{short description of image}

Pla de Formació Contínua any 99

Àrea Pública de CCOO PV

A través del II Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFCAP), les Administracions (Central, Autonòmica i Local) i els Sindicats firmants del citat acord, es convoquen cursos de formació dirigits als/les empleats /des públics.

Comissions Obreres promou la convocatòria de l'any 99 amb les següents característiques:

Empleats /des públics que estiguen en situació de servei actiu en el moment d'iniciar-se l'acció formativa, independentment del tipus de contracte que mantinguen amb la Administració (Funcionari, Estaturari, Laboral Fix o Temporal) L'assistència amb aprofitament al curs (amb un màxim d'un 10% d'absència), donarà dret al corresponent certificat, homologat per L'IVAP (Institut Valencià Administració Pública). Les federacions sindicals de CCOO (Administració Pública, Correus, Sanitat i Ensenyament) s'articulen com a Àrea Pública de CCOO i oferixen un Pla de Formació global. Per al sector d'Ensenyament es realitzen dues convocatòries:
  1. Abril, Dirigida a universitats.
  2. Setembre. Dirigida a Ensenyament Pública no Universitari.
a) Els cursos estan oberts a tots els empleats/des de qualsevol dels sectors de l'àrea pública, si bé es respectaran les preferències indicades en cda convocatòria i curs.

b) No es podrà participar en més de dos cursos, llevat que en els cursos sol·licitats hi haguera menys peticions que places oferides.

c) Els cursos són gratuïts. Els participants únicament correran amb les despeses de desplaçament que s'originen.

d) Haurà d'omplir-se i lliurar la sol·licitud de participació segons el model que se facilitarà a la Secció Sindical de CCOO de la Universitat Jaume I.

e) Els interessats rebran comunicació expressa amb suficient antelació.

  1. Complir els requisits de la convocatòria quant a destinataris, terminis d'admissió de sol·licituds i coneixements previs quan el curs ho especifique.
  2. No participar en cap altre curs de la present convocatòria de CCOO.
  3. Per sorteig, realitzat públicament en cada secció sindical.
Del 25 d'abril al 10 de maig, en la Secció Sindical de les diferents Universitat del País Valencià
Universitat Jaume I
 
Campus de la Penyeta Roja. Castello. Telf 964 34 56 80 Ext 4205 / Fax 964 34 58 85
Universitat Politècnica València.
 
Camí de Vera, s7n. 46022. València. Tel..96 387 70 40 / Fax: 96 387 70 49
Universitat de València Estudi General.
 
Balsco Ibáñez, 21- València. Tel: 96 398 30 17 / Fax: 96 386 45 46
Universitat d'Alacant.
 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. Ap, Correos 99. Alacant. Tel.: 965 90 34 86 / Fax: 965 90 37 56
Universitat Miguel Henández.
 
Passeig Melchor Botella, s/n. 03206 ELX. Alacant. Tel.: 966 65 86 00 /Fax: 966 65 86 32

Programació

Codi Curs Hores Places Edició Data Horari Lloc de realització
U-01 Procediment Administratiu 25 20 València 15 al 28 de juny 16.30-19.30 FOREM PV C/Jacinto Benavente, 1
U-02 Unió Europea 25 20 València 1 al 14 de juny 16.30-19.30 FOREM PV C/Jacinto Benavente, 1
U-03 Tècniques d'arxiu i Biblioteques 25 20 Castelló 17 al 22 de maig 16.30-19.30 FOREM PV Avda. Valencia, 42
U-04 Tècniques d'arxiu i Biblioteques 25 20 Alacant 31 de maig al 10 de juny 16.30-19.30 FOREMPV C/Canónigo Genestar, 1
U-05 Tècniques d'arxiu i Biblioteques II 25 20 València 15 al 20 de juny 16.30-19.30 FOREM PV C/Jacinto Benavente, 1
U-06 Acces 25 16 València 17 al 27 de maig 16.30-19.30 FOREM PV C/ Juan Llorens, 10 i 12 baix
U-07 Word 7.0 25 16 València 17 al 27 de maig 16.30-19.30 FOREM PV C/ Juan Llorens, 10 i 12 baix
U-08 Word 7.0 25 16 València 17 al 27 de maig 16.30-19.30 FOREM PV C/ Juan Llorens, 10 i 12 baix
U-09 Acces 25 16 Alacant 17 al 27 de maig 16.30-19.30 FOREM PV C/ Canónigo Genestar , 1
U-10 Acces 25 16 Elx 17 al 27 de maig 16.30-19.30 FOREM PV. C/ Poeta Miguel Henandez, 79

Cursos Formació contínua Àrea Pública CCOO PV. Sector Universitat. 1999

Curso Objectiu Continguts Dirigit a:
Procediment Administratiu Capacitar en el coneixement de la llei de procediment administratiu. De l'àmbit d'aplicació i principis generals. De les Administracions Públiques. Dels interessats. De lpactivitat de les Administracions Públiques. De les disposicions generals sobre els procediments administratius. De la revisio dels Actes en via administrativa. De les reclamacions prévies a l'exercici de les accions civils i laborals. De la potestat sancionadora. De la responsabilitat de les Administracions Públiques i les seues autoritats i la resta de personal al seu servei. Casos pràctics sobre aquests temes Empleat i empleades públics d'Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i Laborals)
Unió Europea: Nivel Bàsic Unió Europea Les Comunitats Europees. Evolució històrica. Objectius. Les institucions comunitàries, composició i competències. El Dret Comunitari. La Unió Econòmica i Monetària. Fases. Repercusions. 
El futur de la Unió Europea
Empleat i empeades públics d'Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i Laborals)
Tècniques de Arxiu i Biblioteques Conèixer diferents sistemes i tècniques d'arxiu i tractament de la informació i els fons bibliogràfics. Organització bibliotecària. Aquisició de fons. Catalogació de fons. Difusió. Classes d'arxius.
Fulls de transmissió. Organització documental. Aplicacions informàtiques. Glossari.
Empleat i empeades públics d'Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i Laborals)
Tècniques d'arxiu i Biblioteques II Aprofundir en el coneixement de diferents sistemes, tècniques d'arxiu i tractament de la informació i dels fons bilibogràfics. Organització bibliotecària II. Adquisició de fons especials. Catalogació de fons especials. Classes d'arxius II. Sistemes d'arxiu. Aplicacions informàtiques II. Empleat i empeades públics d'Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i Laborals) amb coneixements previs en Arxiu i Bibliteques.
Word 7.0 Coneixer les peculiaritats de l'entorn Windows. Ser capaç d'elaborar tot tipus de documents, utilitzant-hi una gamma variada de procediments, realços, taulae... Fonaments de Word 7.0 Novetats respecte a Word 6.0 Treballar amb documents. Codis. Treballar amb blocs. Format de pàgina. Altres ferramentes d'escriptura. Taules. Fusió de documents. Gràfics i tècniques d'impressió. Macros. Altres. Empleat i empeades públics d'Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i Laborals)
Acces Capacitar-se per a l'ús de l'ordinador com a eina habitual de treball Fonaments de Microsoft Acces. Creació d'una taula. Introducció de dades i edició de la taula.
Espressions i funcions. Consultes. Formularis, Incrustar i enllaçar objectes. Relacions entre taulaes. 
Consultes. Tipus de concultes. Macros. Formularis i subformularis. Creació i modifivació d'informes.
Empleat i empeades públics d'Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i Laborals) amb coneixements previs de l'entorn Windows.

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia