CALENDARI LABORAL PAS 2000

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest calendari laboral serà d’aplicació al personal laboral, funcionari i eventual que preste els seus serveis a la Universitat Politècnica de València.

DIES FESTIUS
 
1 de gener (dissabte) Any Nou
6 de gener (dijous) Epifania de Jesús (Reis)
21 d’abril (divendres) Divendres Sant
24 d’abril (dilluns) Dilluns de Pasqua
1 de maig (dilluns) Festa dels Treballadors
15 d’agost (dimarts) Assumpció de la Mare de Déu
9 d’octubre (dilluns) Festa de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre (dijous) Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre (dimecres) Tots Sants
6 de desembre (dimecres) Dia de la Constitució
8 de desembre (divendres) Immaculada Concepció
25 de desembre (dilluns) Nativitat del Senyor

Els dies 24 i 31 de desembre seran festius amb caràcter general.

DIA DEL PATRÓ

Els diferents centres i serveis tindran com a festiu el dia del patró d’acord amb la data que aprove el seu òrgan competent. Els serveis i unitats que es relacionen en l’ANNEX I gaudiran del dia del patró establit per als serveis centrals, 16 de març de 2000.

La celebració del dia del patró, establit per l’òrgan competent dels centres/escoles, haurà de ser comunicat amb temps suficient a la Gerència.

FESTES LOCALS

A la localitat de València
 
22 de gener Sant Vicent Màrtir (dissabte)
20 d’abril Sant Vicent Ferrer (dijous)

El dia 17 de març serà festiu amb caràcter general a la localitat de València.

Durant els dies 15 i 16 de març la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada començarà la jornada a les 13 hores.

El personal amb dedicació de quaranta hores setmanals o superior no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

Als centres on el dia 16 de març finalitzen les classes més tard de les 18 hores el servei s’atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no és possible, les hores realitzades d’excés es compensaran un altre dia.

El dia 20 de març, l’horari d’entrada per al torn de matí serà a les 10 hores i l’horari d’eixida per al torn de vesprada serà a les 20 hores.

A la localitat de Gandia
 
25 de juliol Sant Jaume (dimarts)
3 d’octubre Sant Francesc de Borja (dimarts)

El dia 17 de març serà festiu amb caràcter general a la localitat de Gandia.

Durant els dies 15 i 16 de març la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada començarà la jornada a les 13 hores.

El personal amb dedicació de quaranta hores setmanals o superior no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

Als centres on el dia 16 de març finalitzen les classes més tard de les 18 hores el servei s’atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no és possible, les hores realitzades d’excés es compensaran un altre dia.

El dia 20 de març l’horari d’entrada per al torn de matí serà a les 10 hores i l’horari d’eixida per al torn de vesprada serà a les 20 hores.
 
 

A la localitat d’Alcoi
 
5 de maig Entrada de festes (divendres)
26 de desembre Segon dia de Nadal (dimarts)

El dia 8 de maig serà festiu amb caràcter general a la localitat d’Alcoi.

Durant els dies 2, 3 i 4 de maig la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada començarà la jornada a les 13 hores.

El personal amb dedicació de quaranta hores setmanals o superior no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

HORARI D’ESTIU

En el període comprés entre els dies 1 de juliol i 31 d’agost, tots dos inclusivament, la jornada laboral es reduirà una hora diària.

TORNS DE SETMANA SANTA I NADAL

El personal afectat per aquest calendari laboral tindrà dret a gaudir d’un permís retribuït de set dies naturals consecutius en Setmana Santa i Nadal, respectivament, per any treballat o a la part proporcional si el temps de treball és inferior a l’any.

En aquest últim cas, es gaudiran els dies a què es tinga dret dins els dies hàbils del torn elegit igualment.

El personal gaudirà dels torns següents:

SETMANA SANTA

- Primer torn: des del dia 17 d’abril fins al dia 23 d’abril, tots dos inclusivament.

- Segon torn: des del dia 24 d’abril fins al dia 30 d’abril, tots dos inclusivament.

NADAL I ANY NOU

- Primer torn: des del dia 25 de desembre fins al dia 31 de desembre, tots dos inclusivament.

- Segon torn: des del dia 1 de gener fins al dia 7 de gener, tots dos inclusivament.

Durant els dies laborals dels torns de Setmana Santa i Nadal la jornada es reduirà una hora diària.

Els períodes establits per als torns de Setmana Santa i Nadal, així com la reducció d’una hora d’aquests períodes, podran ser modificats o substituïts, d’acord amb les necessitats del servei.
 
 

INCREMENT DELS DIES D’ASSUMPTES PROPIS DE L’ANY 2000 SEGONS LES HORES TREBALLADES

D’acord amb les hores de treball efectives resultants per a l’any 2000, el personal que desenvolupe el seu treball al campus de València i al campus d’Alcoi podrà gaudir de 3 dies d’assumptes propis addicionals als 6 establits; els treballadors que desenvolupen el seu treball al campus de Gandia gaudiran de 2 dies addicionals. Aquests dies es podran gaudir pel personal durant tot l’any 2000. Amb caràcter excepcional, enguany s’autoritza l’acumulació de 2 dies al període de vacances anual i, per tant, el personal podrà optar per gaudir dels esmentats dies el 31 de juliol i/o l’1 de setembre. En aquest últim cas, per la Universitat es garantirà que els esmentats dies queden coberts els serveis mínims establits en aquest calendari per als dissabtes i mes d’agost.

A aquest efecte, tot el personal que desitge gaudir dels esmentats dies, i que els acumule al període de vacances anual, haurà de comunicar-lo a la Gerència amb anterioritat al dia 30 de juny de 2000.

VACANCES ANUALS

Les vacances anuals retribuïdes tindran una durada d’un mes natural o proporció corresponent en el cas de no acreditar un mínim de 12 mesos de prestació de serveis en l’any natural.

Es fixa com a període de gaudi general de vacances anuals el mes d’agost, excepte per al personal a qui corresponga cobrir el torn de vacances en aquest mes que, si es produeix, haurà de gaudir de les vacances anuals preferentment el mes de juliol.

En aquells serveis o unitats en els quals siga necessari que el personal gaudisca de les seues vacances entre el mes de juliol i agost, s'efectuaran torns rotatius entre aquest sense perjudici d'allò diposat pel que fa a l'acomodació del període vacacional en els supòsits previstos a continuació.

Això no obstant, el personal interessat a gaudir de les vacances els mesos de juliol o setembre haurà de sol·licitar-lo al seu centre o servei abans del dia 10 de maig. Els centres i serveis comunicaran a la Gerència, abans del dia 20 de maig, els torns de vacances anuals del personal.

En cas d’haver-hi cap objecció a les propostes dels centres o serveis, la Gerència ho comunicarà amb anterioritat al 31 de maig i ho notificarà al Comité d’Empresa i a la Junta de Personal, en els casos que els afecte.

Després de la notificació prèvia de la Gerència al Comité d’Empresa i a la Junta de Personal en els temes que els afecte, es podrà modificar el període normal de gaudi de vacances establit anteriorment, així com la reducció de jornada els mesos de juliol i agost per al personal adscrit als centres o serveis que per les seues especials característiques ho requerisquen. Aquesta notificació haurà de realitzar-se abans del dia 31 de maig.

Les vacances anuals podran gaudir-se en un o dos períodes, sense que un d’aquests siga inferior a set dies, a elecció de l’interessat, mitjançant petició formal dirigida a la Gerència, tramitada a través del responsable de la seua unitat, qui informarà sobre l’oportunitat de concedir la sol·licitud. La suma total dels períodes serà de 30 dies naturals.

Quan el període de vacances siga d’un mes complet o algun dels períodes siga superior a set dies, s’haurà d’iniciar els dies 1 o 16 del mes corresponent.

En el cas que per raons justificades qualsevol persona al servei de la Universitat Politècnica desitge alterar el període de vacances ja atorgat, podrà sol·licitar un canvi mitjançant el procediment establit amb anterioritat.

L’inici i l’acabament del dret de gaudi de les vacances serà forçosament dins l’any natural a què corresponguen, sense perjudici que, per necessitats del servei i després de l’acord previ amb la persona afectada, puguen ser gaudides l’any natural següent.

El període vacacional no podrà ser substituït per cap compensació econòmica, ni seran acumulables en anys següents.

Els contractats temporals o funcionaris interins rebran preferentment l’abonament de la part proporcional de vacances a la finalització de contracte o nomenament. En el cas dels contractats laborals fixos o funcionaris de carrera, amb una relació laboral que haja de ser rescindida o causen baixa per qualsevol de les situacions previstes en la normativa vigent, es procurarà que gaudisquen prèviament a l’extinció contractual del període de vacances que en proporció els corresponga. Si això no és possible, se’ls pagaran aquests dies.

El personal tindrà dret:

a) Al gaudi de quaranta dies naturals de vacances quan per imposició de l’administració a causa de les necessitats del servei es gaudisquen fora del període ordinari o de manera fraccionada.

b) Al retard de les seues vacances, si abans de l’inici o en el transcurs d’aquestes es produeix incapacitat temporal que requereix hospitalització. En aquests casos, el temps de gaudi del període de vacances que reste es realitzarà d’acord amb les necessitats del servei, sense que resulte d’aplicació el contingut del punt a anterior.

Amb relació a aquest supòsit, es considera assimilable a la situació d’hospitalització les IT que impliquen immobilització o repòs absolut, en tots dos casos per prescripció facultativa acreditada pel treballador.

c) A l'acomodació del gaudi de vacacances en cas d'embaràs i fins que el fill complisca els dotze mesos, separació legal, divorci o viduïtat, després de la justificació prèvia d'aquestes circumstàncies, sempre que no implique perjudici per altres empleades o empleats públics i que el fet s'haja produït dins l'any al qual es refereix el període vacacional.

La coincidència de la situació de maternitat amb el temps de vacances preestablit atribueix a la treballadora el dret d’un nou assenyalament per al seu gaudi.
 
 
 
 

DIES D’ASSUMPTES PROPIS

El personal afectat per aquest calendari laboral gaudirà de 6 dies d’assumptes propis per any natural, independentment dels dies considerats en aquest com a festius i torns, i quedarà condicionada la concessió a les necessitats del servei.

Aquests dies no es podran acumular a:

a) Les vacances anuals (excepte el que disposa anteriorment aquest calendari).

b) Al torn dels 7 dies naturals consecutius que es gaudisca en Setmana Santa i Nadal.

c) Al període comprés dins els dos torns, tant per a Setmana Santa com per a Nadal.

Aquests dies sí es podran gaudir: a) Amb anterioritat o posterioritat al torn contrari a què es gaudisca, tant per a Setmana Santa com per a Nadal.

b) Qualsevol altre dia de l’any natural i fins al dia 15 de gener de l’any següent, en el supòsit que per necessitats del servei li haguera sigut denegada la concessió durant l’any anterior.
 
 

Així per exemple:

Qui gaudisca del primer torn de Setmana Santa (del 17/04/00 al 23/04/00), podrà disposar del dia 2/05/00 i següents com a dies per assumptes propis, però no podrà disposar del 14/04/00.

Qui gaudisca del segon torn de Setmana Santa (del 24/04/00 al 30/04/00), podrà disposar del 14/04/00 i anteriors com a dies per assumptes propis, però no podrà disposar del 02/05/00.

Qui gaudisca del primer torn de Nadal (del 25/12/00 al 31/12/00), podrà disposar del 8/01/01 i següents com a dies per assumptes propis, però no podrà disposar del 22/12/00.

Qui gaudisca del segon torn de Nadal (del 01/01/01 al 07/01/01), podrà disposar del 22/12/00 i anteriors com a dies per assumptes propis, però no podrà disposar del 08/01/01.

SERVEIS MÍNIMS ELS DISSABTES I MES D’AGOST

- 1 ordenança o subaltern o auxiliar de serveis per escola o facultat

- 1 ordenança o subaltern o auxiliar de serveis a la seu central

- 1 telefonista a la seu central

- 2 manteniment central

Els serveis que hagen de ser coberts els dissabtes, i que consten en aquest calendari laboral, seran retribuïts al personal que els preste com a hores extraordinàries o gratificacions.

El responsable de cada unitat o centre organitzarà els torns entre el personal afectat, i atendrà la voluntarietat del treballador i les necessitats del servei. En els dissabtes dels mesos de juliol i agost, i períodes de Setmana Santa i Nadal, únicament es prestaran els serveis mínims en casos excepcionals.
 
 

SERVEIS MÍNIMS EN PERÍODE LECTIU

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ

PERSONAL DE SERVEIS El personal que preste aquests serveis mínims en període lectiu no serà retribuït per aquest concepte ni tindrà dret a una reducció fixa compensatòria de dies de treball, excepte en el dia assenyalat com a patró als diferents centres.

SERVEI DE REGISTRE

Durant els mesos de juliol i agost, períodes de Setmana Santa i Nadal i període de festes locals, amb motiu de la reducció generalitzada de la jornada laboral, el servei de Registre General de la Universitat únicament prestarà serveis en jornada de matí.
 
 
ANNEX I

* Unitats incloses als serveis centrals no ubicades físicament a l’edifici de Rectorat

Gabinet de Rectorat, Unitat d’Accions a l’Estranger, Centre de Processament de Dades, CERES (CTT, COIO, CFP), Oficina Col·laboradora de Correus, Esports, Gabinet Mèdic, Guarderia, Informació i Protocol, Oficina de Congressos, Publicacions, Biblioteca General, ICE, Agència d’Ocupació, Servei de Prevenció.
 
 

ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés al servidor de la UPV Universitat Politècnica de València