SOL·LICITUD CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2002
PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA D’ÀREA PÚBLICA DE CCOO PV
CONVOCATÒRIA ENSENYAMENT PÚBLIC UNIVERSITARI
CURS SOL·LICITAT
 • TÍTOL DEL CURS:
-

-

-

 • CODI:
 • LLOC:
  • Preferències: (si sol·liciteu més d’un curs, indiqueu-me l’ordre de preferència)

  DADES PERSONALS
  COGNOMS: NOM:
  NIF: DATA NAIXEMENT: TELÈFON CONTACTE:
  ADREÇA PARTICULAR:
  MUNICIPI: PROVÍNCIA: CP:

  DADES ADMINISTRATIVES
  CENTRE DE TREBALL: ADREÇA: CP: LOCALITAT:
  TELÈFON: EXT: FAX: LLOC DE TREBALL EN L’ACTUALITAT:
         

  RELACIÓ LABORAL: (Funcionari/a/, Interí/na, Laboral)

   
  E-MAIL:

  OBSERVACIONS:       Aquesta sol·licitud haurà d’omplir-se en la seua totalitat.

  Declare expressament que, a efectes de la meua participació en activitats de formació contínua incloses en plans de formació afegides a l’AFCAP, les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes i en el cas de ser seleccionat/da justificaré documentalment la meua condició de empleat/da públic/a, tal i com exigeix el citat Acord, mitjançant fotocòpia de la capçalera d’una nòmina recent.
  ________________ , a _______ d_________ de 2002.