Secció Sindical CCOO
Secció sindical CCOO Universitat Jaume I.


Proposta de calendari laboral, pendent de negociació, que ens ha fet arribar la Universitat per l'any 1999

Calendari Laboral


Universitat Jaume I


El calendari laboral per a l'any 1999 s'extableix del 16 de gener de 1999 al 15 de gener de l'any2000

Nota: Tot el personal ha de conèixer aquest calendari per a programar les activitats docents i investigadores.
 

Dies Festius

Festivitat

8 de març: Dilluns de Magdalenda
19 de març: Sant Josep
2 d'abril: Divendres Sant
5 d'abril: Dilluns de Pasqua
1 de maig: Festa del Treball
29 de juny: Sant Pere
9 d'octubre: Dia de la Comunitat Valenciana
12 d'octubre: Festa Nacional d'Espanya
1 de novembre: Tots Sants
6 de desembre: Dia de la Constitució Espnayola
8 de desembre: Immaculada Concepció
25 de desembre: Nadal
Els dies 24 i 31 de desembre:
1 de gener: Any Nou
6 de gener Reis


Festa de la Universitat

26 de febrer

Magdalena

El dia 5 de març  Per a les persones que tinguen el torn de vesprada, la jornada finalitzarà a les 21 h, excepte si hi haguera a aqueixa hora classes en algun dels centres. En aquest cas, als centres correwponents hi haurà d'haver un auxliar de serveis fins a les 22h. Aquesta hora es compensarà durant la setmana de Magdalena.
6 i 13 de març
(dissabtes)
La Universitat estarà tancada
9 de març Festiu
10, 11 i 12 de març Es consideraran dies laborables amb horari de 8'30 a 13'30 hores per a tot el personal
15 de març La Jornada començarà a les 9 hores.
Això no obstant i tenint en compte que és dia lectiu, amb classes a les 8 del matí, hi haurà un auxiliar de serveis per cada centre, la jornada del qual començarà a les 8 del matí. Aquest excés horari es compensarà.

Setmana Santa i Sant Vicent

-Des del dia 29 de març
-Fins al dia 4 d'abril
Primer Torn de vacances Hi haurà de treballar el 75% de la plantilla en torns de matí i vesprada
- Des del dia 5 d'abril
- Fins al dia 11 d'abril
Segon torn de vacances Hi hauyrà de treballar el 25% de la plantilla en torn de mati Qui preste serveis en torn de vesprada els prestarà durant els matins, la setmana del 5 al 11 'abril.
Entre el 29 de mar´i l'11 d'abril l'horari de treball per al personalamb torn de matí 
serà de 8 a 15 hores.
La distribució del percentatge dels torns de personal podrà ser modificada sempre que en el primer es mantinguen oberts absolutament tots els serveis i que en el segon es garantisquen els serveis imprescindibles per a atendre les activitats progamades pels centres i serveis, i es respecten les previsions del calendari acadèmic.
Els dies 29, 30, 31 de març i l'1 d'abril Són dies lectius, per la qual cosa les persones que tinguen la jornada de treball de vesprada, aquests dies la realitzaran en aquest torn.
Els dissabtes dies 3 i 10 d'abril  La Universitat estarà tancada
El 12 d'abril dilluns de Sant Vicent, dia tradicionalment festiu al País Valencià Podrà ser sol·licitat, excepcionalment, com dia de permís per assumptes propis, sempre que les necessitats del servei queden cobertes.

Obertura del Curs 1999 / 2000

El dia de la inauguració del crus serà festiu

Vacances

El període de vacances anuals es gaudirà preferentment en el mes d'agost.
Les diverses unitats administratives hauran d'elaborar el quadre de vacances del seu ersonal abans del dia 30 de maig i remetre 'l al Servei de Recursos Humans.
La persona interessada podrà sol·licitar el fraccionament de les vacances, la qual cosa requerirà l'aprovació del cap de servei, qui haurà d'emetre informe favorable d'acord amb les necessitats del serve.

Horari d'estiu

- Desde el dia 1 de juliol fins al 15 de setembre la setmana laboral tincrà una disminució de cinc hores per a tot el personal.
Personal amb torn de matí: amb jornada setmanal de 37,5 h. de 8 ó 8'30 a 14'30 ó 15 h.
amb jornada setmanal de 40 h. de 8 a 15 h.
Personal amb torn de vesprada: amb jornada setmanal de 37,5 h. de 14'30 ó 15 a 21 ó 21'30 h.
amb jornada setmanal de 40 h. de 14'30 a 21'30h.
Les unitats de Registre, durant els mesos de juliol i d'agost estaran trancades de vesprada. Durant els dissabres des del 17 de juliol fins al 31 de juliol, aquestes unitats estaran tancades, i els terminis que finalitzen en aquests dies s'entendran prorrogats al primer dia hàbil següent,
El personal de torn de vesprada, durant la primera quinzena de setembre, prestarà el servei en el seu torn de treball, igualment prestarà servei de vesprada el personal adscrit a l'USE, si així es considerara opurtú pel Vicerector de Docència i Estudiants.

Dissabtes

Els dissabtes 24 i 31 del mes de juliol El personal no estarà obligat a prestar serveis.
Els dissabtes i les vesprades del mes d'agost La Universitat estarà tancada.
Els dissabtes 4 i 11 de setembre La Universitat estarà oberta i al personal que treballe durant aquests dies se'ls compensar'a.

Nadal i Any Nou

- Del dia 27
- fins al dia 29 de desembre
- Primer torn de vacances
- Des del dia 3 de gener
- fins al dia 5 de gener
- Segon torn de vacances
L'horari de treball entre els dies 24 de desembre i 5 de gener serà de 8 a 15 hores per a tot el personal; el personal que preste serveis en torn de vesprada els prestarà durant els matins.

Permís per assumptes propis
Aquests dies de permís es podran demanar durant tot el any 1999 Fins al 15 de gener de 2000
Per altra banda, durant tot l'any, el personal que tinga horari de matí Podrà substituir cadascun dels 6 dies de permís d'assumptes propis, per tres vesprades correlatives. Qui tinga horari de vesprada podrà substituir-los per tres matins.

Altres

El personal que preste serveis el 20 de mar´de 1999, (dissabte) serà compensat segons l'acord de compensació horàri.
Tot el personal que no puga gauidr, per raons de servei, de la reducció horària podrà gaudir-la en dies de permís, a lecció de la persona interessada amb subjecció sempre a les necessitats del serve.
Els 6 dies d'assumptes propis no es podran acumular al permís de Setmana Santa, Nadal i vacances d'estiu, excepte un d'ells, que es podrà sol·licitar el 30 de desembre ó el 7 de gener, segons el torn de permís elegit.

Resum de Dissabtes

Març dies 6 i 13 La Universitat estarà tancada
Abril dies 3 i 10
Juliol dies 24 i 31
Agost Tots
Setembre dies 4 i 11 La Universitat estarà oberta i al personal que treballe durant aquests dies se'ls compensarà


Secció sindical de CCOO

Universitat Jaume I
Email: CCOO@uji.es
Campus de la Penyeta Roja
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. +34 64 345680
Ext. 4205
Fax. +34 64 345808

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia