ELECCIONS A CLAUSTRE

.. /.. / ....

En defensa de l'Ensenyament Públic Universitari

L'Ensenyament Públic ha sigut una conquista d'enormes conseqüències, apropant la Cultura, la Ciència i la Tècnica a les capes socials amb menor poder adquisitiu, afavorint la formació humana i professional de milions de persones i l'enriquiment de tota la societat.

En aquests temps, en què alguns portaveus d'interessos molt determinats, fins i tot algun gestor de cabals públics, defenen a plena veu que allò «PRIVAT és millor que allò PÚBLIC», nosaltres ens manifestem a favor d'allò PÚBLIC i d'una GESTIÓ TRANSPARENT, EFICAÇ I PROGRESSISTA que convertisca la Universitat Politècnica de València en un referent fonamental de la vida econòmica i social del País Valencià, i irradie valors humans i fomente una actitud de respecte i compromís social de caràcter universal, incloent-hi el respecte i la promoció de la cultura del nostre Poble, enfront de la deshumanització, la competitivitat (antònim de solidaritat) sense fre i la «cultura» elitista.

Per tot això proposem:

1. Aprofundir la gestió democràtica de la Universitat, donant un major protagonisme al Claustre Universitari, per traure aquest de la seua actual letargia i caràcter purament formal, modificant per això, si és necessari, els Estatuts.

2. Promoure la modificació dels Estatuts de la Universitat en el sentit d'adequar la representació dels treballadors i treballadores en el Claustre Universitari, així com el termini de vigència de les persones claustrals que ara no resulta funcional en la pràctica en la vida universitària.

3. Gestió del pressupost de la Universitat des d'un enfocament progressista, basat en uns objectius clars i compartits amb els distints sectors de la Comunitat Universitària, tendents a satisfer les necessitats reals de la Universitat i de la societat a la qual serveix.

4. Planificació de la plantilla de personal a mitjà i llarg termini, d'acord amb les necessitats reals, amb un estudi seriós de la situació actual, previsions de creixement de la Universitat i participació dels representants socials.

5. Aprofundir en la normalització lingüística, amb l'ajuda i promoció necessàries encaminades a la implantació del valencià com a llengua universitària en tots els àmbits de la vida de la UPV.

AQUESTS SÓN ELS TEUS CANDIDATS I CANDIDATES AL CLAUSTRE
 

¡¡VOTA !!
El dia .. de ............... de ....
     Horario votación :

De 9h a 20h.en el Campus de Vera
     Lugar:
Hall del Salón de Actos de la Escuela de ...
 
 

     Horario votación :

     De 9h a 16h en Alcoi y Gandia
     Lugar:
Hall del Salón de Actos de la Escuela de ...
 

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia