CALENDARI LABORAL PER AL 2000

Àmbit d’aplicació. Personal docent i investigador, personal funcionari i laboral fix d’administració i serveis i, amb les adaptacions pertinents al personal laboral de caràcter temporal.
 
 

A. VACANCES ANUALS

A.1. Període de vacances. Les vacances anuals es concentren preferentment al juliol i l’agost. Les excepcions poden ser per les causes següents:
 
 

A.l.l. Per interès del treballador. Haurà de sol·licitar el període de vacances, abans del 30 de maig de 1999, al responsable de la seua unitat administrativa, que emetrà un informe de la sol·licitud tenint en compte les necessitats del servei i el farà arribar a l’administrador, al cap de servei o al director administratiu corresponent per a la seua autorització o denegació, si escau. En aquest darrer cas, s’enviarà la resposta degudament motivada, a la persona interessada. La Gerència trametrà instruccions detallades sobre la normativa que cal aplicar-hi.
 
 

A.1.2. Per necessitats extraordinàries del servei. Quan les necessitats del servei obliguen el treballador a canviar o a partir el seu període de vacances, el seu cas immediat notificarà aquesta circumstància a l’administrador, al cap de servei o al director administratiu corresponent, el qual, una vegada valorats els motius, n’informarà la Gerència. La Gerència notificarà a la persona interessada, que en aquests casos disposarà de 40 dies de vacances, l’autorització i el període de compliment de les seues vacances anuals.
 
 

A.1.3. Condicions generals. Les vacances anuals es poden prendre en un o en dos períodes, sense que cap d’aquests puga ser inferior a set dies. L’elecció haurà de respectar les necessitats del servei. La suma total d’ambdós períodes serà de 30 dies naturals. Quan el període de vacances siga d’un mes complet, s’iniciarà sempre el dia 1 o 16 del mes corresponent. Si un dels períodes de divisió de les vacances és superior a set dies, s’iniciarà, igualment, els dies 1 o 16. En tots els casos, els dies de vacances seran naturals.
 
 

Per a l’any 2000 donat que el 31 de Juliol es dilluns y l’un de setembre divendres, es podrà optar per les següents opcions:
A.2. Quadre de vacances. Els responsables de les unitats administratives hauran d’elaborar el quadre de vacances del seu personal abans del dia 30 de maig. El quadre es farà públic exposant-lo als taulers d’anuncis de la dependència respectiva i es comunicarà a Gerència la data de la seua publicació.

Al quadre de vacances caldrà incloure-hi, almenys, el nom i els cognoms de cada treballador, la seua categoria, la seua destinació i el període en què farà les vacances.
 
 

A.3. Interrupció de les vacances. En l’àmbit d’aplicació d’aquest calendari, el personal tindrà dret a un ajornament de les seues vacances si abans de començar-les o durant el transcurs d’aquestes es produirà una incapacitat temporal que exigisca hospitalització. En aquest supòsit, el període de vacances restant es prendrà respectant les necessitats del servei, sense que els siga aplicable l’ampliació establerta a l’apartat A.1.2 d’aquest calendari. Pel que fa a aquest supòsit, es consideren com a assimilables a la situació d’hospitalització les incapacitats temporals que comporten immobilització o repòs absolut, en tots dos casos per prescripció facultativa acreditada pel treballador.

Quan es done aquesta circumstància, el responsable del centre o servei haurà de notificar per escrit al treballador la seua decisió sobre el nou període de vacances.
 
 

En tots els casos fixats en aquest apartat, es comunicarà a la Gerència qualsevol incidència no establerta en la normativa que, d’acord amb aquest calendari, es distribuirà al seu dia a fi d’unificar criteris de resolució en situacions de conflicte.

A.4. Horaris dels mesos de juliol i agost. Durant el mes d’agost, els centres i serveis es mantindran tancats de vesprada. Durant els mesos de juliol i agost, la jornada laboral setmanal tindrà una disminució de cinc hores per a tot el personal.
 
 

B. FALLES

Es declaren festius els dies 16, 17 i 18 de març (No obstant això, els dies 16 i 17 es mantindrà obert el Registre General de la Universitat. El personal que treballe aquests dies tindrà un dia festiu en canvi de cada un dels dies treballats, respectant sempre les necessitats del servei.)
 
 

Si els dies 16 i 17 foren lectius (fins i tot en el cas de no haver-hi programats classes ni exàmens) o si hi haguera qualsevol activitat acadèmica, aquesta haurà de ser comunicada a la Gerència amb temps suficient per programar la realització de l’acte en la seu de Serveis Centrals (oberta per atendre el Registre General).
 
 

El dia 15 de Març el personal de vesprada finalitzarà la seua jornada laboral un hora abans.

El dia 20 de Març les persones que treballen en torn de mati començaran la jornada un hora després.
 
 
 
 

C. SETMANA SANTA

S’hi estableixen dos torns:

Primer torn. Del 17 d’abril, dilluns, al 24 d’abril, dilluns, ambdós inclusivament. (Dies festius: el 20 d’abril dijous sant, el 21 d’abril, divendres sant; el 22 d’abril, dissabte sant; el 23 d’abril, diumenge; el 24 d’abril, dilluns de Pasqua.) Aquest torn, el realitzarà el 75% de la plantilla de cada unitat administrativa, en torns de matí i de vesprada.

Segon torn. Del dia 25 d’abril, dimarts, a l'1 de maig, dilluns, tots dos inclusivament. (Dies festius: 30 d’abril, diumenge, i el 1 de maig, dilluns ) Durant aquest torn treballarà el 25% de la plantilla de cada unitat administrativa. Si algun centre té programades activitats acadèmiques en horari de vesprada durant el segon torn, la distribució de la plantilla es farà de manera que es garantesquen els serveis necessaris, també en torn de vesprada.

La distribució de percentatges de plantilla per torns és indicatiu i es pot modificar a criteri del responsable, sempre que es mantinguen oberts absolutament tots els serveis i que en el segon torn es garantesquen els serveis imprescindibles per atendre les activitats programades als centres i serveis, respectant així les previsions del calendari acadèmic.

El torn en que es treballe u dia més, serà compensat en un dia festiu, respectant les necessitats dels serveis.
 
 

D. NADAL

S’hi estableixen dos torns de treball

Primer torn: del dia 24 al 30 de desembre, ambdós inclusivament (dies feiners = 4)

Segon torn: del dia 31 de desembre al dia 6 de gener, ambdós inclusivament (dies feiners = 4)

Durant aquests dos torns, els serveis es mantindran tancats de vesprada i la plantilla s’acumularà en torn de matí. La distribució de la plantilla entre els dos torns es decidirà en funció de les necessitats del servei.

E. DISSABTES

DISSABTES EN QUÈ ELS SERVEIS ES MANTINDRAN TANCATS AMB CARÀCTER GENERAL

18 de Març

22 d’abril (dissabte sant)

5, 12, 19, 26 d’agost
 
 

DISSABTES EN QUE ELS SERVEIS ESTARAN TANCATS EXCEPTE EL REGISTRE GENERAL

29 d’abril

22 y 29 de juliol

9, 23 y 30 de desembre

Les persones que atenguen el servei de registre lis serà compensat en dies festius, respectant les necessitats dels serveis.
 
 

F. PONTS

Es podrà fer pont al 50% de la plantilla els dies 13 d’octubre y 7 de desembre.
 
 

G. FESTIVITAT DELS CENTRES I SERVEIS

Cada centre i servei tindrà un dia festiu en concepte de festivitat del centre. Als serveis centrals i informàtics n’hi haurà dos i en cada un hi treballarà el 50% de la plantilla.
 
 

H. OBERTURA DE CURS

El dia de l’obertura de curs es declara festiu. Tot i amb això, les persones que per necessitats del servei hagen de treballar aquest dia, en tindran lliure un altre, respectant sempre les necessitats del servei.

I. SERVEIS MÍNIMS

S’entén per serveis mínims, a l’efecte d’aquest calendari, l’atenció dels serveis següents: porta, centraleta i registre. Si hi ha alguna necessitat de servei mínim addicional, el centre o servei que la plantege l’haurà de comunicar, degudament justificada, a la Gerència perquè l’estudie. Si és acceptada, s’haurà de notificar als representants sindicals signants d’aquest document.

El fet de cobrir un dia de serveis mínims generarà un dia lliure, respectant sempre les necessitats del servei.

Durant els dies declarats de serveis mínims es tancarà de vesprada i hi haurà un horari únic de 9 a 14 hores.
 
 

J. PERMISOS PER ASSUMPTES PROPIS

Dins l’àmbit d’aplicació d’aquest calendari, el personal podrà disposar d’un màxim de sis dies per assumptes propis (o els que corresponguen en proporció al temps de prestació efectiva de servei a raó d’un dia per cada dos meses treballats), que no podran acumular-se a les festes de Setmana Santa i Nadal, ni a les vacances d’estiu.

S’han de demanar als responsables de cada centre o servei, amb una antelació de 48 hores sobre el dia sol·licitat. La falta de resposta significarà, en tot cas, que s’accepta la sol·licitud del permís.

Els sis dies corresponents al 2000 es podran utilitzar des del dia 1 de gener fins al dia 15 de gener de l’any 2001.

Siga com siga, aquests permisos estaran supeditats a les necessitats del servei.
 
 
 
 
 
 

NOTA FINAL:

1.En els períodes de torns (Setmana Santa i Nadal), la jornada laboral setmanal tindrà una disminució de cinc hores, respectant sempre les necessitats del servei (especialment aquelles que es deriven de l’obertura i el tancament de les instal·lacions).

2.Aquest calendari és d’aplicació general per a tot el personal de la Universitat d València, inclosos els treballadors dels col·legis majors. Amb tot, l’equip de govern negociarà amb els representants sindicals en la Mesa Negociadora les puntualitzacions per al calendari laboral de qualsevol centre a causa de les necessitats del servei.

València, Març de 2000
 
 
 
 

ADDENDA AL CALENDARI LABORAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PERSONAL DE CARÀCTER TEMPORAL
 
 

A.A.1. Personal laboral amb contracte laboral igual o superior a sis mesos continuats

Hauran de satisfer les vacances abans no acabe el seu contracte i en proporció a la durada de la contractació (dos dies i mig per mes treballat). Si és possible, hauran de concentrar les vacances al juliol i l’agost. Sempre que siga possible, les vacances s’hauran d’ajustar als criteris generals que estableix el calendari general. El responsable de la unitat administrativa haurà de comunicar al Servei de Recursos Humans (PAS) el personal temporal que ha gaudit de vacances i els períodes en què les han satisfetes.

Quan es tracte de personal laboral amb contracte d’interinitat per substitució d’una IT de llarga duració (superior a sis mesos) i la prestació laboral tinga lloc durant els meses de juliol i agost, es faran les vacances corresponents al temps treballat fins a aquesta data i aquest fet es posarà en coneixement del Servei de Recursos Humans. En aquests casos, cal tenir en compte que, si continua la situació d’IT, el treballador haurà de gaudir de les vacances abans no acabe l’any natural. Igualment, quan acabe l’any, el responsable de la unitat haurà de comunicar al Servei de Recursos Humans (PAS) el personal que es trobe en aquesta situació i com ha satisfet les vacances corresponents.

Si durant el període de vacances s’incorporés el treballador substituït, la persona substituta cessarà immediatament i es liquidarà la part proporcional de les vacances no satisfetes.

A.A.2. Personal laboral temporal amb contracte inferior a sis mesos
 
 

S’incorporarà al finament la liquidació econòmica corresponent al període de vacances proporcional al temps de durada del contracte.

L’acumulació de contractes eventuals no es podrà considerar contracte laboral temporal de llarga duració. De forma excepcional, els supòsits particulars sobre les vacances de personal laboral amb contractes successius en el mateix lloc de treball els tractarà el responsable de la unitat administrativa amb la cap de Secció de PAS. Si és possible, s’hi tindrà en compte la preferència del treballador.
 
 

A.A.3. Cas especial del personal funcionari interí i del personal laboral interí de vacant

A.3.a) El personal funcionari interí i el personal laboral interí que ocupe vacant sense reserva de lloc de treball, tindrà el mateix tractament que el que hi ha establert per als funcionaris de carrera i els laborals fixos.

A.3.b) El personal funcionari interí i el laboral interí per reserva de lloc de treball, gaudirà de les vacances de manera proporcional al temps treballat, abans no acabe la substitució.

A.A.4. Horari dels mesos de juliol i agost

No hi ha diferències respecte dels funcionaris de carrera i els laborals fixos.
 
 

B. FALLES

No hi ha diferència respecte dels funcionaris de carrera i els laborals fixos.
 
 

C. SETMANA SANTA I NADAL

El còmput per determinar el dret a gaudir del permís en aquest apartat es referirà al període treballat en la institució en qualsevol modalitat contractual i dins l’any natural, sempre que es tinga contracte en vigor en els períodes de Setmana Santa i Nadal de l’any de què se tracte.

El responsable de la unitat administrativa n’hauran de demanar la informació necessària al Servei de Recursos Humans (PAS).
 
 

D. DISSABTES EN QUÈ ELS SERVEIS ES MANTINDRAN TANCATS AMB CARÀCTER GENERAL

No hi ha diferències respecte del calendari de personal fix.
 
 

E. FESTIVITAT DE CENTRES I SERVEIS

No hi ha diferències respecte del calendari de personal fix.
 
 

F. OBERTURA DE CURS

No hi ha diferències respecte del calendari de personal fix.
 
 

G. SERVEIS MÍNIMS

No hi ha diferència respecte del calendari de personal fix.
 
 

H. PERMISOS PER ASSUMPTES PROPIS

No hi ha diferències respecte del calendari de personal fix.
 
 

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia