CALENDARI LABORAL 2002

Reunida amb data 1 de gener de 2002 la Comissió Paritària de Vigilància, Interpretació i Desenvolupament del II Acord del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Politècnica de València, aquesta acorda fixar el calendari laboral per a l’any 2002 en els termes que s’indiquen a continuació, i elevar aquesta proposta a la pròxima Junta de Govern per tal que, si és procedent, s’aprove.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest calendari laboral serà d’aplicació al personal laboral, funcionari i eventual que preste els serveis a la Universitat Politècnica de València. Per la Comissió Paritària de Vigilància, Interpretació i Desenvolupament del II Acord del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat Politècnica de València, s'adaptara el que disposa el present calendari al personal que tinga assignada una jornada especial, i en concret al personal que desenvolupe el seu treball en festius.

DIES FESTIUS:
 
1 de gener (dimarts) Cap d’Any
19 de març (dimarts) Sant Josep
28 de març (dijous) Dijous Sant
29 de març (divendres) Divendres Sant
1 d’abril (dilluns) Dilluns de Pasqua
1 de maig (dimecres) Festa dels Treballadors
15 d’agost (dijous) Assumpció de la Mare de Déu
9 d’octubre (dimecres) Festa de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre (dissabte) Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre (divendres) Tots Sants
6 de desembre (divendres) Dia de la Constitució
25 de desembre (dimecres) Nadal

Els dies 24 i 31 de desembre (dimarts) seran festius amb caràcter general.

DIA DEL PATRÓ

Els diferents centres i serveis tindran com a festiu el dia del patró, d’acord amb la data que aprove l’òrgan competent. Els serveis i unitats que es relacionen en l’ANNEX I gaudiran del dia del patró establit per als Serveis Centrals, el divendres 15 de març de 2002.

La celebració del dia del patró establit per l’òrgan competent dels centres o de les escoles haurà de ser comunicada amb temps suficient a la Gerència.

FESTES LOCALS

A la localitat de València:
 
22 de gener Sant Vicent Màrtir (dimarts)
8 d’abril Sant Vicent Ferrer (dilluns)

El dilluns dia 18 de març serà festiu amb caràcter general a la localitat de València.

Durant els dies 14 (dijous) i 15 (divendres) de març la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada començarà la jornada a les 13 hores.

El personal amb dedicació de trenta-set hores i mitja setmanals o superior no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

Als centres en què el dia 15 de març finalitzen les classes més tard de les 18 hores, el servei s’atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no és possible, les hores realitzades d’excés es compensaran un altre dia.

El dimecres dia 20 de març l’horari d’entrada per al torn de matí serà a les 10 hores, i l’horari d’eixida per al torn de vesprada serà a les 20 hores.

A la localitat de Gandia:
 
8 d’abril Sant Vicent Ferrer (dilluns)
3 d’octubre Sant Francesc de Borja (dijous)

El dilluns dia 18 de març serà festiu amb caràcter general a la localitat de Gandia.

Durant els dies 14 (dijous) i 15 (divendres) de març la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada començarà la jornada a les 13 hores.

El personal amb dedicació de trenta-set hores i mitjà setmanals o superior no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

Als centres en què el dia 15 de març finalitzen les classes més tard de les 18 hores, el servei s’atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no és possible, les hores realitzades d’excés es compensaran un altre dia.

El dimecres dia 20 de març l’horari d’entrada per al torn de matí serà a les 10 hores, i l’horari d’eixida per al torn de vesprada serà a les 20 hores.

A la localitat d’Alcoi:
 
22 d’abril Sant Jordi (dilluns)
23 d’abril Sant Fidel (dimarts)

El dimecres dia 24 d’abril serà festiu amb caràcter general a la localitat d’Alcoi.

Durant els dies 17, 18 i 19 d’abril, la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada començarà la jornada a les 13 hores.

El personal amb dedicació de trenta-set hores i mitja setmanals o superior no podrà finalitzar la jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

Als centres en què els esmentats dies finalitzen les classes més tard de les 18 hores, el servei s’atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no és possible, les hores realitzades d’excés es compensaran un altre dia.

HORARI D’ESTIU

En el període comprés entre els dies 1 de juliol i 31 d’agost, tots dos inclusivament, la jornada laboral es reduirà una hora diària.

TORNS DE SETMANA SANTA I NADAL

El personal afectat per aquest calendari laboral tindrà dret a gaudir d’un permís retribuït de set dies naturals consecutius en Setmana Santa i Nadal, respectivament, per any treballat, o la part proporcional si el temps de treball és inferior a l’any.

En aquest últim cas, es gaudiran els dies a què es tinga dret dins dels dies hàbils del torn elegit igualment.

El personal gaudirà dels torns següents:

SETMANA SANTA:

- Primer torn: des del dia 25 de març fins al dia 31 de març, tots dos inclusivament.

- Segon torn: des del dia 1 d’abril fins al dia 7 d’abril, tots dos inclusivament.

NADAL I CAP D’ANY:

- Primer torn: des del dia 23 de desembre fins al dia 29 de desembre, tots dos inclusivament.

- Segon torn: des del dia 30 de desembre fins al dia 5 de gener, tots dos inclusivament.

Durant els dies laborals dels torns de Setmana Santa i Nadal la jornada es reduirà una hora diària.

Els períodes establits per als torns de Setmana Santa i Nadal, així com la reducció d’una hora d’aquests períodes, podran ser modificats o substituïts, d’acord amb les necessitats del servei.

VACANCES ANUALS

Les vacances anuals retribuïdes tindran una durada d’un mes natural o proporció corresponent, en el cas de no acreditar un mínim de 12 mesos de prestació de serveis en l’any natural.

Es fixa com a període de gaudi general de vacances anuals el mes d’agost, excepte per a aquell personal a qui li corresponga cobrir el torn de vacances en aquest mes que, si és procedent, haurà de gaudir de les vacances anuals preferentment en el mes de juliol.

En aquells serveis o unitats en què siga necessari que el personal gaudisca de les vacances entre el mes de juliol i agost s’efectuaran torns rotatius entre aquest sense perjudici del que disposen, quant a l’acomodació del període de vacances, els supòsits previstos a continuació.

No obstant això, el personal interessat a gaudir de les vacances en els mesos de juliol o setembre haurà de sol·licitar-ho al seu centre o servei abans del dia 10 de maig. Els centres i serveis comunicaran a la Gerència, abans del dia 20 de maig, els torns de vacances anuals del personal.

En cas d’haver-hi cap objecció a les propostes dels centres o serveis, la Gerència ho comunicarà amb anterioritat al 31 de maig i ho notificarà al Comité d’Empresa i a la Junta de Personal, en els casos que els afecte.

Després de la notificació prèvia de la Gerència al Comité d’Empresa i a la Junta de Personal en els temes que els afecte, es podrà modificar el període normal de gaudi de vacances establit anteriorment, així com la reducció de jornada en els mesos de juliol i agost per al personal adscrit als centres o serveis que per les característiques especials ho requerisquen. Aquesta notificació haurà de realitzar-se abans del dia 31 de maig.

La vacança anual podrà gaudir-se en un o dos períodes, sense que un d’ells siga inferior a set dies, a elecció de l’interessat, mitjançant petició formal dirigida a la Gerència, tramitada a través del responsable de la seua unitat, qui informarà sobre l’oportunitat de concedir la sol·licitud. La suma total dels períodes serà de 30 dies naturals.

Quan el període de vacances siga d’un mes complet o quan un dels períodes siga superior a set dies, haurà d’iniciar-se els dies 1 o 16 del mes corresponent.

En el cas que per raons justificades qualsevol persona al servei de la Universitat Politècnica desitge alterar el seu període de vacances ja concedit, podrà sol·licitar un canvi mitjançant el procediment establit adés.

L’inici i l’acabament del dret de gaudi de les vacances serà forçosament dins de l’any natural a què corresponguen, sense perjudici que, per necessitats del servei i després de l’acord previ amb la persona afectada, puguen ser gaudides l’any natural següent.

El període de vacances no podrà ser substituït per compensació econòmica, ni seran acumulables en anys següents.

Els contractats temporals o funcionaris interins rebran preferentment l’abonament de la part proporcional de vacances a la finalització de contracte o nomenament. En el cas dels contractats laborals fixos o funcionaris de carrera, amb una relació laboral que haja de ser rescindida o causen baixa per qualsevol de les situacions previstes en la normativa vigent, es procurarà que, prèviament a l’extinció contractual, gaudisquen del període de vacances que en proporció els corresponga. Si això no és possible, se’ls abonaran aquests dies.

El personal tindrà dret:

  1. Al gaudi de quaranta dies naturals de vacances quan per imposició de l’Administració, deguda a les necessitats del servei, es gaudisquen fora del període ordinari o de manera fraccionada.
  2. A l’ajornament de les seues vacances, si abans de l’inici o en el transcurs d’aquestes es produeix incapacitat temporal que requerisca hospitalització. En aquests casos, el període de gaudi del període de vacances que reste es realitzarà amb respecte a les necessitats del servei, sense que siga d’aplicació el contingut del punt a anterior.
Amb relació a aquest supòsit, es considera assimilable a la situació d’hospitalització, les IT que comporten immobilització o repòs absolut, en tots dos casos per prescripció facultativa acreditada pel treballador.
  1. A l’acomodació del gaudi de vacances en cas d’embaràs i fins que el fill complisca dotze mesos, separació legal, divorci o viduïtat, després de la justificació prèvia d’aquestes circumstàncies, sempre que no implique perjudici per a altres empleades o empleats públics i que el fet s’haja produït dins de l’any a què es refereix el període de vacances.
La coincidència de la situació de maternitat amb el temps de vacances preestablit atribueix a la treballadora el dret a un nou assenyalament per al seu gaudi.

INCREMENT DIES D’ASSUMPTES PROPIS ANY 2002 (segons hores treballades)

Sobre la base de les hores de treball efectives resultants per a l’any 2002, el personal que desplegue el seu treball a la UPV podrà gaudir d’1 dia d’assumptes propis addicional als sis establits.

El personal podrà gaudir d’aquest dia durant tot l’any 2002.

DIES D’ASSUMPTES PROPIS

El personal afectat per aquest calendari laboral gaudirà de 6 dies d’assumptes propis per any natural, independentment dels dies considerats en aquest com a festius i torns, i en quedarà condicionada la concessió a les necessitats del servei.

Aquests dies no es podran acumular a:

  1. Les vacances anuals (excepte el que disposa anteriorment aquest calendari).
  2. El torn dels 7 dies naturals consecutius que es gaudisca en Setmana Santa i Nadal.
  3. El període comprés dins dels dos torns, tant per a Setmana Santa com per a Nadal.
Aquests dies sí que es podran gaudir:
  1. Amb anterioritat o posterioritat al torn contrari al que es gaudisca, tant per a Setmana Santa com per a Nadal.
  2. Qualsevol altre dia de l’any natural i fins al dia 30 de gener de l’any següent, en el supòsit que per necessitats del servei li haguera sigut denegada la concessió durant l’any anterior.
Així, per exemple:

Qui gaudisca del primer torn de Setmana Santa (del 25/03/02 al 31/03/02), podrà disposar del dia 09/04/02 i següents com a dies per a assumptes propis, però no podrà disposar del 22/03/02.

Qui gaudisca del segon torn de Setmana Santa (del 01/04/02 al 07/04/02), podrà disposar del 22/03/02 i anteriors com a dies per a assumptes propis, però no podrà disposar del 09/04/02.

Qui gaudisca del primer torn de Nadal (del 23/12/02 al 29/12/02), podrà disposar del 06/01/03 i següents com a dies per a assumptes propis, però no podrà disposar del 20/12/02.

Qui gaudisca del segon torn de Nadal (del 30/12/02 al 05/01/03), podrà disposar del 20/12/02 i anteriors com a dies per a assumptes propis, però no podrà disposar del 06/01/03.
 
 

SERVEIS MÍNIMS DISSABTES I MES D’AGOST

- 1 ordenança o subaltern o auxiliar de serveis per escola o facultat

- 1 ordenança o subaltern o auxiliar de serveis a la seu central

- 1 telefonista a la seu central

- 2 persones de manteniment a la central

Els serveis que hagen de ser coberts dissabtes, i que consten en aquest calendari laboral, seran retribuïts al personal que els preste com a hores extraordinàries o gratificacions.

El responsable de cada unitat o centre organitzarà els torns entre el personal afectat, i tindrà en compte la voluntarietat del treballador i les necessitats del servei. En els dissabtes dels mesos de juliol i agost, i períodes de Setmana Santa i Nadal, únicament es prestaran els serveis mínims en casos excepcionals.

SERVEIS MÍNIMS EN PERÍODE LECTIU

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ

PERSONAL DE SERVEIS El personal que preste aquests "serveis mínims" en període lectiu no serà retribuït per aquest concepte, ni tindrà dret a una reducció fixa compensatòria de dies de treball, excepte en el dia assenyalat com a patró als diferents centres.

SERVEI DE REGISTRE

Durant els mesos de juliol i agost, períodes de Setmana Santa i Nadal i període de festes locals, amb motiu de la reducció generalitzada de la jornada laboral, el Servei de Registre General de la Universitat únicament prestarà serveis en jornada de matí.
 
 

ANNEX I

* Unitats incloses als Serveis Centrals no ubicades físicament a l’edifici Rectorat:

Gabinet de Rectorat, Unitat d’Accions a l’Estranger, Centre de Processament de Dades, CTT, oficina col·laboradora de Correus, Esports, Servei de Prevenció, Escola Infantil, Informació, Publicacions, Biblioteca General, ICE, Agència d’Ocupació, IFASU i Agència de Solidaritat i Medi Ambient.
 
 
 
 

Volver atrás
ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València

 


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés a tots els temes Universitat Politècnica de València