COMPARATIVA
DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO (RPTs) DE LAS
UNIVERSIDADES VALENCIANAS
Universitats
UJI
VALÈNCIA
POLITÈCNICA
ALACANT
PORPOSTA CCOO
COSTE ANUAL
Grup A
Places Denomicació Lloc
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificacio
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
1
Gerent
a.d
a.d
a.d
A
30
EDG
A
30
CDG
A
30
---
       
1
Vicegerent
---
---
---
A
28
E050
---
---
---
A
29
E050
       
1
Vicegerent Econòmic
---
---
---
A
28
E050
---
---
---
---
---
---
       
  Caps Serveis (Jurídico, Alumnado, Gestión Económica, Contabilidad y Presup., Coord e Inf., Planif. y Estudios, Control de Gestión)                  
A
27
E048
       
1
Cap Servei Gestió Pressupuestaria
A
26
E044
A
26
E049
A
26
E049
             
1
Cap Ser. Gest. Docenc. i Estudiants
A
26
E044
A
26
E049
A
26
E049
1
Cap Servei Recursos Humanos
A
26
E047
A
26
E049
A
26
E049
Técnics Superiors I
A
24
E042
Técnics Superiors II
A
22
E036
1
Técnic Superior Gest. de Personal
A
18
E025
A
18
E025
A
19
E024
1
Arquitecte Cap Servei OTOP
A
26
E044
A
26
E049
A
23
E040
             
1
Cap Secc. Planif. Org. i Evaluació
A
20
E039
A
24
E043
A
19
E024
             
1
Téc. Superior De Planif. Org.i Eval.
A
16
E035
A
22
E040
A
19
E024
             
1
Director Oficina nou campus
---
---
---
A
28
E050
---
---
---
---
---
---
       
1
Director Centre de Documentació
A
26
E044
A
24
E043
A
26
E040
             
1
Responsable informació
---
---
---
A
22
E040
---
---
---
---
---
---
       
1
Director del Servei d’informática
A
26
E044
A
26
E049
A
26
E049
A
27
E048
       
1
Cap Inform. i Publicacions
a.d.
a.d.
a.d.
A
26
E049
A
23
E040
             
1
Periodista
A
16
E035
A
20
E034
A
17
E034
A
17
E031
       
1
Cap Servei de llengües
A
22
E040
A
22
E040
A
23
E040
             
1
Editor
---
---
---
A
20
E024
---
---
---
---
---
---
       
1
Coordinador Area Assessor
---
---
---
A
20
E036
---
---
---
---
---
---
       
1
Téc. Superior de promoció Llingüístic
A
22
E035
A
20
E036
A
19
E024
---
---
---
1
Assessor Llingüístic
A
26
E035
A
20
E034
A
17
E034
A/B
17
E031
1
Assesor Llingüístic anglés
A
16
E035
A
20
E034
A
17
E034
Universitats
UJI
VALÈNCIA
POLITÈCNICA
ALACANT
PORPOSTA CCOO
COSTE ANUAL
Grup A
Places Denomicació Lloc
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificacio
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
1
Cap Servei OCIT
A
26
E047
A
24
E043
A
26
E049
1
Orientador Académic
A
16
E035
A
18
E035
A
23
E040
1
Metje
---
---
---
---
---
---
A
19
E036
---
---
---
1
Letrat
---
---
---
---
---
---
A
19
E036
---
---
---
1
Resp. Formació i Evaluació
---
---
---
---
---
---
A
23
E040
---
---
---
1
Resp. Gabinet Medic
---
---
---
---
---
---
A
23
E040
---
---
---
1
Técnic Superior CTT
---
---
---
---
---
---
A
19
E024
---
---
---
       
1
Director SYBID
---
---
---
---
---
---
---
---
---
A
27
E048
       
1
Dr. adjunto SYBID
---
---
---
---
---
---
---
---
---
A
25
E046
       
1
Téc. superior Veterinaria
---
---
---
A
20
E024
---
---
---
---
---
---
       
1
Responsable SFP
---
---
---
A
22
E040
---
---
---
---
---
---
       
1
Director oficina Cooperació Internacional
A
20
E042
C
18
E025
---
---
---
             
1
Tècnic Infraestructures
---
---
---
---
---
---
A
19
E043
---
---
---
       
1
Assessor mitj. Comunicacions
---
---
---
----
---
---
A
---
---
---
---
---
       
  Cap de Sistemes/Analisis                  
A
25
E045
       
  Director/a Bibl. General                  
A
25
E045
       
Grup A/B
1
Cap Ser. Intervenció i Auditoría Contable
A/B
22 
E045
22
E040
A
24 
E043
             
  Directors Técnics (Esports, SSTTI, Actv. Culturals, Of. Investig., Normalització, Comunicació, Publicacions)                  
A/B
23
E042
       
  Administr. Delegats                  
A/B
23
E045
       
  Subdirectors (Gestió de Personal, Alumnat, Coord e inf., Gestió Ec., Contabilitat i presup., planific. i estudis, registre, SIBYD)                  
A/B
23
E045
       
1
Analista d’Aplicacions
A/B
22
E040
A
22
E040
A/B
23
E040
A/B
24
E042
       
1
Analista Servei d’Informàtica
A/B
22
E040
A
22
E040
A/B
23
E040
             
1
Analista de Sistemes (Comunicacions)
A/B
22
E040
A
22
E040
A/B
23
E040
             
Universitats
UJI
VALÈNCIA
POLITÈCNICA
ALACANT
PORPOSTA CCOO
COSTE ANUAL
Grup A/B
Places Denomicació Lloc
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificacio
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
-
Analista programador
----
---
---
---
---
---
---
---
---
A/B
20
E035
       
1
Analista de Sistemes
A/B
22
E040
A
22
E040
A/B
23
E040
A/B
24
E042
       
1
Analista Càlcul Cientìfic
A/B
22
E040
A
22
E040
A/B
23
E040
             
1
Responsable del C.O.I.E.
---
---
---
---
---
---
A/B
23
E040
---
---
---
       
1
Cap d’explotació
---
---
---
---
---
---
A/B
22
E043
---
---
---
       
1
Tècnic de sistemes. Subdirector
---
---
---
---
---
---
A/B
24
E043
---
---
---
       
  Arquitecte Técn-Jefe UT                  
A/B
24
E031
       
  Técnis Mitjans de laboratori                  
A/B
20
E025
       
Grup B
1
T.M. Conserv. Patrimoni
---
---
---
B
18
E009
---
---
---
---
---
---
       
1
Cap Unitat Central de Gestió i Tesor.
B
22
E032
B/C
20
E043
B
22
E034
             
1
Tècnic mitjà d’intervenció
B
20
E029
B
20
E025
---
---
---
             
1
Tècnic mitjà RR.HH. i Formació PAS
B
20
E029
B
20
E029
B
18
E009
             
1
Arquitecte Tècnic OTOP
B
22
E032
B
22
E032
B
22
E034
             
1
Ingenier OTOP
B
22
E032
B
19
E027
B
22
E034
             
1
Subdirector STM
---
---
---
B
24
E042
---
---
---
---
---
---
       
1
Ing. Tec. Electricista
---
---
---
B
19
E027
---
---
---
---
---
---
       
1
Coordinador UIB
---
---
---
B
20
E032
---
---
---
---
---
---
       
1
Tècnic Mitjà Centre de Documentació
B
22
E032
B
20
E032
B
22
E034
             
Ajudant d’archius, Biblioteques i Museos
B
20
E029
B
18
E025
B
22
E034
---
---
---
       
  Tècnic suport biblioteques                  
B
20
E027
       
  Tècnic suport administratiu                  
B
18
E030
       
1
Archiver
B
18
E010
---
---
---
B
18
E012
             
1
Tècnic Mitjà documentalista
B
18
E025
B
18
E025
C
16
E010
             
1
Tècnic Mitjà de Gestió
B
20
E029
B
20
E029
B
18
E009
             
1
Tècnic mitjà tractament de textos
B
22
E040
B
18
E020
---
---
---
---
---
---
       
1
Cap encarregat d’equip
---
---
---
B
18
E009
---
---
---
---
---
---
       
Universitats
UJI
VALÈNCIA
POLITÈCNICA
ALACANT
PORPOSTA CCOO
COSTE ANUAL
Grup B
Places Denomicació Lloc
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificacio
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
1
Cap Àrea formació
---
---
---
B
20
E032
---
---
---
---
---
---
       
1
Tècnic mitjà promoció Llingüìstica
B
22
E032
B
18
E020
B
18
E009
             
1
T.m. Gestió i control instal·lacions
B
20
E029
B
18
E020
B/C
18
E028
             
1
Ajudant Tècnic sanitari
---
---
---
---
---
---
B
18
E021
---
---
---
       
1
Mestre/prof. Esc. Inf.
---
---
---
---
---
---
B
18
E021
---
---
---
       
1
Resp. Gabinet Mèdic.
---
---
---
---
---
---
B
22
E034
---
---
---
       
                                   
Grup B/C
1
Tècnic mitjà d’administració
B/C
22
E032
B
22
E032
D
22
E034
             
1
Cap Encarregat d’equip
---
---
---
B/C
18
E025
---
---
---
---
---
---
       
1
Administrador Colegi Major
---
---
---
B/C
20
E043
---
---
---
---
---
---
       
  Gestor Jefe I (caps negociats de centres)                  
B/C
20
E035
       
  Gestor Jefe II (caps negociats de serveis)                  
B/C
19
E030
       
  Cap Gabinet Disseny                  
B/C
17
E027
       
                                   
Grup C
1
Cap Negociat Gabinet Rectorat
C
18
E025
C
18
E025
C/D
16
E021
             
1
Negociat d’informació contable
C
18
E025
---
---
---
C/D
20
E026
---
---
---
       
1
Cap Negociat control intern
---
---
---
C
18
E025
---
---
---
---
---
---
       
1
Cap Negociat intercanvi Estudiants
---
---
---
C
18
E025
---
---
---
---
---
---
       
1
Cap negociat planificiació. Org. I Evaluació
C
18
E025
c
18
E025
C/D
20
E026
             
1
Delineant
C
15
E020
C
14
E016
C
14
E008
             
1
Especialista Tècnic archius i Biblioteca
---
---
---
---
---
---
C
16
E010
---
---
---
       
1
Cap d’operació
C
18
E025
C
18
E025
C
16
E022
B/C
19
E035
       
8
Operador
C
14
E019
C
16
E019
C
15
E021
C
15
E030
       
1
Operador Cap sala
---
---
---
---
---
---
C
16
E022
---
---
---
       
1
Operador/Tècnic microinformàtica
---
---
---
---
---
---
---
---
---
B/C
17
E027
       
UJI
VALÈNCIA
POLITÈCNICA
ALACANT
PORPOSTA CCOO
COSTE ANUAL
Grup C
Places Denomicació Lloc
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificacio
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
1
Operador Intercentres
---
---
---
---
---
---
C
15
E021
---
---
---
       
1
Operador Rectorat
---
---
---
---
---
---
C
15 
E021
---
---
---
       
---
Operador Telemàtica
---
---
---
---
---
---
C
15 
E021
---
---
---
       
1
Tècnic Especialista Taller-Laboratori
C
15
E009
C
16
E009
C
16
E010
B/C
17
E027
       
1
Tècnic Especialista Taller-Laboratoria (Materials e ingenieria Mecànica)
C
15
E009
C
16
E009
C
16
E010
             
1
Oficial 1ª taller labor (mecánica fluids)
C
13
E009
C
14
E006
C/D
14
E008
             
1
Oficial aª Taller-Laboratori (Metal)
C
13
E009
C
14
E006
C/D
14
E008
             
2
Administratiu
C
18
E025
C
18
E025
C
18
E021
             
1
Tèc. Especialista disseny-publicacions
C
15
E020
C
16
E019
C
16
E021
             
1
Tèc. Especialista audiovisuals
C
15
E009
B
18
E009
C
16
E010
             
---
Cap d’imprenta
---
---
---
---
---
---
---
---
---
B/C
20
E036
       
4
Especialsta Tècnic informació
---
---
---
---
---
---
C
16
E010
---
---
---
       
1
Tècnic especialista SASC
C
15
E020
C
16
E020
C
16
E010
             
7
Educador/a escola infantil
---
---
---
---
---
---
C
14
E004
---
---
---
       
1
Cap grup oficis varios (jardins, etc)
---
---
---
---
---
---
C
16
E021
---
---
---
       
3
Cap adminisració escola
---
---
---
C
14
E006
---
---
---
---
---
---
       
1
Coordinador de serveis
---
---
---
C
14
E007
---
---
---
---
---
---
       
  Tècnic Relacions Internacionals                  
C
18
E030
       
  Gestor suport biblioteques                  
C
15
E024
       
 

 
 

UJI
VALÈNCIA
POLITÈCNICA
ALACANT
PORPOSTA CCOO
COSTE ANUAL
Grup C/D
Places Denomicació Lloc
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificacio
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
1
Cap Gabinet Retorat
C/D
20
E037
A
26
E049
C/D
20
E035
             
1
Cap Vicerrectorats i Secretaría General
C/D
18
E025
C/D
16
E023
C/D
16
E034
             
1
Secretària President CPS
C/D
18
E025
C/D
16
E025
C/D
16
E034
---
---
---
       
1
Secretària Gerent
C/D
8
E025
C
18
E025
C/D
16
E034
             
  Secretaríes de carrecs                  
C/D
15
E031
       
1
Cap Servei Gestió Econòmica.
C/D
18
E025
B/C
20
E043
B/C
18
E028
A
27
E048
       
1
Cap Servei Gestió Económica (inventari)
C/D
18
E025
C/D
16
E023
C/D
20
E026
             
1
Cap negociat Gestió Econòmica
C/D
18
E025
C
18
E025
B/C
18
E028
B/C
19
E030
       
1
Negociat de Gestió Econòmica
C/D
18
E025
C
18
E025
C/D
20
E026
             
1
Cap Negociat Org. Doc. I estudiants
C/D
18
E025
B
20
E025
B
18
E009
             
1
Negociat d’organ. Doc. i Estudiants
C/D
18
E025
C/D
16
E025
C/D
20
E026
             
1
Cap negociat COU, PAU i 3er. Cicle
C/D
18
E025
C/D
16
E025
C/D
20
E026
             
1
Negociat d’estancies en pràctiques
C/D
18
E025
C
18
E025
C/D
20
E026
             
1
Cap Negociat Recursos Humanos
C/D
18
E025
C
18
E025
B/C
18
E028
B/C
19
E030
       
1
Negociat de Recursos Humanos
C/D
18
E025
C
18
E025
C/D
18
E028
             
1
Secret. Nou Campus
---
---
---
C/D
16
E025
---
---
---
---
---
---
       
1
Negociat OTOP
C/D
18
E025
B/C
18
E025
C/D
20
E026
             
1
Oficial 1ª manteniment
C/D
14
E017
C
14
E006
C/D
14
E008
             
1
Oficial de gestió d’instalacions
C/D
14
E017
C
16
E009
C/D
14
E008
             
1
Cap negociat biblioteca
---
---
---
C/D
16
E025
---
---
---
---
---
---
       
1
Oficial 1ª Lab. Taller
C/D
13
E006
C
14
E006
C/D
14
E008
             
1
Oficial 1ª. Lab. Taller (Física-Informàtica)
C/D
13
E006
C
14
E006
C/D
14
E008
             
1
Oficial 1ª. Taller-Laboratori (Metal)
C/D
13
E006
C
14
E006
C/D
14
E008
             
1
Oficial 1ª tallelr-laboratori (I.Q.)
C/D
13
E006
C
14
E006
C/D
14
E008
             
1
Oficial 1ª. Taller labor (CCEX/QUIO)
C/D
13
E006
C
14
E006
C/D
14
E008
             
  Oficials laboratoris                  
C/D
14
E018
       
1
Negociat administración centre
C/D
18
E025
C
18
E025
C/D
20
E026
             
1
Coordinador de registre
C/D
18
E025
C/D
16
E025
C/D
20
E026
             
UJI
VALÈNCIA
POLITÈCNICA
ALACANT
PORPOSTA CCOO
COSTE ANUAL
Grup C/D
Places Denomicació Lloc
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificacio
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
1
Coordinador SIAE
C/D
18
E025
C
18
E025
C/D
18
E021
             
1
Oficial 1ª audiovisuals
C/D
13
E006
                         
1
Coordinador OCIT
C/D
18 
E025
C/D
18
E025
C
16
E004
             
---
Cap Neg. Centre serveis
---
---
---
C/D
16
E025
---
---
---
---
---
---
       
3
Coordinador Serveis
C/D
14
E017
D
12
E045
D
12
E045
             
2
Oficial 1º. Oficis Albanyil
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
1
Ofic. 1º. Oficis (Magatcener)
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
1
Ofici. 1º Oficis (Jardiner)
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E018
---
---
---
       
1
Ofici. 1º. Oficis (Pintor)
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E018
---
---
---
       
1
Ofic. 1º. Oficis EPSA
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
6
Oficial 1ª. Oficis
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E018
---
---
---
       
1
Oficial 1ª. Oficis BB.AA.
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
1
Oficial 1ª. Oficis ESTA
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
1
Oficia 1ª. Oficis ETSIA
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
1
Oficia 1ª. Oficis ETSICCYP
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
1
Oficia 1ª. Oficis ETSII
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
1
Oficia 1ª. Oficis ETSIT
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
1
Oficia 1ª. Oficis EUAT
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
1
Oficia 1ª. Oficis EUG
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
1
Oficia 1ª. Oficis EUI
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
2
Oficia 1ª. Oficis EUITA y EUITI
---
---
---
---
---
---
C/D
14
E008
---
---
---
       
  Gestor Especialista
---
---
---
---
---
---
---
---
---
C/D
15
E030
       
1
Responsable Cuina de Congresos
---
---
---
---
---
---
C/D
18
E021
---
---
---
       
1
Secretàri/a
---
---
---
---
---
---
C/D
16
E034
---
---
---
       
1
Secretàri Àctes
---
---
---
---
---
---
C/D
20
E026
---
---
---
       
13
Cap de grup alumnat
---
---
---
---
---
---
C/D
16
E021
---
---
---
UJI
VALÈNCIA
POLITÈCNICA
ALACANT
PORPOSTA CCOO
COSTE ANUAL
Grup D
Places Denomicació Lloc
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificacio
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
1
Auxiliar Adm. Suport Rectorat
D
12
E004
D
14
E004
D
14
E004
             
  Auxiliar administratiu Suport
D
12
E004
D
14
E004
D
14
E004
             
1
Auxiliar de pagaments
D
14
E015
D
14
E004
D
14
E004
             
1
Auxiliar d’ingrés
D
12
E015
D
14
E004
D
14
E004
             
  Auxiliar administratiu
D
12
E004
D
14
E004
D
14
E004
             
  Gestor I (auxiliar administratiu)                  
C/D
14
E027
       
  Gestor II (auxiliar administratiu)                  
C/D
14
E024
       
1
Oficial 2ª. Servei d’Informàtica
D
12
E015
---
---
---
D
14
E015
             
1
Oficial.2ª taller-labor. (informática)
D
12
E004
D
14
E015
D
14
E004
             
1
Oficial 2ª taller-labor. (fusta protot.)
D
12
E004
D
14
E015
D
14
E004
             
1
Operador en edició electrònique
D
14
E019
---
---
---
D
14
E004
             
4
Oficial 2ª publicacions
---
---
---
---
---
---
D
14
E015
---
---
---
       
2
Oficial 2ª Centre Autoaprenentatje
D
12
E004
D
14
E004
D
12
E005
---
---
---
       
1
Auxiliar Sports
D
12
E005
D
14
E004
D
14
E004
             
5
Oficial 2ª Sports
---
---
---
---
---
---
D
14
E004
---
---
---
       
1
Conductor Rector
D
12
E045
D
12
E045
D
12
E045
D
12
E045
       
1
Conductor
D
12
E016
D
12
E016
D
12
E015
D
12
E030
       
1
Oficial 1ª magazen
---
---
---
---
---
---
D
14
E018/1
----
---
---
       
4
Oficial 2ª. Correos
---
---
---
---
---
---
D
14
E004
----
---
---
       
1
Oficial 2ª. Oficis
---
----
---
---
---
---
D
14
E004/1
---
---
---
       
1
Oficial 2ª Oficis EPS ALCOY            
D
14
E008
---
---
---
       
1
Oficial 2ª. Oficis INST. INVEST
---
---
---
---
---
---
D
14
E008
---
---
---
       
1
Secretari Greuges
---
---
---
---
---
---
D
14
E004
---
---
---
       
---
Auxiliar d’oficis
---
---
---
D
12
E005
---
---
---
---
---
---
       
11
Model en viu
---
---
---
---
---
---
D
12
E005
---
---
---
       
  Conserges                  
D
12
E024
       
1
Reboster/a
---
---
---
D
12
E012
---
---
---
---
---
---
       
  Auxiliars Serveis                  
D
10
E012
       
UJI
VALÈNCIA
POLITÈCNICA
ALACANT
PORPOSTA CCOO
COSTE ANUAL
Grup E
Places Denomicació Lloc
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificació
Clasificacio
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
GR
CD
CE
1
Portero Major
E
10
E015
---
---
---
---
---
---
---
---
---
       
2
Telefonista
E
10
E004
E
10
E004
E
10
E004
E
10
E004
       
1
Coordinadora de Telefonistes                                
28 
Bedell
E
10
E004
E
10
E00
E
10
E004
E
9
E024
       
1
Bedell II
---
---
---
---
---
---
---
---
---
E
9
E017
       
4
Personal neteja
---
---
---
E
10
E004
E
10
E004
---
---
---
       
6
Adjudant de Cuina
---
---
---
E
10
E004
---
---
---
---
---
---
       
1
Cambrer/a
---
---
---
E
10
E004
---
---
---
---
---
---
       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

Volver a la página principal  Acceso al servidor de la UPV