I. DISPOSICIONS GENERALS

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública

DECRET 34/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l’administració del Govern Valencià. [1999/2197]

PREÀMBUL

I. La Llei 30/1984 de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, estableix en l’article 30 el règim de permisos del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, si bé aquest precepte sols té caràcter bàsic en l’apartat 3, addicionat per Llei 3/1989, de 3 de març, que establí el permís per maternitat, el contingut restant de l’article s’estableix a títol enunciatiu i per equiparació amb el règim de permisos a què té dret el personal funcionari.
 
 

L’habilitació legal per a la present regulació s’estableix en l’article 47 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana que enumera com a drets del personal funcionari tant les vacances anuals retribuïdes com les llicències per malaltia, matrimoni, part o maternitat, estudis sobre matèries directament relacionades amb la funció pública, assumptes propis, així com la resta de permisos fixats per la legislació general adaptant la seua regulació a l’establida per al personal funcionari de l’administració de l’Estat en els articles 68 a 75 de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat de 7 de febrer de 1964.
 
 
 
 

II. Per Decret 50/1989, de 18 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana i les seues ordres de desplegament, es regulà la jornada i l’horari de treball, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana que prestarà els seus serveis en règim de dret administratiu.
 
 

Respecte al personal laboral, aquest règim de condicions de treball està així mateix regulat mitjançant conveni col·lectiu, més beneficiós en determinats aspectes que el règim previst en l’esmentat Decret 50/1989 per al personal funcionari.
 
 

D’altra banda, s’han produït modificacions parcials al règim de permisos i llicències a través de la negociació sindical, que s’han reflectit en diversos acords entre l’administració i les organitzacions sindicals, als quals cal afegir la legislació en matèria de protecció a la maternitat i al permís parental, que com ja s’ha dit, fou regulada, amb caràcter bàsic per l’administració de l’Estat.
 
 
 
 

III. En el present text, s’ha evitat incidir en l’actual sistema discriminatori entre el personal funcionari i el laboral, el qual per conveni col·lectiu, ja gaudeix de les millores establides per l’Estatut dels Treballadors. Això i les ja esmentades modificacions parcials al vigent Decret 50/1989 que regula la matèria, així com les normes que el despleguen, aconsellen l’aprovació d’una nova disposició que sintetitze la regulació de les condicions de treball disperses i que continga similar tractament per al personal d’ambdós règims jurídics, funcionari i laboral, quan l’organització del treball i la racionalització dels serveis no justifique un tractament distint.
 
 

Així doncs, el present reglament té com a finalitat principal l’actualització i racionalització d’un sistema de condicions de treball que no respon a les necessitats d’homogeneïtzació que necessiten tant el personal com la mateixa administració. Es també un intent de normalització d’aquelles mesures que ja són normals en el medi al qual serveix l’administració, de forma que es conjuguen degudament els drets que hagen de gaudir les empleades i els empleats públics amb la màxima atenció a la societat i la consegüent millora del servei.
 
 
 
 

IV. Quant a les novetats més importants respecte al règim vigent per al personal funcionari, han de destacar-se les següents:
 
 

S’hi incorpora el sistema de còmput anual per al càlcul de la jornada laboral que ja es troba previst en el II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servei de l’administració autonòmica i s’amplia la reducció de la jornada d’estiu de dues hores i mitja setmanals des del 15 de juny al 15 de setembre, que en l’actualitat sols es redueix a juliol i agost. S’intenta aproximar amb aquesta mesura el personal de l’administració del Consell al règim del personal de la resta de les administracions públiques.
 
 

S’afegeix a les ja existents reduccions de jornada amb reducció proporcional d’havers, una altra per al personal que, per raons de convivència, tinga al seu càrrec algun disminuït físic, psíquic o sensorial, que supere el 33 per cent de minusvalidesa, així com un menor de sis anys o familiar que requerisquen especial dedicació, degudament acreditada.

Es redueix igualment la jornada en aquells casos de llarga malaltia o malaltia crònica, no susceptibles d’incapacitat temporal, en els casos en què l’òrgan sanitari ho determine. Si aquestes reduccions no superen l’hora diària, no comportaran disminució de retribucions.
 
 

No es modifica l’horari, però si que es preveu que les jornades de vesprada puguen realitzar-se indistintament, de dilluns a divendres, en compte de dimarts i dijous, com fins ara, organitzant-se per unitats administratives, la qual cosa facilitarà, indubtablement, l’atenció al públic.
 
 

Com a mesura de control d’absentisme s’estableix la possibilitat que l’òrgan administratiu competent exigisca la justificació d’absències aïllades d’un o dos dies, que no requerisquen baixa temporal.
 
 

D’altra banda i a fi de donar un major servei, queda regulat l’horari d’informació al públic així com el de registre, responent al principi d’organització del treball de la forma més eficaç.
 
 

Quant al règim de permisos i llicències, se separen tots dos conceptes, per entendre que els permisos són drets del personal que no requereixen autorització, sinó comunicació a l’òrgan administratiu encarregat del control, i, en canvi, les llicències si que es troben subjectes a autorització de l’òrgan competent. Com a denominador comú, cal ressaltar que, a aquest efecte, es dóna el mateix tractament al cònjuge que a la parella de fet, inscrita en el Registre d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana, entenent que s’aniria contra els mateixos actes si no se’ls reconegueren drets derivats d’aquesta inscripció.
 
 

A efectes de permisos, s’ha tractat en tots els casos d’equiparar, en línies generals, el personal funcionari amb el personal laboral, si bé queden determinats de forma més clara i precisa, ja que s’especifica la naturalesa dels dies –hàbils o naturals–, grau de parentiu requerit per a gaudir-los, es defineixen conceptes que fins ara quedaven a la interpretació de les diferents conselleries i s’estableixen una sèrie de limitacions a fi d’evitar abusos i facilitar el control homogeni a les secretaries generals.
 
 

S’hi incorpora el que preveu la normativa bàsica de l’Estat i la comunitària en matèria de protecció de la maternitat, adopció i acolliment, protecció parental i interrupció de l’embaràs en els supòsits legals. Els drets que s’incorporen es troben ja reconeguts en el II Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l’administració autonòmica.
 
 

S’institucionalitzen els dies festius locals, en les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
 
 

Quant a les llicències, es dóna major rellevància a les llicències per a formació: s’hi introdueix, a més de les ja establides per l’Acord Administració-Sindicats 1995-1997, una llicència per estudis, de fins a dotze mesos de duració en matèria d’administracions públiques que respon a la necessitat de millora constant en la formació i perfeccionament professional del personal, que redunde en una profunda modernització de l’administració, la qual cosa suposarà una millora en la qualitat de la prestació dels serveis públics i atenció a les ciutadanes i ciutadans.
 
 

En matèria de vacances retribuïdes, es preveu el gaudiment al llarg de tot l’any, la qual cosa permetrà una millor distribució dels efectius durant el període estival, de forma que tots els serveis queden atesos i facilitant, d’altra banda, el descans del personal.
 
 

Cal mencionar també que el text ha sigut àmpliament debatut amb les secretaries generals de les distintes conselleries, òrgans als quals competeix la gestió del règim que es regula, i que s’han recollit suggeriments, al·legacions i correccions que s’han considerat fonamentades.
 
 
 
 

V. Així mateix, el present decret ha sigut negociat amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de la Funció Pública pel que fa al personal funcionari, d’acord amb el que estableix l’article 32 k) de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, així com amb les organitzacions sindicals representades en la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu d’aplicació al personal laboral al servei de l’administració autonòmica.
 
 

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 9 de març de 1999,

DECRETEArticle 1. Àmbit d’aplicació
 

El present decret serà d’aplicació al personal que preste els seus serveis en l’administració del Govern Valencià i els seus organismes autònoms, llevat del personal destinat en institucions sanitàries, del personal docent i del personal dels cossos de l’administració de Justícia.
 
 
 
 
 
 

Article 2. Jornada de treball
 
 

    1. La jornada laboral general del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma serà de trenta set hores i mitja setmanals, sense perjudici de la jornada de treball especial que s’assenyala a continuació:
2.1.1. El personal que ocupe un lloc de treball que tinga assignat un complement específic igual o superior al que es detalla per a cadascun dels grups de titulació següents, tindrà assignada una jornada laboral especial de quaranta hores setmanals:
 
 

Grup     Complement específic

    A                         E038

    B                         E023

    C                         E019

    D                         E015

    E                         E013
 
 

Aquest personal estarà subjecte a les obligacions específiques següents:
 
 

a) Quan la mateixa dinàmica del treball així ho exigisca, podrà ser requerit per a la realització d’una jornada setmanal superior i l’excés d’horari es compensarà una vegada desapareguda la necessitat urgent per la qual fou requerit, tenint en compte les preferències del personal i les necessitats del servei.
 
 

b) El personal esmentat estarà subjecte a incompatibilitat per a exercir qualsevol altra activitat pública o privada, llevat de les legalment excloses del règim d’incompatibilitats.
 
 

2.1.2. Independentment del que disposa el punt anterior, la jornada setmanal especial del personal que ocupe un lloc de treball que tinga assignat un complement específic igual o superior al E045 serà, així mateix, de quaranta hores. No obstant això, podrà ser requerit igualment per a la realització d’una jornada superior quan així ho exigisquen les necessitats del servei, en funció de la major responsabilitat inherent a aquests llocs de treball, si bé en cap cas procedirà compensació en concepte d’excés horari ni de gratificacions.
 
 

2.1.3. La resta de personal, amb complements específics inferiors als assenyalats en el punt 2.1.1, tindrà assignada una jornada general de treball de 37 hores i 30 minuts setmanals.
 
 

2.2. El còmput anual es calcularà descomptant a les hores anuals equivalents a 52 setmanes i un dia de treball, llevat dels anys bixests (en què el càlcul es realitzarà afegint 2 dies a les 52 setmanes), les corresponents als conceptes següents: 4 setmanes i 2 dies per vacances, 2 dies de festes locals, 12 dies de festes d’àmbit superior, 6 dies per permís per assumptes propis. A aquest còmput es descomptaran a més les reduccions en hores corresponents a l’horari d’estiu que serà de 20 hores, la setmana de festes locals que serà de 10 o 12,5 hores, segons que siga jornada de 37,5 o 40 hores respectivament i 5 hores per la festa local, o s’acumularà aquest descompte per al seu gaudiment atenent les específiques característiques dels centres amb treball a torns.
 
 

Així mateix, haurà de descomptar-se del còmput anual 15 o 16 hores segons que siga jornada de 37,5 o 40 hores respectivament pels dies 24 i 31 de desembre. No obstant això, el personal que per torn de treball haguera d’assistir al seu lloc de treball en aquests dies, els veurà compensats per mig dia de descans més per cadascun d’aquells.
 
 

Als sols efectes d’aquests càlculs es prendran com a referència les jornades a raó de set hores i mitja o vuit hores diàries, segons que la jornada setmanal assignada siga de 37,5 hores o 40 hores.
 
 

2.3. La jornada especial d’estiu es realitzarà des del 16 de juny al 15 de setembre, tots dos inclusivament, i es reduirà en dues hores i mitja setmanals, respecte a la jornada laboral general o especial.
 
 

2.4. El temps d’assistència a cursos, seminaris o jornades de formació organitzats per l’Institut València d’Administració Pública o per les organitzacions sindicals firmants de l’Acord Administració-Sindicats en matèria de formació contínua, computarà com a temps de treball a tots els efectes, si tenen lloc dins de la jornada laboral.
 
 
 
 
 
 

Article 3. Reducció de jornada
 
 

3.1. El personal que per raons de guarda legal tinga a la seua cura directa algun menor de sis anys, o familiars que requerisquen especial dedicació, prèvia declaració de l’òrgan corresponent de l’administració sanitària, tindrà dret a una disminució de fins a la meitat de la seua jornada de treball, amb reducció proporcional de les retribucions. A aquest efecte tindrà la consideració de familiar la parella que conviu i que es trobe inscrita en el Registre d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana creat per Decret 250/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià (DOGV núm. 2408, de 16 de desembre), o en qualsevol altre Registre Públic Oficial d’Unions de Fet.
 
 

3.2. Així mateix, tindrà dret a la reducció anteriorment referida el personal que per raons de convivència tinga a la seua cura directa algun disminuït físic, psíquic o sensorial que supere el 33 per cent de minusvalidesa acreditada per òrgan competent i no realitze activitats retribuïdes.
 
 

3.3. Quan la reducció no supere l’hora diària, no generarà deducció de retribucions. En el cas de guarda legal de menors de sis anys, únicament es gaudirà d’aquest dret, quan s’acredite, per òrgan competent de l’administració sanitària, que el menor requereix especial dedicació.
 
 

3.4. Igualment, el personal que per raó de llarga o crònica malaltia no puga realitzar la jornada laboral completa, podrà acollir-se, prèvia certificació d’aquest aspecte per la Unitat de Valoració d’Incapacitats, a la reducció de fins a la meitat de la seua jornada, amb disminució proporcional de retribucions.
 
 

3.5. Les disminucions de jornada previstes en aquest article són incompatibles entre si, i podran ser gaudides per qualsevol dels membres de la parella, sempre que demostren que no és utilitzat per l’altre al mateix temps, excepte en el supòsit recollit en l’apartat 4.
 
 

3.6. En aquells casos en què resulte compatible amb les funcions de les funcions del lloc ocupat i amb les del centre de treball, el personal que ocupe llocs de treball que tinguen assignats complements específics que comporten una jornada de 37,5 hores setmanals, podrà ser autoritzat a realitzar una jornada reduïda contínua i ininterrompuda de les 9 a les 14 hores, o les equivalents si el lloc ocupat està subjecte a torns, percebent un 75 per cent del total de les retribucions.
 
 

3.7. El personal acollit a les anteriors reduccions de jornada, veurà disminuïdes proporcialmment aquestes, en les situacions previstes en l’article 4 apartats 3 i 6 i article 9.1.8. del present decret.
 
 
 
 
 
 

Article 4. Horari de treball
 
 

4.1. L’horari de matí per al personal de serveis burocràtics o unitats d’índole similar serà, amb caràcter general, de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, i la permanència serà obligatòria de 9 a 14 hores.
 
 

4.2. L’horari de vesprada per a aquest personal serà de dues hores i mitja, en horari comprés entre les 16 i les 20 hores, la permanència serà obligatòria de 17 a 19 hores, a raó d’una vesprada per setmana per al personal amb jornada setmanal de 37,5 hores i de dues vesprades per setmana per al personal amb jornada de 40 hores. L’assignació de les vesprades a aquest personal serà duta a terme pel responsable de la unitat administrativa, de dilluns a dijous, segons les necessitats del servei al qual es troben adscrits, tenint en compte criteris d’equitat i, en la mesura del que siga possible de les seus preferències.
 
 

4.3. D’acord amb el que preveu l’article article 2.3, l’horari de treball, des del 16 de juny al 15 de setembre, per al personal amb tasques burocràtiques o d’índole similar amb jornada de 37,5 hores s’iniciarà a les 8 hores i acabarà a les 15 hores. El personal amb jornada de 40 hores podrà iniciar-la a les 7,45 i acabar-la a les 15,15 hores.
 
 

4.4. La diferència en còmput setmanal entre la jornada que haja de realitzar el personal per raó del lloc que ocupe i l’efectivament prestada, podrà ser objecte de recuperació dins del mateix mes natural en què s’haja produït, d’acord amb el procediment establit per l’òrgan competent de cada conselleria o organisme autònom en matèria de personal, prèvia negociació amb els representants sindicals.
 
 

4.5. S’exclou d’aquest horari tot aquell personal que, per raó de l’activitat realitzada, haja de realitzar-ne un distint. Aquest horari el determinarà l’òrgan competents de les conselleries o organismes autònoms, prèvia negociació amb els representants sindicals. En tot cas, el còmput de l’horari no podrà excedir del que s’estableix de forma general en l’article segon.
 
 

En els centres de treball en què es preste el servei a torns o que no siguen d’índole burocràtica, l’horari que s’haja de realitzar s’adaptarà a les característiques dels centres i llocs de treball. Serà elaborat anualment per la direcció del centre, prèvia negociació amb els representants sindicals i serà aprovat pels respectius òrgans competents de les conselleries o organismes autònoms. Serà exposat de forma visible en cada centre de treball i hi constarà, com a mínim, el departament, el nom de la treballadora o del treballador, la categoria i el torn de treball, especificant-hi l’horari de cada torn i el còmput setmanal, mensual o anual.
 
 

4.6. S’exceptua de l’horari general les respectives setmanes de festes de cadascun dels municipis de la comunitat autònoma, en les quals regirà l’horari de 9 a 14 hores.
 
 
 
 
 
 

Article 5. Pausa i descans setmanal
 
 

5.1. El personal de la Generalitat Valenciana tindrà dret a 48 hores continuades de descans per cada període setmanal treballat sempre que la seua aplicació no impedisca la cobertura dels serveis que es presten, en aquest cas es fixarà l’aplicació d’aquest descans amb la participació dels representants sindicals
 
 

En els centres de treball que presten el servei a torns, el gaudiment de les 48 hores de descans, coincidirà necessàriament amb un cap de setmana com a mínim.
 
 

5.2. Durant la jornada laboral es disposarà d’una pausa de trenta minuts de descans, computable com de treball efectiu. El personal de serveis burocràtics o unitats d’índole similar, en farà ús entre les 9,30 i les 11,30 hores. A aquest efecte, el personal s’organitzarà en torns amb l’aprovació del o de la corresponent cap de servei o responsable de la unitat administrativa, a fi que les dependències i serveis queden adequadament atesos.
 
 
 
 
 
 

Article 6. Control d’horari
 
 

6.1. El personal estarà obligat a registrar les entrades i eixides del centre de treball mitjançant els sistemes establits a l’efecte pels òrgans competents de les conselleries o organismes autònoms. Els centres de treball establiran els mitjans necessaris per al seu seguiment.
 
 

6.2. Les caps o els caps de les unitats administratives col·laboraran en el control del personal a les seues ordres, sense perjudici del control general assignat a la unitat que el tinga com a competència.
 
 
 
 
 
 

Article 7. Justificació d’absències
 
 

7.1. En els casos de malaltia o incapacitat temporal es regulen les situacions següents:
 
 

7.1.1. Absències aïllades d’un o dos dies: el personal comunicarà la seua absència i la raó d’aquesta a la unitat de personal o òrgan o persona responsable, preferentment fins a una hora després de l’inici de la jornada, llevat de causes justificades que ho impedisquen, i es podrà requerir justificant expedit pel facultatiu competent. En tot cas, si no es produeix després la justificació pertinent, es podrà descomptar el dia o dies faltats.
 
 

7.1.2. Absència de tres o més dies: El personal haurà de presentar l’informe mèdic de baixa en el termini de tres dies comptats a partir del dia de l’expedició, els informes hauran de ser lliurats en el centre de treball cada set dies. Si no es lliuren els justificants es descomptaran en nòmina els dies d’absència.
 
 

7.2. Si les absències, fins i tot justificades, són reiterades, es valorarà la situació entre els representants sindicals i la direcció corresponent a instància de qualsevol de les parts i proposaran conjuntament la solució adequada al cas.
 
 

7.3. Els supòsits de llicència per maternitat no necessitaran la presentació d’informes intermedis o de confirmació de baixa.
 
 

7.4. Descomptes per incompliment de jornada: Els descomptes per faltes d’assistència injustificades al treball, es determinaran d’acord amb el que preveu el Decret 167/1992, de 16 d’octubre del Govern Valencià (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 1888, de 23 d’octubre de 1992).
 
 
 
 
 
 

Article 8. Horari de les oficines d’atenció al públic
 
 

8.1. Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions, direccions o serveis territorials i les oficines PROP; prestaran el servei d’informació administrativa general i registre de documents en horari general d’obertura al públic de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, i de 17 a 19 hores, de dilluns a dijous.
 
 

8.2. Des del 16 de juny fins al 15 de setembre, l’horari de servei d’informació administrativa general i de registre de documents serà de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.
 
 

8.3. També regirà l’horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, en la setmana de festes locals corresponent a cada emplaçament.
 
 

8.4. Sense perjudici d’això, cada conselleria, per ordre de la consellera o conseller respectiu, podrà disposar per a la prestació del servei d’informació administrativa general i de registre de documents l’establiment d’altres emplaçaments addicionals que contribuïsquen a reduir desplaçaments als ciutadans.
 
 

8.5. Els divendres per la vesprada, en horari de 17 a 19 hores, i els dissabtes, en horari de 9 a 13 hores, es prestarà el servei de registre en la Conselleria de Presidència. A Alacant i Castelló les Delegacions del Govern Valencià assumiran aquestes funcions de Registre.
 
 

8.6. El personal que treballe en les Unitats de Registre i que haja d’assistir al seu lloc de treball els dies 24 i 31 de desembre, veurà compensats aquests per dia i mig de descans per cadascun d’aquells, o la part proporcional que corresponga, en funció de la jornada laboral que efectivament realitze.
 
 

Quant al festiu local, aquest personal podrà gaudir de l’exempció del treball qualsevol altre dia de la setmana festiva o en la següent setmana d’acord amb les necessitats del servei.
 
 

8.7. Els òrgans competents de les conselleries o organismes autònoms podran establir, mitjançant resolució, un horari ampliat de registre per a aquells procediments que impliquen una presentació molt elevada de documents en un període determinat. Aquest horari específic es farà públic i serà vigent mentre dure el termini de presentació d’escrits, comunicacions i altres documents en el procediment corresponent.
 
 

El personal afectat per aquesta mesura veurà compensada la jornada laboral, d’acord amb el que preveu el punt 6, paràgraf segon d’aquest article.
 
 
 
 
 
 

Article 9. Permisos i llicències
 
 

S’estableix el règim de permisos retribuïts i llicències següent:
 
 

9.1. Permisos
 
 

9.1.1. Quinze dies naturals i consecutius, per raó de matrimoni o inscripció en el Registre d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana o en qualsevol altre Registre Públic Oficial d’Unions de Fet, que poden acumular-se al període vacacional i no es gaudiran necessàriament a continuació del fet causant.
 
 

El personal podrà gaudir de permís durant el dia de la celebració del matrimoni dels parents següents: pares, pares polítics, germans, germans polítics, fill, néts i avis; si el lloc de la celebració superara la distància de 375 km, computats des de la localitat de residència d’aquest personal, el permís serà de dos dies naturals consecutius.
 
 

9.1.2. Tres dies hàbils, a continuació del fet causant, per naixement o adopció de fills o per acolliment familiar de xiquets, o cinc dies hàbils si ocorreguera a més de 100 km de distància de la localitat de residència.

Si el part donarà lloc a complicacions en el quadre clínic de la mare o del fill, el pare tindrà dret a dos dies més de permís.
 
 

En el supòsit de part la treballadora tindrà dret a un permís de 16 setmanes ininterrompudes ampliables per part múltiple a 18 setmanes. El període de permís es distribuirà a opció de la interessada, sempre que 6 setmanes siguen posteriors al part, i el pare en podrà fer ús per a la cura del fill només en cas de defunció de la mare.
 
 

No obstant això, en cas que la mare i el pare treballen, aquella, al iniciar-se el període de permís per maternitat, podrà optar perquè el pare gaudisca de fins a quatre de les últimes setmanes del permís, sempre que siguen ininterrompudes i al final del període esmentat, llevat que en el moment de la seua efectivitat la incorporació al treball de la mare supose risc acreditat per a la salut.
 
 

En el supòsit d’acolliment familiar o d’adopció d’un menor de 9 mesos, el personal tindrà dret a un permís de 16 setmanes comptades, a la seua elecció, bé a partir del moment de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, o bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció. Si el fill adoptat és major de 9 mesos i menor de 5 anys, el permís tindrà una duració de 6 setmanes. En el cas que el pare i la mare treballen, sols un d’ells podrà exercitar aquest dret, l’altre exercitarà el dret previst en el punt 1.2, primer paràgraf, d’aquest mateix article.
 
