Secció Sindical CCOO
Secció sindical CCOO Universitat Jaume I.


Calendari Laboral Marc de La Universitat Jaume I


El calendari laboral per a l'any s'estableix des del 16 de gener fins al 15 de gener de l'any següent.
 

Festes Laborals Retribuïdes i No Recuperables

2 dies de festes locals.
12 dies de festes d'àmbit superior, d'acord amb la resolució de la Direcció General de Treball que es publica al BOE a finals de cada any en què s'aproven les festes laborals per a l'any següent.
El dia de la festa de la Universitat, que se celebra l'últim divendres de febrer.
El dia de la inauguració del curs acadèmic.


Festes de la Magdalena

El divendres anterior al començament de les festes Per a les persones que tinguen el torn de vesprada, la jornada finalitza a les 21 h, excepte si a aqueixa hora hi ha classes en algun dels centres. En aquest cas, als centres corresponents hi ha d'haver un/a auxiliar de serveis fins a les 22 h. Aquesta hora es compensarà durant la setmana de la Magdalena.
Els dissabtes de la setmana de festes La Universitat restarà tancada.
El dimarts Es considera dia festiu.
La resta de la setmana Es consideren dies laborables, amb horari de 8.30 a 13.30 hores per a tot el personal.
El dia següent a la finalització de les festes. La jornada començarà a les 9 hores. Això no obstant, i tenint en compte que és dia lectiu, amb classes a les 8 del matí, hi ha d'haver un/a auxiliar de serveis per cada centre a les 8 del matí. Aquest excés horari es compensarà.

Setmana Santa i Sant Vicent

Set dies naturals, des del dilluns anterior al Divendres Sant Primer Torn de permís Hi ha de treballar el 75% de la plantilla en torns de matí i vesprada. Si el Dijous Sant és festiu, es compensarà les persones que tinguen el primer torn permís amb el dilluns de Sant Vicent.
Set dies naturals, des del dilluns de Pasqua Segon torn de permís Hi ha de treballar el 25% de la plantilla en torn de matí. Qui preste serveis en torn de vesprada, els ha de prestar durant els matins.
Durant els dos torns de vacances l'horari de treball per al personal amb torn de matí serà de 
8 a 15 hores.
La distribució del percentatge dels torns de personal pot ser modificada sempre que en el primer es mantinguen oberts absolutament tots els serveis i que en el segon es garantisquen els serveis imprescindibles per a atendre les activitats programades pels centres i serveis, i es respecten les previsions del calendari acadèmic.
El dilluns, dimarts i dimecres de Setmana Santa Són dies lectius, per la qual cosa les persones que tinguen la jornada de treball de vesprada, aquests dies la realitzaran en aquest torn.
Els dissabtes inclosos en els dos torns de vacances La Universitat estarà tancada
El dilluns de Sant Vicent Atès que és un dia tradicionalment festiu al País Valencià, pot ser sol·licitat, excepcionalment, com a dia de permís per assumptes propis, sempre que les necessitats del servei queden cobertes.

Vacances

El període de vacances anuals s'ha de gaudir preferentment en el mes d'agost.
Les diverses unitats administratives hauran d'elaborar el quadre de vacances del seu ersonal abans del dia 30 de maig i remetre 'l al Servei de Recursos Humans.
La persona interessada podrà sol·licitar el fraccionament de les vacances, la qual cosa requerirà l'aprovació del cap de servei, qui haurà d'emetre informe favorable d'acord amb les necessitats del serve.

Horari d'estiu

Des del dia 1 de juliol fins al 15 de setembre, la setmana laboral té una disminució de cinc hores per a tot el personal.
Personal amb torn de matí: amb jornada setmanal de 37,5 h. de 8 ó 8'30 a 14'30 ó 15 h.
amb jornada setmanal de 40 h. de 8 a 15 h.
Personal amb torn de vesprada: amb jornada setmanal de 37,5 h. de 14'30 ó 15 a 21 ó 21'30 h.
amb jornada setmanal de 40 h. de 14'30 a 21'30h.
El Registre, durant els mesos de juliol i d'agost, resta tancat de vesprada. 
El personal de torn de vesprada, durant la primera quinzena de setembre, ha de prestar el servei en el seu torn de treball; també ha de prestar servei de vesprada el personal adscrit a l'USE, si així ho considerara oportú el Vicerectorat de Docència i Estudiants.

Dissabtes

Els 2 dissabtes últims del mes de juliol El personal de plantilla no esta obligat a prestar serveis, i es compensarà qui els preste.
Els dissabtes i les vesprades del mes d'agost  La Universitat estarà tancada.
Els dissabtes de la primera quinzena de juliol i setembre La Universitat restarà oberta i es compensarà el personal que treballe durant aquests dies.

Nadal i Any Nou

Set dies naturals, incloent-hi el 25 de desembre. - Primer torn de vacances
Set dies naturals, incloent-hi l'1 de gener. - Segon torn de vacances
L'horari de treball entre els dies 24 de desembre i 6 de gener, últim dia del segon torn de permís de Nadal i Cap d'Any, és de 8 a 15 hores per a tot el personal. El personal que presta serveis en torn de vesprada, els ha de prestar durant els matins. La distribució de la plantilla entre els dos torns s'ha de decidir d'acord amb les necessitats del servei, tenint en compte que en cada torn ha de treballar com a mínim el 25% de la plantilla de cada unitat administrativa. Les persones que treballen en un torn un dia més que es treballa en l'altre, tenen la compensació d'un dia festiu addicional, respectant sempre les necessitats del servei.

Permís per assumptes propis
Aquests dies de permís es poden gaudir durant tot l'any, fins al 15 de gener de l'any següent.
Durant tot l'any, el personal que té horari de matí pot substituir cadascun dels 6 dies de permís d'assumptes propis per tres vesprades correlatives. Qui té horari de vesprada, pot substituir-los per tres matins correlatius.

Altres

Tot el personal que no puga gaudir, per raons de servei, de la reducció horària, pot gaudir-la en dies de permís, a elecció de la persona interessada, amb subjecció sempre a les necessitats del servei.
Els 6 dies d'assumptes propis no es poden acumular al permís de Setmana Santa i Nadal ni als períodes de vacances.


 
Secció sindical de CCOO

Universitat Jaume I
Email: CCOO@uji.es
Edifici de Rectorat
Campus de Riu Sec
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. 964 72 88 13
Fax. 964 72 88 15
Internet: www1.uji.es/ccoo

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia