Les dones a la UPV: subrepresentades i mal pagades


 
 

Introducció

Les dades

PAS

PDI

Alumnat

La presa de decisions i la dona

Conclusions
Propostes de CCOO

Intoducció

Les treballadores de la UPV estem subrepresentades entre l’alumnat i el professorat. Entre el PAS, tot i aconseguir una representació més igualitària, ocupem els grups que menys cobren. Des de CCOO hem elaborat aquest miniestudi de la situació per informar-ne la comunitat universitària. Les dades són molt clares, com podràs veure, però la pregunta que hem de fer-nos és: què cal fer-hi? Sabem que hi haurà moltes persones que pensaran que la situació és "normal", per raons històriques (la lenta incorporació de la dona al mercat de treball, una suposada aversió tradicional de les dones per a les enginyeries, etc.) i que s’oblidaran de la qüestió. Des de CCOO, pensem que cal conéixer la realitat, comprendre-la i, sobretot, canviar-la si hi ha indicis d’injustícia social, com en aquest cas, on hi ha una exclusió important de la dona de moltes àrees de la nostra Universitat.
 

 
 

"La igualtat entre dones i homes és una qüestió de drets humans i constitueix una condició per aconseguir la justícia social, a més de ser un requisit previ necessari i fonamental per a la igualtat, el desenvolupament i la pau".(IV Conferència Mundial de la Dona. Pequín)
 
 

 


 

Les Dades

PAS

Pel que fa al PAS, hi ha més o menys igualtat numèrica entre les dones i els homes que treballen a la UPV, però si mirem la taula següent ens adonarem que en els grups millor remunerats (A, B i C) hi ha una majoria aclaparadora d’homes, mentre que en els grups pitjor remunerats (D i E) la tendència s’inverteix i trobem una majoria aclaparadora de dones. Heus ací un exemple evident de la segregació horitzontal, de la discriminació de la dona.
 
Les dones a la UPV

Distribució PAS per grup –1999

Grup   Gènere Total Percentatges de dones
A   Homes 57 A= 36%
Dones 32
B   Homes 87 B= 31%
Dones 39
C   Homes 176 C= 33%
Dones 87
D   Homes 106 D= 67%
Dones 218
E   Homes 41 E = 67%
Dones 84
Totals UPV   Homes 467 49,6%
    Dones 460

Taula 1
 
 

PDI
 
 


 
 

Quant al PDI, hi ha una clara subrepresentació de la dona. Del total del professorat només hi ha un 22,7% de professores (xifra de l’any 2000).
 
Les dones a la UPV PDI

PDI per categoria

  Dones Homes Percentatge
de dones
CU 18 186 8,8%
CEU 17 43 28%
TU 80 313 20,3%
TEU 204 574 26%
ASSO-4 0 2 0%
ASSO-2 82 217 27%
ASSOS-1 52 229 18,5%
AJU 3 6 33%
AJEU 26 49 34,6%
EMÈRI 1 19 5%
TOTAL 483 1638 22,7%

Taula 2

És clar, doncs, que la discriminació s’estableix a l’hora de la contractació. No tenim dades sobre el nombre de dones i d’homes que sol·liciten una plaça d’associat/ada a la UPV, però sembla probable que hi ha més sol·licituds d’homes, per "raons històriques". Cal dir que aquesta situació de subrepresentació de la dona entre el professorat es produeix en totes les universitats del País Valencià, però és especialment pronunciada a la UPV, ja que el percentatge de dones de totes les universitats del PV és 33% (dada de 1998): som la universitat que menys professores té i estem a 11 punts del percentatge mitjà. Per tant, com a universitat hem de prendre nota d’aquesta situació i començar a reflexionar i a actuar per tal de garantir una presència més equilibrada de professores entre el PDI.

A més a més, i de forma semblant a les xifres del PAS, normalment com més alt és el grup, menys dones hi trobem, així només un 8,8% dels Catedràtics d’Universitat són dones. Una altra vegada ens trobem amb unes xifres que reflecteixen una tendència general, però que són especialment preocupants a la UPV (l’any 1998, per exemple, hi havia un 14% de catedràtiques a la Universitat de València – Estudi General). Com que no hi ha cap reglament dels Estatuts que entrebanque la promoció de les professores, hem de reflexionar sobre per què hi ha tan poques catedràtiques. En la taula següent es presenta el percentatge de membres de cada categoria sobre el total de persones de cada gènere. Com pots veure-hi, mentre que un 11,4% d’homes arriben a una càtedra, només el 3,7% de dones ho fan.
 
Les dones a la UPV

PDI categoria per total del gènere

 
Categoria/ Total Dones
Categoria/ Total Homes
CU 3,7
11,4
CEU/TU 20,1 21,7
TEU 42,1% 35%
ASSO-4 0% 0,1%
ASSO-2 17,1% 13,2%
ASSOS-1 10,8 14%
AJU 0,6% 0,4%
AJEU 5,4% 3%
EMÈRI 0,2% 1,2%
TOTAL 100% 100%

Taula 3

 Un aspecte positiu que cal destacar és que el nombre d’Ajudantes d’Universitat i d’Escola Universitària és més alt que el mitjà i és més o menys igual al percentatge de les alumnes que actualment cursen els estudis a la UPV.

D’altra banda, malgrat que encara no hem fet un estudi per escoles i departaments, sí que tenim dades parcials que indiquen que hi ha variacions importants. Així, trobem que les dones representen només un 14% del professorat a Telecomunicacions, enfront d’un 28,2% a Agrònoms i un 36,5% a Belles Arts. Quant als departaments, hem detectat que al Departament de Comunicacions tan sols hi ha un 10% de dones, mentre que al Departament de Biologia Vegetal les dones arriben al 45%, xifra que queda lluny del 84% de professores que hem calculat per al Departament d’Idiomes.

L’alumnat

Pel que fa a l’alumnat, una vegada més trobem que la dona està subrepresentada a la UPV, en concret en els curs 1999/00, la distribució dels ingressos per sexe era la següent:
 
 

Taula 4

 
Pel que fa a la distribució dels egressos per sexe els percentatges són els següents:
 
 

Taula 5
 
 

La subrepresentació de la dona entre l’alumnat de la nostra universitat es contrasta amb una majoria de dones a les altres universitats del País Valencià, on hi ha una majoria clara de dones. Les xifres generals per al curs 1997/98 mostren clarament que les alumnes prefereixen estudiar en altres universitats (font :Las Mujeres Valencianas ante el Siglo XXI: Informe sociológico de una evolución (1986-1999), Serra Yoldi, I et al. Generalitat Valenciana).
 
 

Taula 6

 
Probablement ens trobem ací amb una dada que és important per explicar la subrepresentació de la dona entre el professorat: en l’actualitat les universitats tendeixen a contractar el professorat entre les persones que hi han estudiat i, com que hi ha una majoria d’homes entre l’alumnat de la UPV, n’hi ha també majoria entre el professorat (recordem, però, que hi ha un 34% d’alumnes i un 22% de professores).
 

 
 

Educar en la igualtat és l’objectiu de totes aquelles persones que volem una societat més justa.


 

Per tant, ens sembla clar que l’equip rectoral i la direcció dels centres de la UPV haurien de començar a considerar com es poden prendre mesures per convèncer les alumnes de l’ensenyament preuniversitari que poden estudiar sense dificultats a la UPV. No hi ha cap dada científica que done suport a la idea que les dones són menys capacitades per a les carreres tècniques que els homes, només hi ha prejudicis i inèrcia social, coses contra les quals aquesta universitat ha de lluitar per no malbaratar tantes enginyeres potencials. En aquest procés, també cal desenvolupar accions en els col·legis professionals. La Universitat Politècnica de Catalunya ja ha pres mesures per promoure els estudis tecnològics entre les alumnes de secundària, amb l’ambiciós Programa Dona UPC. Des de la Secció Sindical de CCOO de la UPV, creiem que és una iniciativa que cal aplaudir i imitar. També es poden consultar les dades sobre la dona a la UPC, dades que ofereix la mateixa Universitat, (cal insistir que a la UPV la Secció Sindical de CCOO assumim, de vegades amb alegria, de vegades amb resignació, una part del treball que hauria de desenvolupar l’equip rectoral).
 
 

La presa de decisions i la dona

En els òrgans de govern de la Universitat trobem a faltar una major presència de la dona als llocs on es prenen les decisions. Com es pot veure en la taula següent, la presència de la dona hi és purament testimonial.
 
Les Dones a la UPV

La presència de les dones als llocs de presa de decisions (1999)

Òrgan Percentatge de Dones
Consell Social 19%
Direcció de Centres 18%
Consell d’Investigació 13%
Junta de Govern 9%
Comissió Econòmica 8%
Consell Docent 13%
Comissió de Cultura 0%
Direcció de Departaments 9%

Taula 7

 Una vegada més hem de constatar que la realitat a la UPV és una reflexió exagerada d’una situació comuna a totes les universitats del País Valencià, com comenten Beneyto Calatayud i Pérez Cosin en el capítol que aporten al llibre Las Mujeres Valencianas ante el Siglo XXI: Informe sociológico de una evolución (1986-1999) que hem citat abans:

... la participación de la mujer en los puestos de responsabilidad es sencillamente inferior a su presencia en el profesorado, al tiempo que disminuye conforme aumentan los niveles de enseñanza. (Beneyto Calatayud, F. i Pérez Cosin, J.P. en Serra Yoldi, I et al. Serra Yoldi, I et al. op. cit.)  Les dades que són de la mateixa font són eloqüents:
 
  U. Alacant
U. Jaume I
U. Miguel Hernández U. Politècnica U. València
Juntes de Govern 8 (16%) 16 (35%) 1 (8%) 10 (12%) 10 (19%)
Claustres 68 (27%) 46 (35%) - 165 (24%) 135 (36%)
Consells Socials - 3 (19%) - 5 (31%) 4 (25%)

Taula 8
 
 

Conclusions

De tot plegat podem concloure que a la UPV la dona està clarament subrepresentada entre el PDI, l’alumnat i en els òrgans de presa de decisions. A la UPV la presència de dones entre el PDI és la més baixa de totes les universitats valencianes. Dins d’aquesta situació d’absència relativa, una dona té menys possibilitats d’aconseguir una càtedra que un home. Pel que fa al PAS, hi un equilibri entre els dos gèneres, però la dona ocupa majoritàriament les categories pitjor remunerades.

Heus ací les dades. Ara bé, d’explicacions, n’hi ha moltes (i no cal confondre una explicació amb una justificació). Sens dubte, el factor més determinant és la discriminació històrica que ha patit la dona a l’Estat Espanyol. Arran d’aquesta discriminació, sorgeixen diverses conseqüències per a la nostra Universitat:

Hem d’insistir que la situació està canviant, però molt lentament. No disposem de gaires dades històriques, però les que tenim suggereixen que el ritme de canvi és completament inacceptable, així trobem que l’any 1988/89 les dones representaven un 16,04% del PDI a la UPV, l’any 1998 un 20,7% i actualment un 22,7%.

La nostra Universitat, que s’enorgulleix de ser una institució capdavantera en tantes àrees, no pot quedar enrere en la promoció de la igualtat d’oportunitats. Per tant, des de CCOO, fem un seguit de propostes encaminades a reduir el desequilibri de gènere a la nostra Universitat. Insistim, però, que la tasca més urgent és promoure el debat i l’acció.
 
 
 
 

Propostes


 

ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés a tots els temes Universitat Politècnica de València