RESOLUCIÓ DE 10 DE MAIG DE 1999 DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, PER LA QUAL S’APROVA EL PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A L’ANY 1999
 
 
 
 

La Universitat ha de tractar, d’una forma més profunda cada vegada, problemes de tipus qualitatiu conseqüència de la necessitat d’adaptar-se a les demandes que es deriven de l’oferta d’un servei públic de qualitat per part dels empleats públics que hi treballen. L’oferta d’un servei de qualitat és un repte que l’administració de la Universitat ha d’afrontar d’una forma adequada.
 
 

En aquest context, la continuïtat en la formació del personal que presta els seus serveis en aquesta Universitat és el factor fonamental per a garantir l’objectiu, tant de la qualitat, com de l’eficàcia i l’eficiència. És per això que la formació ha de considerar-se, amb caràcter general, una necessitat i una obligació professional.
 
 

La formació que cal emprendre de forma sistemàtica i no conjuntural, ha de constituir un procés constant, dinàmic i actualitzat, orientat a aconseguir resultats, i s’integrarà i complementarà amb la resta de polítiques de personal. Per això ha de ser objecte de plans específics.
 
 

Sense perjudici de les competències i els deures ineludibles de la Universitat de promoure la formació del personal d’administració i serveis determinat per l’article 148 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València, es garanteix la participació sindical en els Plans de Formació, mitjançant la Mesa de Formació.
 
 

Per tot l’anterior, i fent ús de les atribucions que confereix a aquest Rectorat l’article 48 del Decret 145/1985, de 20 de setembre (DOGV número 291, de 30 de setembre de 1985, i DOGV número 295, de 14 d’octubre de 1985; rectificat d’acord amb el DOGV número 372, de 5 de maig de 1986), pel qual es van aprovar els Estatuts de la Universitat Politècnica de València, resolc:
 
 
 
 

Primer. Oferta d’activitats formatives
 
 

S’aprova l’oferta d’activitats del Pla de Formació del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Politècnica de València, que es troba en l’annex I d’aquesta resolució.
 
 
 
 

Segon. Àmbit d’aplicació
 
 

El present Pla de Formació serà d’aplicació al personal d’administració i serveis, funcionari o laboral, de la Universitat Politècnica de València que ocupe un lloc de treball d’aquesta durant la seua vigència.
 
 

Tercer. Vigència i duració
 
 

Aquest Pla de Formació entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 1999.
 
 

Quart. Sol·licituds
 
 

Les persones interessades a participar en els cursos formalitzaran les seues sol·licituds segons el model publicat en l’annex II, i caldrà presentar-les, bé mitjançant el fax 96 387 77 29, o bé al Registre General de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera s/n, CP 46071, València, edifici del Rectorat, o en qualsevol de les formes establides en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener, i amb el vistiplau del càrrec superior de la persona que el sol·licita.
 
 

Cada acció formativa serà convocada per la Gerència amb l’antelació suficient i, quan serà el moment, s’iniciarà el termini de presentació d’instàncies, que no podrà ser inferior a deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la seua publicació.
 
 

Les convocatòries dels cursos es publicaran al tauler d’anuncis de la UPVNET.
 
 

Cinqué. Relacions prioritzades
 
 

La Gerència elaborarà les relacions prioritzades dels seleccionats, amb l’antelació suficient respecte al començament dels cursos, amb la comunicació prèvia a la Mesa de Formació de la Universitat Politècnica de València.
 
 

En la confecció de les llistes prioritzades es tindran en compte els criteris següents de selecció:
 
 

Sisé. Admissió als cursos
 
 

La notificació de la selecció dels aspirants es realitzarà des del Servei de Recursos Humans, amb la suficient antelació; també es pot fer a través del correu electrònic.
 
 

La renúncia a l’assistència a una acció formativa una vegada feta la selecció haurà d’efectuar-se expressament per escrit.
 
 

Seté. Expedició de certificats
 
 

El Servei de Recursos Humans i el Centre de Formació de Postgrau d’aquesta Universitat Politècnica expediran els següents certificats:
 
 

  1. Certificat d’aprofitament, quan amb caràcter general s’acredite l’assistència a un 85% com a mínim de la duració total del curs. Aquest percentatge podrà variar per a aquells cursos en què siga aconsellable de conformitat amb les seues característiques. En cap cas aquest percentatge no podrà ser inferior al 70% del total de la duració de l’acció formativa. A més, caldrà superar una prova en finalitzar el curs, d’acord amb els continguts impartits.

  2.  

     

  3. Certificat d’assistència, quan amb caràcter general s’acredite l’assistència a un 85% com a mínim de la duració total del curs. Aquest percentatge podrà variar per a aquells cursos en què siga aconsellable de conformitat amb les seues característiques. En cap cas aquest percentatge no podrà ser inferior al 70% del total de la duració de l’acció formativa.

Vuité. Calendari
 
 

La Mesa de Formació establirà amb l’antelació suficient el calendari de les accions formatives previstes en la present resolució.
 
 

Posat cas que no hi haja demanda suficient, la Mesa de Formació podrà cancel·lar la realització d’aquelles accions formatives en què es produïsca aquesta circumstància; es poden incrementar les que tinguen més demanda, però sense que en cap cas se supere el nombre total de mòduls inclosos en l’annex I d’aquesta resolució.
 
 

Nové. Seguiment de l’aplicació del Pla de Formació
 
 

La Mesa de Formació serà l’òrgan encarregat de realitzar el seguiment de l’aplicació i la interpretació del present Pla de Formació.
 
 

Decé. Permisos
 
 

Els responsables de les corresponents unitats administratives hauran de facilitar l’assistència als cursos en cas de realitzar-se dins de l’horari de treball.
 
 
 
 

El rector de la Universitat Politècnica de València. Justo Nieto NietoANNEX I


RELACIÓ DE CURSOS INCLOSOS EN EL PLA DE FORMACIÓ PER A 1999 
Nom del curs
Contingut
Duració

estimada

Mòduls
Persones per

mòdul

Requisits
Introducció als Ordinadors Personals i Windows 95

Codi: FP01

1. Generalitats informàtica i ordinadors

2. Perifèrics

3. Programari

4. Teleinformàtica

5. Entorn Windows 95

6. Configuració Windows 95

7. Administrar fitxers

8. Windows Write

9. Windows Paintbrush

10. Intercanvi de dades

11. Instal·lació de noves aplicacions

 

25 hores
2
15-20
 
Introducció al Word

Codi: FP02

1. Coneixements essencials de Word

2. Escriure i editar

3. Formats de text

4. Disseny de pàgina

5. Administració de fitxers

6. Word en grup de treball

7. Correspondència

8. Macros

15 hores
2
15-20
Curs d’Introducció als Ordinadors Personals i al Windows 95

Codi: FP01

Word Avançat

Codi: FP03

1. Estils, plantilles, autoformat i autotext

2. Ús avançat de documents

3. Camps, símbols i formularis

4. Macros

5. Gràfics

27 hores
1
15-20
Curs d’Introducció al Word

Codi: FP02

Introducció a l’Excel

Codi: FP04

1. Fulls de càlcul

2. Llibres de treball

3. Introducció de dades

4. Fórmules i vincles

5. Edició i format en full

6. Creació de gràfics

7. Dades en llistes

8. Anàlisi de dades

9. Personalització

15 hores
2
15-20
Curs d’Introducció als Ordinadors Personals i al Windows 95

Codi: FP01

Excel Avançat

Codi: FP05

 
27 hores
1
15-20
Curs d’Introducció a l’Excel

Codi: FP04

Introducció a l’Access

Codi: FP06

1. Bases de dades

2. Creació d’una nova base de dades

3. Consultes

4. Formularis

5. Informes

6. Altres funcions

30 hores
1
15-20
Curs d’Introducció als Ordinadors Personals i al Windows 95

Codi: FP01

Access Avançat

Codi: FP07

1. Macros

2. Desenvolupament de mòduls

30 hores
1
15-20
Curs d’Introducció a l’Access

Codi: FP06

Ús de la Xarxa UPVNET

Codi: FP08

1. Ús bàsic UPVNET

2. Tauler d’anuncis UPVNET

3. Correu electrònic

4. Web

15 hores
2
15-20
Curs d’Introducció als Ordinadors Personals i al Windows 95

Codi: FP01

Internet

Codi: FP09

1. Introducció a Internet

2. Coneixements teòrics i aplicació pràctica dels serveis bàsics d’Internet

3. World Wide Web (WWW)

4. La eina avançada d’Internet

25 hores
2
15-20
 
Informació bibliogràfica amb Access

Codi: FP10

1. Estructura relacional de les dades

2. Definició de les bases de dades en Access usant taules i relacions

3. Disseny de consultes en Access

4. Disseny d’informes

30 hores
1
15-20
Curs d’Introducció a l’Access

Codi: FP06
 
 

Dirigit al personal de Biblioteca

Aplicació Informàtica de Gestió Econòmica a la UPV (Serpis)

Codi: FP11

   
2
15-20
 
Atenció al Públic

Codi: FP12

1. Atenció al públic i qualitat d’atenció

2. Pla d’atenció al públic

3. Comunicació

4. L’art d’escoltar eficaçment

20 hores
2
15-20
 
Salut Laboral

Codi: FP13

1. El treball i la salut. Factors de risc

2. Els accidents de treball i les malalties professionals

3. La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral

4. Sistemes de control de riscos

5. Plans d’emergència i evacuació

6. El control de la salut dels treballadors. Primers auxilis

15 hores
2
15-20
 
Tècniques avançades a la biblioteca universitària

Codi: FP14

1. Ús de referències bibliogràfiques

2. Procés tècnic de publicacions periòdiques.

Gestió de normativa tècnica

20 hores
1
15-20
Dirigit al personal de biblioteca
Representació dels treballadors

Codi: FP15

1. Òrgans de representació dels treballadors

2. Drets i garanties dels representants dels treballadors

3. L’acció sindical a l’empresa

4. Solució extrajudicial de conflictes

30 hores
1
15-20
 
Curs general de manteniment

Codi: FP15

 
30 hores
1
15-20
Dirigit al personal de manteniment
Electricitat, instal·lacions i cablatge. Nivell bàsic

Codi: FP16

1. Electricitat. Conceptes generals

2. El sistema elèctric

3. Tarifes elèctriques

4. Instal·lacions elèctriques

5. Instal·lacions interiors d’habitatges. Disseny

6. Instal·lacions interiors. Cablatge i connexions de punts de llum i T.C.

35 hores
1
15-20
Dirigit al personal de manteniment

 
 
Nom del curs
Contingut
Duració

estimada

Mòduls
Persones per

mòdul

Requisits
Electricitat, instal·lacions i cablatge. Nivell avançat

Codi: FP17 

1. Instal·lacions elèctriques: generalitats i classificació segons el REBT

2. Disseny d’instal·lacions d’enllaç

3. Instal·lacions elèctriques industrials

4. Instal·lacions elèctriques en locals de concurrència pública

5. Proteccions elèctriques. Selectivitat i filiació

6. Disseny de la presa de terra

7. Parament de maniobra: Disseny i cablatge. Protecció de motors

35 hores
1
15-20
Curs d’Electricitat, Instal·lacions i Cablatge. Nivell bàsic

Codi: ML02 ó FP17

Dirigit al personal de manteniment

 

Desenvolupament personal i de direcció

Codi: FP18

1. Direcció i gestió de recursos humans

2. Relacions interpersonals

3. Tècniques de liderat

4. Tècniques de negociació

5. Tècniques de presentacions orals

6. Direcció de reunions i coordinació d’equips

7. Direcció per objectius

30 hores
1
15-20
Dirigit principalment al personal dels grups A i B
ORACLE 8

Codi: FP19

1. Introducció...

Ampliacions del servidor paral·lel

 
1
15-20
Dirigit al personal informàtic
Muntatge i manteniment d’un PC

Codi: FP20

1. Muntatge d’un PC

2. Manteniment d’un PC

30 hores
1
15-20
Dirigit al personal informàtic

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom del curs
Contingut
Duració

estimada

Mòduls
Persones per

mòdul

Requisits
Administrador d’un sistema UNIX

Codi: FP21

1. Administració d’un sistema UNIX

2. Arrancada i parada del sistema

3. Sistema de fitxers

4. Processos

5. Shell, llenguatge de programació

6. Comandaments de maneig i edició de fitxers

7. Administració de dispositius

8. Automatització, temporització i planificació de tasques: cron

9. Transferència de dades

10. Rendiment del sistema

30 hores
1
15-20
Dirigit al personal informàtic
Llenguatge administratiu

Codi: FP22

1. Característiques del llenguatge administratiu

2. Tipologia de textos administratius i la seua elaboració

3. Terminologia específica

4. Materials lingüístics del llenguatge administratiu

35 hores
1
15-20
Curs de Grau Elemental II o certificat d’aprofitament del Grau de Coneixements Orals (del Servei de Normalització Lingüística o de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià)
Atenció oral en valencià

Codi: FP23

1. Fonètica

2. Ortografia

3. Morfosintaxi

4. Lèxic

5. Conversa bàsica

6. Registre formal

7. Locucions i expressions per a l’atenció al públic

25 hores
2
15
Dirigit a ordenances, auxiliars de serveis, auxiliars de serveis bibliogràfics, conserges, telefonistes, mossos de servei, personal de neteja...

 
 
 
 
 
 
 
 
Nom del curs
Contingut
Duració

estimada

Mòduls
Persones per

mòdul

Requisits
Anglés Elemental I

Codi: FP24

 
40 hores
1
15-20
 
Anglés Elemental II

Codi: FP25

 
40 hores
1
15-20
Curs d’Anglés Elemental I o l’oficial equivalent, o superar una prova de nivell
Anglés Mitjà Baix

Codi: FP26

 
40 hores
1
15-20
Curs d’Anglés Elemental II o l’oficial equivalent, o superar una prova de nivell
Francés Elemental I

Codi: FP27

 
40 hores
1
15-20
 
Francés Elemental II

Codi: FP28

  40 hores
1
15-20 Curs de Francés Elemental I o l’oficial equivalent, o superar una prova de nivell
Francés Mitjà Baix

Codi: FP29

  40 hores
1
15-20 Curs de Francés Elemental II o l’oficial equivalent, o superar una prova de nivell

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX II 
 
 
 

MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
 
 
 

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia