Vista la proposta de regularització de taxes de proves d'accés i capacitació del personal funcionari i laboral, que s'inclourà en les normes pressupostàries de l'exercici de 1998, i per tal d'homogeneïtzar-les, aquest Rectorat, de forma provisional fins que els òrgans competents aproven la proposta,

RESOL
  Aplicar a les proves d'accés i capacitació del personal funcionari i laboral que es convoquen a partir de la data d'aquesta resolució, les taxes següents:
TAXES PER A LA INSCRIPCIÓ A PROVES SELECTIVES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
 
GRUP PROMOCIÓ LLIURE PROMOCIÓ INTERNA
GRUP A  4.000 ptes. 2.000 ptes.
GRUP B  3.000 ptes. 1.500 ptes.
GRUP C  2.000 ptes 1.000 ptes
GRUP D  1.500 ptes 750 ptes
GRUP E  1.200 ptes 600 ptes
  El fet a què s'imposa la taxa és el de participar en les proves per a l'accés o la promoció als diferents grups, ja de funcionaris d'administració general o especial ja de personal laboral, de la Universitat de València.
  La taxa s'haurà de pagar en el moment de presentar la sol·licitud de participació en les proves. La sol·licitud no es tramitarà fins que no s'haja efectuat el pagament d'acord amb el procediment reglamentari que s'establesca.
  Pagaran les taxes de les proves selectives o d'aptitud els qui s'hi inscriguen.
  Els discapacitats amb un grau inferior al 33 % estaran exempts de pagar la taxa.
  Tindran el mateix tractament els qui es presenten per promoció interna que els qui participen en els processos de funcionarització.
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en els terminis que indica la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

València, 5 de febrer de 1998

El vicerector d'Organització Administrativa

Lluís Guia i Marín
 

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia