- Convocatòria -
Tot seguint instruccions del rector, em pertoca convocar-vos a la sesió que el Consell de Govern d'aquesta universitat fará a la Sala de Juntas el pròxim 2 de Març de 2006 a les 10.30 en primera convocatòria, i a les 11.00 en segona convocatòria, per tractar l'ordre del dia següent:

1
Constitució.
2
Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sesió anterior.
3
Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Reforma del Reglament.
3,1
Proposta i aprovació, si és procedent, de modificació del Reglament del Consell de Govern.
4
Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
4,1
Proposta i aprovació, si és procedent, de reglaments de Departaments.
4,2
Proposta de renovació de la Junta Electoral de la UPV.
4,3
Proposta de designació dels membres de la Junta Consultiva de la UPV.
4,4
Proposta de constitució de l'empresa de serveis Poliocupa.
5
Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica.
5,1
Aprovació, si és procedent , de la proposta de Límits d'admissió per al curs acadèmic 2006-2007.
5,2
Proposta i aprovació, si és procedent , del calendari escolar per al curs 2006-2007.
5,3
Proposta i aprovació, si és procedent, d'adscripció d'Àrees de coneixement.
6
Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d'Investigació, Desenvolupament i Innovació.
6,1
Proposta de candidatures als premis Rei Jaume I.
6,2
Proposta d'aprovació d'estructures pròpies d'Investigació (EPIs).
7
Ratificació, si és procedet, dels acords de la Comissió de Postgrau per a Estudis Oficials.
7,1
Proposta de Programes de Postgrau de la Universitat Politècnica de València.
7,2
Proposta de modificació de la Regulació del procediment d'homologació de Títols Universitaris estrangers d'Educació Superior a Títols i Graus Espanyols de Postgrau.
8
Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Formació Permanent.
8,1
Proposta de modificació del Màster Universitari Internacional en Turisme i Hoteleria.
8,2
Proposta de modificació del procediment d'aprovació de Títols Propis.
9
Aprovació, si és procedent , de la proposta d'avaluació curricular d'alumnes.
10
Informe del rector.
11
Torn obert de paraules.

EL SECRETARI GENERAL
Castellano i Cervera, Vicent