PROGRAMACIÓ

 

 

Curs

Hores

Edició

Data

Horari

Lloc de realització

*

Ÿ          Els serveis virtuals en biblioteques universitàries

25

Alacant

 

 

 

*

Ÿ          Llenguatge administratiu en valencià i castellà

25

Alacant

 

 

 

*

·          Eines per a l’edició de pàgines web

30

Alacant

 

 

 

*

·          Pautes de prevenció i patologies de la veu

20

Alacant

 

 

 

*

·          Eines per a l’edició de pàgines web

30

Castelló

 

 

 

*

Ÿ          Factor humà: el desenvolupament de les persones a les AP

25

Elx

 

 

 

*

·          RLT. Anàlisi i valoració de llocs de treball

21

Elx

 

 

 

 

Ÿ          La nova llei universitària i la seua incidència en la universitat valenciana

25

València

Del 13 de juny al

23 de juny

De dilluns a dijous de 16.00  h a 19.00 h excepte l’últim dia que serà fins a les 20.00 h

FOREM, carrer Indústria, núm. 10

 

Ÿ          El principi d’igualtat entre gèneres

25

València

Del 30 de maig al

 9 de juny

De dilluns a dijous de 16.00  h a 19.00 h excepte l’últim dia que serà fins a les 20.00 h

FOREM, carrer Indústria, núm. 10

 

·          Microsoft Access 2000

30

València

Del 6 de juny al

21 de juny

De dilluns a dijous de 16.00  h a 19.00 h

FOREM, carrer Indústria, núm. 10

 

·          Microsoft Excel 2000

30

València

Del 18 de maig al

2 de juny

De dilluns a dijous de 16.00  h a 19.00 h

FOREM, carrer Indústria, núm. 10

 

·          Eines per a l’edició de pàgines web

30

València

De l’1 de juny al

 16 juny

De dilluns a dijous de 16.00  h a 19.00 h

FOREM, carrer Indústria, núm. 10

 

 

 

 

 


 

CURSOS FORMACIÓ CONTÍNUA ÀREA PÚBLICA CCOO PV. SECTOR UNIVERSITAT. 2005.

 

CURS

OBJECTIU

CONTINGUTS

ADREÇAT A

 

Els serveis virtuals en biblioteques universitàries

Prestar serveis virtuals a les biblioteques universitàries a fi que aquestes puguen servir de vertaders suports per a programes acadèmics, d’investigació i d’extensió, i permeten una major accessibilitat i una millora de la qualitat del servei final que s’ofereix a l’usuari.

 

Introducció. Serveis virtuals per a la comunicació amb l’usuari a través de la web.

Formularis: préstec interbibliotecari, desiderates, etc. Suggeriments i sol·licituds en entorns virtuals. Mostradors interactius virtuals. Atenció virtual versus atenció presencial.

Configuracions de fitxes d’usuari i procediments de préstec. Reserves de sales de treball i d’ordinadors. Serveis virtuals per a la consulta i l’accés a fons propis.

El catàleg bibliogràfic en línia (OPAC). Les revistes electròniques i la premsa digital. Les bases de dades. Els llibres electrònics. Sumaris electrònics. Serveis virtuals de suport a la docència, a l’aprenentatge i a la investigació. Tesis doctorals en línia. Cercadors de recursos electrònics i guies temàtiques. Formació d’usuaris en línia tutorials. Visites guiades.

 

 

4El principi d’igualtat entre gèneres i la (des) igualtat laboral

Sensibilitzar els assistents des de la perspectiva de gènere, per detectar situacions de discriminació i en conseqüència poder proposar mesures d’acció positiva.

Consideracions prèvies sobre les perspectives de gènere en les relacions personals, socials i laborals. Com detectar situacions de discriminacions en l’àmbit laboral. Mesures d’acció positives i estratègies per a la seua implantació en el marc de la negociació.

4Empleats i empleades públics d’universitat (PDI, PAS, funcionaris i laborals).

 

 

 

Llenguatge administratiu en valencià i castellà

Treballar l’estructura i la fraseologia de la documentació administrativa més utilitzada en l’àmbit universitari en les dues llengües oficials de la universitat. Comparació de la documentació en castellà i en valencià.

 

Normes internacionals del llenguatge administratiu. Esquema dels elementals més significatius: objectivitat, simplicitat, eficàcia i correcció. Tipologia general de textos administratius, correspondència entre els tipus de text i cada activitat administrativa.

Disposició gràfica i cohesió d’acord amb el contingut i l’estructura convencional de cada tipus de text. Ordre de la informació, ús de majúscules i minúscules, abreviatures, símbols i sigles. Vocabulari, locucions i frases fetes. Redacció de documents administratius en les dues llengües oficials i recursos gràfics de presentació de la informació en texts bilingües. Acta, carta, certificat, convocatòria, informe i sol·licitud.

Ús de la informació per a redactar documents administratius bilingües: corrector de Word, diccionaris en línia, pàgines web amb terminologia administrativa, models de documents en línia.

 

 

4Eines per a l’edició de pàgines web

Conéixer i manejar amb un cert domini una sèrie de eines vinculades a la creació i a l’edició de pàgines web, Des de l’optimització de la pàgina fins a la creació de tota classe d’elements gràfics.

Escaneig i tractament de documents. Edició avançada de documents PDF. Fotografia digital. Edició d’imatges (distints formats) per a la seua optimització per a la publicació en pàgines web. Generació de plantilles.

4Empleats i empleades públics d’universitat (PDI, PAS, funcionaris i laborals) amb coneixements previs de l’entorn Windows.

 

Pautes de prevenció i patologies de la veu

Superar problemes de tècnica vocal.

Assolir un bon ús de la veu.

Prendre consciència del maneig de l’aparell vocal.

Educar la veu per al seu correcte ús.

 

Funcionament dels òrgans de la respiració i de la veu.

Tècniques per a la relaxació corporal. Control postural per a la respiració i per a utilitzar millor la veu. Coneixement de les disfuncions respiratòries i fonatòries més comuns.

Mesures d’higiene respiratòria.

 

 

Ÿ         

Ÿ          Factor humà: el desenvolupament de les persones a les AP

Conéixer la situació de l’empleat/ada públic dins de l’organització per millorar-hi la seua situació i per al millor desenvolupament en el seu treball i desenvolupament personal.

 

Desenvolupament del personal públic. Factors personals que incideixen en la situació dels treballadors/res. L’actitud, els valors i els interessos. Conducta cognitiva. El concepte de competència. La persona enfront de l’entorn, organitzatiu, exigències de l’organització sobre la persona. La llarga llista de situacions problemàtiques estrés i tensió. La frustració i els mecanismes defensius. Tècnica general d’afrontament de problemes.

Els objectes personals i organitzatius. La gestió del temps i els assumptes.

 

 

·         

·          RLT. Anàlisi i valoració de llocs de treball

Capacitar els empleats/ades públics en tècniques de valoració de llocs de treball.

 

Introducció. Personal al servei de les administracions públiques. Règim de retribucions.

Relacions en llocs de treball. Anàlisi i descripció de llocs. Valoració de llocs de treball.

 

 

 

 

La nova llei universitària i la seua incidència a la universitat valenciana

Anàlisi dels canvis que comporten per a les universitats valencianes els projectes de reforma de la legislació universitària.

 

L’elaboració dels plans d’estudi.

Modalitats d’accés per al personal docent i d’administració i serveis.

Òrgans de govern i gestió de les universitats.

Règim jurídic del personal docent i d’administració i serveis.

Règim econòmic i finançament.

L’espai europeu d’ensenyament superior.

Declaracions.

Suplement europeu al títol.

El crèdit europeu o ECTS.

La nova estructura cíclica: grau i postgrau.

La qualitat.

 

 

·         

·          Microsoft Access 2000

Conéixer l’ordinador com a eina habitual de treball.

Utilitzar el programa de Microsoft Access 2000

 

Fonaments de MICROSOFT ACCESS  Taules: introducció de dades i edició. Funcions i expressions. Consultes .Formularis. Incrustar objectes. Relacions entre taules. Macros.

Informes

 

 

 

·         

·          Microsoft Excel 2000

Capacitar  els empleats/ades públics que necessiten usar el full de càlcul com a eina habitual de treball.

Instal·lació del programa. Creació d’un full de càlcul. Operacions bàsiques. Format.

Fórmules i funcions. Impressió i gestió d’arxius. Gràfics. Bases de dades. Macros.

Barres d’eines.