Pla de Formació Contínua any 2005

Àrea Pública de CCOO PV

UNIVERSITAT

 

A través de la pròrroga del III Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFCAP), les administracions (central, autonòmica i local) i els sindicats signants d’aquest acord, es convoquen cursos de formació dirigits als empleats i a les empleades públics.

Comissions Obreres promou la convocatòria de l’any 2005 amb les característiques següents:

 

·       Destinataris/àries dels cursos:

            Empleats i empleades públics que estiguen en situació de servei actiu en el moment d’iniciar-se l’acció formativa, independentment del tipus de contracte que mantinguen amb l’Administració (funcionari, estatutari, laboral fix o temporal).

 

·       Certificació:

            L’assistència amb aprofitament al curs (amb un màxim d’un 10 % d’absència), dóna dret al corresponent certificat, homologat per l’IVAP (Institut Valencià Administració Pública).

 

·       Plans de formació:

            Les federacions sindicals de CCOO (Administració Pública, Correus, Sanitat i Ensenyament) s’articulen com a Àrea Pública de CCOO i ofereixen un Pla de Formació global. Per al sector d’Ensenyament es realitzen dues convocatòries:

1)       Maig. Dirigida a universitats.

2)       Setembre. Dirigida a ensenyament públic no universitari.

 

·       Condicions de participació:

·       Els cursos estan oberts a tots els empleats i les empleades de qualsevol dels sectors de l’àrea pública, si bé s’han de respectar les preferències indicades en cada convocatòria i curs.

·       No es pot participar en més d’un curs, llevat que en els cursos sol·licitats hi haguera menys peticions que places ofertes.

·       Els cursos són gratuïts. Els participants únicament han de córrer amb les despeses de desplaçament que s’originen.

·       S’ha d’omplir i de lliurar la sol·licitud de participació segons el model que s’adjunta, als llocs i amb els terminis indicats.

·       Les llistes d’admesos i admeses s’exposaran públicament, i els interessats i les interessades rebran comunicació expressa amb la suficient antelació.

 

·         Criteris de selecció:

1)       Complir els requisits de la convocatòria quant a destinataris, terminis d’admissió de sol·licituds i coneixements previs quan el curs ho especifique.

2)       No participar en cap altre curs d’aquesta convocatòria de CCOO.

3)       Per sorteig, realitzat públicament en cada secció sindical.

 

·         Inscripció:

·         Amb sol·licitud adjunta, a lliurar personalment  a la  Secció Sindical de CCOO-UPV.

·         Des del 20 d’abril al 5 de maig.

 

Universitat Jaume I.

Av. Vicente Sos Bainat, s/n 12071 CASTELLÓ. Tel. 96 472 88 13/Fax 96 472 88 15

Universitat Politècnica València.

Camí de Vera, s/n 46022 VALÈNCIA. Tel. 96 387 70 40/Fax 96 387 90 41

Universitat de València Estudi General.

Inscripció a la pàgina WEB

Tel. 96 398 30 17 i 96 386 45 46

Universitat d’Alacant.

Edifici de Ciències Socials, Ctra. San Vicent del Raspeig, s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig ALACANT. Tel. 96 590 34 86/Fax 96 590 37 56.

Universitat Miguel Hernández.

Av. del Ferrocarril, s/n Edifici Altabix. 03202 ELX. Tel. 96 665 85 94/Fax 96 665 84 63.