lloc en què va ser remogut.
 
 
 
 

CAPÍTOL V

Altres formes de provisió de llocs
 
 
 
 

Article 30. Reassignació d’efectius
 
 

1. A través del procediment de reassignació d’efectius podran adoptar-se les previsions i mesures previstes en l’article 18.2 de la Llei 30 /1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública i en l’article 21 del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, sense que aquest procediment puga suposar augment de les despeses de personal per a cada anualitat pressupostària, ni puga contenir mesures que suposen una promoció interna automàtica o adscripció directa de persones en grups diferents respecte dels quals estan enquadrats.
 
 

2. El procediment s’iniciarà mitjançant proposta de la conselleria o conselleries o de l’organisme o organismes afectats. Aquesta proposta es dirigirà a la Direcció General de Funció Pública i inclourà:
 
 

a) Descripció de la situació inicial, amb exposició dels problemes que el procediment tracta de resoldre o de les millores en l’organització que amb ell es persegueixen.

b) Exposició detallada i justificació de les mesures que es proposen i del personal afectat pel procés.

c) Estudi econòmic de les repercussions pressupostàries que suposarà la posada en pràctica, que en tot cas respectarà les previsions de l’apartat 1 del present article.
 
 

Aquest procediment podrà ser iniciat també per la Direcció General de Funció Pública o a instància de les organitzacions sindicals més representatives, en aquells casos en què l’ordenació de recursos afecte diverses conselleries o organismes, o bé es considere que les mesures que cal adoptar tinguen un abast de caràcter organitzatiu general.
 
 

3. La Direcció General de Funció Pública, després de l’estudi de la proposta i amb trasllat previ a les organitzacions sindicals més representatives a fi que puguen formular al·legacions i suggeriments, redactarà el text del Pla d’Ocupació, que haurà de dur l’informe favorable de la direcció general que tinga atribuïda la competència en matèria pressupostària, per a la posterior tramesa al Govern Valencià a fi de ser aprovat per acord seu i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat

Valenciana.
 
 

4. El text del Pla d’Ocupació haurà de contenir:
 
 

a) Una memòria justificativa que incloga les necessitats de personal, el personal existent i la qualificació, així com una referència a les actuacions preparatòries a la iniciació del procediment.
 
 

b) L’exposició de totes les mesures concretes que hagen d’adoptar-se en aplicació del pla, així com el calendari d’execució d’aquestes. En el cas que el pla preveja reassignació d’efectius, haurà de constar el nombre i les característiques dels llocs que se suprimeixen, les característiques dels llocs als quals es destina els efectius de personal, i els criteris objectius d’acord amb els quals ha d’executar-se la reassignació, els quals estaran relacionats amb les aptituds, formació, experiència i antiguitat.
 
 

5. Amb anterioritat a l’elevació del pla a la consellera o al conseller que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública per a l’assumpció i posterior tramesa al Govern Valencià per a l’aprovació, aquest será negociat per la Direcció General de Funció Pública amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes establits en la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al servei de les administracions públiques.
 
 
 
 

Article 31. Reingressos amb reserva de lloc d’igual nivell i localitat
 
 

En les situacions administratives en les quals la llei garanteix a la persona interessada un lloc d’igual nivell de complement de destinació i localitat, l’adjudicació d’aquest lloc en el reingrés al servei actiu es farà amb caràcter definitiu, amb els efectes propis del sistema de provisió amb què el lloc estiga classificat.
 
 
 
 

Article 32. Adscripcions provisionals
 
 

1. Les adscripcions provisionals, procedents en qualsevol dels supòsits previstos en la Llei de la Funció Pública Valenciana i en el present reglament, seran resoltes per la Direcció General de Funció Pública, adjudicant un dels llocs vacants de l’administració del Consell els requisits dels quals complisca la persona interessada.
 
 

2. Una vegada adjudicat provisionalment un lloc de treball en els supòsits previstos en els articles 26 i 29 del present reglament, i mentre la funcionària o el funcionari no obtinga destinació definitiva, únicament podrà ser adscrit provisionalment a un altre lloc quan es tracte d’assignar-li’n un amb el complement de destinació mínim a què poguera tenir dret segons l’apartat 2 de l’article 29 esmentat, o per raons organitzatives justificades com cal, i serà d’aplicació, si és el cas, el complement específic de garantia establit en l’apartat 3 d’aquest article.
 
 

3. Els llocs coberts mitjançant adscripció provisional es convocaran per a ser coberts amb caràcter definitiu pels sistemes previstos en les relacions de llocs de treball. El personal que els ocupe tindrà l’obligació de participar en les corresponents convocatòries.
 
 
 
 

Article 33. Comissions de servei
 
 

1. Les comissions de servei, procedents en qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat c) del punt 1 de l’article 20 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, seran així mateix resoltes per la Direcció General de Funció Pública a petició de la conselleria o organisme que pretenga cobrir un lloc per aquest procediment, amb informe previ, si és el cas, d’aquell en el qual preste els seus serveis la persona proposada, i amb la conformitat d’aquesta, llevat del cas del subapartat 4 de l’article 20.1.c) esmentat. Tant la proposta d’adscripció en comissió de serveis com la de la revocació haurà de ser motivada. En tot cas, per a l’ocupació en comissió de serveis d’un lloc de treball la funcionària o el funcionari designat haurà de reunir els requisits generals d’aquell, reflectits en la corresponent relació de llocs de treball.
 
 

2. Quan, una vegada realitzat concurs per a la provisió d’un lloc de treball vacant, aquest resulte desert i la seua provisió és urgent per al servei, podrà destinar-s’hi amb caràcter forçós la persona que preste serveis en la mateixa conselleria o organisme en el municipi més pròxim o amb millors facilitats de desplaçament i que tinga menors càrregues familiars i, en igualtat de condicions, el de menor antiguitat reconeguda. La comissió de serveis forçosa tindrà una durada màxima d’un any, prorrogable per un altre en el cas de no haver-se proveït el lloc amb caràcter definitiu, i serà acordada per la Direcció General de Funció Pública a proposta de la conselleria o organisme de procedència, amb audiència prèvia del personal afectat.
 
 

3. Al personal en comissió de servei se li reservarà el lloc de treball d’origen si l’haguera obtingut per concurs, i percebrà les retribucions corresponents al lloc en el qual estiga comissionat, a càrrec de les consignacions pressupostàries corresponents a aquest.
 
 

4. Les comissions de servei voluntàries en llocs de treball no reservats legalment, tindran una duració màxima d’un any, prorrogable per un any més. Aquests llocs hauran de ser convocats en el termini màxim de dos anys per a la provisió pels procediments de concurs o de lliure designació, segons corresponga, llevat que això ho impedisquen raons d’ordre legal o reglamentari, o per trobar-se pendents del resultat d’un procediment judicial.
 
 

5. Les comissions de servei acabaran per la provisió definitiva del lloc; per la reincorporació de la titular o del titular, si estigueren subjectes a reserva legal; pel transcurs del temps si, és el cas, establit o de pròrroga si és forçosa; per renúncia del personal comissionat, o per revocació de l’adscripció. No pertocarà la renúncia en els supósits de comissions de caràcter forçós.
 
 
 
 

Article 34. Permuta
 
 

1. Amb l’informe favorable de les conselleries o organismes afectats, la Direcció General de Funció Pública podrà procedir a la permuta de destinació a petició de les persones interessades, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
 
 

a) Que els llocs de treball siguen d’igual naturalesa, grup de titulació, requisits, funcions, forma de provisió i retribucions.

b) Que els llocs es troben ubicats en distinta localitat.

c) Que els llocs no siguen de direcció.
 
 

2. En el termini de deu anys següents a la concessió d’una permuta no podrà autoritzar-se una nova permuta a favor dels mateixos titulars.
 
 

3. Les permutes concedides seran revocades si en els dos anys següents a la data en què tinguen lloc es produeix la jubilació voluntària d’algun de les permutants o dels permutants.
 
 
 
 

TÍTOL TERCER

Carrera professional
 
 
 
 

Article 35. El grau personal
 
 

1. El personal funcionari de carrera adquirirà un grau personal, d’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei de la Funció Pública Valenciana i el present reglament, per ocupació d’un o més llocs del nivell corresponent durant dos anys continuats o tres amb interrupció, siga quin siga el sistema en què s’haja proveït el lloc ocupat d’entre els previstos en l’article 20.1 del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana.
 
 

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, el personal funcionari que obtinga un lloc de treball superior en més de dos nivells al corresponent al grau personal, consolidarà cada dos anys de serveis continuats el grau superior en dos nivells al que posseïra, sense que en cap cas puga superar el corresponent al del lloc, cos, escala o classe, si és el cas, ocupat.
 
 

3. Les funcionàries i els funcionaris consolidaran necessàriament com grau personal inicial el corresponent al nivell del lloc de treball adjudicat després de la superació del procés selectiu.
 
 

4. Si durant el temps en què el personal funcionari ocupe un lloc es modifica el nivell d’aquest, el temps d’ocupació es computarà amb el nivell més alt en què aquest lloc haguera estat classificat.
 
 

5. Quan s’obtinga destinació de nivell superior al del grau en procés de consolidació, el temps de serveis prestats en aquell li serà computat per a la consolidació que es trobava en procés.

Si, al contrari, s’obté destinació de nivell inferior al del grau en procés de consolidació, el temps de serveis prestats en llocs de nivell superior podrà computar-se, a instància seua, per a la consolidació del grau corresponent a aquell.
 
 

6. Una vegada consolidat el grau inicial i sense perjudici del que disposen els apartats 2 i 7 d’aquest article, el temps prestat en comissió de serveis o en adscripció provisional serà computable per a consolidar el grau corresponent al lloc ocupat.
 
 

Si el lloc obtingut amb caràcter definitiu és de nivell inferior al de l’ocupat en comissió de serveis o en adscripció provisional i superior al del grau que es tinguera consolidat, el temps d’ocupació en aquests supòsits es computarà per a la consolidació del grau corresponent al nivell del lloc obtingut amb aquell caràcter.
 
 

No es computarà el temps d’ocupació en comissió de serveis quan el lloc és de nivell inferior al corresponent al grau en procés de consolidació.
 
 

7. Quan l’adscripció provisional s’haja disposat en compliment del que estableix el número 2 de l’article 52 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, el temps prestat es computarà per a l’adquisició del grau en procés de consolidació, una vegada complit el període legal corresponent.
 
 

8. El temps de permanència en la situació de serveis especials serà computat, a efectes de consolidació del grau personal, com prestat en l’últim lloc ocupat en la situació de servei actiu, o en el que durant el temps de permanència en aquesta situació s’haguera obtingut mitjançant procediment de provisió amb convocatòria pública.
 
 

9. El temps de permanència en excedència per cura de fills es computarà com prestat en l’últim lloc de treball ocupat en la situació de servei actiu, o en el que durant el temps de permanència en aquesta situació s’haguera obtingut mitjançant procediment de provisió amb convocatòria pública.
 
 

10. Quan s’accedisca d’un grup de titulació a un altre, bé siga mitjançant proves selectives d’accés lliure o per mitjà de la promoció interna, es podrà mantenir, a opció de la persona interessada, el grau personal adquirit en el grup d’origen, sempre que aquell es trobe inclòs en l’interval de nivells corresponent al nou grup. En cas contrari, es començarà a consolidar el grau corresponent al lloc assignat com si no es tinguera cap grau consolidat.
 
 

11. Al personal funcionari de carrera que s’integre en la Generalitat Valenciana mitjançant concurs obert a altres administracions públiques o per decret de transferències se li respectarà el grau personal que tinguera consolidat en l’administració d’origen, sense necessitat d’adoptar resolució expressa.
 
 

12. Al personal funcionari que es trobe en la fase de reassignació d’efectius prevista en l’article 21 de la Llei de la Funció Pública Valenciana i al que es trobe en situació d’expectativa de destinació, se li computarà el temps transcorregut en aquestes circumstàncies a efectes de l’adquisició del grau personal que tinguera en procés de consolidació
 
 

13. El reconeixement del grau personal serà realitzat d’ofici per la Direcció General de Funció Pública, sense perjudici de la possibilitat de reconèixer-se a sol·licitud del personal interessat.
 
 

14. El grau personal comporta el dret a la percepció, com a mínim, del complement de destinació dels llocs de nivell corresponent a aquest.
 
 
 
 

Article 36. Intervals de nivells
 
 

Els llocs de treball es classificaran, segons el grup de titulació al qual estiguen adscrits, en els intervals de nivells de complement de destinació que s’indiquen a continuació:
 
 

Grup Nivell mínim Nivell màxim

A 20 30

B 16 26

C 14 22

D 12 18

E 10 14
 
 
 
 

TÍTOL QUART

Promoció interna
 
 
 
 

Article 37. Règim aplicable
 
 

1. D’acord amb el que disposa la Llei de Funció Pública Valenciana, l’accés als distints grups de titulació, sectors, cossos, escales, classes o categories, podrà realitzar-se mitjançant el sistema de promoció interna, procediment de selecció en el qual podrà participar, amb caràcter exclusiu, el personal que, reunint la resta dels requisits de la convocatòria, pertanga al grup de titulació immediatament inferior.
 
 

2. El procediment podrà consistir en la superació d’una oposició, d’un concurs-oposició o en la realització d’un curs selectiu que, en tot cas, inclourà la superació de les proves que s’hi establisquen. Aquests procediments es realitzaran segons les normes previstes en el present reglament, es podran convocar bé conjuntament amb les proves d’accés lliure, bé mitjançant convocatòries específiques. En tot cas, els procediments o sistemes selectius se subjectaran als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
 
 

3. Per a participar en els processos de promoció interna s’haurà de tenir la condició de personal funcionari de carrera o de personal laboral fix, amb una antiguitat d’almenys dos anys en el grup, sector, cos, escala, classe o categoria des del qual s’accedeix, així com la titulació i la resta dels requisits establits amb caràcter general per al qual s’aspira a ingressar, llevat del que disposa la disposició addicional vuitena del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana.
 
 

4. Si les convocatòries foren conjuntes per al torn de lliure accés i el de promoció interna, qui accedisquen per aquest últim tindran preferència absoluta per a l’elecció de vacant.
 
 

5. Els processos de promoció interna podran recollir l’exempció de proves de coneixements ja acreditats.
 
 
 
 

Article 38. Accés des de sectors, cossos, escales, classes o categories distintes
 
 

1. L’accés a un determinat cos, escala o classe podrà realitzar-se mitjançant oposició, concurs-oposició o curs selectiu, restringits a personal funcionari d’un altre cos, escala o classes enquadrats en el mateix grup de titulació, en les condicions que s’establisquen en la convocatòria respectiva, respectant el que disposa la Llei de la Funció Pública Valenciana i el present reglament.
 
 

Així mateix es podran preveure proves similars per al personal laboral d’altres categories, pertanyents al mateix grup de titulació, sense perjudici del que puga preveure’s en conveni col·lectiu en matèria d’aquesta mobilitat de caràcter horitzontal.
 
 

2. El pas d’un funcionari o funcionària de l’administració general a l’especial o viceversa es realitzarà tenint en compte els requisits dels llocs de treball especificats en la relació de llocs corresponent, i, en tot cas, es podrà establir la necessitat de cursos de formació.
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS
 
 
 
 

Disposició addicional primera
 
 

Es faculta la consellera o el conseller que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública perquè, en l’àmbit de la seua competència, dicte les disposicions i adopte les mesures que exigisca el desplegament i l’aplicació del que disposa el present reglament.
 
 
 
 

Disposició addicional segona
 
 

Junt amb les normes previstes en el punt 1 de l’article 17 del present reglament, la consellera o el conseller que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública dictarà també les relatives als procediments per a realitzar els nomenaments provisionals per millora d’ocupació a què fa referència l’apartat e) del punt 1 de l’article 20 de la Llei de Funció Pública Valenciana, i per a formalitzar contractes laborals temporals al personal funcionari en els mateixos supòsits, el qual quedarà en la situació administrativa que respectivament pertoque d’acord amb la legislació vigent.
 
 
 
 

Disposició addicional tercera
 
 

En el termini màxim de tres anys comptats des de l’entrada en vigor del present reglament, es convocaran les proves selectives necessàries per a reduir en un 75 per 100 els llocs de treball actualment ocupats per personal temporal.
 
 
 
 

Disposició addicional quarta
 
 

Es convocaran processos específics de promoció interna per al personal funcionari que siga titular, amb destinació definitiva, de llocs de treball classificats per a ser proveïts indistintament per dos grups de titulació successius i pertanga al grup inferior. En el cas de superar els processos, s’adscriurà el personal aspirant amb caràcter definitiu als llocs de treball que ocupaven.
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
 
 
 
 

Disposició transitòria primera
 
 

Es convocaran proves específiques de promoció interna per al personal que a la data d’entrada en vigor del present reglament complisca les condicions previstes en el punt 1 de la disposició transitoria tercera de la Llei de la Funció Pública Valenciana. En el cas de superar el procés, s’adscriurà amb caràcter definitiu les aspirants i els aspirants als llocs de treball que ocupaven.
 
 

Disposició transitòria segona
 
 

El personal funcionari de carrera o laboral fix de la Generalitat Valenciana adscrit a llocs de treball sanitaris de la Conselleria de Sanitat, podrà participar en les convocatòries per a la provisió de llocs de treball de l’administració del Consell en igualtat de condicions que la resta del personal d’aquesta administració.
 
 
 
 

Disposició transitòria tercera
 
 

El 75 per cent de les vacants del grup C de titulació seran oferides al grup D mitjançant els oportuns processos de promoció interna, i passaran a oferir-se simultàniament o posteriorment mitjançant sistemes selectius de lliure accés les que no foren cobertes per aquell procediment.
 
 
 
 

Disposició transitòria quarta
 
 

1. Els reingressos al servei actiu del personal procedent d’excedència per cura de fills, seran reconeguts amb destinació definitiva a instància de la persona interessada amb efectes de l’entrada en vigor de la Llei 4/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març).
 
 

2. Els reingressos del personal a què fa referència l’article 31 del present reglament seran reconeguts amb destinació definitiva, a instància de la persona interessada, amb efectes des de la data en què aquests es produïren.
 
 
 
 

Disposició transitòria cinquena
 
 

1. Les borses de treball existents en l’actualitat quedaran sense efecte en el moment que es conformen les previstes en l’article 17 del present reglament.
 
 

2. En el termini de sis mesos comptats des de l’entrada en vigor del present reglament s’aprovaran, si no ho hagueren estat abans, les normes de constitució i funcionament de les borses de treball per a la provisió temporal de llocs de treball vacants. A aquest efecte, es constituirà una Comissió de seguiment i control d’aquestes en els termes que reglamentàriament es determinen.
 
 
 
 

Disposició transitòria sisena
 
 

Els terminis establits en l’article 33.4 del present reglament començaran a comptar-se des de l’entrada en vigor d’aquest.
 
 
 
 

Disposició transitòria setena
 
 

1. El personal funcionari la situació del qual en matèria de grau haja de ser modificada en virtut de les normes contingudes en el present reglament, haurà de sol·licitar- ho així davant la Direcció General de Funció Pública
 
 

2. A partir de l’entrada en vigor del present reglament, i amb la classificació prèvia, si pertoca, del lloc de treball en el complement de destinació mínim establit en l’article 36 d’aquest reglament, la Direcció General de Funció Pública reconeixerà d’ofici el grau corresponent a aquest nivell al personal funcionari que tinguera consolidat un grau inferior i ocupara un lloc de treball classificat per al seu grup de titulació.

Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia