CALENDARI LABORAL 2005    


 

Reunit amb data 25 de gener de 2005 l'òrgan de negociació del personal d'administració i serveis de la Universitat Politècnica de València, s'acorda fixar el calendari laboral per a l'any 2005 en els termes que a continuació s'indiquen, i s’eleva aquesta proposta al pròxim Consell de Govern a fi que, si escau, s'aprove.

 

 

ÀMBIT D'APLICACIÓ

 

Aquest calendari laboral és d'aplicació al personal d'administració i serveis —tant laboral, com funcionari i eventual— que presta serveis a la Universitat Politècnica de València. L’òrgan de negociació del personal d'administració i serveis adaptarà el que disposa aquest calendari al personal que tinga assignada una jornada especial i, en concret, al personal que desenvolupe el treball en dies festius.

 

 

DIES FESTIUS

 

1 de gener (dissabte)

Any Nou

6 de gener (dijous)

Dia de Reis

19 de març (dissabte)

Sant Josep

24 de març (dijous)

Dijous Sant

25 de març (divendres)

Divendres Sant

28 de març (dilluns)

Dilluns de Pasqua

2 de maig (dilluns)

Dia següent de la festa dels treballadors

15 d'agost (dimarts)

Assumpció de la Mare de Déu

12 d'octubre (dimecres)

Festa Nacional d'Espanya

1 de novembre (dimarts)

Tots Sants

6 de desembre (dimarts)

Dia de la Constitució espanyola

8 de desembre (dijous)

Mare de Déu de la Immaculada

 

A aquests dies festius s'afegeixen els dos dies establits com a festes locals que s'especifiquen seguidament per a cada localitat.

 

Els dies 24 i 31 de desembre (dissabte) són festius amb caràcter general.

 

 

DIA DEL PATRÓ

 

Els diferents centres i serveis tenen com a festiu el dia del patró, d'acord amb la data que aprove l'òrgan competent. Els serveis i unitats que es relacionen en l'ANNEX I gaudeixen del dia del patró establit per als serveis centrals: dijous 17 de març de 2005.

 

La celebració del dia del patró establit per l'òrgan competent dels centres/escoles s'ha de comunicar amb antelació suficient a la Gerència.

 

 

FESTES LOCALS

 

A la localitat de València

 

22 de gener

Sant Vicent Màrtir (dissabte)

4 d'abril

Sant Vicent Ferrer (dilluns)

 

El dijous dia 18 de març és festiu amb caràcter general a la localitat de València.

 

Durant els dies 15 (dimarts), 16 (dimecres) i 17 (dijous) de març la jornada laboral es redueix dues hores diàries.

 

El personal amb torn de matí no pot finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada comença la jornada a les 13 hores.

 

El personal amb dedicació de 37,5 hores setmanals o superior no pot finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

 

Als centres en què els dies 15, 16 i 17 de març finalitzen les classes més tard de les 18 hores, el servei s'atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no és possible, les hores realitzades com a excés es compensaran un altre dia.

 

A la localitat de Gandia

 

4 d'abril

Sant Vicent Ferrer (dilluns)

3 d'octubre

Sant Francesc de Borja (dilluns)

 

El dijous dia 18 de març és festiu amb caràcter general a la localitat de Gandia.

 

Durant els dies 15 (dimarts), 16 (dimecres) i 17 (dijous) de març la jornada laboral es redueix dues hores diàries.

 

El personal amb torn de matí no pot finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada comença la jornada a les 13 hores.

 

El personal amb dedicació de 37,5 hores setmanals o superior, no pot finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

 

Als centres en què els dies 15, 16 i 17 de març finalitzen les classes més tard de les 18 hores, el servei s'atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no és possible, les hores realitzades com a excés es compensaran un altre dia.

 

A la localitat d'Alcoi

 

22 d'abril

divendres

26 de desembre

dilluns

 

El dijous dia 21 d'abril és festiu amb caràcter general a la localitat d'Alcoi.

 

Durant els dies 18 (dilluns), 19 (dimarts) i 20 (dimecres) d'abril la jornada laboral es redueix dues hores diàries.

 

El personal amb torn de matí no pot finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada comença la jornada a les 13 hores.

 

El personal amb dedicació de 37,5 hores setmanals o superior no pot finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

 

Als centres en què els dies esmentats finalitzen les classes més tard de les 18 hores, el servei s'atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no és possible, les hores realitzades com a excés es compensaran un altre dia.

 

 

HORARI D'ESTIU

 

En el període comprés entre els dies 1 de juliol i 31 d'agost, ambdós inclosos, la jornada laboral es redueix una hora diària.

 

 

TORNS DE SETMANA SANTA I NADAL

 

El personal afectat per aquest calendari laboral té dret a gaudir d'un permís retribuït de set dies naturals consecutius en Setmana Santa i Nadal, respectivament, per any treballat; o a la part proporcional si el temps de treball és inferior a l'any.

 

En aquest últim cas, es gaudeixen els dies a què es tinga dret dins dels dies hàbils del torn elegit igualment.

 

El personal gaudeix dels torns següents:

 

SETMANA SANTA

 

- Primer torn: des del dia 21 fins al dia 27 de març, ambdós inclusivament.

- Segon torn: des del dia 28 de març fins al dia 3 d'abril, ambdós inclusivament.

 

NADAL I ANY NOU

 

- Primer torn: des del dia 26 de desembre fins al dia 1 de gener, ambdós inclusivament.

- Segon torn: des del dia 2 de gener fins al dia 8 de gener, ambdós inclusivament.

 

Durant els dies laborals dels torns de Setmana Santa i Nadal, la jornada es redueix una hora diària.

 

Els períodes establits per als torns de Setmana Santa i Nadal, així com la reducció d'una hora dels períodes esmentats, poden ser modificats o substituïts, d'acord amb les necessitats del servei.

 

 

VACANCES ANUALS

 

El personal té dret a gaudir, durant cada any complet de servei actiu, d'un mes natural de vacances retribuïdes o de 22 dies hàbils si es prenen fraccionades. En aquest últim cas, poden gaudir-se en períodes, sense que cap d'aquests siga inferior a set dies naturals consecutius.

 

Es considera com a mes natural un únic període continuat de vacances, que ha de computar-se des de la data d'inici d'aquestes fins al dia anterior del mes següent. En el cas que el servei efectivament prestat a l'administració siga inferior a un any, es té dret al gaudi dels dies proporcionals de vacances que corresponguen.

 

Així mateix, es té dret a un dia hàbil addicional en complir els 15 anys de servei. S'afegeix un dia hàbil més en complir els 20, els 25 i els 30 anys de servei, respectivament.

 

Aquest dret es fa efectiu a partir de l'any natural següent al del compliment dels anys de servei assenyalats en el paràgraf anterior.

 

Als efectes previstos en aquest text, no es consideren com a dies hàbils els dissabtes, sense perjudici de les adaptacions que s'establisquen per als horaris especials.

 

Es fixa com a període de gaudi general de vacances anuals el mes d'agost, excepte per a aquell personal a qui correspon cobrir el torn de vacances en l'esmentat mes, que, si s'escau, ha de gaudir les vacances anuals preferentment al mes de juliol.

 

En aquells serveis o unitats en què és necessari que el personal gaudisca de les vacances entre el mes de juliol i agost, s'han d'efectuar torns rotatius entre ells, sense perjudici del que es disposa pel que fa a l'acomodació del període vacacional en els supòsits previstos a continuació.

 

No obstant això, el personal interessat a gaudir de les vacances en els mesos de juliol o setembre, ha de sol·licitar-ho al seu centre o servei abans del dia 10 de maig. Els centres i serveis han de comunicar a la Gerència, abans del dia 20 de maig, els torns de vacances anuals del personal.

 

En el cas d'existir alguna objecció a les propostes dels centres o serveis, la Gerència ho comunicarà amb anterioritat al 31 de maig i ho notificarà al Comitè d'Empresa i a la Junta de Personal, en els casos que els afecte.

 

Després que la Gerència ho notifique al Comitè d'Empresa i la Junta de Personal en els temes que els afecte, es pot modificar el període normal de gaudi de vacances establit anteriorment, així com la reducció de jornada als mesos de juliol i agost per al personal adscrit als centres o serveis que, per les seues característiques especials, ho requerisquen. Aquesta notificació ha de realitzar-se abans del dia 31 de maig.

 

Les vacances anuals poden gaudir-se en un o diversos períodes, sense que cap d'aquests siga inferior a set dies naturals consecutius, a elecció de la persona interessada, mitjançant una petició formal adreçada a la Gerència, tramitada a través del responsable de la seua unitat, qui ha d'informar sobre la conveniència de concedir el que se sol·licita. La suma total dels períodes ha de ser la dels dies de vacances que corresponguen a cada persona, d'acord amb l’establit anteriorment.

 

En el cas que, per raons justificades, qualsevol persona al servei de la Universitat Politècnica desitge alterar el període de vacances ja concedit, pot sol·licitar un canvi mitjançant el procediment establit amb anterioritat.

 

El començament i l'acabament del dret de gaudi de les vacances ha de ser forçosament dins de l'any natural a què corresponguen, sense perjudici que, per necessitats del servei i després de l’acord previ amb la persona afectada, es puguen gaudir l'any natural següent.

 

El període vacacional no pot substituir-se per una compensació econòmica, ni es pot acumular a anys següents.

 

El personal contractat temporal o funcionari interí rep preferentment el pagament de la part proporcional de vacances a la finalització del contracte o nomenament. En el cas del personal contractat laboral fix o funcionari de carrera, la relació laboral del qual haja de ser rescindida o causen baixa per qualsevol de les situacions previstes en la normativa vigent, es procurarà que gaudisquen prèviament a l'extinció contractual del període de vacances que en proporció els corresponga. Si això no és possible, se’ls pagaran els dies esmentats.

 

El personal té dret:

 

a) Al gaudi de 32 dies hàbils de vacances quan, per imposició de l'administració deguda a les necessitats del servei, es gaudisquen fóra del període ordinari o de manera fraccionada.

 

b) Al retard de les vacances, si abans del començament o en el transcurs d'aquestes, es produeix incapacitat temporal que requereix hospitalització. En aquests casos, el període de gaudi del període vacacional que resta es realitza respectant les necessitats del servei, sense que resulte d'aplicació el contingut del punt a) anterior.

 

En relació amb aquest supòsit, es consideren assimilables a la situació d'hospitalització les IT que comporten immobilització o repòs absolut, en ambdós casos per prescripció facultativa acreditada pel treballador.

 

c) A l'acomodació del gaudi de les vacances en el cas d'embaràs i fins que el fill compleix 12 mesos, i en la separació legal, el divorci o la viudetat, amb la justificació prèvia d'aquestes circumstàncies, sempre que no implique perjudici per a altres empleats públics i que el fet s’haja produït dins de l'any a què es refereix el període vacacional.

 

La coincidència de la maternitat amb el temps de vacances preestablit atribueix a la treballadora el dret a una nova determinació de dates per a gaudir-les.

 

 

INCREMENT DELS DIES D'ASSUMPTES PROPIS PER A L’ANY 2005

(segons les hores treballades)

 

Sobre la base de les hores de treball efectives resultants per a l'any 2005, el personal d'administració i serveis que desenvolupa el treball a la UPV pot gaudir dels dies d'assumptes propis addicionals als sis establits que tot seguit s'indiquen:

 

Localitat d'Alcoi

4 dies

Localitat de Gandia

4 dies

Localitat de València

5 dies

 

A la localitat d'Alcoi es lleva un dia addicional dels quatre, en establir el dia 25 d'abril com a festiu per a tot el PAS, per la qual cosa seran tres dies addicionals per a gaudir durant la resta de l'any.

 

Aquests dies addicionals els pot gaudir el personal durant tot l'any 2005.

 

 

DIES D'ASSUMPTES PROPIS

 

El personal afectat per aquest calendari laboral gaudeix de sis dies d'assumptes propis per any natural, independentment dels dies previstos en aquest com a festius i torns; la concessió d’aquests dies queda condicionada a les necessitats del servei.

 

Aquests dies no es poden acumular a:

 

a) Les vacances anuals (excepte el que es disposa anteriorment en aquest calendari).

 

b) El torn dels set dies naturals consecutius que es gaudeixen a Setmana Santa i Nadal.

 

c) Al període comprés dins dels dos torns, tant per Setmana Santa com per Nadal.

 

Aquests dies sí es poden gaudir:

 

a) Amb anterioritat o posterioritat al torn contrari al que es gaudisca, tant per Setmana Santa com per Nadal.

 

b) Qualsevol altre dia de l'any natural i fins al dia 30 de gener de l'any següent, en el cas que per necessitats del servei se li haguera denegat la concessió durant l'any anterior.

 

No obstant l'establit anteriorment, el personal la prestació de serveis del qual és inferior a l'any i no li correspon el gaudi de la totalitat dels dies que integra el torn de Nadal/Setmana Santa, pot sol·licitar dies d'assumptes propis per a completar el torn corresponent.

 

 

SERVEIS MÍNIMS ELS DISSABTES I EL MES D'AGOST

 

- 1 ordenança o auxiliar de serveis per escola o facultat

- 1 ordenança o auxiliar de serveis a la seu central

- Només durant el mes d'agost: 1 auxiliar de serveis (atenció telefònica) i 1 administratiu a l'Àrea d'Informació

- 2 persones de manteniment a la seu central

 

Els serveis que han de ser coberts els dissabtes, i que consten en aquest calendari laboral, es retribueixen al personal que els preste com a hores extraordinàries o gratificacions, tret que les seues retribucions o llocs de treball comporten aquesta obligació.

 

La persona responsable de cada unitat o centre ha d'organitzar els torns entre el personal afectat, tenint en compte la voluntarietat del treballador i les necessitats del servei. En els dissabtes dels mesos de juliol i agost, i els períodes de Setmana Santa i Nadal, únicament es presten els serveis mínims en casos excepcionals.

 

 

SERVEIS MÍNIMS EN PERÍODE LECTIU

 

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ

 

·    1 funcionari als serveis d'administració de cada escola o facultat

 

·    1 funcionari en cada servei de la seu central

 

·    1 funcionari al Registre General (seu central)

 

·    1 funcionari administratiu entre els destinats a les secretaries de direcció de la seu central

 

 

PERSONAL DE SERVEIS

 

·    2 ordenances o auxiliars de serveis per escola (torn de matí)

 

·    1 ordenança o auxiliar de serveis per escola (torn de vesprada)

 

·    1 auxiliar de serveis d'atenció telefònica a l'Àrea d'Informació (torn de matí)

 

·    1 auxiliar de serveis d'atenció telefònica a l'Àrea d'Informació (torn de vesprada)

 

·    1 ordenança o auxiliar de serveis a la seu central (torn de matí)

 

·    1 ordenança o auxiliar de serveis a la seu central (torn de vesprada)

 

·    2 persones de manteniment a la seu central (torn de matí)

 

·    1 persona de manteniment a la seu central (torn de vesprada)

 

El personal que preste aquests serveis mínims en període lectiu no serà retribuït per aquest concepte, ni tindrà dret a una reducció fixa compensatòria de dies de treball, excepte en el dia assenyalat com a patró en els diferents centres.

 

 

SERVEI DE REGISTRE

 

Durant els mesos de juliol i agost, els períodes de Setmana Santa i Nadal, i el període de festes locals, amb motiu de la reducció generalitzada de la jornada laboral, el Servei de Registre General de la Universitat únicament presta serveis en jornada de matí.

 

 

PERSONAL AMB DESTINACIÓ EN UNITATS AMB LLOCS DE TREBALL EN JORNADA DE FESTIUS

 

El personal destinat a unitats o serveis de la Universitat Politècnica de València que presta serveis en jornada distinta de l'ordinària de dilluns a divendres, ha de realitzar les mateixes hores de treball que el personal amb jornada ordinària, acollint-se al que estableix el present calendari laboral amb les peculiaritats que comporte el propi servei.

 

 

ANNEX I

 

* Unitats incloses en els serveis centrals no ubicades físicament a l’edifici del Rectorat

 

Volver atrás
ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València

 


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés a tots els temes Universitat Politècnica de València