 

Es concediran permisos al personal pel temps indispensable per a l’assistència a la realització d’exàmens prenatals i cursos de tècniques per a la preparació al part que hagen de realitzar-se dins de la jornada laboral, així com l’assistència a tractaments basats en tècniques de fecundació en els centres assistencials de la Seguretat Social o reconeguts oficialment, sempre que s’acredite que aquests centres no compten amb horari d’assistència fora de la jornada de treball de la interessada o interessat.

En cas d’interrupció de l’embaràs, la treballadora tindrà dret a sis dies naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d’incapacitat temporal.
 
 

9.1.3. Per mort o malaltia greu d’un familiar:
 
 

Si és el cònjuge o familiar de primer grau, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, 4 dies, i 6 dies si ocorreguera a més de 100 km de la localitat de residència del personal.

Si és familiar de segon grau en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, 3 dies, i 5 dies si ocorreguera a més de 100 km de la localitat de residència del personal.

Aquest permís es prendrà en dies naturals a partir del fet causant.
 
 

Es concedirà permís per malaltia greu quan hi haja hospitalització o siga acreditada per metge competent la gravetat de la malaltia. Aquest permís podrà ser concedit cada vegada que s’acredite una nova situació de gravetat.

En els supòsits de malaltia greu, hospitalització en institució sanitària o hospitalització domiciliària de llarga duració, aquests dies de permís podran utilitzar-se seguits o alternats, a petició del personal.
 
 

En el cas que l’hospitalització és inferior als dies a què per malaltia greu es té permís i no hi haguera certificat de gravetat, aquest permís es reduirà als dies que efectivament el familiar de l’afectat haja sigut hospitalitzat.

Els permisos previstos en el present punt, seran compatibles i no necessàriament consecutius.

A aquests efectes, es consideraran familiars de primer grau de l’afectat, per consanguinitat en línia directa: pares i fills; per afinitat en línia col·lateral: cònjuge. Es consideraran familiars de segon grau, per consanguinitat: germans, avis i néts; per afinitat: pares polítics i cònjuge de la filla o fill.
 
 

9.1.4. Un dia per a concórrer a proves selectives per a l’ingrés en qualsevol administració pública, a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud i avaluació en centres oficials, encara que la realització de l’exercici siga compatible amb la jornada laboral.
 
 

9.1.5. Dos dies naturals consecutius per trasllat del seu domicili habitual, aportant justificant acreditatiu.
 
 

9.1.6. Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable, de caràcter públic i personal.

S’entendrà per deure de caràcter públic i personal:

a) Citacions de jutjats, tribunals de justícia, comissaries, o qualsevol altre organisme oficial.

b) Compliment de deures ciutadans derivats d’una consulta electoral.

c) Assistència a les reunions dels òrgans de govern i comissions que en depenen quan deriven estrictament del càrrec electiu de regidora o regidor; així com de diputada o de diputat.

d) Assistència com a membre a les sessions d’un tribunal de selecció o provisió, amb nomenament de l’autoritat pertinent.

e) Compliment d’obligacions que generen a l’interessat una responsabilitat d’ordre civil, social o administrativa.
 
 

9.1.7. Es concediran permisos per a realitzar funcions sindicals, de formació o de representació del personal, en els termes que estableix la normativa vigent.
 
 

9.1.8. El personal, per lactància d’un menor de 12 mesos o per acolliment en idèntic supòsit, tindrà dret a una hora diària d’absència del treball, que podrà dividir en dos fraccions. Per la seua voluntat podrà substituir aquest dret a una reducció de la jornada normal pel mateix temps i amb la mateixa finalitat. Aquesta llicència podrà ser gaudida indistintament per la mare o pel pare, en el cas que ambdós treballen, però en qualsevol cas sols per un d’ells. Aquest permís serà ampliable en la mateixa proporció per part, adopció o acolliment familiar múltiple.
 
 

9.1.9. El personal podrà acudir durant la jornada laboral, per necessitats pròpies o de menors, ancians o discapacitats al seu càrrec, a consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic durant el temps indispensable per a la seua realització.
 
 

9.1.10. El personal quedarà exempt de l’assistència al treball amb motiu de les festes locals que es celebren en la Comunitat Valenciana, segons es disposa a continuació:
 
 

a) El dia 18 de març, el personal de la Generalitat Valenciana el centre de treball del qual radique a la ciutat de València o en aquells altres municipis de la província on se celebren festes de falles.
 
 

b) El dia 23 de juny, el personal de la Generalitat Valenciana el centre de treball del qual radique a la ciutat d’Alacant o en aquells altres municipis de la província on se celebren les festes de Sant Joan.
 
 

c) El dimarts de la setmana de les festes de la Magdalena, el personal de la Generalitat Valenciana el centre de treball del qual radique a la ciutat de Castelló, o en aquells altres municipis de la província on se celebren aquestes festes.
 
 

En aquells municipis on hi haja centres de treball de la Generalitat Valenciana que no s’acullen a les setmanes de festes anteriorment establides, serà competència de l’òrgan competent de cada conselleria o organisme autònom, establir la data d’iniciació i acabament de la setmana de festes locals, a efectes d’aplicació de l’horari especial previst en l’article 4.6 del present decret.

Així mateix hauran de determinar el dia d’aquesta setmana en què s’estarà exempt de l’assistència al treball.
 
 

9.1.11. Així mateix s’estarà exempt de l’assistència al treball els dies 24 i 31 de desembre.
 
 

9.2. Llicències
 
 

9.2.1. Llicències retribuïdes:
 
 

a) Cada any natural, i fins al dia 15 de gener de l’any següent, es podrà gaudir fins a 6 dies per assumptes propis o particulars no inclosos en els punts anteriors. El personal podrà distribuir aquests dies a la seua conveniència, prèvia comunicació a la corresponent unitat de personal amb la suficient antelació, i tenint en compte que la seua absència no provoque una especial dificultat en el normal desenvolupament del treball. La seua denegació serà motivada. L’administració, prèvia negociació amb els representants sindicals, podrà dictar les normes oportunes durant el primer trimestre de l’any perquè el gaudiment d’aquests dies no repercutisca negativament en l’adequada prestació dels serveis.
 
 

El personal funcionari interí i personal laboral temporal podrà gaudir d’aquesta llicència a raó d’un dia per cada dos mesos complets treballats en l’administració.
 
 

b) Podrà concedir-se per l’òrgan competent de la conselleria o organisme autònom corresponent, fins a quaranta hores a l’any per a l’assistència a cursos de perfeccionament professional, retribuïdes quan coincidisquen amb l’horari de treball, el curs es trobe homologat i el contingut d’aquest estiga directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera professional del personal en l’administració i no ho impedisquen les necessitats del servei.
 
 

c) Llicència per estudis: Per l’òrgan que tinga atribuïda la competència en matèria de formació podrà concedir-se al personal fix de la Generalitat Valenciana, previ informe favorable de l’òrgan competent de la conselleria o organisme autònom corresponent, llicència de fins a dotze mesos per a la formació en matèries directament relacionades amb la carrera professional en les administracions públiques. L’elecció de la matèria per part de la interessada o interessat, haurà de ser acceptada per l’òrgan que la concedisca, i ser d'interès per a la millora en la qualitat i prestació del servei públic. El curs haurà de ser homologat prèviament per l’Institut Valencià d’Administració Pública, previ informe de la Comissió de Formació de la Generalitat Valenciana.
 
 

Aquesta llicència es podrà sol·licitar cada cinc anys, sempre que aquests s’hagen prestat en servei actiu ininterrompudament.
 
 

Durant el gaudiment de la present llicència, es tindrà dret exclusivament a la percepció de les retribucions bàsiques.

En acabar el període de llicència per estudis el personal beneficiari presentarà a l’òrgan competent en matèria de formació, una memòria global del treball desenvolupat així com una certificació acadèmica dels estudis realitzats.

La no presentació per part de la beneficiària o el beneficiari de la memòria i la certificació acadèmica corresponent implicarà l’obligació de reintegrar les retribucions percebudes.
 
 

En qualsevol moment que s’aprecie que la persona seleccionada no compleix els requisits establits en el paràgraf primer d’aquest article li serà revocada la llicència pel mateix òrgan que va resoldre la concessió.
 
 

9.2.2. Llicències sense retribució:
 
 

a) Podran ser concedides per la Direcció General de Funció Pública previ informe de l’òrgan competent de les conselleries o organismes autònoms, sense que el període màxim de la llicència puga excedir de sis mesos cada tres anys. Aquesta llicència se sol·licitarà, llevat de casos excepcionals justificats com cal, amb una antelació mínima de trenta dies a la data de l’inici, i es resoldrà com a mínim amb quinze dies d’antelació a aquesta data. La seua denegació haurà de ser motivada.
 
 

L’administració, mentre dure la llicència sense retribució, mantindrà el personal amb alta especial, en el règim de previsió social que pertoque. Així mateix, aquesta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats, a efectes de còmput d’antiguitat i consolidació de grau personal.
 
 

En el cas que el cònjuge o familiar en línia directa o col·lateral fins a segon grau, per consanguinitat o afinitat, que habitualment convisquen amb la funcionària o el funcionari, patisquen malaltia greu o irreversible que requerisca una atenció continuada, aquesta llicència sense sou podrà prorrogar-se fins a un any, i el període de pròrroga no constituirà causa d’alta especial en el règim previsor i sí la consideració de serveis efectivament prestats, a efectes exclusivament del còmput d’antiguitat i consolidació de grau. Als efectes indicats, la malaltia haurà de ser acreditada suficientment amb els necessaris informes mèdics.
 
 

b) La Direcció General de Funció Pública podrà concedir llicències no retribuïdes, d’una duració màxima de tres mesos a l’any, per a l’assistència a cursos de perfeccionament professional, quan el contingut d’aquests estiga directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera professional en l’administració i sempre que la gestió del servei i l’organització del treball ho permeten.
 
 

L’administració mantindrà el personal amb alta especial, en el règim de previsió social que pertoque, mentre dure la llicència sense sou. Així mateix, aquesta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.
 
 

9.3. Als exclusius efectes de la concessió dels permisos i llicències establits en aquest article, la parella, sempre que estiguera inscrita en el Registre d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana, o en qualsevol altre Registre Públic Oficial d’Unions de Fet, tindrà la mateixa consideració que el cònjuge.
 
 
 
 
 
 

Article 10. Vacances anuals
 
 

10.1. El personal tindrà dret a gaudir, durant cada any complet de servei actiu, d’un mes natural de vacances retribuïdes o de trenta dies naturals si es fan fraccionades. En aquest últim cas podran gaudir-se en períodes, sense que cap siga inferior a set dies. La suma total dels períodes serà de trenta dies naturals.
 
 

En el cas que el servei prestat en l’administració és inferior a un any, es tindrà dret al gaudiment dels dies proporcionals de vacances que corresponguen.
 
 

10.2. Les vacances anuals retribuïdes podran gaudir-se al llarg de tot l’any a petició del personal, si bé preferentment en el període de juny a setembre.
 
 

10.3. L’òrgan competent de la conselleria o organisme autònom, prèvia negociació amb els representants sindicals, establirà les excepcions oportunes al règim general de vacances anuals i fixarà els torns de permisos que resulten adequats, a proposta raonada del o de la cap de la unitat administrativa de què es tracte, en aquells serveis que per la naturalesa i peculiaritat de les seues funcions requerisquen un règim especial.
 
 

10.4. El personal que desitge gaudir de les vacances en el període estival, elevarà, abans de l’1 de maig, al responsable de la unitat administrativa una comunicació formal en la qual expressarà l’opció personal al període de vacances anuals. La resta del personal haurà de sol·licitar- les amb un mes d’antelació a la data prevista per a l’inici.
 
 

Una vegada rebudes les opcions, l’òrgan competent resoldrà amb quinze dies d’antelació a la data d’inici prevista, sobre el període de vacances anuals de cada empleada i empleat públic al seu càrrec, tenint en compte l’equilibri necessari perquè els serveis es presten amb normalitat.
 
 

En el cas que, per raons justificades, qualsevol persona al servei de la Generalitat Valenciana vulga alterar el seu període de vacances ja concedit, podrà sol·licitar un canvi mitjançat petició formal dirigida a l’òrgan competent de cada conselleria o organisme autònom, tramitada a través del responsable de la seua unitat, el qual adjuntarà un informe personal sobre l’oportunitat de concedir allò sol·licitat.
 
 

En cas de denegació per l’administració del període de vacances sol·licitat, aquesta haurà de ser motivada.
 
 

10.5. El començament i acabament del dret al gaudiment de les vacances serà forçosament dins de l’any natural al qual corresponguen. Excepcionalment, l’acabament del gaudiment d’aquestes podrà prorrogar-se fins al 15 de gener de l’any següent. No podran en cap cas ser substituïdes per compensacions econòmiques ni acumulades a les següents.
 
 

10.6. El personal tindrà dret:
 
 

a) Al retard de les vacances si no pot iniciar-les com a conseqüència d’incapacitat laboral temporal.

b) A la interrupció del període de vacances quan hi haguera hospitalització justificada no voluntaria, per a reprendre- les posteriorment fins a completar els dies que li resten.

c) A l’acomodació del gaudiment de les vacances en cas de embaràs i fins que el fill complisca dotze mesos, separació legal, divorci o viudetat, prèvia justificació d’aquestes circumstàncies, sempre que no implique perjudici per a altres empleades i empleats públics.

d) Al gaudiment de trenta-un dies naturals de vacances si es fan continuades en un mes de trenta dies per decisió de l’administració.
 
 

10.7. El personal interí i el personal contractat laboral temporal tindrà dret al pagament de la part proporcional de les vacances quan cesse abans de completar l’any de servei i no haguera pogut gaudir-les.
 


DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA


El present decret serà d’aplicació al personal laboral al servei de l’administració del Govern de la Generalitat Valenciana, sense perjudici del que estableix el II Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l’administració autonòmica.
 


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA


Queda derogat el Decret 50/1989, de 18 d’abril (DOGV núm. 1094, de 27.6.1989); l’Ordre de 22 de juny (DOGV núm. 1094, de 27.6.1989); Decret 109/1990, de 9 de juliol (DOGV núm. 1357, de 30.7.1990), el Decret 82/1990 (DOGV núm. 1318 de 5.6.1990) i, en general, totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al present decret.
 


DISPOSICIÓ FINAL

Primera

Es faculta la consellera o el conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública per a dictar tantes disposicions com siguen necessàries per al desplegament d’aquest decret.
 
 

Segunda

El present decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 
 

València, 9 de març de 1999
 
 

El president de la Generalitat Valenciana

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
 
 

El conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública

JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia