CALENDARI LABORAL PER A L’ANY 2001

Reunida amb data 19 de gener de 2001, la Comissió Paritària de Vigilància, Interpretació i Desenvolupament del II Acord del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat Politècnica de València, aquesta acorda fixar el calendari laboral per a l'any 2001 en els termes que s'indiquen a continuació, i eleva aquesta proposta a la pròxima Junta de Govern a fi que, si escau, siga aprovada.

 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest calendari laboral serà d'aplicació al personal laboral, funcionari i eventual que preste serveis a la Universitat Politècnica de València.

 DIES FESTIUS
 
1 de gener (dilluns) Cap d’Any
19 de març (dilluns) Sant Josep
13 d'abril (divendres) Divendres Sant
16 d'abril (dilluns) Dilluns de Pasqua
1 de maig (dimarts) Festa dels Treballadors
15 d'agost (dimecres) Assumpció de la Mare de Déu
9 d'octubre (dimarts) Festa de la Comunitat Valenciana
12 d'octubre (divendres) Festa Nacional d'Espanya
1 de novembre (dijous) Tots Sants
6 de desembre (dijous) Constitució
8 de desembre (dissabte) Immaculada Concepció
25 de desembre (dimarts) Nativitat del Senyor (Nadal)

 

Els dies 24 i 31 de desembre (dilluns), seran festius amb caràcter general.
 
 

DIA DEL PATRÓ

Els diferents centres i serveis tindran com a festiu el dia del patró d'acord amb la data que aprove l’òrgan competent. Els serveis i les unitats que figuren a l'ANNEX I tindran festa el dia del patró establit per als serveis centrals: dijous, 15 de març de 2001.

La celebració del dia del patró establit per l’òrgan competent dels centres o de les escoles haurà de ser comunicada amb temps suficient a la Gerència.
 
 

FESTES LOCALS

A la localitat de València
 
22 de gener Sant Vicent Màrtir (dilluns)
23 d'abril Sant Vicent Ferrer (dilluns)

 

El dia 16 de març, divendres, serà festiu amb caràcter general a la localitat de València.

Durant els dies 14 i 15 de març la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà acabar la seua jornada abans de les 13.00 hores. El personal amb torn de vesprada començarà la jornada a les 13.00 hores.

El personal amb dedicació de quaranta hores setmanals o superior no podrà acabar la seua jornada abans de les 13.30 hores.

Als centres en què el dia 15 de març finalitzen les classes més tard de les 18.00 hores, el servei s'atendrà reestructurant les entrades i les eixides del personal. Si no és possible, les hores fetes com a excés es compensaran un altre dia.

El dia 20 de març, dimarts, l'horari d'entrada per al torn de matí serà a les 10.00 hores, i l'horari d'eixida per al torn de vesprada serà a les 20.00 hores.
 
 

A la localitat de Gandia
 
23 d'abril Sant Vicent Ferrer (dilluns)
3 d'octubre Sant Francesc de Borja (dimecres)

 

El dia 16 de març, divendres, serà festiu amb caràcter general a la localitat de Gandia

Durant els dies 14 i 15 de març la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà acabar la seua jornada abans de les 13.00 hores. El personal amb torn de vesprada començarà la jornada a les 13.00 hores.

El personal amb dedicació de quaranta hores setmanals o superior no podrà acabar la seua jornada abans de les 13:30 hores.

Als centres en què el dia 15 de març finalitzen les classes més tard de les 18.00 hores, el servei s'atendrà reestructurant les entrades i les eixides del personal. Si no és possible, les hores fetes com a excés es compensaran un altre dia.

El dia 20 de març, dimarts, l'horari d'entrada per al torn de matí serà a les 10.00 hores, i l'horari d'eixida per al torn de vesprada serà a les 20.00 hores.
 
 

A la localitat d'Alcoi
 
23 d'abril Sant Jordi (dilluns)
24 d'abril Sant Fidel (dimarts)

 

El dimecres dia 25 d'abril serà festiu amb caràcter general a la localitat d'Alcoi.

Durant els dies 18, 19 i 20 d'abril, la jornada laboral es reduirà en dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà acabar la seua jornada abans de les 13.00 hores. El personal amb torn de vesprada començarà la jornada a les 13.00 hores.

El personal amb dedicació de quaranta hores setmanals o superior no podrà acabar la seua jornada abans de les 13.30 hores.

Als centres en què els dies esmentats les classes acaben més tard de les 18.00 hores, el servei s'atendrà reestructurant les entrades i les eixides del personal. Si no és possible, les hores fetes com a excés es compensaran un altre dia.
 
 

HORARI D'ESTIU

En el període comprés entre els dies 1 de juliol i 31 d’agost, ambdós inclusivament, la jornada laboral es reduirà una hora diària.
 
 

TORNS DE SETMANA SANTA I NADAL

El personal afectat per aquest calendari laboral tindrà dret a gaudir d’un permís retribuït de set dies naturals consecutius per Setmana Santa i Nadal, respectivament, per any treballat; o a la part proporcional si el temps de treball és inferior a l’any.

En aquest últim cas, el permís estarà format pels dies a què es tinga dret dins dels dies hàbils del torn elegit igualment.

El personal tindrà els torns següents:
 
 

SETMANA SANTA

- Primer torn: des del dia 9 d'abril fins al dia 15 d'abril, tots dos inclusivament.

- Segon torn: des del dia 16 d'abril fins al dia 22 d'abril, tots dos inclusivament.
 
 

NADAL I CAP D’ANY

- Primer torn: des del dia 24 de desembre fins al dia 30 de desembre, tots dos inclusivament.

- Segon torn: des del dia 31 de desembre fins al dia 6 de gener, tots dos inclusivament.

Durant els dies laborals dels torns de Setmana Santa i Nadal, la jornada es reduirà una hora diària.

Els períodes establits per als torns de Setmana Santa i Nadal, i també la reducció d'una hora d’aquests períodes, podran ser modificats o substituïts d'acord amb les necessitats del servei.
 
 

VACANCES ANUALS

Les vacances anuals retribuïdes tindran una duració d'un mes natural o proporció corresponent en el cas de no acreditar un mínim de 12 mesos de prestació de serveis l'any natural.

Es fixa com a període de gaudi general de vacances anuals el mes d'agost, excepte per a aquell personal a qui corresponga cobrir el torn de vacances en aquest mes, que, si escau, haurà de tenir les seues vacances anuals preferentment al mes de juliol.

En aquells serveis o unitats en què siga necessari que el personal tinga les vacances entre el mes de juliol i d’agost s'efectuaran torns rotatius entre el personal sense perjudici del que es disposa quant a l'acomodació del període de vacances en els supòsits previstos a continuació.

No obstant això, el personal interessat a tenir les vacances als mesos de juliol o setembre, haurà de sol·licitar-ho al seu centre o servei abans del dia 10 de maig. Els centres i serveis han de comunicar a la Gerència, abans del dia 20 de maig, els torns de vacances anuals del personal.

En cas que hi haja objecció a les propostes dels centres o serveis, la Gerència ho ha de comunicar abans del 31 de maig i ho ha de notificar al Comité d'Empresa i a la Junta de Personal, en els casos en què els afecte.

Després que la Gerència ho notifique al Comité d'Empresa i a la Junta de Personal en els aspectes que els afecte, es podrà modificar el període normal de gaudi de vacances establit més amunt, com també la reducció de jornada dels mesos de juliol i agost per al personal adscrit als centres o serveis en què per les característiques especials així ho requerisquen. Aquesta notificació s’ha de fer abans del dia 31 de maig.

Les vacances anuals es poden fer en un o dos períodes, sense que un d’aquests siga inferior a set dies, a elecció de l'interessat, mitjançant una petició formal dirigida a la Gerència, tramitada a través del responsable de la seua unitat, responsable que ha d’informar sobre l'oportunitat de concedir el que se sol·licita. La suma total dels períodes ha de ser de 30 dies naturals.

Quan el període de vacances siga d'un mes complet o quan un dels períodes siga superior a set dies, haurà d'iniciar-se els dies 1 o 16 del mes corresponent.

En el cas que per raons justificades qualsevol persona al servei de la Universitat Politècnica vulga alterar el seu període de vacances ja concedit, podrà sol·licitar un canvi mitjançant el procediment establit més amunt.

L’inici i l’acabament del dret de gaudi de les vacances és forçosament dins de l'any natural a què corresponguen, sense perjudici que, per necessitats del servei i després d’acordar-ho amb la persona afectada, puguen ser tingudes l'any natural següent.

El període de vacances no pot ser substituït per compensació econòmica, ni seran acumulables en anys següents.

Els contractats temporals o funcionaris interins rebran preferentment el pagament de la part proporcional de vacances en acabar el contracte o el nomenament. En el cas dels contractats laborals fixos o funcionaris de carrera, en què la relació laboral s’haja de rescindir o que causen baixa per qualsevol de les situacions previstes en la normativa vigent, es procurarà que abans de l'extinció del contracte gaudisquen del període de vacances que en proporció els corresponga. Si això no és possible, se’ls pagaran aquests dies.

El personal té dret:

a) Al gaudi de quaranta dies naturals de vacances quan per imposició de l'administració deguda a les necessitats del servei, es tinguen fora del període ordinari o de manera fraccionada.

b) A l’ajornament de les seues vacances, si abans de començar-les o en el transcurs d'aquestes es produeix incapacitat temporal que requerisca hospitalització. En aquests casos el període de gaudi del període de vacances que reste es realitzarà respectant les necessitats del servei, sense que hi siga aplicable el contingut del punt a) anterior.

En relació amb aquest supòsit, es considera assimilable a la situació d'hospitalització, les IT que comporten immobilització o repòs absolut, en tots dos casos per prescripció facultativa acreditada pel treballador.

c) A l'acomodació del gaudi de vacances en cas d'embaràs i fins que el fill complisca dotze mesos, separació legal, divorci o viudetat, circumstàncies que han de ser justificades, sempre que no implique perjudici per a altres empleades o empleats públics i que el fet s’haja produït dins de l'any a què es refereix el període de vacances.

La coincidència de la situació de maternitat amb el temps de vacances preestablit atribueix a la treballadora el dret a una nova fixació del període vacacional.

INCREMENT DELS DIES D'ASSUMPTES PROPIS PER A L’ANY 2001 (segons les hores treballades)

Sobre la base de les hores de treball efectives resultants per a l'any 2001, el personal que treballe a la UPV podrà tenir un dia d'assumptes propis addicionals als sis establits.

Aquest dia podrà ser gaudit pel personal durant tot l'any 2001.

Amb caràcter excepcional s'autoritza l'acumulació de dos dies d'assumptes propis al període de vacances anual, per la qual cosa el personal podrà optar per gaudir dels dies esmentats el 30 i 31 de juliol.

En aquest últim cas la Universitat garantirà que durant els dies esmentats queden coberts els serveis mínims establits en aquest calendari per als dissabtes i mes d'agost.

A aquest efecte, tot el personal que vulga gaudir dels dies esmentats acumulant-los al període de vacances anual, haurà de comunicar-ho a la Gerència abans del dia 30 de juny del 2001.
 
 

DIES D'ASSUMPTES PROPIS

El personal afectat per aquest calendari laboral tindrà 6 dies d'assumptes propis per any natural, a banda dels dies previstos en aquest calendari com a festius i torns; la concessió d’aquests dies queda condicionada a les necessitats del servei.

Aquests dies no es podran acumular a:

  1. Les vacances anuals (excepte el que es disposa més amunt en aquest mateix calendari)
  2. El torn dels 7 dies naturals consecutius de festa que es tenen per Setmana Santa i Nadal.
c) El període comprés dins dels dos torns, tant per Setmana Santa com per Nadal. Aquests dies sí que es podran tenir: a) Abans o després del torn contrari que es tinga, tant per Setmana Santa com per Nadal.

b) Qualsevol altre dia de l'any natural i fins al dia 15 de gener de l'any següent, en el cas que per necessitats del servei se li haguera denegat la concessió durant l'any anterior.

Així, per exemple:

Qui tinga el primer torn de Setmana Santa (del 09-04-01 al 15-04-01), podrà disposar del dia 23-04-01 i següents com a dies per a assumptes propis, però no podrà disposar del 06-04-01.

Qui tinga el segon torn de Setmana Santa (del 16-04-01 al 22-04-01), podrà disposar del 06-04-01 i dels anteriors com a dies per a assumptes propis, però no podrà disposar del 23-04-01.

Qui tinga el primer torn de Nadal (del 24-12-01 al 30-12-01), podrà disposar del 07-01-02 i següents com a dies per a assumptes propis, però no podrà disposar del 21-12-01.

Qui tinga el segon torn de Nadal (del 31-12-01 al 06-01-02), podrà disposar del 21-12-01 i anteriors com a dies per a assumptes propis, però no podrà disposar del 07-01-02.
 
 

SERVEIS MÍNIMS ELS DISSABTES I EL MES D'AGOST

- 1 ordenança o subaltern o auxiliar de serveis per escola o facultat.

- 1 ordenança o subaltern o auxiliar de serveis a la seu central.

- 1 telefonista a la seu central.

- 2 persones de manteniment a la central.

Els serveis que hagen de ser coberts els dissabtes, i que figuren en aquest calendari laboral, seran retribuïts al personal que els preste com a hores extraordinàries o gratificacions.

El responsable de cada unitat o centre organitzarà els torns entre el personal afectat tenint en compte la voluntarietat del treballador i les necessitats del servei. Els dissabtes dels mesos de juliol i agost, i períodes de Setmana Santa i Nadal, únicament es prestaran els serveis mínims en casos excepcionals.
 
 

SERVEIS MÍNIMS EN PERÍODE LECTIU

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ

· 1 funcionari als serveis d'administració de cada escola o facultat

· 1 funcionari en cada servei de la seu central.

· 1 funcionari al registre general (seu central).

· 1 funcionari administratiu entre els destinats a les secretaries de direcció de la seu central.

PERSONAL DE SERVEIS

· 2 ordenances o subaltern o auxiliar de serveis per escola (torn de matí).

· 1 ordenança o subaltern o auxiliar de serveis per escola (torn de vesprada). · 1 telefonista a la seu central (torn de matí). · 1 telefonista a la seu central (torn de vesprada). · 1 ordenança o subaltern o auxiliar de serveis a la seu central (torn de matí). · 1 ordenança o subaltern o auxiliar de serveis a la seu central (torn de vesprada). · 2 persones de manteniment a la seu central (torn de matí). · 1 persones de manteniment a la seu central (torn de vesprada). El personal que preste aquests serveis mínims en període lectiu no serà retribuït per aquest concepte, ni tindrà dret a una reducció fixa compensatòria de dies de treball, excepte en el dia assenyalat com a patró als diferents centres.
 
 

SERVEI DE REGISTRE

Durant els mesos de juliol i agost, períodes de Setmana Santa i Nadal, i període de festes locals, amb motiu de la reducció generalitzada de la jornada laboral, el Servei de Registre General de la Universitat únicament prestarà serveis al matí

.
 
Per l’Administració-UPV
 
 

Signat: José Antonio Pérez García

 
Per la Secció Sindical de CCOO
 
 

Signat: Adolfo Lozano Barrueco

Per la Secció Sindical de CCOO
 
 

Signat: Antonio Terrones Server

Per la Secció Sindical de CCOO
 
 

Signat: Julia Sánchez Córdova

Per la Secció Sindical de CCOO
 
 

Signat:. Alonso Pérez Tebar

Per la Secció Sindical de CSI-CSIF
 
 

Signat: Juan Cano Calero

Per la Secció Sindical de CSI-CSIF
 
 

Signat: Juan Carlos Pérez Borja

Per la Secció Sindical d’UGT
 
 

Signat: Pascual Hernández Alpuente

Per la Secció Sindical d’UGT
 
 

Signat: Jesús Cano Calvo


 

ANNEX I

* Unitats incloses als serveis centrals no situades físicament a l’edifici de Rectorat

Gabinet de Rectorat, Unitat d'Accions a l'Estranger, Centre de Processament de Dades, CTT, Oficina Col·laboradora de Correus, Esports, Servei de Prevenció, Guarderia, Informació, Publicacions, Biblioteca General, ICE, Agència d'Ocupació, Agència de Solidaritat i Medi Ambient.
 


ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés a tots els temes Universitat Politècnica de València