CURS SOL·LICITAT
 
 • TÍTOL DEL CURS:
-

-

-

 • CODI:
 • LLOC:
 • Preferències: (si sol·liciteu més d’un curs, indiqueu-me l’ordre de preferència)

   DADES PERSONALS
   
  COGNOMS: NOM:
  NIF: DATA NAIXEMENT: TELÈFON DE CONTACTE:
  ADREÇA PARTICULAR:
  MUNICIPI: PROVÍNCIA: CP:

   DADES ADMINISTRATIVES
   
  CENTRE DE TREBALL: ADREÇA: CP: LOCALITAT:
  TELÈFON: EXT: FAX: LLOC DE TREBALL EN L’ACTUALITAT:

   

  RELACIÓ LABORAL: (Funcionari/a/, interí/na, Laboral)
   

   


   
   
  E-MAIL:

   OBSERVACIONS:

   Declere expressament que, a efectes de la meua participació en activitats de formació contínua incloses en plans de formació afegides a l’AFCAP, les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes i en el cas de ser selccionat/da justificaré documentalment la meua condició de empleat/da públic/a, tal i com exigeix el citat Acord, mitjançant fotocòpia de la capçalera d’una nòmina recent.
  ............................, a ..................... d ...............................de 2001