SOL·LICITUD CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2003

PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA DÀREA PÚBLICA DE CCOO PV

CONVOCATÒRIA ENSENYAMENT PÚBLIC UNIVERSITARI

CURS SOL·LICITAT

 • TÍTOL DEL CURS:

-

-

-

 • CODI:
 • LLOC:
 • Preferències: (si sol·liciteu més d’un curs, indiqueu-ne l’ordre de preferència)
 • DADES PERSONALS

  COGNOMS:

  NOM:

  NIF:

  DATA NAIXEMENT:

  TELÈFON CONTACTE:

  ADREÇA PARTICULAR:

  MUNICIPI:

  PROVÍNCIA:

  CP:

  DADES ADMINISTRATIVES

  CENTRE DE TREBALL:

  ADREÇA:

  CP:

  LOCALITAT:

  TELÈFON:

  EXT:

  FAX:

  LLOC DE TREBALL EN L’ACTUALITAT:

   

   

   

   

   

  RELACIÓ LABORAL: (Funcionari/ària, Interí/ina, Laboral)

   

  Adreça electrònica:

  OBSERVACIONS:

  Declare expressament que, a efectes de la meua participació en activitats de formació contínua incloses en plans de formació afegides a l’AFCAP, les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes i en cas de ser seleccionat o seleccionada justificaré documentalment la condició d’empleat o d’empleada públic, tal i com exigeix l’esmentat Acord, mitjançant fotocòpia de la capçalera d’una nòmina recent.

  ________________ , _______ d_________ de 2003