PRIMERS AUXILIS

RECORDA ...

CONTUSIONS I LUXACIONS 
 
1. Aplique compreses fredes a la zona afectada 
2. Inmovilització i repós 
3. Embenatge per a mantenir fixa la compresa.
FERIDES 1. Rentar amb aigua i sabó, després secar be. 
2. Aplique un desinfectant i cobrisca la ferida amb una gasa 
3. Col.loque un embenatge net. 
4. No extraga l'objecte que causà la ferida si està encara insertat amb profundament. Cobrisca'l i evite que es menege.
HEMORRÀGIES 1. Aplique pressió continua un mocador net o   una gasa durant deu minuts com a mínim. 
2. Gite la víctima amb les cames elevades 
3. Quan l'hemorràgia haja cessat, col.loque un embenatge correctament subjectat per a mantenir la compresa al seu lloc.
HEMORRÀGIES 
NASSALS
1. Comprimisca el nas per la zona més blana, just davall l'os. (mínim deu minuts) 
2. Col.loque a la víctima sentada i cam el cap lleugeremant inclinat cap avant sobre un recipient. 
3. Pose una gassa amerada amb aigua oxigenada a l'orifici nassal que sagna introduint-la a poc a poc. 
4. Instruisca el pacient per tal que respire per la boca i evitar que trague sang. 
5. Aplique fred local sobre el costat que sagna.
FRACTURES I TRAUMATISMES 1. Inmovilitze la fractura subjectant l'extremitat afectada amb una post que incloga les articulacions més pròximes. 

2. LESIONS DE COLUMNA. NO MENEJAR. Si pot disposar d'assistència mèdica, no movilitze la víctima, cas de no ser així, prepare l'accidentat per al transport. Amb la màxima cura esgole una post ampla davall la víctima (pot servir una porta). 

 

ELECTROCUCIÓ 1. No toque la víctima mentre estiga amb contacte amb la font d'energia. Desconecte la corrent, retire l'endoll o fusible o trenque l'extrem del cable. Si es possible romanga sobre un aillant sec i utilit-ze materials no conductors (madera, vidre, goma) per a separar l'accidentat de la corrent elèctrica.
MOSSEGADES 
I PICADURES
1. Rente la ferida amb aigua i sabó. Controle l'hemorràgia comprimint amb un apòsit fins que cesse. A continuació embene la ferida. Procure tenir localitzat l'animal. 
2. Picadures d'insectes: Si deixà la fibla a la pella cal extraure-la raspant-la amb suavitat. Després, posar una mica de amoníac diluit o iode. 
3. Picadura de víbora: Faça un torniquet per damunt de la picadura. 
4. Mantinga la víctima en repós, abrigada. 
5. Porte-la, tan aviat com siga possible a un hospital.
CREMADES 1. En cremades de primer i segon grau mantinga l'àrea cremada davall un raig d'aigua freda durant durant 10 minuts com a mínim o fins que haja cessat el dolor. 
2. Si la cremada es greu, cobrisca l'àrea cremada amb una compresa estèril amerada amb aigua oxigenada i subjecte amb una bena neta. Procupre no tocar l'àrea cremada. 
3. No trenque les bòfegues ni aplique pomades. 
4. Si la víctima està conscient done-li xicotets glops d'aigua. 
5. Envolte l'accidentat amb un llençol mullat i vaja a un centre hospitalari.
INTOXICACIONS 1. Ingestió de dissovents i derivats del petroli: 
    * contraindicat el vòmit 
    * Trasllat inmediat a l'hospital 
2. Ingestió d'àcids i lleixius 
    * Atenció mèdica urgent 
    * No provoqueu el vòmit 
    * Administreu aigua albuminosa (2 gots    d'aigua + 2 clares d'ou) 
    * Traslladeu el malalt a l'hospital
ESVAIMENTS 1. Col.loque la víctima en posició de seguretat 
2. Afluixe la roba, fonamentalment coll i cintura. 
3. Si no respira, iniciar la respiració boca a boca 
4. Si no nota pols, assegure's que hi ha parada cardíaca i inicie les maniobres de respiració 

 

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia