ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I
LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE CCOO-PVValència, 28 d’abril de 1998
 


REUNITS


 


El Sr. Pedro Ruiz Torres, rector de la Universitat de València i el Sr. Josep Manuel Picó Tormo, secretari general de la Federació d’Ensenyament de CC.OO. del País Valencià, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i

MANIFESTEN


PRIMER. L’interès comú d’ambdues institucions en la formació i perfeccionament dels treballadors i treballadores de l’ensenyament reglat i no reglat.
 
 

SEGON. Que la Federació de Ensenyament de CC.OO., i concretament la Federació d’Ensenyament del País Valencià, organitza des de fa alguns anys en col.laboració amb la Conselleria d’Educació i unes altres administracions públiques, activitats de formació per a millorar la professionalitat dels docents i la qualitat de l’ensenyament.
 
 

TERCER. Que una resposta possible a les necesitats i demandes de formació és la d’organitzar activitats formatives per als treballadors i treballadores de l’ensenyament, en actiu o en atur, tant de l’ensenyament públic com del privat, i també per als futurs professionals de l’ensenyament o persones interessades en el camp de l’educació.
 


ACORDEN

PRIMER. La Universitat de València i la Federació d’Ensenyament de CC.OO. del País Valencià organitzaran conjuntament activitats formatives encaminades a l’adquisició de noves especialitats, a la millora de la professionalidad dels docents, a la posada en marxa de processos d’investigació i innovació educativa i psicopedagògica, i també per a tenir accés a les diferents xarxes d’informació i publicacions d’ambdues institucions.
 
 

SEGON. Les activitats formatives a què es refereix aquest acord tindran les següents modalitats:
 
 

  1. Cursos d’especialització, que podran donar el títol d’especialista en diferents matèries establertes per la LOGSE (educació infantil, pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, i d’altres). La durada serà de 400 o 440 hores lectives, segons l’especialitat, i 100 hores pràctiques. Hi haurà un director responsable que serà professor/a numerari/ària de la Universitat de València. Per accedir als cursos d’especialització s’exigirà posseir un títol universitari de caràcter oficial, i s’aplicarà allò que disposen l’Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència d’11 de gener de 1996 (BOE nº 20, de 23 de gener de 1996) i la resolució de 5 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 23 de desembre de 1996).
  1. Cursos d’habilitació per a professionals que imparteixen el primer cicle de l’educació infantil. La durada serà de 400 hores lectives i 100 hores pràctiques. Hi haurà un director responsable que serà professor/a numerari/ària de la Universitat de València. L’accés als cursos d’habilitació per a professionals que impateixen el primer cicle de l’educació infantil es regirà per allò que disposen l’Ordre del Ministeri de Educació i Ciència d’11 de gener de 1996 (BOE nº 20, de 23 de gener 1996) i la resolució de 31 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV nº 2963, de 3 d’abril de 1997).
  1. Cursos, seminaris, grups de treball, projectes de formació en centres, jornades i projectes d’innovació i investigació educativa, que podran donar un certificat d’assistència o d’aprofitament. L’organització en serà aprovada pels òrgans competents de la Universitat de València d’acord amb la normativa acadèmica i amb l’Ordre de 9 de juny de 1994, de la Conselleria de Educació, que regula la convocatòria, el reconeixement, la certificació i el registre de les activitats de formació permanent del professorat.
  1. Cursos, seminaris, jornades, que donaran un certificat d’assistència o d’aprofitament. L’organització en serà aprovada pels òrgans de la Universitat de València competents en matèria de formació permanent del seu personal.

TERCER. La Universitat de València i la Federació d’Ensenyament de CC.OO. del País Valencià aportaran, de comú acord, el professorat necessari per a l’organització de les diferents activitats programades.
 
 

QUART. El disseny dels cursos es farà a proposta de la Universitat de València o de la Federació d’Ensenyament de CC.OO. del País Valencià, i s’hi tindrà present la normativa acadèmica i l’Ordre abans esmentada del 9 de juny de 1994 (DOGV, de 17 d’agost de 1994), que regula les activitats de formació.
 
 

CINQUÈ. La Universitat de València, si ho creu convenient, podrà avaluar les activitats realitzades.
 
 

SISÈ. La Universitat de València expedirà els títols, els diplomes i els certificats acreditatius d’assistència i de participació en les activitats formatives. Hi constaran les dades personals de l’assistent (nom i cognoms, nombre d’indentificació fiscal), el nombre d’hores i crèdits de formació, el lloc i la data de realització, i qualsevol altra dada que es considere oportuna.
 
 

Els títols i els diplomes seran editats amb l’anagrama de la Universitat de València i els certificats seran editats amb l’anagrama de la Universitat de València i el de la Federació d’Ensenyament de CC.OO. del País Valencià, que se n’encarregarà de la impressió i de presentar-los a la Secretaria General de la Universitat de València, per signar-los i inscriure’ls en el registre que corresponga. D’acord amb l’Ordre sobre el registre d’activitats, i per tal que els homologue la Conselleria d’Educació, la Federació d’Ensenyament de CC.OO. del País Valencià els inscriurà en el Registre de Formació Permanent del Professorat.
 
 

SETÈ. Els expedients de les activitats formatives quedaran sota la custòdia de la Universitat de València, la qual en facilitarà a la Federació d’Ensenyament de CC.OO. del País Valencià dues còpies confrontades, una en quedarà en la seua possessió i l’altra anirà a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència perquè l’homologue.
 
 

VUITÈ. La Federació d’Ensenyament de CC.OO. del País Valencià es compromet a realitzar totes les gestions econòmiques i comptables derivades d’aquest acord.
 
 

NOVÈ. La Federació d’Ensenyament de CC.OO del País Valencià posarà a contribució totes les fonts de finançament que estiguen al seu abast per garantir que les activitats formatives tinguen un cost mínim per als alumnes.
 
 

La Universitat de València i la Federació d’Ensenyament de CC.OO. del País Valencià estudiaran la concessió de beques.
 
 

DESÈ. La Federació de CC.OO. del País Valencià i la Universitat de València promouran els acords de col·laboració amb les diferents universitats de la Comunitat Valenciana per a les activitats formatives en què, per les seues característiques, calga que participen aquestes institucions.
 
 

ONZÈ. Allò que disposa aquest acord es portarà a terme, en allò que siga d’aplicació, de conformitat amb la Normativa de cursos de postgrau i d’especialització de la Universitat de València.
 
 

DOTZÈ. Aquest acord entrarà en vigor el dia de la signatura per un període de quatre anys. Qualsevol de les parts el podrà denunciar notificant-ho a l’altra part tres mesos abans. En tal cas, ambdues parts es comprometran a continuar les activitats formatives ja iniciades abans de la denúncia.
 
 

TRETZÈ. Per al seguiment d’aquest acord de cooperació es constituirà una comissió composta per dos representats de la Universitat de València i dos representants de la Federació d’Ensenyament de CC.OO. del País Valencià.
 

En prova de conformitat s’estén i signa aquest acord, en dos exemplars, al lloc i en la data damunt indicats.
 

Excm. i Magfc.Rector de la Universitat de València
Pedro Ruiz Torres

Secretari General de la Federació d'Ensenyament de CC.OO. del País Valencià
Manuel Picó Tormo

Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia