FONDO AYUDA SOCIAL 1993
PERSONAL LABORAL
Fech: 9-15-93 2:56pm

De__: PERPAS:RAL:UPV

A_: USUARIOS

cc: PERPAS

Tema: FONDO AYUDA SOCIAL P.LABORAL

Anexos: A:NORMAS.TXT

-----------------------------------------------------------------

Adjunto remito las normas sobre la distribución del Fondo de

Ayuda Social para el Personal Laboral que presta servicios en las

Universidades de la Comunidad Autónoma Valenciana.

 

Las solicitudes se encuentran a disposición de los interesados en

el Servicio de Gestión de Personal (Negociado del PAS).

 

El plazo de presentación de instancias finalizará el día

14 de octubre de 1993.

 

Para obtener esta información, pulsar F2.

 

SERVICIO DE GESTION DE PERSONAL

PAS

 

 

Normes sobre la distribució del «fons d'ajudes socials» establert a

l'article 29, punts 2 i 3, del Conveni col× lectiu del personal laboral

que presta serveis a les universitats de la Comunitat Autònoma

Valenciana

 

La Comissió d'Interpretació, Estudi i Vigilància, constituïda d'acord

amb l'article 4 del Conveni col× lectiu del personal laboral que

presta serveis a les universitats de la Comunitat Autònoma

Valenciana, per donar compliment a allò que estableix l'article 29 de

l'esmentat Conveni, acorda la distribució del fons d'ajudes socials

constituït als punts 2 i 3 de l'article 29, i estableix així mateix les

normes que s'han d'observar per sol× licitar i concedir aquestes

ajudes.

 

Fons d'ajudes socials

 

1 Distribució

 

 

A. Fons educatiu 1992

B. Fons d'assistència social

C. Fons d'ajudes a discapacitats psíquics i físics

 

 

A Fons educatiu

 

A.1 Jardí d'infants. La Universitat abonarà fins a un màxim de

40.000 PTA anuals d'ajudes per a guarderies, en concepte

d'ensenyament i transport, per a fills de treballadors que

presten serveis a les universitats de la Comunitat Autònoma

Valenciana, les edats dels quals han d'estar compreses entre

els 3 mesos i els 4 anys.

 

A.2 Per cursar estudis d'EGB tant en col× legis privats com públics

s'estableix una ajuda màxima de 25.000 PTA anuals per a tota

mena de despeses, excepte transport.

 

A.3 Per cursar estudis d'ensenyaments mitjans no universitaris i

COU, les ajudes màximes s'estableixen en 30.000 PTA anuals per

a tota mena de despeses, excepte transport.

 

 

 

 

A.4 Per cursar estudis universitaris, les ajudes màximes

s'estableixen en 50.000 PTA anuals per a despeses de material.

 

 

Les ajudes dels punts A.3 i A.4 seran abonades als treballadors de

l'administració universitària valenciana que cursen estudis per tal

de superar els coneixements acadèmics que ja posseeixen.

 

Les ajudes enumerades a l'apartat A poden ser demanades per tots els

treballadors laborals fixos de les universitats de la Comunitat

Autònoma Valenciana.

 

 

 

B Fons d'assistència social

 

B.1 Les universitats constituiran un fons d'ajuda social, controlat

i administrat per la Comissió Paritària, per a l'atenció de

pròtesis oculars, auditives, dentàries, ortopèdiques, vehicles

de minusvàlids, etc.

 

B.2 Els límits màxims de les ajudes econòmiques que es poden

concedir pels conceptes expressats són els que segueixen:

 

a) Per a pròtesis auditives (audiòfons), ajudes fins a 50.000

PTA.

 

b) Per a pròtesis dentàries (dentadura completa superior

i/o inferior, tractaments d'entodòncia i ortodòncia, etc.),

ajudes per l'import total si no passen de 20.000 PTA, i fins

al 75% del seu import si superen aquesta quantitat, i

sense que les ajudes que es concedesquen en aquest segon

cas puguen ser superiors a 50.000 PTA ni inferiors a 20.000

PTA.

 

c) Per a pròtesis oculars (ulleres completes, ulleres

bifocals completes, renovació de vidres o muntures, lents

de contacte i renovació de lents de contacte), un màxim

de 25.000 PTA.

 

 

d) Per a pròtesis ortopèdiques i vehicles de minusvàlids. Es

poden concedir ajudes fins a 6.000 PTA per a calçat

ortopèdic, incloses plantilles; 3.000 PTA en concepte de

plantilles per a peus plans o torts, i ajudes fins a 50.000

PTA per a vehicles de minusvàlids.

 

 

De les ajudes de l'apartat B en poden ser beneficiaris els

treballadors laborals de les universitats de la Comunitat Autònoma

Valenciana i els components de la unitat familiar (si viuen al

domicili familiar), sempre que no perceben cap retribució laboral.

 

 

C Fons d'ajudes a discapacitats psíquics i físics

 

Tot treballador laboral de les universitats de la Comunitat

Autònoma Valenciana que tinga a càrrec seu un fill discapacitat

físic o psíquic i/o cònjuge que no puga realitzar cap activitat

retribuïda percebrà una ajuda d'un màxim de 50.000 PTA anuals. Per

percebre aquesta ajuda és un requisit indispensable la declaració de

discapacitació expedida per l'organisme competent i la justificació

de les despeses requerides en el procés de recuperació i/o

rehabilitació.

 

En casos excepcionals, que considerarà la Comissió, es podran aprovar

ajudes complementàries a les rebudes per alguns dels règims de la

Seguretat Social.

 

 

2 Requisits i sol× licituds

 

Les persones interessades han d'adreçar la sol× licitud n segons els

models que figuren com a annexos a aquesta convocatòrian a la

Comissió d'Interpretació, Estudi i Vigilància, per mitjà del Servei de

Personal, del dia 15 de setembre al 14 d'octubre de 1993

inclusivament, tenint en compte que han d'omplir sempre el model de

petició d'ajuda del fons social i l'imprès A, B o C, segons el tipus

d'ajuda que sol× liciten).

 

Les sol× licituds han d'anar acompanyades de la documentació

ressenyada més avall, referida sempre a les despeses que per aquests

conceptes s'hagen produït entre l'1 de gener i el 31 de desembre de

1992. Seran nul× les les instàncies que no vagen acompanyades de la

documentació següent:

 

 

a) Fotocòpia de la carta de pagament de la declaració de la

renda de l'últim any, i/o fotocòpia de l'imprès de la

declaració en què figure la base imposable, segellades

per la delegació d'Hisenda o entitat en la qual es

presentà la liquidació, i també la relació de les

persones a càrrec del/de la cap de família que figuren

en la declaració i, igualment, declaració dels rendiments

de les activitats empresarials, professionals o

artístiques, sia en estimació directa, sia en estimació

objectiva singular.

 

b) Per a les sol× licituds del fons educatiu (CURS 1992-93):

- Certificat de trobar-se matriculat en centre oficial

o privat, en el qual figure la quantia mensual que es

paga.

 

- Factures originals de les despeses al× legades.

 

- Per a estudis d'ensenyament universitari, fotocòpia de

l'imprès de sol× licitud de matrícula segellada per

l'entitat bancària on haja estat abonada.

 

- Documents acreditatius d'haver aprovat completament

el curs anterior o tenir aprovades, el 30 de setembre

del curs anterior, les assignatures de què es va

matricular.

 

c) Per a les sol× licituds del fons d'assistència social (1992):

 

- Factures o documentació que calen per a acreditar la

petició.

 

- Certificat de l'INSS en què es faça constar que l'ajuda

sol× licitada no és atesa per aquest organisme (per als

casos a què es fa referència en l'apartat B.2.d).

 

- Certificat acreditatiu que no s'és beneficiari d'un

altre tipus d'ajuda econòmica per a aquesta finalitat

per part d'entitats públiques.

 

 

d) Per a sol× licituds del fons d'ajudes a discapacitats

psíquics i físics (1992):

 

- Certificat del cobrament de l'ajuda que l'INSS

concedeix en aquests supòsits.

 

- Si, per les característiques de la patologia, no es

disposa de cap document, s'ha de presentar un

certificat actualitzat del metge de Medicina General

o especialista de la Seguretat Social amb competència

en la matèria (psiquiatre, psicòleg).

 

- Acreditar la convivència dels beneficiaris amb el

sol× licitant. A aquest efecte, s'ha de presentar un

certificat de convivència expedit per l'ajuntament

corresponent.

 

- Acreditació expressa del col× legi o centre de

rehabilitació que la persona afectada rep educació

especial o teràpia rehabilitadora.

 

- Certificat o factura de la quantitat que la persona

interessada abona realment al col× legi o centre (cost

anual), desglossat per conceptes.

 

- Acreditar, mitjançant certificat de l'INSERSO, si es rep

o no ajuda d'aquest organisme.

 

e) Si els dos cònjuges treballen:

 

- Certificat de l'empresa o entitat en què preste els

seus serveis el cònjuge, pel qual s'acredite que no és

beneficiari d'un altre tipus d'ajuda econòmica per a

aquest fi.

 

f) Declaració del sol× licitant que són certes les dades

exposades en la sol× licitud, i de conèixer les bases i

l'obligatorietat inexcusable d'adjuntar la documentació

requerida en cada una de les sol× licituds d'ajuda.

 

 

 

3 Concessió d'ajudes

 

3.1 Transcorreguts els terminis fixats anteriorment, es reunirà la

Comissió d'Interpretació, Estudi i Vigilància del Conveni,

constituïda paritàriament per les centrals sindicals signants

del Conveni i representants de l'administració de les

universitats de la Comunitat Autònoma Valenciana, els quals,

en vista de les sol× licituds rebudes i acompanyades dels

requisits abans assenyalats, i vist el barem que s'estableix al

quadre annex I, concedirà, seguint l'ordre de puntuació, les

ajudes i quantitats màximes establertes en cada un dels fons.

 

3.2 Si els recursos pressupostats no són suficients per a atendre

totes les sol× licituds presentades, la Comissió establirà la

distribució del pressupost disponible entre els diversos grups

de fons, i les ajudes es concediran per ordre de puntuació de

les sol× licituds d'acord amb el barem. En aquest cas, es podran

modificar les quanties establertes anteriorment.

 

3.3 La selecció s'efectuarà tenint en compte els ingressos anuals

íntegres de la unitat familiar, menys les despeses deduïbles

consignades en la declaració de l'impost sobre la renda de les

persones físiques, i el nombre de persones a càrrec del/de la

cap de família que figuren en aquesta declaració, segons el

barem de l'annex I.

 

3.4 Si durant el procés de concessió de les ajudes, o posteriorment

a aquest, la Comissió té coneixement que la informació

subministrada pel sol× licitant no s'ajusta a la realitat, l'ajuda

no li serà abonada i, si escau, el beneficiari quedarà obligat

a reintegrar l'ajuda que li haja estat atorgada.

 

3.5 Si una vegada resoltes totes les sol× licituds d'ajudes

presentades no s'ha esgotat l'import fixat amb aquesta

finalitat per a l'exercici pressupostari corresponent, la

Comissió d'Interpretació, Estudi i Vigilància podrà considerar

altres sol× licituds presentades per a supòsits que no

s'inclouen en aquestes normes.

 


Volver a la página principal  Acceso al servidor de la UPV