CC OO

espaiSecció Sindical de CC OO Universitat Jaume I

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
DE LA UNIVERSITAT JAUME Iespai

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

El Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat Jaume I, d’acord amb l’article 38.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, estableix les normes de funcionament.

Primera

La composició del Comitè, d’acord amb l’article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, serà:
 1. En representació de la Universitat:
 2. El rector o rectora o el Vicerectorat en qui delegue, i tres persones designades pel Rectorat o per la Junta de Govern.
 3. Quatre persones delegades de prevenció, designades pels representants de personal, dins de l’àmbit dels òrgans de representació.
El Comitè tindrà una composició paritària, en conformitat amb el que determina l’article 35, en relació amb el 38, de la Llei 31/85, de 8 de novembre.

Segona

El Comitè estarà presidit pel rector o rectora o el Vicerectorat corresponent i elegirà entre els seus membres la persona que ocuparà la Secretaria.

Tercera

Són funcions del Comitè de Seguretat i Salut:
 1. Participar en l’elaboració, seguiment i avaluació dels plans, programes i actuacions que en matèria de seguretat, higiene i salut laboral puguen realitzar-se en l’àmbit de la Universitat Jaume I.
 2. Informar, quan siga necessari, dels aspectes relatius a la prevenció de riscos i a la salut i seguretat laboral que es puguen realitzar a la Universitat en matèria de:
 3. - Planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies
  - Organització i desenvolupament d’activitats de protecció i prevenció.
  - Organització de formació en matèria preventiva.
 4. Promoure iniciatives sobre procediments i acciones per a l’efectiva protecció de la salut i seguretat laboral i proposar, quan pertoque, la millora de les condicions o les correccions de les deficiències existents.
 5. Impulsar activitats formatives i d’informació relatives a la salut i seguretat laboral en l’àmbit de la Universitat Jaume I.
 6. Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física de les persones, en les eines, materials i equips personals, per a valorar les seues causes i proposar, si cal, les mesures preventives adequades.
 7. Totes aquelles que la Llei de Prevenció, el Reglament de desenvolupament i les normes convencionals (convenis) li atribuïsquen.

 8.  

   
   
   

Quarta

Són funcions de la Presidència del Comitè de Seguretat i Salut:
 1. Acordar la convocatòria de les sessions i fixar l’ordre del dia tenint en compte, si escau, les peticions d’altres membres formulades amb la suficient antelació.
 2. Dirigir les intervencions i moderar el debat.
 3. Visar les actes i certificats dels acords del Comitè.
 4. ) Exercir la representació davant altres institucions o òrgans.
 5. Qualsevol altra funció inherent a la condició de la Presidència que li delegue el Comitè.

Cinquena

Són funcions de la Secretaria del Comitè de Seguretat i Salut:
 1. Fer la convocatòria de les sessions per ordre de la Presidència del Comitè, així com altres comunicacions als seus membres
 2. Redactar les actes de cada sessió i expedir certificats dels acords adoptats.
 3. Qualsevol altra funció inherent a la condició de la Secretaria del Comitè.

Sisena

Membres del Comitè

1. Correspon als membres del Comitè:

 1. Rebre, amb una antelació mínima de 48 hores, la convocatòria que conté l’ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que figuren en l’ordre del dia estarà a disposició dels membres en igual termini.
 2. b) Participar en els debats de les sessions.
 3. Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen.
 4. Formular precs i preguntes.
 5. Obtenir la informació precisa per complir les funcions assignades.
 6. Totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició.
2. En casos d’absència o de malaltia i, en general, quan concórrega alguna causa justificada, els membres titulars de l’òrgan col·legiat seran substituïts pels seus suplents, si n’hi ha.

Setena

El Comitè de Seguretat i Salut s’haurà de reunir, en sessió ordinària, almenys, una vegada cada 3 mesos. Així mateix, es pot reunir també a iniciativa de la Presidència o quan ho sol·licite una tercera part dels seus membres.

Per a la vàlida constitució del Comitè és necessària la presència de la Presidència i la Secretaria o de la persona en qui deleguen i, com a mínim, de la majoria dels membres que la componen.

Si no s’hi arriba al quòrum requerit en la primera convocatòria, transcorreguda una hora des de la primera convocatòria el Comitè quedarà vàlidament constituït amb l’assistència d’un terç dels membres de cada representació.

Cada una de les representacions que componen el Comitè pot ser assistida per altres persones a l’efecte de prestar assessorament, en funció dels assumptes que s’hagen de tractar en l’ordre del dia de la corresponent convocatòria.

En les reunions del Comitè podran participar, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els responsables tècnics de prevenció de la Universitat que no siguen membres del Comitè.

Així mateix, la Presidència, en funció dels assumptes, pot invitar altres persones que no pertanyen a la institució quan es considere que les seues aportacions poden ser útils a l’hora de prendre acords.

Vuitena

Les convocatòries de les sessions, amb expressió de l’ordre del dia, s’han d’enviar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

La informació sobre els assumptes que figuren en l’ordre del dia ha d’estar a disposició dels membres, com a mínim, en el termini esmentat en l’apartat anterior.

Novena

Els acords del Comitè de Seguretat i Salut són adoptats per majoria de les persones que assisteixen a la reunió.

No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure en l’ordre del dia, excepte si es troben presents les tres quartes parts dels membres i acorden la seua urgència pel vot favorable de la majoria.

Desena

La Secretaria del Comitè estendrà l’acta de cada sessió, que haurà d’incloure necessàriament la relació de les persones que hi han assistit, l’ordre del dia, el lloc i la data de celebració, els punts principals de les deliberacions i també el contingut dels acords adoptats.

En l’acta pot figurar, a sol·licitud dels membres del Comitè, el vot contrari a l’acord adoptat, la seua abstenció i els motius de la justifiquen o el sentit del seu vot favorable. Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden exposar el seu criteri per mitjà de vots particulars que s’adjunten al text aprovat de l’acta.

Dotzena

En tot allò que no estiga previst en aquest text s’aplicaran les normatives que en l’àmbit de la Comunitat Valenciana regulen la prevenció de riscos laborals i el funcionament dels òrgans col·legiats.

Tretzena

El Comitè podrà adoptar les mesures que estime convenients per al desenvolupament de les seues funcions en el que preveu aquest Reglament i resoldre totes les qüestions que se susciten sobre la interpretació i aplicació.

Carles Bellver i Bartomeu Prior,
Delegats de Prevenció i Membres del Comité de Salut Laboral.


Secció Sindical de CC. OO.
Universitat Jaume I
 <ccoo@uji.es> Campus de la Penyeta Roja
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. +34 64 3456 80
Ext. 42 05
Fax. +34 64 345885

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia